1 Kɔrɛ̃tɛ 7

1Da-byǎ, è gə wɔ́ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ á kɛ̃ á sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ á pɛ̃ mɔ́ yilə, á byili bə̀ kɔn mə̌ bə̀ bal bə̀ká n jí kɛ̃ yé. 2Wɔ́ zhə̀nà. Sə fwə̌l mó gə́ já dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́ ce, bal mə̌ sə n zə ń sə̀pwà kɛ̃, kɛ̃ myɛ mə̌ sə n zə ń sə̀pwà byal, bə mé cə̀r fwə̌l mó yé ne. 3Bal mɔ́ mə̌ sə n wɛ̀rhɛ́ byaalɛ tum ǹdə́ ń kɛ̃ mɔ́, kɛ̃ mɔ́ myɛ mə̌ sə n wɛ̀rhɛ́ kɛ̃dɛ tum ǹdə́ ń byal mɔ́. 4Kɛ̃ mɔ́ wàr ń mà n zə ń yala nɛ́ n wɛ̀rhɛ́ ń gə́ nə́ ń yǎl nɛ́ yé, bə̀ ń yala nɛ́ wɔ́ ń byal mɔ́ ń cǐ ni. Byal mɔ́ myɛ wàr ń mà n zə ń yala nɛ́ n wɛ̀rhɛ́ ń gə́ nə́ ń yǎl nɛ́ yé, bə̀ ń yala nɛ́ wɔ́ ń kɛ̃ mɔ́ ń cǐ ni. 5Á bə̀k'á cẽ dwã yò yé. Rə̀myɛ́ wɔ́ á gə zɔ̀m á ló dwã yó, á yẽ̌ bwə̌l ne námpɔ́lɛ́ á b'á ce Yi. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, á zɛ̃̀ á k'á yə̀ nɛ́ ǹdə́ dwã. È gə də̀ rə̀myɛ́, dɛ̀ga á b'ǎ pyɛ́nɛ́ pyɛ́nɛ́ á cìn á ga, Shətana zɛ̃̀ e tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ e swèlè ába. 6Tɛ̀bɛ́ à n'â byili mú wɔ́ àmyɛ gə́ n'â bùl né. Sə è də̀ nyí à n'â pɛ yé. 7Zhə̀nà, à y'à n'â yǎl sə lyì bí gakó yə̀ ǹdə àmyɛ́ ta. Sə lò gakó zhe ń pɛnɛ́ Yi pɔ mɔ. Rə̀ pɔ pɛnɛ́ èdù mɔ̀bɔ́ nɛ, rə pə è dõ mɔ̀bɔ́ myɛ nɛ. 8È gə wɔ́ ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á gwẽ̌ yə̀ kana ráá byə́nə́ jí mú, ǹd'ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á kana ráá á byə́nə́ cù mú yilə, à n'â byili ába: kɔn y'à mə̌ s'á j'á yẽ̌ á yə̀ ǹdə àmyɛ́ ta. 9Sə á gə wàr á la pyɔ́nɔ́, sə bala bɛ́ jí kana, sə kana bɛ́ myɛ jí byə́nə́. Rə̀myɛ́ cɔ̃̀ yala nɛ́ myǐn ju mú. 10Ámyɛ̌ bala bɛ́ byɛ̀bɛ́ á jú kana mɔ́, ǹd'ámyɛ̌ kana bɛ́ byɛ̀bɛ́ á jú byə́nə́ mó, à n'â pɛ ába nyí, sə nyí rí rə̀myɛ́ də̀ àmyɛ́ nyǎn yé. Wɔ́ Cinu nyí: kɛ̃ mɔ̀bɔ́ ǹ jú byal, ǹ bə mə̌ sə́ zhɛ̃̀ ǹ byal mɔ́ yé. 11Sə dɛ̀ga ǹ gə zhɔ̃̀ mɔ̀ myɛ, sə ǹ bə̀ká kə́ jí byal yé, ráá sə ǹmyɛ́ ǹdə́ ǹ byal mɔ́ k'á ló dwã yó. Bal myɛ bə mə̌ sə́ zhɛ̃̀ ǹ kɛ̃ yé. 12È gə wɔ́ lyì bí dwã bɛ́ yilə, à n'â pɛ nyí, sə nyí rí rə̀myɛ́ də̀ Cinu nyǎn yé: Kristə-lò gə zhe kɛ̃ ń də̀ Kristə-lò, kɛ̃ mɔ́ gə só mó ń nə́ ń yǎl n jòm ǹdə́ mɔ́, sə bə̀ká zhɛ̃̀ mɔ̀ yé. 13Kɛ̃ gə wɔ́ Kristə-lò, ǹ byal mɔ́ zɛ̃̀ ń də̀ Kristə-lò, n jà ń só mó ń nə́ ń yǎl n jòm ǹdə́ mɔ́, sə ǹmyɛ bə̀ká zhɛ̃̀ mɔ̀ yé. 14Bə̀ bal gə də̀ Kristə-lò, ǹ kɛ̃ mɔ́ jà ń wɔ́ Kristə-lò, ǹ tó ǹ kɛ̃ mɔ́ dɛnnɛ ǹ bwə́l Yi ni. Sə kɛ̃ gə də̀ Kristə-lò, ǹ byal mɔ́ jà ń wɔ́ Kristə-lò, ǹmyɛ tó ǹ byal mɔ́ dɛnnɛ ǹ bwə́l Yi ni. È gə y'à də̀ rə̀myɛ́, á bə̀sɔ́ná bɛ́ y'à t'â la Yi ni bwəlse yé. Sə pamparɛ̃ɛ̃ mɔ́ bə̀ bwə́l Yi ni. 15E jà lò mó mɔ̀bɔ́ ń də̀ Kristə-lò mó gə nə́ ń yǎl n shə́r, ń wɔ̌ ń shə́rə́. Èta, è gə wɔ́ kɛ̃ mɔ́ ń wɔ́ Kristə-lò, ráá è gə wɔ́ bal mɔ́ ń wɔ́ Kristə-lò myɛ, bə̀ k'ê tɛ̀nɛ́ ǹdə́ dwã yé. Bə̀ Yi byẽ̀ ába b'ǎ jǒm ǹdə́ yə̀-zùlə́. 16Ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ ǹ wɔ́ kɛ̃, ń jà ǹ wɔ́ Kristə-lò mó, etər ǹ b'ǎ tó né ń lwar bə̀ ǹ b'ǎ vwǎrh ǹ byal mɔ́? Sə ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ ǹ wɔ́ bal, ń jà ǹ wɔ́ Kristə-lò mó, etər ǹ b'ǎ tó né ń lwar bə̀ ǹ b'ǎ vwǎrh ǹ kɛ̃ mɔ́? 17Kɔn gə lyɛ̃ dɛ̀bɛ́ à byili mú, Yi gə́ byẽ̀ ába mó, ǹd'á y'ǎ ŋwɛ́nɛ́ jàà y kɛ̀bɛ́ Cinu yà ń pɔ ába mɔ́ wẽ́, lò gakó mə̌ sə́ zhì Cinu gə́ byẽ̀ mó ǹdə́ ǹ ŋwɛ́nɛ́ mə̀gã̌ mɔ́. Wɔ́ nyí rí rə̀myɛ́ à n'â pɛ Kristə-lyì gùúlí gakó wẽ́. 18Yi gə byẽ̀ mó ǹdə́ bə̀ gòm mó, sə́ já yə̀ lò mɔ̀bɔ́ bə̀ gòmə̀. Sə Yi gə byẽ̀ mó ǹdə́ bə̀ yə̀ mó gòm, sə ǹ bə̀ká ce bə gõ̀ mó yé. 19Bə̀ gə gòm mó, bə̀ gə yə̀ mó gòm myɛ, rə̀myɛ́ gakó wɔ́ nánfò. Tɛ̀bɛ́ rə̀ zhe kùr mó, wɔ́ Yi pùbùlə̀ né wɔ̀rhɔ́. 20Lò gakó mə̌ sə́ zhì Yi gə́ byẽ̀ mó ǹdə́ ǹ ŋwɛ́nɛ́ mə̀gã̌ mɔ́. 21Yi gə byẽ̀ mó ǹdə́ ǹ wɔ́ yóm, sə ǹ wu bə̀ká zhìlì rə̀myɛ́ yil yé. Sə ǹ gə wɔ̌ ǹ b'ǎ cìní ǹ cìnə̀, sə́ cìní ǹ cìnə̀. 22Lwarna bə̀ yóm mɔ̀bɔ́ Cinu byẽ̀, ń nɔ cìn-cìnú, n jǐrh Cinu lò; sə Cinu gə byẽ̀ lò mɔ̀bɔ́ ń cǐ ń cìnə̀, rə̀-ná-cí jǐrh Kristə yóm. 23Yi wɛ̀rhɛ́ kɔn nánfɔ̀lɔ̀ rə mé zwẽ ába. Rə̀myɛ́ ce, á bə̀k'á shɛ̀nɛ́ á yə̀ numbyínsi yómə́ yé. 24Da-byǎ, lò gakó mə̌ sə́ zhì Yi yé né jàà y kɛ̀bɛ́ rə̀ byẽ̀ mó ǹdə́ ǹ ŋwɛ́nɛ́ è wẽ́ mó wə. 25Cinu yə̀ nɛ nyí pɛ bala bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ kana jí ǹdə́ kana bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ byə́nə́ jí mú yil yé. Sə à má byili kɔn dɛ̀bɛ́ à n'â bùlə̀. À wɔ́ lò mɔ̀bɔ́ á mə̌ s'á cili ń zɔ̀mà nɛ́, bə̀ Cinu dùr à nɔ̀nɔ̀. 26Kɔn gə́ zum èlǎsɛ̃́ mɔ́ ce, à n'â bùl bə̀ lò gakó gə já ǹ yàl ǹdə ǹ gə́ wɔ́ nɛ́ mɔ́ cɔ̃̀. 27Ǹ gə zhe kɛ̃, sə ǹ bə̀ká vùr mò yé. Ǹ gə bə kɛ̃ zhe, sə ǹ bə̀ká pyà kɛ̃ yé. 28Sə ǹ gə jú kɛ̃ myɛ, rə̀ də̀ dóó yé. Kɛ̃-byǐ gə jú byal, è yə̀ dwé yé. Sə bala bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ jú kana mɔ́, ǹdə́ kana bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ jú byə́nə́ mó, bá nə zwini lũ w kɔ̀bɔ́ wẽ́. Sə à n'â yǎl b'ǎ lú zwini rí rə̀myɛ́ yé né. 29Da-byǎ, à n'â wə̀l ába: kɔn k'ê bə nyɛ yé. Kɔn zhí zà, byɛ̀bɛ́ bə̀ jú kana, sə bə yə̀ ǹdə bə̀ yə̀ kana jí ta; 30byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê kúrhə́, sə bə yə̀ ǹdə bə̀ t'â kúrh ta; byɛ̀bɛ́ bə̀ zhe wu-nyɔ̃̀, sə bə yə̀ ǹdə bə̀ bə wu-nyɔ̃̀ zhe ta; byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê yè wẽ̀, sə bə yə̀ ǹdə bə̀ bə tɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê yè mó cǐ ta; 31byɛ̀bɛ́ bə̀ zhe lũ w wẽ̀ nánzhəzhɔ̌ bə̀ m'ê twĩ̀ mú, sə bə yə̀ ǹdə bə̀ t'â zə kaka bə̀ twĩ̀ ta. Nyǐnə lũ w kɔ̀bɔ́ k'ô t'â la dɔnɔ yé. 32À t'â yǎl b'ǎ cĩ́ kaka twə́lə́ á wẽ́ yé. Lò mɔ̀bɔ́ ń yə̀ kɛ̃ jí, wɔ́ Cinu nyə̀ná nɛ́ yò ò zù mù. Kɔn dɛ̀bɛ́ ń nə́ ń pyà, wɔ́ Cinu pùbùlə̀ wɔ̀rhɔ́. 33Sə lò mɔ̀bɔ́ ń jú kɛ̃, wɔ́ lũ w nyə̀ná nɛ́ yò ò zù mù. Kɔn dɛ̀bɛ́ ń nə́ ń pyà, wɔ́ ń kɛ̃ mɔ́ pùbùlə̀ wɔ̀rhɔ́. 34Èta mɔ́, è jǐrh wɔ́ wẽ̀ rə̀lyè yò ò zù mù. Kɛ̃ mɔ̀bɔ́ ń yə̀ byal jí, ráá kɛ̃-byǐ kɛ̀bɛ́ è yə̀ byal jí, wɔ́ Cinu nyə̀ná nɛ́ yò ò zù mù. Kɔn dɛ̀bɛ́ ń nə́ ń pyà, wɔ́ n pə ń cìn námpúm Cinu ni, n yə̀ ń lò. Sə kɛ̃ mɔ̀bɔ́ ń jú byal, wɔ́ lũ w nyə̀ná nɛ́ yò ò zù mù. Kɔn dɛ̀bɛ́ ń nə́ ń pyà, wɔ́ ń byal mɔ́ pùbùlə̀ wɔ̀rhɔ́. 35À n'â byili ába rə̀myɛ́ ámyɛ̌ cìcì nì sãɔ̃ yilə. Sə è də̀ zhẽ́ à n'â yǎl a zhẽ̀ ába yé. À n'â yǎl b'ǎ cír kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ mǎ, mùnì á zhí Cinu dúdú ni ǹd'á wun gakó. 36Bal-byǐ gə pyà è bóm, e zɛ̃̀ e pwírí è gə yẽ̌ mo, wɔ́ lwɛlɛ è wɛ̀rhɛ́ mɔ, è gə n'ê bùl bə̀ bə̀ mə̌ sə bə jí dwã, sə e wɛ̀rhɛ́ ǹdə è gə́ n'ê yǎl nɛ́; bə jí dwã. Rə̀myɛ́ də̀ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ yé. 37Sə bal-byǐ y gə gu è wẽ́ b'è t'â la è bóm mó jú, e j'à də̀ lò ń nə́ ń nyɛ́ɛ́ y b'è bə̀ká jí mu; è gə yě b'è wɔ̌ è la pyɔ́nɔ́, è gə gu rə̀myɛ́ è wẽ́ zhə̀n zhə̀nà, è gə yə̀ bóm mó jí, sə́ nyǐ è wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀. 38Èta, lò mɔ̀bɔ́ ń gə pyà ń bóm, ń gə jú mu, ń wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀. Sə lò mɔ̀bɔ́ ń pyà ń bóm, n zɛ̃̀ ń yə̀ mɔ jí, ńmyɛ̌ wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ du. 39Kɛ̃ gə jú byal, ń kə́ ń bə ń cìn cǐ yé. Ń mə̌ sə n jòm ǹdə́ mɔ twéé twéé, kɔn bé yí byal mɔ́ cu. Sə byal mɔ́ gə tú ń cùwə̀, n zɛ̃̀ ń cǐ ń cìnə̀. Ń wɔ̌ ń jí byal mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń yàlá, ǹdə́ bal mɔ́ ńmyɛ̌ mɔ́ gə wɔ́ Kristə-lò. 40E jà àmyɛ́ n'â bùl bə̀ ń gə kə́ ń yə̀ byal jí, ń mà n nə ń cìn du. À n'â bùl bə̀ Yi Eshirhə y ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ àmyɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\