1 Kɔrɛ̃tɛ 9

1Àmyɛ́ də̀ Kristə tùntúm nà? À bə à cìn cǐ nà? À wàr à wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ à n'â yàlá? À yə̀ nə́ Cinu Yezu nɛ ǹdə́ à yírh nà? È də̀ àmyɛ́ tum dí à twĩ̀ Cinu yil mó rə̀ ce á jǐrh Kristə-lyì nà? 2Bá lyì bí dwã bɛ́ gə t'â nyǐ ni ǹdə Kristə tùntúm ta myɛ, ámyɛ̌ n'á nyǐ ni ǹdə ń tùntúm ta. Ámyɛ̌ gə́ zù Cinu mú n'ê byili b'à wɔ́ ń tùntúm zhə̀nà, sə à twĩ̀ à tum dí náàcɛ̀nɛ́ Cinu jàn yilə. 3Sə è gə wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê shèè nè mó yilə, à n'â wə̀l bè: 4Nə́ bə mə̌ sə nə́ nə kùjú nə́ jí, nə́ nə nɛ̃̌ nə́ nyɔ̀, nə́ tum dí yil nà? 5Nə́myɛ̌ wàr nə́ b'ǎ jí kɛ̃ mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ Kristə-lò, n tó nə́ba, ǹdə Kristə tùntúmə́ bé dwã bɛ́, ǹdə́ Cinu da-byǎ bɛ́ ǹdə́ Pyɛɛrɛ gə́ n'ê wɛ̀rhɛ́ nɛ́ nà? 6È nə wɔ́ àmyɛ́ ǹdə́ Barnabaasɛ dúdú nə́ mə̌ sə nə́ twĩ̀ nə́ m'é pyà nə́ nyí kùjú? 7Shə̀dáá ŋwɛ́nɛ́ bə̀ t'â kwɛ̃̌ y è tum dí yilə? Lò gə zhele cǒ, ǹ bə mə̌ sə́ jí ò byǎ bɛ́ nà? Ráá vwã̌-ènɔ̀n gə nə́ ń cə̀r vwàmá, ń bə mə̌ sə n jí nə̀ yil mó? 8À gə́ zɔ̀m nɛ́ mɔ́ də̀ numbyíní surhə dúdú nyə̀ná yé. Muyiisi nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ myɛ cìcì n'ê byili èta. 9Bə̀ kɛ̃ nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Nɔ̃ gə n'ô twĩ̀ kɛ́lɛ́ wẽ́ jíjí jòró yi ní, sə ǹ bə̀ká cə̀r w b'ò bə̀ká dɔ̃̀ jíjí rí yé." È nə wɔ́ vwàmá nɛ́ dúdú yò Yi n'ê nyǐ nà? 10È nə də̀ nə́myɛ̌ yil Yi zɔ̀m èta nà? Zhə̀nà, wɔ́ nə́myɛ̌ yil bə̀ kɛ̃ zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ mɔ́. Èta, lò gə nə́ ǹ vwàlà, ǹ mə̌ sə́ bù bə̀ ǹ m'ǎ nə jíjí ń jə̀r. Lò gə nə́ ǹ mà jíjí, ǹ mə̌ sə́ bù bə̀ ǹ m'ǎ nə kùjú tɛ̀bɛ́ ǹ nə́ ǹ mà mɔ́ wẽ́. 11Nə́ dù Yi Eshirhə y kɔn dɛ́ á wẽ́. Nə́ nə zɛ̃̀ nə́ bə mə̌ sə nə́ jí á jɛ̃̀-kɔna? 12Lyì bí dwã bɛ́ gə zhe sɔ́má bə̀ n'ê zwẽ á jɛ̃̀-kɔn bə jí, nə́myɛ̌ nə bə sɔ́má zhe nə́ zwẽ á jɛ̃̀-kɔn nə́ jí du lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ nà? Sə nə́myɛ̌ yə̀ rə̀myɛ́ pyà yé. Nə́ shɛ̀nɛ́ kɔn gakó, mùnì rə̀myɛ́ bə̀ká cə̀r Kristə yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bwə̌l mó yé ne yé. 13Á yě bə̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê twĩ̀ Yi jù w mú wɔ́ bə̀ tum dí wẽ́ bə̀ n'ê jí ní; byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwə́l vwĩ̀ rí vwĩ̀-jìlú w yó mó, bə̀myɛ n'ê nɛ bə̀ cəl vwĩ̀ rí wẽ́. 14Èta, Cinu pɔ nyí bə̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí mú myɛ mə̌ sə bə jí yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bwə̌l mó wẽ́. 15Sə àmyɛ́ yə̀ rə̀myɛ́ rə̀dù ga pyà yé. È də̀ rə̀myɛ́ yil à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la ába pɔ myɛ yé. À gə cù cɔ̃̀ lò gə la tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ à wu-nyɔ̃̀ kɔn èta mɔ́ vǔr à wẽ́. 16À gə n'â bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí, à t'â pyà à cìn còrhó yé. Bə̀ rə̀ wɔ́ à yó-lyẽẽ́ tum. À gə yə̀ rɛ̀ bwə̀l, wɔ́ yò ò zhǐ à yó wə. 17È gə y'à wɔ́ à sə̀pwà pùbùlə̀ yil à n'â bwə̀l lè, à y'à mə̌ sá nə kwǎndɛ. Sə è də̀ à sə̀pwà pùbùlə̀ yil à n'â bwə̀l lè yé. Rə̀ wɔ́ à nyɔ́ɔ́ tum. 18È nə wɔ́ byè rə̀ wɔ́ à kwǎndɛ? À kwǎndɛ́ wɔ́ a bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí nánfò; à bə̀ká pyà kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ y'à mə̌ sə bə pɛ̃ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bwə̌l yil mó yé. 19Zhə̀nà, à də̀ lò mə̀dù ga yóm yé. Sə à zə à cìn a yə̀ lyì bí gakó yə-bal, mùnì ga a nə lyì nánzhəzhɔ̌ bə zù Kristə. 20À gə ŋwɛ́nɛ́ Zhwifubá sõ, à n'â wɛ̀rhɛ́ ǹdə bə̀ ta, mùnì ga a yíní bi. À gə ŋwɛ́nɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwẽ Muyiisi nyə́ né mó sõ, àmyɛ n'â zwẽ ne, mùnì ga a yíní bə̀myɛ. E jà lò tá ń nyɛ́ɛ́ nɛ yé. 21À gə ŋwɛ́nɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀l Muyiisi nyə́ né mó sõ, à n'â wɛ̀rhɛ́ ǹdə àmyɛ yə̀l nè ta, mùnì ga a yíní bə̀myɛ. Sə rə̀myɛ́ t'â yǎl rə wɔ̀ b'à t'â zwẽ Yi nyə́ né yé. Zhə̀nà, à n'â zwẽ Kristə nyí rí. 22À gə ŋwɛ́nɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ Yi ni zhí námpúm mú sõ, à n'â wɛ̀rhɛ́ ǹdə àmyɛ yə̀ Yi ni zhí námpúm ta, mùnì ga a yíní bi. Èta, à yàl ǹdə lò gakó ta, mùnì ga a ŋwɛ̀nɛ́ a vwǎrh lyì jàlà. 23À n'â wɛ̀rhɛ́ rə̀myɛ́ gakó, mùnì ga àmyɛ nə cəl yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí nə̀cɛ̀ndɛ́ wẽ́. 24Á yě náàcɛ̀nɛ́ bə̀ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nyɔ̀ dwã ǹdə́ ywə́l dǔr, wɔ́ bə̀ gakó bə̀ n'ê dùrə̀. Kwǎndɛ́ j'à wɔ́ lò mə̀dù ń la rɛ nɔ. Rə̀myɛ́ ce, dǔrnə ywə́l mó náàcɛ̀nɛ́, mùnì á nə kwǎndɛ. 25Sə byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê dùr ywə́l mó mó n'ê pyɛ́nɛ́ bə̀ cìnə̀, bə wɛ̀rhɛ́ ǹdə bə̀ gə́ wɔ̌ nɛ́, mùnì ga bə nə kwǎndɛ. E jà kwǎndɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ n'ê cɔ̀ làlà, rə̀ t'â dɛnɛ yé. Sə nə́myɛ̌ n'é pyɛ́nɛ́ nə́ cìnə̀, mùnì ga nə́ nə kwǎndɛ tɛ̀bɛ́ rə̀ t'â la cɔ̌. 26Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce àmyɛ́ t'â dùr yààyàà yé. È nyɛ̌ ǹdə wɔ́ má à n'â mà ta, sə à t'â mà cə-ká w yé. 27À wɔ̌ à yala nɛ́, rə̀myɛ́ ce, à n'â pyɛ́nɛ́ à cìn dɛ̃́dɛ̃́, mùnì ga Yi bə̀ká võ̀ nè kwǎndɛ, a jà a bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí a byili lyì dwã nɛ yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\