1 Zhã 2

1À byǎ, à n'â kɛ̃ ywẽ̀ né nyɛ̀bɛ́ à la ába byilu, mùnì ga á bə̀k'á wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlwàálɛ yé. Sə bá lò gə wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ myɛ, nə́ zhe lò nə́ Da Yi yé né ń nə́ ń zwẽ nə́ nyí ni: wɔ́ Yezu Kristə. Ń bə dóó zhe, 2sə ń pɔ ń cìn n yə̀ vwĩ̀-kɔn mùnì ga nə́ nə nə́ dwə́ə́ré sǔbri; sə è də̀ nə́myɛ̌ dúdú dwə́ə́ré sǔbri nɔ yil yé, wɔ́ nə́myɛ̌ ǹdə́ lũ w púlə́púlə́ lyì bí dwə́ə́ré ga sǔbri nɔ yilə. 3Wɔ́ nə́ gə́ n'é zwẽ Yi nyə́ né mó è ce nə́ lwar bə̀ nə́ yě rə̀ párá. 4Lò gə wò bə̀ ǹ yě Yi párá, ń jà ǹ tá ǹ zwẽ rə̀ nyə́ né, sə́ nyǐ ǹ wɔ́ kɔma cə́bal, zhə̀n tɛ̀nɛ́ ǹ wẽ́ yé. 5Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ zwẽ Yi nyə́ né, sə́ nyǐ rə̀ sónó w ŋwɛ́nɛ́ ǹ wẽ́ námpúm. Nyǐnə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ ce nə́ wɔ̌ nə́ wə̀l bə̀ nə́ zù Yi: 6lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ wə̀l bə̀ ǹ zù Yi, ǹ tùntwə̃̀ə̃̀ né mə̌ sə nə yə̀ ǹdə Yezu Kristə nyə̀ná nɛ́ ta. 7À dɔwabá nántwə̌rh, è də̀ nyí nándùl à n'â kɛ̃ à la ába pɔ yé. Wɔ́ nyí rí nándwə́l lé á nyɛ̀ɛ̀ kùr-ju yi ní ga mɔ́. Nyí rí nándwə́l lé rə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ tɛ̀bɛ́ á nyɛ̀ɛ̀ kùr-ju yi ní ga mɔ́. 8Rə̀ j'à wɔ́ nyí nándùl à n'â kɛ̃ à la ába pɔ. Yezu Kristə tùntwĩ̀ĩ̀ rí ǹdə́ ámyɛ̌ nyǎn dɛ́ ga n'ê byili bə̀ nyí rí rə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ zhə̀nà, bə̀ cə-byṹ w n'ê lyɛ̃, sə pwẽ̀ dé páá mɔ́ pú è n'ê yə̀rə́. 9Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ wə̀l bə̀ ǹmyɛ́ ŋwɛ́nɛ́ pwẽ̀ wə̀, ń jà ǹ nə́ ǹ súl ǹ da-byǐ, sə́ nyǐ ǹ gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ cə-byṹ w wẽ́. 10Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhe sónó ǹdə́ ǹ da-byǐ, ǹ ŋwɛ́nɛ́ pwẽ̀ wə̀; kaka wàr rə̀ bá ce ń tu tɛ̃́ yé. 11Lò mɔ̀bɔ́ ń súl ń da-byǐ, rə̀-ná-cí ŋwɛ́nɛ́ cə-byṹ wə, ń nə́ ń zhə̀l cə-byṹ wə. Cə-byṹ w ce n jǐrh lyìlyǒ, n zɛ̃̀ ń kə́ ń yə̀l ń gə́ la má yé. 12À byǎ, à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la ába pɔ, á gə́ nɔ á yə̀-bəlwàálɛ́ sǔbri ǹdə́ Yezu Kristə yil lé jàn mɔ́ yilə. 13Dabá, à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la ába pɔ, á gə́ lwar mɔ̀bɔ́ ń yàl nɛ́ kùr-ju yi ní ga mɔ́ pár mɔ́ yilə. Ébwá-dàlá, à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la ába pɔ, á gə́ ŋwɛ̀nɛ́ lwɛlɛ cə́bal mɔ́ mɔ́ yilə. 14À byǎ, à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la ába pɔ, á gə́ yě Da mɔ́ pár mɔ́ yilə. Dabá, à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la ába pɔ, á gə́ lwar mɔ̀bɔ́ ń yàl nɛ́ kùr-ju yi ní ga mɔ́ pár mɔ́ yilə. Ébwá-dàlá, à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la ába pɔ, á gə́ wɔ́ kàndar, Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ jě á wẽ́, á gə́ ŋwɛ̀nɛ́ lwɛlɛ cə́bal mɔ́ mɔ́ yilə. 15Á bə̀k'á swéné lũ w yé, s'á bə̀k'á swéné wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ lũ w nyǎn mɔ́ myɛ yé. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ só lũ wə́, sə́ nyǐ ǹ bə nə́ Da Yi só yé. 16Wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ lũ w nyǎn dɛ́ mɔ́ wɔ́: shilə námməlwǎlsɛ́, ǹdə́ wẽ̀ tɛ̀bɛ́ yírhə́ nə mɔ́ yǎl, ǹdə́ jɛ̃̀ zhe kɔn cìn-byilu. Rə̀myɛ́ rə̀dù ga t'â shí Da mɔ́ sõ yé. Wɔ́ lũ w wẽ́ rə̀ n'ê shí ní. 17Lũ w n'ô lyɛ̃; wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ ò wẽ́ rə̀ shil n'ê zal lyì bí mú myɛ n'ê lyɛ̃. Sə lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ Yi pùbùlə̀, rə̀-ná-cí já ń ŋwɛ́nɛ́ twéé gakó. 18À byǎ, lũ zhɔ̌ bwəlse. Á nyɛ̀ɛ̀ bə̀ Kristə zù-bal mɔ́ bànà. Sə èlǎsɛ̃́, Kristə zwə̀ nánzhəzhɔ̌ pú è ŋwɛ́nɛ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce nə́ yě bə̀ lũ zhɔ̌ bwəlse. 19Bə̀ y'à də̀ nə́myɛ̌ lyì yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce bə du nə́ wẽ́. Bə̀ gə y'à wɔ́ nə́myɛ̌ lyì zhə̀nà, bə̀ y'à bá mɛ̃ nə́ wẽ́. Sə bə̀ du nə́ wẽ́, mùnì ga e yə̀ pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ bə̀myɛ́ mə̀dù ga yà ń də̀ nə́myɛ̌ lò yé. 20Sə è gə wɔ́ ámyɛ̌ yilə, Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ só á yó wə; sə wɔ́ Kristə ń ce e só á yó wə. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce ámyɛ̌ gakó yě zhə̀n dɛ́ yé-shò. 21È də̀ á yə̀l zhə̀n dɛ́ yé-shò yil à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la ába pɔ yé. Wɔ́ á gə́ yě rə̀ yé-shò mó yilə. Á yě myɛ bə̀ kɔma t'â shí zhə̀n wẽ́ yé. 22Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń wə̀l bə̀ Yezu də̀ Kristə mó, ńmyɛ̌ mɔ́ wɔ́ kɔ̀mɔ̀ w páá mɔ́, n jà ń wɔ́ Kristə zù-bal. Ń zhɔ̃̀ Da mɔ́ ǹdə́ Byǐ mú ga. 23Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhɔ̃̀ Byǐ mú, wɔ́ ǹdə́ Da mɔ́ ga ǹ zhɔ̃̀wà. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ bwə̀l ń byili bə̀ ǹ zù Byǐ mú, wɔ́ ǹdə Da mɔ́ ga ǹ zùwə̀. 24Rə̀myɛ́ ce, zəna kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ á nyɛ̀ɛ̀ kùr-ju yi ní ga mɔ́ á wun ní wẽ́ náàcɛ̀nɛ́. Dɛ̀bɛ́ á nyɛ̀ɛ̀ kùr-ju yi ní ga mɔ́ gə mɛ̃ á wẽ́, ámyɛ b'ǎ yə̀ nɛ́ ǹdə́ Yi Byǐ mú ǹdə́ Da mɔ́ ga. 25Kɔn dɛ̀bɛ́ Yezu Kristə bwəl nə́ba rə̀ nyí mú, wɔ́ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌. 26À n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la ába pɔ, mùnì ga á dɛ̃̀ á cìn ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê yǎl bə yǔr ába mó. 27È gə wɔ́ ámyɛ̌ yilə, Kristə Eshirhə y ń ce e só á yó mó ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́. Rə̀myɛ́ ce, è k'ê də̀ nyɔ́ɔ́ sə lò cèrhè ába yé, bə̀ Eshirhə y è só á yó mó n'ê byili ába kɔn gakó, sə dɛ̀bɛ́ è n'ê byili ába mó wɔ́ zhə̀nà, è t'â gòm kɔma yé. Rə̀myɛ́ ce, mɛ̃na Kristə wẽ́ ǹdə Eshirhə y gə́ cèrhè ába né. 28À byǎ, èlǎsɛ̃́, mɛ̃na Kristə wẽ́, mùnì ń gə ká ń túwə́, sə nə́ jí bɛlɛ nə́ b'é zhì ń yé né, nə́ bə̀k'á jí cìzhìl yé. 29Á yě bə̀ Kristə mó bə dóó zhe yé. Rə̀myɛ́ ce, lwarna bə̀ lò mɔ̀bɔ́ gakó ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ cángá, rə̀-ná-cí wɔ́ Yi byǐ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\