1 Zhã 4

1À dɔwabá nántwə̌rh, lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê myìnì bə̀ dwã bɛ́ bə̀ bə̀myɛ́ wɔ́ Yi nyì-zwennə mó sú lũ w wẽ́. Rə̀myɛ́ ce, á bə̀k'á zwẽ lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê wə̀l bə̀ Yi Eshirhə y ŋwɛ́nɛ́ bə̀myɛ́ wẽ́ mó zɔ̀mà nɛ́ yé. Zhìlìnə̀ á yala nɛ́ á pyà bə̀ yé-shò náàcɛ̀nɛ́, á nyǐ ǹdə́ è gə wɔ́ Yi Eshirhə y è ŋwɛ́nɛ́ bə̀ wẽ́ zhə̀nà. 2Nyǐnə á gə́ b'ǎ tó né á lwar lò mɔ̀bɔ́ Yi Eshirhə y ŋwɛ́nɛ́ ń wẽ́ mó párá: lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ nə́ ǹ wə̀l bə̀ Yezu Kristə jǐrh numbyíní n bə̀ lũ w wẽ́ zhə̀nà, Yi Eshirhə y ŋwɛ́nɛ́ ǹ wẽ́. 3Sə lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ tá ǹ yǎl ń zwẽ yò w òmyɛ́ Yezu Kristə shò-kwã nɛ́ mɔ́ nyí, Yi Eshirhə y tɛ̀nɛ́ ǹ wẽ́ yé. Wɔ́ Kristə zù-bal mɔ́ éshìrhə́ y è ŋwɛ́nɛ́ ǹ wẽ́. Á nyɛ̀ɛ̀ bə̀ nyǐ Kristə zù-bal mɔ́ mà n bà, sə èlǎsɛ̃́, ń tú ń ŋwɛ́nɛ́ lũ w wẽ́. 4À byǎ, ámyɛ̌ wɔ́ Yi lyì. Á jú bɛlɛ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê myìnì bə̀ dwã bɛ́ bə̀ bə̀myɛ́ wɔ́ Yi nyì-zwennə mó yó, bə̀ Eshirhə y kɛ̀bɛ́ è ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́ mó jàn dɛ́ du kɛ̀bɛ́ è ŋwɛ́nɛ́ bə̀myɛ́ wẽ́ mó. 5Bə̀ gə́ wɔ́ lũ w lyì mú ce, bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə lũ w lyì bí ta. Rə̀myɛ́ ce, lũ w lyì bí n'ê cili bə̀ zɔ̀mà nɛ́. 6Sə nə́myɛ̌ wɔ́ Yi lyì. Lò mɔ̀bɔ́ ń yě Yi párá, ń nə́ ń cili nə́ zɔ̀mà nɛ́, sə lò mɔ̀bɔ́ ń yə̀l Yi párá, ń tá ń cili nə́ zɔ̀mà nɛ́ yé. Wɔ́ èta nə́ b'ǎ tó né nə́ lwar zhə̀n Eshirhə y ǹdə́ yǔr éshìrhə́ y pár dwã wa. 7À dɔwabá nántwə̌rh, swénénə nə́ swéné dwã, bə̀ sónó w wɔ́ Yi sõ ò n'ô shí ní. Lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ só ǹ dõ, ǹ wɔ́ Yi byǐ, ń jà ǹ yě Yi párá. 8Lò mɔ̀bɔ́ ǹ bə ǹ dõ só, ǹ yə̀l Yi pár yé, bə̀ Yi wɔ́ sónó. 9Nyǐnə Yi gə́ byili nə́ba rə̀ sónó w né: rə̀ ce rə̀ byì-dùwə̀ y bə̀ lũ w wə, mùnì nə́ tó ńmyɛ̌ dɛnnɛ nə́ nə nyǔ. 10Sə sónó w òmyɛ́ də̀ nə́myɛ̌ nə́ swéné Yi yé. Wɔ́ Yi rə̀ swéné nə́ba, rə ce rə̀ Byǐ mú bà, n pə ń cìn n yə̀ vwĩ̀ kɔn, mùnì Yi pə nə́ba nə́ dwə́ə́ré sǔbri ń vwĩ̀ rí jàn yilə. 11À dɔwabá nántwə̌rh, Yi gə́ só nə́ba èta mɔ́ ce, nə́myɛ mə̌ sə nə́ swéné dwã. 12Lò lò gwẽ̌ yə̀ Yi nɛ ǹdə́ ń yírhə́ yé. Sə nə́ gə só dwã, rə̀ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nə́ba, rə̀ sónó w myɛ ŋwɛ́nɛ́ nə́ wẽ́ námpúm. 13Nə́ gə́ tó mə̀gã̌ nə́ yě bə̀ nə́ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ Yi, sə Yi myɛ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nə́ba mɔ́ wɔ́, rə̀ gə́ ce rə̀ Eshirhə y ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nə́ba mɔ́. 14Nə́ Da Yi ce ń Byǐ mú bə̀ lũ w vwǎrh yilə. Nə́ nɔ rə̀myɛ́ ǹdə́ nə́ yírhə́, nə́ zɛ̃̀ nə́ r'é byili ri zhə̀nà. 15Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ wə̀l bə̀ Yezu wɔ́ Yi Byǐ, Yi ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ mɔ́, sə ǹmyɛ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ Yi. 16Nə́myɛ̌ yě sónó w kɔ̀bɔ́ Yi bé swéné nə́ba mɔ́ gə́ wɔ́ nɛ́, sə nə́ r'é zwẽ ò nyí. Yi wɔ́ sónó. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ ŋwɛ́nɛ́ sónó wẽ́, ǹ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ Yi, sə Yi ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ ǹmyɛ. 17Sónó gə ŋwɛ́nɛ́ nə́ wẽ́ námpúm, nə́ t'á la ywẽ dǔr bùrsí dɛ̃ rɛ́ yù w yé, bə̀ nə́ tùntwə̃̀ə̃̀ né lũ w kɔ̀bɔ́ wẽ́ mó nyɛ̌ ǹdə Yezu Kristə nyə̀ná nɛ́ ta. 18Sónó gə ŋwɛ́nɛ́ mə̀gã̌ zhə̀n zhə̀nà, ywẽ tɛ̀nɛ́ gàà yé, bə̀ sónó w páá mɔ́ n'ô vùr ywẽ. Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń dùr ywẽ bə sónó w páá mɔ́ zhe yé, bə̀ wɔ́ còrhò-tum rə̀ n'ê zə ywẽ rə̀ twí. 19Nə́myɛ̌ só dwã, bə̀ Yi jɛ̀nɛ̀ rə swéné nə́ba. 20Lò gə wò bə̀ ǹ só Yi, ń jà ǹ bə ǹ da-byǐ só, wɔ́ kɔma, bə̀ ǹ wàr ǹ b'ǎ swéné Yi rí ǹ yírhə́ bə nɛ mɔ́, ń jà ǹ bə ǹ da-byǐ mú ǹ yírhə́ nə mɔ́ só yé. 21Kristə cìcì pɔ nə́ba nyí n wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ǹ só Yi, ǹ mə̌ sə́ swéné ǹ da-byǐ myɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\