1 Pyɛɛrɛ 2

1Rə̀myɛ́ ce, è gə wɔ́ wu-bárhɛ́, ǹdə́ dwã myìnù, ǹdə́ kɔma, ǹdə́ bwɛ̃̌-dǔr, ǹdə́ dwã tùùrhì, yẽ̌nə rə̀myɛ́ mɔ́ dwí rí gakó ne. 2Yálna ǹdə byì-shɛ̌msɛ ta, á swéné Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀ wɔ́ ǹdə yil mɔ̀bɔ́ mə̀ yə̀ kaka gùlí ta mɔ́, mùnì ga á byì, á nə vwǎrh, 3b'ǎ pwírí Cinu nyɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, ǹdə bə̀ gə́ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ né. 4Bwəlsenə Cinu Yezu ni. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ nə́kulu w nã́nyì y cìcì numbyínə́ bé vùr bə dwĩ̀ kwã nɛ́ mɔ́. E j'à wɔ́ òmyɛ́ ò sú Yi yírh rə cír. 5Ámyɛ wɔ́ ǹdə nə́kuuli nã́nyìrh ta. Rə̀myɛ́ ce, bwəlsenə Cinu ni, bə zə ába bə lù Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jì, mùnì ga á yə̀ Yi vwĩ̀-zwə́lnə byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ wu-põ̀ cìnə́ gùlú, á n'á zwə́l vwə̃̀ nyɛ̀bɛ́ nə̀ wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ nyə̀ná, sə Yi bá zwẽ ne Yezu Kristə yilə. 6Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Yi wòwə̀: "Nyǐnə à cír nə́kulu kɔ̀bɔ́ ò càn, a cĩ́ Səyɔ̃ nɛ́. Wɔ́ òmyɛ́ ò wɔ́ jì-byòló w nə́kulu wə́. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhí nə́kulu w òmyɛ́ nɛ, cìzhìl t'â la mɔ́ jú yé." 7Nə́kulu w òmyɛ́ càn ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á zhí w mú yilə. Sə byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ w zhí mú, bə̀ mə̌ sə bə lwar bə̀: "Nə́kulu w kɔ̀bɔ́ jì-lùrnə̀ bé vùr bə dwĩ̀ kwã nɛ́ mɔ́, wɔ́ òmyɛ́ ò jǐrh jì y jì-byòló w nə́kulu wə́." 8Bə̀ kɛ̃ jàà dõ wẽ́ bə̀ "Wɔ́ òmyɛ́ nɛ lyì n'ê mà bə̀ nə̀rh né bə̀ lwé tɛ̃́." Ò n'ô lwé be tɛ̃́, bə̀ gə́ yə̀ shɛ̀nɛ́ bə zwẽ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ mɔ́ yilə. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ wɔ́ bə̀myɛ cəl. 9Sə ámyɛ̌ wɔ́ dwí tɛ̀bɛ́ Yi cír. Á wɔ́ pyɔ̌ mɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə gùlú. Á wɔ́ Yi lyì-ècɛ̀nà dwí. Yi cír ába mùnì ga á bwə̀l tumə nánfwààlɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ mɔ́. Rə̀ byẽ̀ ába rə ce á du cə-byín wẽ́ á bə̀ rə̀ pwẽ̀ dé nánfɔ̀lɔ̀ w wa. 10Shãã ga, á y'ǎ də̀ Yi lyì yé; sə èlǎsɛ̃́, á wɔ́ rə̀ lyì. Shãã ga, rə̀ y'à gwẽ̌ t'â dùr á nɔ̀nɔ̀ yé; sə èlǎsɛ̃́, rə̀ n'ê dùr á nɔ̀nɔ̀. 11À dɔwabá nántwə̌rh, á wɔ́ ǹdə zhələ ta cɛ yó; á la lyãɔ̃. À n'â lwə̀l ába: á bə̀k'á shɛ̀nɛ́ yala nɛ́ shilə námməlwǎlsɛ́ sə̀ n'ê bwí ǹd'á wun ní nyə̀ná nɛ́ mɔ́ nyí ni yé. 12Zəna á cìn náàcɛ̀nɛ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀l Yi pár mɔ́ wẽ́, mùnì bá bə̀ gə n'ê ce cə̀rh á nyí ni b'ǎ n'á wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ myɛ, dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Yi bàn nə́ba gwãɔ̃ mɔ́, bə̀ yírhə́ bá nə á tùm-ècɛ̀nà nɛ́, bə cèrhé re. 13Zwẽnə lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ yó-cìnə́ cɛ yó mó nyí ni Cinu yilə. Zwẽnə pyɔ̌ mɔ́ nyí ni, bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ ń cǐ lyì bí gakó, 14s'á zwẽ ń kwã-lyì bí ń nə́ ń twĩ̀ mú myɛ nyí ni. Ń nə́ ń twĩ̀ bì bə̀ bə̀ pə còrhò-tum byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê twĩ̀ lwɛlɛ mɔ́ nɛ, sə bə cèrhé byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê twĩ̀ cɛ̀nɛ̀ mɔ́. 15Yi n'ê yǎl b'ǎ twĩ̌ tùm-ècɛ̀nà, mùnì zɔ̀m-bəywààlɛ́ cìnə́ bé bə̀ yə̀l nə̀ kùrə̀ mó nyə́ cɛrhɛ, bə pyà pyà bə̀ gə́ bá lyár nɛ́ bə ga. 16Twĩ̌nə á tùntwə̃̀ə̃̀ né ǹdə lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ cǐ bə̀ cìn ta, sə cìn-cìnú mú mə̀myɛ́ bə̀ká yə̀ tùntùm-bəlwǎlsɛ yó ne á la b'á pyi ní yé. Zəna á cìn ǹdə Yi tùntùnnə̀ ta. 17Nyámna lyì bí gakó. Swénénə á da-byǎ Kristə-lyì bí. Dǔrnə Yi, s'á nyə̀ pyɔ̌ mɔ́. 18Ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á ŋwɛ́nɛ́ yó-cìnə́ sõ á n'á twĩ̀ mú, zwẽnə á yó-cìnə́ bé nyí ni ǹdə́ nyɔ̀mɔ̀, sə è bə̀ká yə̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ lyì-twə̌rh bə̀ bə zum mú dúdú sõ yé. Zwẽnə byɛ̀bɛ́ bə̀ zum mú myɛ nyí ni. 19Lò gə shɛ̀nɛ́ ǹ nwɛ̀nɛ̀ Yi nyɔ̀mɔ̀ yilə, nɔ̀nɔ̀ w òmyɛ́ j'à də̀ ǹmyɛ́ ǹ pyà wà, rə̀myɛ́ wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ càn. 20Sə ǹ gə dówə́, ń zɛ̃̀ ń shɛ̀nɛ́ bə nwɛ̀nɛ̀ mɔ́ ǹ dóó w yilə, ǹ nɔ̀nɔ̀ w bə kùr zhe yé. Sə á gə twĩ̀ tùm-ècɛ̀nà, á zɛ̃̀ á shɛ̀nɛ́ á nwɛ̀nɛ̀ rə̀myɛ́ yil ǹdə́ wu-bɔ̀nɔ̀, rə̀myɛ́ wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ càn Yi yírh wə. 21Wɔ́ rə̀myɛ́ yil Yi byẽ̀ ába, bə̀ Kristə cìcì nwɛ̀nɛ̀ á yilə, n pə ába myɔrhɔ nántwə̌, mùnì á kwè ń nà. 22Ń yə̀ lwɛlɛ wɛ̀rhɛ́ yé. Kɔma də́-byǐ yə̀ ń nyú w shí yé. 23Bə̀ tùrh mò, sə ń yə̀ tó n tùrh yé. Bə̀ nwɛ̀nɛ̀ mɔ̀, sə ń yə̀ lwɛlɛ bwəl n pə yé. Ń yẽ̌ rə̀myɛ́ gakó ne n ce mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń bùr bùrsì cángá mɔ́ jɔ̃̀ wà. 24Ń cìcì zwẽ nə́ yə̀-bəlwàálɛ́ n mə n cì də̀-jɔrhɔ́ w yó, mùnì ga nə́ yə̀ ǹdə wɔ́ cú nə́ cù nə́ yẽ̌ nə́ yə̀-bəlwàálɛ́ nɛ ta, nə́ zɛ̃̀ nə́ jǐrh cángá. Wɔ́ ńmyɛ̌ cɔ̀mɔ̀ mɔ́ mə̀ zhɛ̀ á címsí. 25Á y'ǎ nyɛ̌ ǹdə pyììsì shɛ̀bɛ́ sə̀ jé ta, sə èlǎsɛ̃́, á k'á bə̀ á nə̀nɔ̀n mɔ́ nántwə̌ y ń nə́ ń yìlì ába mó sono.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\