1 Timote 2

1Kɔn dɛ̀bɛ́ à la jɛ̀rɛ̀ a byili mú mú wɔ́, bə̀ lò gakó wɛ̀rhɛ́ Yi-co lyì bí gakó yilə, n zə Yi cã̌ nɛ, n lwə̀l lè, sə n ce rə̀ nə̀báná, 2n lwə̀l rə̀ sãɔ̃ pyǎ bɛ́ ǹdə́ lyì byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ wɔ́ yé né cìnə́ mó yilə, mùnì ga nə́ ŋwɛ̀nɛ́ nə́ jòm shɛ́ɛ́ ǹdə́ yə̀-zùlə́, nə́ zə nə́ cìn náàcɛ̀nɛ́ nə́ m'é tó Yi ni. 3Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ càn, rə̀ mǎ, sə rə̀ yú Yi nə́ Zwennə mó pùbùlə̀. 4Yi n'ê yǎl bə̀ lyì bí gakó nə bə̀ cìnə̀, sə bə lwar kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ zhə̀n mɔ́ gə́ wɔ́ nɛ́. 5Zhə̀nà, Yi wɔ́ rə̀dù sá, cã̌-zalna mɔ́ myɛ wɔ́ mə̀dù sa, Yi ǹdə́ numbyínə́ bé cəcəl wə. Cã̌-zalna mɔ́ ńmyɛ̌ wɔ́ numbyíní, wɔ́ Yezu Kristə. 6Ń pɔ ń cìn ǹdə vwĩ̀-kɔn ta, mùnì lyì bí gakó nə bə̀ cìnə̀. Wɔ́ yi rí tɛ̀bɛ́ Yi y'à cír mó gə́ yú yó ń wɛ̀rhɛ́ èta nɛ́, mùnì ga n yə̀ yò w òmyɛ́ zhə̀n-cínnə. 7Wɔ́ rə̀myɛ́ yil Yi cír ne b'à yál zhə̀n dɛ́ rə̀myɛ́ bwə̀lnə̀ ǹdə́ rə̀ tùntúm, a byili Yi-ni-zhú mú ǹdə́ zhə̀n dɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó ne. È də̀ kɔma à n'â gòm yé, wɔ́ zhə̀n à n'â zɔ̀mà. 8Rə̀myɛ́ ce, à n'â yǎl bə̀ jààsɛ́ gakó bala bɛ́ zhẽ̌ bə̀ jɛ̀rh dɛ̃̌ bə ce Yi ǹdə́ wu-põ̀, sə lyim ǹdə́ bùlə̀ námməlwǎlsɛ bə̀ká yə̀ bə̀ wẽ́ yé. 9À n'â yǎl bə̀ kana bɛ́ myɛ ce bə̀ gàndɛ́ cɛ̀nɛ̀. Bə̀ mə̌ sə bə ce gàndɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ mǎ. È bə̀ká yə̀ cìn-byilu gàndɛ̀ yé. Bə̀ bə mə̌ sə bə ce sánə́má cìbyǔr, ráá dɔ̀msɛ̀ ráá gàndɛ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ ye cɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́ yé. 10Bə̀ mə̌ sə bə tó bə̀ tùntwĩ̀-ècɛ̀nà dɛnnɛ bə byili bə̀ cɛ̀nɛ̀ rɛ́. Wɔ́ èta kana byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wə̀l bə̀ bə̀ só Yi mú mə̌ sə bə wɛ̀rhɛ́ nɛ́. 11Kàrmɔ́ gə tú mə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ yi ní, sə kana bɛ́ jòm shɛ́ɛ́ bə cili ǹdə́ nyɔ̀mɔ̀. 12Sɔ́má tɛ̀nɛ́ sə bə cèrhè kàrmɔ̀ ráá bə byili kɔn dɛ̀bɛ́ bala bɛ́ mə̌ sə bə wɛ̀rhɛ́ yé. Bə̀ mə̌ sə bə j'â jě shɛ́shɛ́. 13Yi wɔ́ Adəma rə̀ jɛ̀nɛ̀ rə wɛ̀rhɛ́, fòró rə zɛ̃̀ rə wɛ̀rhɛ́ Awa. 14È də̀ Adəma ń shɛ̀nɛ́ jə́jɔ̀rɔ́ mɔ́ yé, wɔ́ kɛ̃ mɔ́ ń shɛ̀nɛ́ n mə n cẽ Yi nyí rí. 15Sə kɛ̃ gə nɔ bə̀sɔ́ná, ǹdə́ ń gə zhì ń nà y yó kẽkẽ ń Yi-ni-zhú mú wẽ́ ǹdə́ sónó, kɔn súlí myɛ ǹdə́ ń tùntwə̃̀ə̃̀ né gə càn nə̀ n'ê swí Yi yírh, ń mà n nə vwǎrh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\