1 Timote 3

1Nyǐnə zɔ̀mɛ̀ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la byilu mú wɔ́ zhə̀n cìcì: lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń yǎl n yə̀ Kristə-lyì gùlú yé né cə́bal, wɔ́ tum tɛ̀bɛ́ rə̀ càn ń nə́ ń yǎl n twĩ̀. 2Kristə-lyì gùlú yé né cə́bal bə mə̌ sə n yə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń zhe yò bə̀ n'ê byili yé. Ń mə̌ sə n yə̀ kɛ̃ mə̀dù byal, ń bə̀ká n nyǐ ń dõ yó w yé, sə n yə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń zhe ń cìn cɛ̀nɛ̀, ń tumə né myɛ j'à n'ê swí yírh, sə n yə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń zwẽ zhələ cɛ̀nɛ̀. Ń mə̌ sə n yə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń wɔ̌ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ ń nə́ ń byili. 3Ń bə mə̌ sə n yə̀ sə̀-nyɔ̀rɔ́ yé; ń bə mə̌ sə n yə̀ búlə́ cə́bal yé; ń mə̌ sə n yə̀ wu-bɔ̀nɔ̀ ǹdə́ sónó cə́bal. Ń bə mə̌ sə n yə̀ wɛ́rɛ́ yóm yé. 4Ń mə̌ sə n nyǐ ń kɛ̀lɛ́ yò cɛ̀nɛ̀, sə ń byǎ bɛ́ yə̀ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nyàm lò. 5Lò gə wàr ǹ kɛ̀lɛ́ yò ǹ nə́ ǹ nyǐ cɛ̀nɛ̀, etər ǹ b'ǎ tó né ń nyǐ Yi gùlú w yò cɛ̀nɛ̀? 6Ń bə mə̌ sə n yə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń zù Kristə dùlìdùlì yé, mùnì ga cìn-dɛ̃̌-zhõ̌ bə̀ká ce n jǐrh ǹdə lyìlyǒ ta Yi nyə̀ná nɛ́ wẽ́, n tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ n nə còrhò-tum ǹdə Shətana ta yé. 7Sə kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ bə̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Kristə-lyì mú tó ń tùntwə̃̀ə̃̀ né dɛnnɛ bə nyɛ̀ mɔ̀. Rə̀myɛ́ má ce lò gakó zɔ̀m ń yil náàcɛ̀nɛ́, mùnì ń bə̀ká n tu Shətana sòlò wẽ́ yé. 8Kristə-lyì gùúlí tùntùnnə̀ bé myɛ mə̌ sə lyì bí nyɛ̀ bɛ̀ bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né yilə, sə bə já yə̀ zhə̀n-cìnə́. Bə̀ bə mə̌ sə bə nyɔ̀ sɛ̃́ kɔn lyɛ̃ cɛ nɛ yé, sə bə̀ bə̀ká pyà wársɛ ǹdə́ yǔyǔ tumə yé. 9Bə̀ mə̌ sə bə zə kɔn dɛ̀bɛ́ Yi byili nə́ Yi-ni-zhú mú shò-kwã nɛ́ mɔ́ kẽkẽ ǹdə́ wu-põ̀ zhə̀n zhə̀nà. 10Bə̀ mə̌ sə bə jɛ̀rɛ̀ bə nyǐ bə̀ tùntwĩ̀ĩ̀ rí yò náàcɛ̀nɛ́. Bə̀ gə pwírí bə̀ bə yò zhe lò la byilu, e fòró bə zɛ̃̀ bə pə bɛ sɔ́má bə twĩ̀ bə̀ tum dí. 11Kana bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ Kristə-lyì gùúlí tùntùnnə̀ mó myɛ mə̌ sə lyì bí tó bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né dɛnnɛ bə nyɛ̀ bɛ̀. Bə̀ bə mə̌ sə bə zɔ̀m bə̀ dwã bɛ́ yil námməlwɛ̀lɛ́ yé. Bə̀ mə̌ sə bə zə bə̀ cìn náàcɛ̀nɛ́ kɔn gakó wẽ́. 12Kristə-lyì gùlú tùntùnnə̀ mə̌ myɛ sə n yə̀ kɛ̃ mə̀dù byal, ń bə̀ká n nyǐ ń dõ yó w yé. Ń mə̌ sə n nyǐ ń kɛ̀lɛ́ y ǹdə́ ń byǎ bɛ́ yò náàcɛ̀nɛ́. 13Kristə-lyì gùlú tùntùnnə̀ bé gə n'ê twĩ̀ bə̀ tum dí náàcɛ̀nɛ́, lyì bí gakó má cèrhé be. Bə̀ gə́ zhí Yezu Kristə ne mó ce, bə̀ má ŋwɛ̀nɛ́ bə byili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ ǹdə́ wu-jɔ̀. 14À n'â yǎl a bə̀ a nə mɔ́ dwã nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nyí ni, sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la mɔ́ pɔ. 15Sə à gə yə̀ twí làlà, ǹ gə kàrmə̀ sɛ́bɛ́ rɛ́ rə̀myɛ́, ǹ b'ǎ lwar ǹ gə́ m'ǎ zə ǹ cìn ní ǹdə́ gùlú w ò wɔ́ Yi nã́nyì kwálá y mɔ́. Wɔ́ gùlú w òmyɛ́ ò zhe Yi zhə̀n dɛ́ ò n'ô byili. 16Zhə̀nà, kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ nə́ Yi-ni-zhú mú ce nə́ lwar mɔ́ já dɛ̃́dɛ̃́: Kristə jǐrh numbyíní n ce bə lwar ń párá. Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ byili pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ ń bə dóó zhe yé. Màlɛ́kabá myɛ cìcì nɔ mɔ. Bə̀ bwə̀l ń yò w bə byili lũ w lyì bí gakó ne. Lyì bí zwẽ nyí bə zù mù cɛ yó, sə ń nɔ zùwə́ dɛ̃̌ Arəzana wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\