1 Timote 5

1Bə̀ká zɔ̀m jàn ǹdə́ náncɛ yé. Zɔ̌m ǹdə́ mɔ ǹdə ǹ da ta, sə́ cící ébwá-dàlá bɛ́ ǹdə ǹ da-byǎ ta. 2Zɔ̌m ǹdə́ kana náncɛsɛ́ ǹdə ǹ nábá ta, sə́ cící kə-bwə̃́ə̃́ bé gwẽ̌ mó ǹdə ǹ nəkwá ta, ǹdə́ wu-põ̀. 3Ce jàn nɛ́ ń nyǐ ejə̀nə̀ bé byɛ̀bɛ́ bə̀ bə lò zhe zhə̀n zhə̀n ga mɔ́ yò. 4Sə ejə̃̀-kɛ̃ mɔ̀bɔ́ ń gə zhe byǎ ráá nɛ̀mɛ́, bə̀ mə̌ sə bə wɛ̀rhɛ́ ǹdə bə̀ Yi-ni-zhú mú gə́ n'ê byili ní. Bə̀ dabá ǹdə́ bə̀ dabá náncɛrh, ǹdə́ bə̀ nábá ǹdə́ bə̀ nábá náncɛrh nyǐ bə̀ yò. Rə̀myɛ́ ce, bə̀myɛ mə̌ sə bə nyǐ bə̀ yò. Wɔ́ rə̀myɛ́ Yi n'ê yàlá. 5Ejə̃̀-kɛ̃ mɔ̀bɔ́ ń bə lò zhe ń nə́ ń cili ń sõ zhə̀n zhə̀n mɔ́, ń kwè ń cìn námpúm n pə Yi ni, ń mə́ ń lwə̀l rə̀ sãɔ̃ nə̀nyɔ́nɔ́ ǹdə́ cəcɛ̃ ga. 6Sə ejə̃̀-kɛ̃ mɔ̀bɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ e jà lũ w wẽ̀ dé shil zù mù mú nyɛ̌ ǹdə ń cù ta. 7Wɔ́ rə̀myɛ́ ǹ mə̌ sə́ byili bi, mùnì ga bə̀ bə̀ká zə yò lò byili yé. 8Lò mɔ̀bɔ́ ń tá ń nyǐ ń kɛ̀lɛ́ y lyì bí cìcì sõ, sé bé zɔ̀m dwí nánfò w yò, rə̀-ná-cí zhɔ̃̀ ń Yi-ni-zhú mú, ce lò mɔ̀bɔ́ ń yə̀ Kristə zwì mú gaga cɔ̃̀ mɔ̀. 9Bə̀ká súlí ejə̃̀-kɛ̃ dõ yil ejə̀nə̀ bé yilə né sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ ǹdə́ ń yə̀ byinə shí-shə̀ldù lyɛ̃ yé. Ń mə̌ sə n yə̀ kɛ̃ mɔ̀bɔ́ ń yà ń jú byal mə̀dù, ń yə̀ ń dõ yó w nyǐ yé, 10sə n yə̀ kɛ̃ mɔ̀bɔ́ bə̀ yě ń tùm-ècɛ̀nà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ ń twĩ̀ mú yò: ń kɔn ń byǎ bɛ́ cɛ̀nɛ̀, ń zwẽ zhələ ń sõ náàcɛ̀nɛ́, n sã̀ Yi lyì bí nə̀rh, n sɛ̃ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê nwɛ̀nɛ̀ nɛ̀, n wɛ̀rhɛ́ tùm-ècɛ̀nà dwí gakó. 11Bə̀ká shɛ̀nɛ́ ń kɛ̃ ejə̀nə̀ bé byɛ̀bɛ́ bə̀ gwẽ̌ wɔ́ kə-bwə̃́ə̃́ mó ejə̀nə̀ bé sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ yé, bə̀ bə̀ bùlə̀ né gə tú nə zhɛ́rhɛ́ bə̀ n'ê yǎl byə́nə́ bə jí, bə yẽ̌ Kristə kùr tó ne. 12Rə̀myɛ́ yi ní, yò bá zhì bə̀ yó wə, bə̀ gə́ yə̀ bə̀ nyí-bwəl lé bə̀ y'à bwəl Kristə kùr tó yil mó pyìrh yilə. 13Kɔn súlí myɛ, bə̀ myɛ̀rhɛ̀ bə̀ t'â wɛ̀rhɛ́ kaka yé, bə̀ n'ê tó kǎlsɛ wẽ́ bə̀ zhə̀lə̀, bə̀ m'ê ce sɔ̀, bə̀ n'ê twĩ̀ tumə nyɛ̀bɛ́ nə̀ də̀ bə̀ yé. 14Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, à n'â yǎl sə ejə̀nə̀ bé byɛ̀bɛ́ bə̀ gwẽ̌ wɔ́ kə-bwə̃́ə̃́ mó jí byə́nə́ bə lù byǎ, sə bə cili bə̀ kǎlsɛ́ sõ, mùnì ga nə́ zwə̀ bé bə̀ká nə bɔ̀l bə zɔ̀m nə́ sõ yé. 15Nyǐnə ejə̀nə̀ jàlà yẽ̌ sɔ́má kɛ̀bɛ́ è wɔ́ zhə̀n nyǎ y mɔ́ nɛ, bə̀ k'â n'ê tó Shətana nɛ. 16Kɛ̃ mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ Kristə-lò, ejə̀nə̀ j'à ŋwɛ́nɛ́ ń sõ kɛ̀lɛ́ wa, ń bə̀ká n yẽ̌ be n ce Kristə-lyì gùlú w jɔ̃̀ w yé, ń mə̌ sə n nyǐ bə̀ yò, mùnì ga Kristə-lyì gùlú w ŋwɛ̀nɛ́ o nyǐ ejə̀nə̀ bé byɛ̀bɛ́ bə̀ bə lò zhe ń nə́ ń sɛ̃ bɛ mɔ́ yò. 17Kristə-lyì gùlú yé né cìnə́ bé byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê twĩ̀ gùlú w tum dí cɛ̀nɛ̀ mɔ́, lyì bí mə̌ sə bə nyɛ̀ bɛ̀ bə ká bwérhé. Sə wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê bwə̀l Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bə j'à n'ê byili ri mú ni bə̀ mə̌ sə bə wɛ̀rhɛ́ rə̀myɛ́. 18Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Nɔ̃ gə n'ô twĩ̀ kɛ́lɛ́ w jíjí jòró yi ní, sə ǹ bə̀ká cə̀r w b'ò bə̀ká dɔ̃̀ jíjí rí yé." Bə̀ ké wɔ̀ bə̀: "Tùntùnnə̀ mə̌ ǹdə́ kwǎndɛ́." 19Bə̀ká shɛ̀nɛ́ bə cĩ́ dóó Kristə-lyì gùlú yé né cə́bal yó wə, ǹdə́ lyì bə̀lyè ráá lyì bə̀tɔ̀ yə̀ ń yò w zhə̀n byili yé. 20Ji lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlwàálɛ mɔ́ búlə́ lyì bí gakó yé né, mùnì ga ywẽ zə bə̀ dwã bɛ́. 21À n'â lwə̀l mó rə̀myɛ́ ǹdə́ à wu gakó, Yi ǹdə́ Yezu Kristə ǹdə́ Yi màlɛ́kabá yé né: wɛ̀rhɛ́ rə̀myɛ́ gakó ǹdə à gə́ byili mú ní, sə bə̀ká zə ǹ yírh ń cír lyì bí yé. 22Bə̀ká yə̀ làlà ń cèlè ǹ jɛ̀rh lò yó w ń pɔ̃ tum Kristə-lyì gùlú w wẽ́ yé. Zə ǹ cìn wárhgáá, ǹ bə̀ká ce ǹ twə́r lyì dwã yə̀-bəlwàálɛ wẽ́ yé. 23Ǹ wu w gə́ bə shɛ̀ mɔ́ ce, bə̀ká kə́ nyɔ̀ nɛ̃̌ mɔ́ dúdú yé. Nə́ ǹ nywɛ̀ sɛ̃́ mɔ́ myɛ námpɔ́lɛ́ námpɔ́lɛ́ ǹ yala nɛ́ gə́ bə nyɛ̀ mɔ́ yilə. 24Bə̀ n'ê lwar lyì bí jàlà yə̀-bəlwàálɛ́ yò làlà, ǹdə́ bə̀ gwẽ̌ yə̀ bə̀ bùrsí kɛ́ yé. Sə kɔn yá dɛnɛ fòró bə lwar jàlà nyǎn dɛ́ yò. 25Kɔn wɔ́ èta ǹdə́ tùntwə̃̀ə̃̀ né nyɛ̀bɛ́ nə̀ càn mɔ́ myɛ. Bə̀ n'ê lwar nə̀ jàlà yò kùr yó, sə nə̀ jàlà yá dɛnɛ fòró bə lwar nə̀ yò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\