2 Kɔrɛ̃tɛ 11

1À y'à só s'á shɛ̀nɛ́ b'à zɔ̀mà nɛ́ wɔ́ ǹdə nyə̀nyà zɔ̀mà ta! Zhə̀nà, shɛ̀nɛ́na! 2Á nyɛ̌ ǹdə kɛ̃-byǐ kɛ̀bɛ́ è yə̀l bal pár ta, à kwè à la byal nɛ pɔ. Byal mɔ́ ńmyɛ̌ mɔ́ wɔ́ Kristə. À só ába dɛ̃́dɛ̃́, sə sónó w kɔ̀bɔ́ à zhe ǹd'ába mɔ́ wɔ́ Yi sõ ò n'ô shí ní. 3Ywẽ zhe ne, dɛ̀ga lyì bá jə́jɛ̀rɛ́ ába á wun pyìrhí, á zɛ̃̀ á yẽ̌ á gə́ ju kùr á zhí Kristə ne ǹdə́ wu-põ̀ mó ne, ǹdə Awa gə́ yẽ̌ ń cìn nì n pə dɔm mɔ́ nɛ mə jə́jɛ̀rɛ́ ǹdə́ mə̀ kɔma bɛ́ nɛ́. 4Lò dõ gə tú ń bwə̀l Yezu dõ, mɔ̀bɔ́ nə́myɛ̌ yə̀ bwə̀l nə́ byili ába gaga mɔ́ yò ń byili ába, á zɛ̃̀ á n'á zwẽ nyí, ráá á shɛ̀nɛ́ á zwẽ éshìrhə́ kɛ̀bɛ́ á gwẽ̌ yə̀ zwẽ gaga. Bə̀ gə bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí tɛ̀bɛ́ á gwẽ̌ yə̀ rə̀ yò nyɛ̀ɛ̀ gaga bə byili ába, á n'á shɛ̀nɛ́ á zwẽ nyí. 5À t'â bùl b'à yə̀ yírh swí á tùntúmə́ bé nánfwààlɛ́ kùr w yé. 6Dɛ̀ga, wɔ́ à nyí rə̀ wàr zɔ̀mà yé. Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, à yě kɔn dɛ̀bɛ́ à n'â zɔ̀m mɔ́ kùrə̀. Nə́ ce á lwar rə̀myɛ́ pamparɛ̃ɛ̃ twéé gakó kɔn dɛ̀bɛ́ nə́ wɛ̀rhɛ́ gakó wẽ́. 7À gə́ tú a bwə̀l Yi yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí á sõ yi ní, à lwəl à cìn tɛ̃́, mùnì ga a zhẽ̌ á yó dɛ̃̌. À bwə̀l lè nánfò. À gə́ wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́ wɔ́ dóó nà? 8À shɛ̀nɛ́ a yẽ̌ Kristə-lyì gùúli dwã kwɛ̃̌ nɛ. Wɔ́ bə̀myɛ́ jɛ̃̀-kɔn à zwẽ a má sɛ̃ ába. 9À gə́ y'à ŋwɛ́nɛ́ á sõ yi ní, à y'à tú à zhe wɛ́rɛ́ tum, sə à yə̀ lò yó w nyǐ yé. Wɔ́ nə́ da-byǎ bɛ́ bə̀ shí Masɛdwanɛ mɔ́ bə̀ sɛ̃ nɛ ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó à y'à zhe rə̀ tum mú. À zɔ à cìnə̀, mùnì à bə̀ká nyǐ á yó w kɔn dɛ̀bɛ́ gakó à zhe rə̀ tum yil yé. À n'â yǎl a já zhe à cìn èta twéé gakó. 10Lò lò wàr ń la nɛ cə̌r Akəyi tənà y vɔ̃̀ òdù ga wẽ́ ǹdə́ wu-nyɔ̃̀ w òmyɛ́ byilu yé. Rə̀myɛ́ wɔ́ zhə̀n à n'â byili Kristə jàn yilə. 11À gə́ n'â wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́, wɔ́ só à bə ába só? È də̀ èta yé; Yi cìcì yě b'à só ába. 12À má j'â n'â wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ à n'â wɛ̀rhɛ́ mɔ́ gaga, mùnì ga lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê yǎl bə zhẽ̌ bə̀ cìn dɛ̃̌ bə wɛ̀rhɛ́ ǹdə nə́ ta mɔ́ lyɛ̃̀ bɔ̀l. 13Lyì bí bə̀myɛ́ də̀ Kristə tùntúmə́ yé. Bə̀ wɔ́ tùntùnnə̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ nyɛ̌ yǔyǔ. Bə̀ n'ê zə bə̀ cìn bə̀ yàl ǹdə Kristə tùntúmə́ ta. 14Rə̀myɛ́ t'â jàr lò yé, bə̀ Shətana cìcì n'ê zə è cìn è yàl ǹdə màlɛ́ka kɛ̀bɛ́ è shí pwẽ̀ wẽ́ ta. 15Rə̀myɛ́ ce, è kwã-lyì bí gə n'ê wɛ̀rhɛ́ ǹdə bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né wɔ́ cángá ta, rə̀ t'â jàr lò yé. Sə bə̀ yó-gurə́ yə́, wɔ́ tɛ̀bɛ́ bə̀ twĩ̀ mú bə̀ má na. 16À ká bwérhé à n'â wə̀l ába: bə̀k'á bù b'à wɔ́ nyə̀nyà yé. Á gə cẽ, s'á nyǐ ni ǹdə nyə̀nyà ta, mùnì ga àmyɛ ŋwɛ̀nɛ́ a zhẽ̌ à cìn dɛ̃̌ námpɔ́lɛ́. 17Zhə̀nà, à t'â zɔ̀m ǹdə Cinu gə́ nə́ ń yǎl nɛ́ yé. À n'â zɔ̀m ǹdə nyə̀nyà ta, mùnì ga a tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ a zhẽ̌ à cìn dɛ̃̌. 18Lyì nánzhəzhɔ̌ ŋwɛ́nɛ́ bə̀ n'ê tó numbyínsí tùntwə̃̀ə̃̀ né dúdú dɛnnɛ bə̀ zhẽ̌ bə̀ cìn dɛ̃̌. 19Ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á zhe surhə mó zɛ̃̀ á shɛ̀nɛ́ á ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nyə̀nyə̀rh! 20Á yẽ̌ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ ába ǹdə yómə́ ta, bə̀ n'ê myìnì ába, bə̀ n'ê zwẽ á wẽ̀ dé, bə̀ n'ê tùrh ába, bə̀ n'ê mà ába jə̀-sə̌rh! 21È gə wɔ́ nə́myɛ̌ yilə, nə́ yə̀ wu-jɔ̀ zal ǹdə́ rə̀myɛ́ wɔ̀rhɔ́ yé. Cìzhìl zhe ne ǹdə́ rə̀ zɔ̌m. Ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, kɔn gə ŋwɛ́nɛ́ lò wɔ̌ ń zhẽ̌ ń cìn rə̀ yilə, sə́ nyǐ àmyɛ wɔ̌ à zhẽ̌ à cìnə̀, bá ǹdə́ à gə n'â zɔ̀m ǹdə nyə̀nyà ta, 22Bə̀ wɔ́ Ebərəbá? Àmyɛ wɔ́ Ebərə. Bə̀ wɔ́ Esərayɛl lyì? Àmyɛ wɔ́ Esərayɛl lò. Bə̀ wɔ́ Abəraham dwí rí lyì? Àmyɛ wɔ́ Abəraham dwí rí lò. 23Bə̀ wɔ́ Kristə tùntùnnə̀? Àmyɛ́ wɔ́ Kristə tùntùnnə̀ du bi. À gə́ n'â byili rə̀myɛ́ mɔ́, wɔ́ zɔ́m à n'â zɔ̀m ǹdə nyə̀nyà ta kɔn lyɛ̃ cɛ nɛ. À twĩ̀ dɛ̃́dɛ̃́ du bi. Bə̀ co ne byə̀nə́-jù w twər nánzhəzhɔ̌ du bi. Bə̀ mà nɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́ du bi. Twər nánzhəzhɔ̌ myɛ kɔn y'à dàl námpɔ́lɛ́ y sə bə gu ni. 24Zhwifubá zɔ nɛ bə mà dàməshɔ̀rɔ́ yírhə́ shə́-ètɔ̀ ǹdə́ nə̀bɔ́ nə̀bɔ́ kùrə̀ nə̀nu. 25Orɔm lyì bí myɛ zə nɛ bə mà ǹdə́ də̀-dààlɛ̀ twər rə̀tɔ̀. Dɛ̃ rə̀dù, bə̀ y'à zɔ nə́kuuli bə dul ne bə̀ la gu. À zù bǔ-bwəl rə gə nɛ̃̌ mɔ́ wẽ́ twər rə̀tɔ̀. Sə dɛ̃ rə̀dù, à mɛ̃ nɛ̃̌ mɔ́ wẽ́ a zɔ̃̀. 26À zhə̀l jààsɛ̀ nánzhəzhɔ̌ wẽ́. À y'à dàl námpɔ́lɛ́ y sá mɛ̃ bǔrh wẽ́. Èmà-byǎ y'à la nɛ gu. À da-byǎ Zhwifubá ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá ga y'à n'ê pyà à gu. Bə̀ y'à n'ê pyà nɛ̀ cɛmɛ nɛ́ wẽ́ ǹdə́ gɔ nɛ́ bə̀ la gu. À y'à dàl námpɔ́lɛ́ y sá mɛ̃ nə̀-fɔ̀lɔ̀ w wẽ́. Byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê gòm kɔma bə̀ bə̀ wɔ́ Kristə-lyì mú myɛ y'à n'ê pyà à gu. 27À twĩ̀ tumə nyɛ̀bɛ́ nə̀ jɛ̀, nə̀ n'ê lyɛ̀ɛ̀ numbyíní. Dədɛ̃̌nɛ, à t'â dɛ̀ɛ̀ yé. Nɔrh ǹdə́ nə̀nyɛ̀lsɛ̀ zɔ nɛ. Dədɛ̃̌nɛ, kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ sá zhɛ̃̀ kùjú. Dədɛ̃̌nɛ, wàr y'à zə nɛ, gɔ̀nɔ̀ myɛ já tɛ̀nɛ́ yé. 28Sə kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ yò zù nì du rə̀myɛ́ gakó mó, wɔ́ Kristə-lyì gùúlí. Wɔ́ rə̀myɛ́ yò ò zù nì dɛ̃ gakó. 29Lò gə yə̀ Yi ni zhí kẽkẽ, àmyɛ yá yə̀ ǹdə ń ta. Lò gə tu yə̀-bəlɔ̀lɔ́ wẽ́, à wu yá zhìlì dɛ̃́dɛ̃́. 30È gə wɔ́ cìn-dɛ̃̌-zhõ̌ yilə, wɔ́ à gə́ bə kùr zhe yil à n'â zhẽ̌ à cìnə̀. 31Nə́ Cinu Yezu Da Yi yě bə̀ wɔ́ zhə̀n à n'â zɔ̀mà. Ń yil lé bá nə còrhó twéé gakó! 32À gə́ y'à ŋwɛ́nɛ́ Damaasɛ nɛ́ yi ní, cɔ w yó-cə́bal mɔ́, pyɔ̌ Arətaasɛ yà ń cĩ́ gàà mɔ́, ce lyì zɛ̃̀ bə cə̀r cɔ w jààsɛ́ gakó ne, mùnì ga bə zə nɛ. 33Rə̀myɛ́ yó, bə̀ zɛ̃̀ bə ce a zù sə́yǎ wa, bə kwè nè bə tó byílí y bə̀ lù bə mé kə́kɛ́lɛ́ cɔ w mɔ́ túkwə́rə́ èdù, bə cĩ́ pwẽ̀ nè. Wɔ́ gàà mɔ́ à tó né a lù cɔ w cə́bal mɔ́ yé né.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\