2 Kɔrɛ̃tɛ 12

1À mə̌ sá zhẽ̌ à cìn dɛ̃̌, sə rə̀myɛ́ bə kùr zhe yé. E jà ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, à má byili ába kɔn dɛ̀bɛ́ Cinu byili ni, n jà n ce a lwar rə̀ pár mɔ́. 2À yě Kristə-lò mə̀dù párá. Yi kwè mò rə mé vò dɛ̃̌ dɛ̃̌ è zhe byinə shí ǹdə́ nə̀na. È gə wɔ́ zhə̀n zhə̀n ga Yi kwè mò rə mé vò dɛ̃̌, ráá wɔ́ ǹdə dàrhà ta, à yə̀l yé. Wɔ́ Yi dúdú rə̀ yě. 3Zhə̀nà, à yě bə̀ Yi kwè bal mɔ́ ńmyɛ̌ rə mé vò dɛ̃̌. Sə à n'â byili gwẽ̌, è gə wɔ́ zhə̀n zhə̀n ga Yi kwè mò rə mé vò, ráá wɔ́ ǹdə dàrhà ta, à yə̀l rə̀myɛ́ yé. Wɔ́ Yi dúdú rə̀ yě. 4Ń nyɛ̀ɛ̀ zɔ̀mà gàà, sə nə̀ də̀ kɔn dɛ̀bɛ́ numbyíní wɔ̌ è má byili yé. E j'à bə sɔ́má myɛ zhe è zɔ̀m nɛ̀ yé. 5È gə wɔ́ bal mɔ́ ńmyɛ̌ yilə, à má zhẽ̌ à cìnə̀. Sə à t'â la à cìn zhõ̌ à cìcì yil yé. Ǹdə́ à gə la à cìn zhõ̌, wɔ́ à bə-jàn-zhəəré yilə. 6Bá à gə la à cìn dɛ̃̌ zhõ̌ myɛ, rə̀myɛ́ də̀ tum dɛ̀bɛ́ à n'â twĩ̀ à yə̀l rə̀ kùr yé, bə̀ wɔ́ zhə̀n à n'â zɔ̀mà. Sə à n'â dɛ̃̀ à cìn ǹdə́ cìn dɛ̃̌ zhõ̌ mó, b'à t'â yǎl sə lyì bí tó à tumə né ǹdə́ à zɔ̀mà nɛ́ dɛnnɛ bə bù b'à du bi yé. 7Kɔn zù à yala nɛ́ wẽ́ rə̀ n'ê yì nì. Kɔn wɔ́ ǹdə wɔ́ Shətana è n'ê mà nɛ̀ ta. Kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Cinu byili ni mú zhe kùr dɛ̃́dɛ̃́. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce n yẽ̌ nɔ̀nɔ̀ w òmyɛ́ yí ni, mùnì ga à bə̀ká zhẽ̌ à cìn dɛ̃̌ kɔn dɛ́ rə̀myɛ́ yil yé. 8À lwə̀l mò, twər rə̀tɔ̀ gakó, sə n vùr nɔ̀nɔ̀ w òmyɛ́ à yala nɛ. 9Sə ń wò nè: "À gə́ só mó mó myɛ dúdú já. Wɔ́ ǹ bə-jàn-zhəəre yi ní à n'â ce à jàn dɛ́ yàl nɛ́ ǹdə́ mɔ́ dɛ̃́dɛ̃́." Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce à bá zhẽ̌ à cìn dɛ̃̌ à bə-jàn-zhəəre yilə, mùnì ga Kristə jàn dɛ́ yìlì nì. 10Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, bə-jàn-zhəəre ga, tùùrhì ga, yò-cə̀ə̀lè ga, lyì bí gə́ n'ê nwɛ̀nɛ̀ nɛ̀ mɔ́ ga, twə́lə́ né ga; à gə n'â nɛ rə̀myɛ́ gakó Kristə yilə, à wu nyɛ̀. Zhə̀nà, wɔ́ à bə-jàn-zhəəre yi ní à n'â nɛ jàn nɛ́. 11À gə zɛ̃̀ à n'â zɔ̀m ǹdə nyə̀nyà ta, wɔ́ ámyɛ̌ á ce à n'â wɛ̀rhɛ́ èta. Bə̀ wɔ́ ámyɛ̌ á y'ǎ mə̌ s'á zwẽ à nyí ni. Bá àmyɛ́ gə də̀ kaka myɛ, byɛ̀bɛ́ á n'á bùl bə̀ bə̀ wɔ́ Kristə tùntúmə́ nánfwààlɛ̀ mɔ́ myɛ bə nɛ du yé. 12À wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bá ce á lwar b'à wɔ́ Kristə tùntúm mú á yírhə́ na. À zhìlì à yala nɛ dɛ̃́dɛ̃́. Wò-jààrɛ̀ ǹdə́ màmyaarhɛ ǹdə́ tùm-fwààlɛ̀ gakó wɛ̀rhɛ́ á sõ. 13Wɔ́ bə̀kɔ́n à wɛ̀rhɛ́ Kristə-lyì gùúlí dwã bɛ́ nɛ du ámyɛ̌? Kɔn rə̀dù à yě: à yə̀ á yó w nyǐ yé. E zɛ̃̀ wɔ́ rə̀myɛ́ á pwírí rə̀ bə càn ná etəra? È gə wɔ́ èta, sə́ nyǐ à n'â lwə̀l ába sǔbri. 14Nyǐnə à n'â tɛnɛ à bàn á sõ. Rə̀myɛ́ bá ce né wɔ́ twər rə̀tɔ̀ à gə́ n'â twí á sõ né. Sə kɔn bá yə̀ ǹdə twéé twéé mó ta, à t'â la ába lyɔ̀ɔ̀ ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ à zhe rə̀ tum yé. È də̀ á kɔn à n'â yǎl yé. Wɔ́ á cìcì mú à n'â yàlá. È də̀ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ námpɔ́lɛ́ è n'ê pyà è pɛ è da nɛ́ yé. Wɔ́ da ń ya n pyà n pə ń bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ námpɔ́lɛ́ nɛ. 15È gə wɔ́ àmyɛ́ yilə, à bá pə ába kɔn dɛ̀bɛ́ à zhe, e súlí à cìcì námpúm. E zɛ̃̀ wɔ́ à gə́ só ába dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́ yilə, á sónó w n'ê bɔ̀ ǹdə́ nɛ? 16Dɛ̀ga lyì jàlà n'ê zɔ̀m b'à də̀ cángá yé, bə̀ wɔ́ kɔma à gòm a má jə́jɛ̀rɛ́ ába. A j'à yə̀ ába lyɛ̀ɛ̀ ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ à zhe rə̀ tum yé. 17Á gə n'á yǎl s'á nyǐ lyì bí byɛ̀bɛ́ à twĩ̀ á sõ mó, à yə̀ ce mə̀dù ga yǔr ába n zwẽ á kɔn n bə̀ n pɛ̃ yé. 18À lwə̀l Titi a twĩ̀ ńmyɛ̌ ǹdə́ nə́ da-byǐ mú á yě ń pár mɔ́ á sõ. Bə̀ nə gə́ tú mú, Titi yǔr ába n zwẽ á kɔn nà? Á n'á bùl b'àmyɛ́ ǹdə́ ńmyɛ̌ tùntwĩ̀ĩ̀ rí yə̀ rə̀dù yàl, ráá nə́ bùlə̀ né nə̀ yə̀ rə̀dù yàl? 19Dɛ̀ga á ju kùr shãã shãã ga á n'á bùl á wẽ́ bə̀ wɔ́ bwìrì nə́ r'é pyà á sõ? E j'à də̀ èta yé. Nə́ r'é zɔ̀m Yi yé né ǹdə Kristə gə́ nə́ ń yǎl nɛ́. Dɔwabá nántwə̌rh, nə́ r'é zɔ̀m rə̀myɛ́ gakó ámyɛ̌ sãɔ̃ yilə, mùnì ga á kwɛrhɛ á zhí Yi ni. 20Ywẽ zhe ne, dɛ̀ga à gə́ má bə̀ á sõ, a pwírí á də̀ ǹdə à gə́ n'â yǎl nɛ́ yé, dɛ̀ga ámyɛ pwírí àmyɛ də̀ ǹdə á gə́ n'á yǎl nɛ́ yé. Kɔn súlí myɛ, ywẽ zhe ne, ǹ gə só a má pwírí nyə̀-pǎr ǹdə́ bwɛ̃̌-dǔr, ǹdə́ lyim, ǹdə́ búlə́, ǹdə́ dwã yil zhìlù, ǹdə́ wu-bárhɛ́ zɔ̀mà, ǹdə́ cìn-byilu, ǹdə́ yààyàà tumə ŋwɛ́nɛ́ á cəcəl wə. 21Ywẽ zhe ne myɛ, à gə́ má ká bə̀ á sõ, a zɛ̃̀ à la cìzhìl nɔ Yi yé né á yilə. Dɛ̀ga lyì jàlà ŋwɛ́nɛ́ bə̀ gwẽ̌ n'ê fwə̀lə́, bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ, bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ yààyàà ǹdə bə̀ shãã ga mɔ́ ta, bə̀ yə̀ shɛ̀nɛ́ bə pyìrhí bə̀ wun yé. Rə̀myɛ́ zɛ̃̀ rə̀ la à wu ni zhìlù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\