2 Kɔrɛ̃tɛ 2

1Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, à gu à wẽ́ à k'â yə̀ á sõ tó, mùnì ga à bə̀ká zhìlì á wun ni kə́dò yé. 2Àmyɛ́ gə zhìlì á wun ni, wɔ́ mɔ̌ ń mà n pɛ̃ wu-nyɔ̃̀? Wɔ́ ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ à zhìlì á wun ni mú á y'ǎ mə̌ s'á pɛ̃ wu-nyɔ̃̀. 3Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, à byili ába sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à jɛ̀rɛ̀ a kɛ̃ a pə ába mɔ́ wẽ́, bə̀ nyǐ à t'â yǎl a bə̀ á sõ mùnì byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à mə̌ sə bə pɛ̃ wu-nyɔ̃̀ mɔ́ wun bə̀ká zhìlì yé. Zhə̀nà, à yě pamparɛ̃ɛ̃ b'à wu gə nyɛ̀, ámyɛ wun bá yə̀ nyɛ̀n. 4Zhə̀nà, wɔ́ wu-zhìlù nánfɔ̀lɔ̀ ǹdə́ yə́-nàná à má kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ rə̀myɛ́, sé jà à yə̀ rɛ kɛ̃ à la má zhìlì á wun ni yé. À kɛ̃ dɛ a pə ába mùnì á lwar b'à só ába dɛ̃́dɛ̃́. 5Lò mó mɔ̀bɔ́ ń ce wu-zhìlù w ŋwɛ́nɛ́ mɔ́, è də̀ à dúdú wu ni ń zhìlì yé. Wɔ́ á gakó. Sə à t'â yǎl a wɔ̀ bə̀ wɔ́ á gakó á wun zhìlì yé. Wɔ́ á jàlà wun nə̀ zhìlì. 6Sə lyì nánzhəzhɔ̌ gə́ pɔ mɔ còrhò-tum mú, rə̀myɛ dúdú já. 7Rə̀myɛ́ ce, á mə̌ s'á pɔ̃ sǔbri èlǎsɛ̃́, s'á cící mu. È gə də̀ rə̀myɛ́, ń wu gə zhìlì ò lyɛ̃ cɛ nɛ, ń wu wɔ̌ ò gɛ. 8Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce à n'â lwə̀l ába, s'á ce n lwar b'ǎ só mo. 9À kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ a pə ába à la bá dwẽ́ ába, a nyǐ ǹd'á gə b'ǎ zwẽ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó à byili ába mó. 10Mɔ̀bɔ́ á pɔ mɔ sǔbri mú, àmyɛ n'â pɛ mɔ sǔbri. À gə mə̌ sá pə sǔbri lò nè, à gə pɔ mɔ, wɔ́ ámyɛ̌ yil à pɔ mɔ sǔbri Kristə yé né. 11Èta mɔ́, Shətana t'â la bɔ̀l nɔ è zù nə́ bwə̌l w yé. Zhə̀nà, nə́ yě è surhə né gə́ wɔ́ nɛ́ náàcɛ̀nɛ́. 12À gə́ yú Tərəwaasɛ à la Kristə yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bwə̌l mó, à pwírí Cinu yà ń pul sɔ́má n pɛ̃ mùnì a ŋwɛ̀nɛ́ a twĩ̀ gàà. 13Sə à gə́ yə̀ à da-byǐ Titi nɛ mɔ́ ce, à wu yə̀ nyɛ̀n yàl yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce a ká zhǐr gàà a vò Masɛdwanɛ. 14Cèrhénə nə́ cèrhé Yi, bə̀ rə̀ tó Kristə mó ń jú bɛlɛ mɔ́ dɛnnɛ rə sɛ̃ nə́ba nə́ ŋwɛ́nɛ́ Kristə mó ńmyɛ̌ mə̀dù y kwã nɛ́ twéé twéé. Rə̀ n'ê tó nə́ dɛnnɛ rə ce ń pár lwar mɔ́ sáa jààsɛ́ gakó wə, ǹdə lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́ ta. 15Zhə̀nà, nə́ wɔ́ ǹdə lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́ ta Kristə nə́ ń pɛ Yi ni. Lwẽ́ dé rə̀myɛ́ wɔ́ byɛ̀bɛ́ Yi n'ê vwǎrh mɔ́ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ yò n'ô yǎl o zhìlì mú yilə. 16Sə lwẽ́ dé rə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ cu lwẽ́, rə̀ n'ê twí ǹdə́ cu byɛ̀bɛ́ bə̀ yò n'ô zhìlì mú yilə. Rə zɛ̃̀ rə̀ wɔ́ nyǔ lwẽ́ rə̀ n'ê pɛ nyǔ byɛ̀bɛ́ Yi n'ê vwǎrh mɔ́ nɛ. Sə è nə wɔ́ mɔ̌ ń wɔ̌ ń mà n twĩ̀ tum dí rə̀myɛ́? 17Nə́myɛ̌ də̀ ǹdə lyì nánzhəzhɔ̌ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zə Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bə̀ dɔ̌l mɔ́ ta yé. Nə́myɛ̌ wɔ́ Yi rə̀ twĩ̀ nə́ba nə́ r'é byili rə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ ǹdə́ wu-põ̀ rə̀ yé né, Kristə jàn yilə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\