2 Kɔrɛ̃tɛ 7

1À lyì nántwə̌rh, nyə́ né nyɛ̀bɛ́ Yi bwəl èta mɔ́ gakó zhe kùr nə́ yilə. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, nə́ mə̌ sə nə́ kwɛrhɛ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ n'ê pɛ jìmdì nə́ yala nɛ́ ǹdə́ nə́ ywə́lsé ne mó yò ǹdə́ Yi, sə nə́ zɛ̃̀ nə́ ce jàn nɛ́ nə́ yə̀ náàcɛ̀nà námpúm nə́ wɛ̀rhɛ́ Yi pùbùlə̀. 2Pulnə á wun ní ǹdə́ nə́ba, bə̀ nə́ yə̀ lò lò gwar yé, nə́ yə̀ lò lò Yi-ni-zhú cɔ̀ yé, nə́ yə̀ lò lò kɔn zwẽ nə́ jí yé. 3À t'â zɔ̀m èta à la má cĩ́ yò á yó w yé. À jɛ̀rɛ̀ a byili bə̀ nyǐ nə́ só ába dɛ̃́dɛ̃́; è gə wɔ́ cu myɛ, nə́ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ dwã; è gə də̀ cu myɛ, nə́ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ dwã twéé twéé. 4À zhe á zhə̀n námpúm; à só á yò dɛ̃́dɛ̃́. À wu zɔ kẽkẽ; à wu nyɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́ nə́ yò-cə̀ə̀lè ga yírh wə. 5Zhə̀nà, nə́ gə́ tú nə́ yí Masɛdwanɛ nə́ zhɛ̀, nə́ yə̀ shìrhə́ nɛ gaga yé. Nə́ nɔ zwini dwí gakó: lyì pyà zɔ̀mà nə́ nyí ni, ywẽ myɛ y'à zhe nə́ba. 6Sə Yi n'ê swẽ́ wu-zhìlù cìnə́ wun ni. Rə̀ tó Titi twírí y dɛnnɛ rə swẽ́ nə́myɛ wun ni. 7È də̀ ń twírí y dúdú yil nə́ wun swẽ́ yé. Ń byili nə́ba myɛ b'ǎ zɔ ń wu ni. Wɔ́ rə̀myɛ́ gakó rə̀ swẽ́ nə́ wun ní. Ń byili myɛ b'ǎ n'á yǎl á nə nɛ ǹd'á wun gakó. Ń zɔ̀m á wu-zhìlù w yò n byili nə́ba; n byili myɛ b'ǎ só à yò dɛ̃́dɛ̃́ èlǎsɛ̃́. Rə̀myɛ́ ce à wu zɛ̃̀ o kwɛrhɛ ò nyɛ̀. 8Sɛ́bɛ́ rɛ́ dõ mó à kɛ̃ a pə ába mɔ́ gə zhìlì á wun ni myɛ, à t'â gá rə̀myɛ́ nɛ kə́dò yé. Á gə́ nɔ rɛ yi ní, rə̀ y'à zhìlì á wun ni námpɔ́lɛ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ yó à y'à n'â gá nɛ́. 9Sə èlǎsɛ̃́, à wu nyɛ̀. Sə è də̀ á wun ní gə́ zhìlì yil à wu nyɛ̀ yé. Wɔ́ á wu-zhìlù w gə́ ce á wun ká pyìrhí mú yilə. Wɔ́ wu-zhìlù w òmyɛ́ dwí rí ò n'ô tó ǹdə Yi pùbùlə̀ né gə́ n'ê yǎl nɛ́. Rə̀myɛ́ n'ê byili bə̀ nə́ yə̀ lwɛlɛ wɛ̀rhɛ́ á mə̀dù ga nɛ yé. 10Zhə̀nà, wu-zhìlù w òmyɛ́ dwí rí t'â yàl kɔn nánfò numbyíní yil yé. Ò n'ô ce è wu pyìrhí e nə vwǎrh. Sə wu-zhìlù kɔ̀bɔ́ ò n'ô tó ǹdə lũ w pùbùlə̀ né gə́ n'ê yǎl nɛ́ mɔ́, òmyɛ́ n'ô zə numbyíní ò zhə̀l è cu sɔ́má yó. 11Á wu-zhìlù w tó ǹdə Yi pùbùlə̀ né gə́ n'ê yǎl nɛ́ zhə̀n zhə̀nà. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ co yə̀wǎl á wẽ́ á pú á lwar làlà b'ǎ dówə́. Á wun zhìlì, ywẽ zə ába; á zɛ̃̀ á n'á yǎl á nə nɛ; á j'ǎ n'á yǎl á pə còrhò-tum mɔ̀bɔ́ ń dó mó myɛ nɛ ǹd'á wun gakó. Zhə̀nà, á tó rə̀myɛ́ gakó dɛnnɛ á byili bə̀ dóó dwí-byǐ yə̀ ába gùlí yé. 12È də̀ lò mó mɔ̀bɔ́ ń dó mó yil à kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ yé, e j'à k'ê də̀ mɔ̀bɔ́ bə̀ dó mo mó myɛ yil yé. À kɛ̃ dɛ mùnì a byili Yi yé né bə̀ nyǐ á shɛ̀nɛ́ á zwẽ nyí, á n'á ce jàn nɛ́ á twĩ̀ nə́ yilə. 13Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce nə́ wun swẽ́. È də̀ rə̀myɛ́ dúdú rə̀ swẽ́ nə́ wun ni yé. Á gə́ zɔ Titi wu ni, ń wu yə̀ nyɛ̀n mɔ́, súlí e pə nə́ba wu-nyɔ̃̀ nánfɔ̀lɔ̀. 14Zhə̀nà, à byili Titi ni bə̀ nyǐ à wu nyɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́ ǹd'ába. Sə á yə̀ nɛ̀ cìzhìl pɛ yé. Nə́ r'é zɔ̀m zhə̀n nə́ byili ába twéé twéé. Rə̀myɛ́ ce à zhe bwìrì a má byili Titi ni bə̀ nyǐ à wu nyɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́ á yilə. 15Titi gə lyǐrh á gə́ zwẽ mo á sono ǹdə́ ywẽ ǹd'á n'á kəkə, á gakó zɛ̃̀ á shɛ̀nɛ́ á zwẽ nyí mú, ń wu kwɛrhɛ o nyɛ̀ ǹd'ába. 16À wu nyɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́ b'à n'â nyǐ á yó w kɔn gakó wẽ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\