2 Kɔrɛ̃tɛ 8

1Da-byǎ, nə́ r'é yǎl nə́ byili ába yò-ècɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ Yi wɛ̀rhɛ́ Masɛdwanɛ Kristə-lyì gùúlí ni mú. 2Zwini zɔ bɛ dɛ̃́dɛ̃́, sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, bə̀ wun yàl nyɛ̀n dɛ̃́dɛ̃́. Bə̀ wɔ́ nə̀mwà, sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, bə̀ pɔ bə̀ jɛ̃̀-kɔn dɛ̃́dɛ̃́ ǹdə́ bə̀ wun gakó. 3Bə̀ pɔ ǹdə bə̀myɛ gə́ zhe né; bə̀ gaga mɔ́ pɔ kɔn dwini bə̀ gə́ zhe né. Àmyɛ́ cìcì mú nɔ bə̀ gə́ pɔ nɛ́ ǹdə́ à yírh: bə̀ pɔ ǹdə́ bə̀ sə̀pwà pùbùlə̀. 4Bə̀ lwə̀l nə́ba ǹdə́ bə̀ wun gakó bə̀ nə́ zwẽ bə̀ pansɛ́, nə́ vò nə́ pə Zhərəzalɛm nɛ́ bə mé sɛ̃ Kristə-lyì bí ni. 5Bə̀ jɛ̀rɛ̀ bə pə bə̀ cìn Cinu ni, fòró bə zɛ̃̀ bə pə bə̀ cìn nə́myɛ nɛ ǹdə Yi gə́ n'ê yǎl nɛ́. Bə̀ pɔ bə̀ cìn dɛ̃́dɛ̃́ kɔn lyɛ̃ nə́ gə́ y'ǎ n'é bùl né. 6Nə́ lwə̀l Titi bə̀ ń já n twĩ̀ nɔ̀nɔ̀-dǔr tum dí tɛ̀bɛ́ ń ju rə̀ kùr á sõ Zhərəzalɛm lyì bí yil mó, n báásɛ. 7Á zhí Kristə ne ǹd'á wun gakó, á m'á n'á wɛ̀rhɛ́ kɔn gakó cɛ̀nɛ̀: á n'á bwə̀l Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ cɛ̀nɛ̀, á yě zhə̀n dɛ́ gə́ wɔ́ nɛ́, á zhe yə̀wǎl, á só nə́ba. Rə̀myɛ́ gakó wɔ́ nə̀cɛ̀ndɛ̀ nánfɔ̀lɔ̀ á zhe. Sə nə́ r'é yǎl s'á ce jàn nɛ́ á zə yə̀wǎl ǹdə́ nɔ̀nɔ̀-dǔr tum dí rə̀myɛ́ mɔ́ myɛ. 8È də̀ nyí à n'â pɛ ába yé. Wɔ́ yál à n'â yǎl b'ǎmyɛ zə yə̀wǎl ǹdə Kristə-lyì gùúlí dwã bɛ́ ta, mùnì ga á byili b'ǎ zhe sónó zhə̀nà. 9Á yě nə́ Cinu Yezu Kristə gə́ só nə́ba nɛ́. Ń yà ń zhe kɔn gakó, sə ń shɛ̀nɛ́ n zə ń cìn n yə̀ nə̀mɔ̀ ámyɛ̌ yilə, mùnì n tó nə̀mɔ̀ɔ̀rɛ́ rə̀myɛ́ dɛnnɛ n ce á jǐrh nə̀cɛ̀nà. 10Wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ à n'â bùl yò w òmyɛ́ shò-kwã nɛ́ mɔ́ à n'â byili ába. Wɔ́ ámyɛ̌ á tó yé á tɛ́rɛ́ tum dí rə̀myɛ́ yò jẽ̀ nè ga, á j'ǎ jɛ̀rɛ̀ lyì bí gakó á twĩ̀ dì. Èlǎsɛ̃́, cə̀ə̀lènə̀ á n'á twĩ̀ tum dí rə̀myɛ́ ǹd'á wun gakó, á pə kɔn dɛ̀bɛ́ á zhe mó kɔn tó ǹdə á gə́ ju kùr á bù ní. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ zhe kùr á yilə. 12Lò gə nə́ ǹ pɛ kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ zhe ǹdə́ ǹ pùbùlə̀, Yi n'ê zwẽ de. È də̀ tɛ̀bɛ́ ǹ bə zhe mó rə̀ n'ê yí Yi pùbùlə̀ yé. Wɔ́ tɛ̀bɛ́ ǹ zhe ń pə rɛ mɔ́ rə̀ n'ê yí rə̀ pùbùlə̀. 13È də̀ yál à n'â yǎl b'ǎ kwě kɔn dɛ̀bɛ́ á zhe mó gakó á b'á sɛ̃ lyì dwã nɛ, ámyɛ̌ zɛ̃̀ á jǐrh zúzúnú cìnə́ yé. Wɔ́ yál à n'â yǎl b'ǎmyɛ̌ ǹdə́ bə̀myɛ́ ga myɛrhɛ dwã. 14Èlǎsɛ̃́, ámyɛ̌ gə́ zhe dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́ ce, á wɔ̌ á m'ǎ sɛ̃ byɛ̀bɛ́ bə̀ bə kaka zhe mó ne. Èta, ámyɛ gə tú á k'á bə kaka zhe, ǹdə́ bə̀myɛ gə zhe dɛ̃́dɛ̃́, bə̀ wɔ̌ bə̀ má sɛ̃ ámyɛ nɛ. Èta, á gakó b'ǎ myɛrhɛ dwã. 15Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ń yà ń pwà kùjú dɛ̃́dɛ̃́ myɛ, ò myɛrhɛ ǹdə́ ń jú. Lò mɔ̀bɔ́ ń yà ń kə́ ń pwà námpɔ́lɛ́ myɛ, ò yə̀ ń jú mwìrì yé." 16À n'â ce Yi nə̀báná, bə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ co yə̀wǎl Titi wẽ́ ń nə́ ń yǎl n sɛ̃ ába ǹdə àmyɛ ta. 17Titi shɛ̀nɛ́ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ nə́ lwə̀l mò mó nyí. Ń zwẽ nyí ǹdə́ ń sə̀pwà pùbùlə̀ ń bàn á sõ ǹdə́ ń wu gakó. 18Sə nə́ b'ǎ ce nə́ da-byǐ mə̀dù tó mo ń bà. Nə́ da-byǐ mú ńmyɛ̌ mɔ́ nə́ ń bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí ǹdə́ yə̀wǎl, ce Kristə-lyì gùúlí n'ê zɔ̀m ń yil náàcɛ̀nɛ́. 19Wɔ́ gùúlí lyì bí bə̀ súlí bə cír mo ń la nə́ba tó nə́ zə pansɛ́ nə́ m'é vò nə́ pə Zhərəzalɛm Kristə-lyì bí ni. Wɔ́ tum dí rə̀myɛ́ nə́ r'é twĩ̀ nə́ m'é sɛ̃ lyì bí dwã bɛ́ nɛ Cinu yil lé còrhó yilə. 20Bə̀ pɔ nə́ba wársɛ dɛ̃́dɛ̃́ sə nə́ b'ǎ nyǐ sə̀ yò cɛ̀nɛ̀. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce nə́ t'á yǎl sə bə tó sə̀ dɛnnɛ bə zhìlì nə́ yil yé. 21Nə́ r'é pyà sə nə́ twĩ̀ cɛ̀nɛ̀. È bə̀ká yə̀ Cinu dúdú yírh w yé. Nə́ r'é pyà sə nə́ twĩ̀ cɛ̀nɛ̀ numbyínsi myɛ yírh wə. 22Nə́ ce nə́ da-byǐ dõ la bɛ tó ń bà. Ń zhe dwã nɛ sãɔ̃ tum dí yə̀wǎl. Nə́ cìcì mú nɔ rə̀myɛ́ twər nánzhəzhɔ̌ ǹdə́ nə́ yírhə́. Ń gə́ zɛ̃̀ ń zhe á zhə̀n dɛ̃́dɛ̃́ èlǎsɛ̃́ mɔ́ ce, ń gaga mɔ́ nə́ ń yǎl n ce yə̀wǎl nɛ́ ǹdə́ tum dí rə̀myɛ́ dwini shãã ga. 23È gə wɔ́ Titi yilə, ńmyɛ̌ wɔ́ à tó-dõ, nə́ r'é tó dwã nə́ twĩ̀ á yilə. Sə byɛ̀bɛ́ bə̀ tó mo bə̀ bàn mɔ́ wɔ́ Kristə-lyì gùúlí rə̀ twĩ̀ bì. Bə̀ wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê twĩ̀ Kristə yil lé còrhó yilə. 24Cenə bə lwar b'ǎ só be zhə̀n zhə̀nà. Gùúlí lyì bí gə nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə̀ má lwar bə̀ nə́ gə́ byili bi bə̀ nə́ wun nyɛ̀ ǹd'ába mɔ́ wɔ́ zhə̀nà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\