2 Kɔrɛ̃tɛ 9

1È gə wɔ́ pansɛ́ shɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê ce dwã yó bə̀ la vò bə pə Yi lyì bí bə̀ ŋwɛ́nɛ́ Zhərəzalɛm nɛ́ mɔ́ yilə, kɔn də̀ nyɔ́ɔ́ b'à kɛ̃ sɛ́bɛ́ a pə ába rə̀myɛ́ yil yé. 2À yě b'ǎ n'á yǎl á pə zhə̀n zhə̀nà. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce à wu yàl nyɛ̀n a zɔ̀m á yò Masɛdwanɛ Kristə-lyì bí sono, a wɔ̀ bə̀ nyǐ Akəyi tənà y Kristə-lyì bí wɔ́ jẽ̀ nè ga bə̀ ju kùr bə̀ n'ê yǎl bə pa. Á gə́ n'á yǎl á pə ǹdə́ á wun gakó mó n'ê ce yə̀wǎl Kristə-lyì gùúlí lyì nánzhəzhɔ̌ wẽ́. 3Wɔ́ à gə́ jɛ̀rɛ̀ a zɔ̀m á yò mó è ce a twĩ̀ nə́ da-byǎ bɛ́ á sõ, s'á ce jàn nɛ́ á tɛnɛ, mùnì ga à gə́ zɔ̀m á yò a byili ní mú bə̀ká yə̀ kɔma yé. 4È gə də̀ rə̀myɛ́, Masɛdwanɛ Kristə-lyì bí gə tó ne bə tú á sõ, bə pwírí á yə̀ tɛnɛ á zhɛ̀, è má yə̀ cìzhìl àmyɛ́ mɔ̀bɔ́ à zhe á zhə̀n mɔ́ ǹdə́ ámyɛ̌ cìcì mú ga yilə. 5Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, à pwírí kɔn mə̌ b'à lwə̌l nə́ da-byǎ bɛ́ bə tó yé bə bə̀ á sõ, mùnì á tɛnɛ pɛnɛ́ y á bwəl è nyí mú á cĩ́. Nə́ gə tú nə́ pwírí á tɛnɛ á zhɛ̀, nə́ m'ǎ lwar bə̀ wɔ́ á pùbùlə̀ á m'á pa, è də̀ lò ń nyɛ́ɛ́ ába yé. 6Kɔn rə̀dù ŋwɛ́nɛ́ á mə̌ s'á lwar: lò mɔ̀bɔ́ ǹ dù námpɔ́lɛ́, wɔ́ námpɔ́lɛ́ ǹ y'ǎ jə̀r; sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ dù dɛ̃́dɛ̃́, wɔ́ dɛ̃́dɛ̃́ ǹ y'ǎ jə̀r. 7Yi só lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń pɛ ǹdə́ wu-nyɔ̃̀. Rə̀myɛ́ ce, kɔn dɛ̀bɛ́ lò gakó bùl ǹ wẽ́ ǹ la pɔ mɔ́, sə́ pa. Ǹ bə̀ká pə ǹdə́ wu-zhìlù ǹdə wɔ́ lò ń nə́ ń nyɛ́ɛ́ mɔ́ ta yé. 8Yi wɔ̌ rə̀ má pə ába rə̀ pansɛ́ shɛ̀bɛ́ dwí gakó á zhe sə̀ tum mú sə yí ába dɛ̃ gakó sə dàl, á m'á twĩ̀ tùm-ècɛ̀nà dwí gakó. 9Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Ń nə́ ń pɛ ń kɔn nə̀mwà nɛ̀ ǹdə́ ń wu gakó; ń tùm-ècɛ̀nà nɛ́ bə zhɔ̌ zhe yé." 10Wɔ́ Yi rə̀ n'ê pɛ jíjí dwí vwàlnà nɛ̀ ń dwì; wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ n'ê pɛ nyí kùjú w myɛ. Rə̀ bá pə jíjí dwí ámyɛ nɛ á dù, rə ce rə lyĩ rə byì rə ce byǎ nánzhəzhɔ̌. Á tùm-ècɛ̀nà nɛ́ myɛ bá ce byǎ nánzhəzhɔ̌ èta. 11Yi má tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ rə ce á jǐrh nə̀cɛ̀nà kɔn gakó wẽ́, mùnì ga á ŋwɛ̀nɛ́ á n'á pɛ ǹd'á wun gakó. Èta, nə́ gə zhə̀l nə́ pɔ bɛ á jɛ̃̀-kɔn dɛ́, bə̀ nánzhəzhɔ̌ bá ce Yi nə̀bán á yilə. 12Pɛnɛ́ y èmyɛ́ mɔ́ wɔ́ Zhərəzalɛm Kristə-lyì bí ni á la m'á sɛ̃, tɛ̀bɛ́ rə̀ mwìrì bi mú yilə. Kɔn súlí myɛ, bə̀ nánzhəzhɔ̌ bá tó èmyɛ́ dɛnnɛ myɛ bə ce Yi nə̀báná. 13Kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ á la bɛ pɔ èta mɔ́ zhe kùr dɛ̃́dɛ̃́. Rə̀myɛ́ n'ê byili b'ǎ zhí Kristə ne ǹd'á wun gakó yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí jàn yilə. Á n'á tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ myɛ á byili b'ǎmyɛ̌ ǹdə́ Zhərəzalɛm Kristə-lyì bí nyí wɔ́ rə̀dù, e súlí Kristə-lyì bí dwã bɛ́ gakó. Á tum dí rə̀myɛ́ má ce bə cèrhé Yi. 14Sə bə̀ má lwə̀l Yi á yilə, mùnì ga á lwar bə̀ bə̀ wun ní ŋwɛ́nɛ́ ǹd'ába, yò-ècɔ̀nɔ̀ w nánfɔ̀lɔ̀ w kɔ̀bɔ́ Yi wɛ̀rhɛ́ ǹd'ába mɔ́ yilə. 15Yi nə còrhó, rə̀ pɛnɛ́ y nánfɔ̀lɔ̀ w è bə dõ zhe mó yilə!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\