2 Pyɛɛrɛ 2

1Lyì y'à ŋwɛ́nɛ́ Esərayɛl lyì bí wẽ́ shãã ga, bə̀ n'ê gòm kɔma bə̀ bə̀myɛ́ wɔ́ Yi nyì-zwennə. Èta myɛ, kàrmɔ̀ byilnə nánkɔ̀mdɛ̀ bá shèè bə yə̀ ámyɛ wẽ́ bə̀ n'ê cèrhè kɔma nyə̀ná lyì bí ni. Bə̀ gaga mɔ́ bá zhɛ̃̀ bə̀ yó-cə́bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ ń vwǎrh bɛ mɔ́. Sə bə̀ má zhìlì bə̀ cìcì yò làlà. 2Lyì nánzhəzhɔ̌ bá tó be bə twĩ̀ yààyàà, sə bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né bá ce lyì bí tùrh zhə̀n sɔ́má yá. 3Bə̀ má zə numbyínsi surhə nyə̀ná bə jə́jɛ̀rɛ́ ába, mùnì bə nə kɔn. Sə bə̀ bùrsí kɔ́ mɔ́ ju kùr shãã ga, bə̀ yò w zhìlù mú bwəlse. 4Yi yə̀ màlɛ́kabá byɛ̀bɛ́ bə̀ wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ mɔ́ nɛ yẽ̌ yé. Rə̀ co be nɔ̀nɔ̀ ǹdə́ cə-byṹ jàà y wa, rə ce bə lyẽ be ǹdə́ nyáná bə̀ m'ê dɛ̃̀ bùrsí kɔ́ dɛ̃ rɛ́. 5Rə̀ yə̀ shãã ga lũ w ni yẽ̌ yé. Rə̀ ce dwà nyɔ̀ dɛ̃́dɛ̃́, nɛ̃̌ mɔ́ zhìlì byɛ̀bɛ́ bə̀ bə shɛ̀ rə̀ nyí ni zõ mó lũ wə́, sə rə̀ vwǎrh Nəwee mó ń nə́ ń bwə̀l cángá yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí mú, e súlí lyì dwã bwàlpyɛ̀. 6Rə kə́ Sɔdɔm ǹdə́ Gɔmɔɔrɛ bùrsì, rə zə myǐn rə cɔ̀ cɛmɛ nɛ́ nə̀myɛ́. Rə̀myɛ́ y'à mə̌ sə rə yə̀ myɔrhɔ byɛ̀bɛ́ bə̀ bə shɛ̀ nyí ni zõ mó yilə, mùnì bə lwar kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ la bɛ wɔ̀rhɔ́. 7Sə rə̀ zwẽ Lɔtɛ mɔ́, ń yà ń wɔ́ lyì-twə̌ y, ń ŋwɛ́nɛ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à bə shɛ̀ Yi nyí ni zõ mó cəcəl w twéé twéé ǹdə́ wu-zhìlù mú. 8Lyì-twə̌ y èmyɛ́ gə́ y'à ŋwɛ́nɛ́ bə̀ wẽ́, ń yírhə́ nə bə̀ tùntùm-bəjə́ə́lé, ń zhã̌ myɛ j'à nyɛ̌ nə̀ yò twéé twéé mó, ń wu y'à zhìlì. 9Rə̀myɛ́ n'ê byili bə̀ Cinu wɔ̌ ń zwẽ byɛ̀bɛ́ bə̀ zhí mu bə̀ zhǐ bə̀ nà y yó mó nɔ̀nɔ̀ jɔ̃̀ wà, n zɛ̃̀ n zhìlì ń yala nɛ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ bə shɛ̀ ń nyí ni zõ mó, ń mə́ ń dɛ̃̀ bùrsí kɔ́ dɛ̃ rɛ́, n pə bɛ còrhò-tum. 10Sə wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â zwẽ ń nyí ni, bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ ǹdə bə̀ yala nɛ́ shilə námməlwǎlsɛ́ gə́ n'ê yǎl nɛ́ mɔ́ nɛ, ń la còrhò-tum pɔ du. Kàrmɔ̀ byilnə bé nánkɔ̀mdɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ zhe rə̀ cìcì zhə̀nà; bə̀ wɔ́ cìn-byilu cìnə́; bə̀ n'ê tùrh jàn cìnə́ bé bə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ yi w bə̀ zhe zùwə́ mó; bə̀ t'â nyàm bɛ̀ yé. 11Màlɛ́kabá zhe jàn ǹdə́ ŋwɔ̀nɔ́ du bə̀myɛ́. Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, bə̀ t'â cĩ́ yò jàn cìnə́ bé bə̀myɛ́ mɔ́ yó w bə tùrh bè Cinu yé né yé. 12Lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ bùl bə̀ kùr yó bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ ǹdə vwàmá ta. Bə̀ bə surhə zhe yé. Wɔ́ zal e gu dúdú yil bə̀ ŋwɛ́nɛ́. Bə̀ n'ê tùrh kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀l rə̀ párá, sə bə̀ yò bá zhìlì ǹdə vwàmá ta. 13Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ bá yə̀ bə̀ còrhò-tum bə̀ tùntùm-bəjə́ə́lé yilə. Bə̀ só sə bə wɛ̀rhɛ́ bə̀ shilə námməlwǎlsɛ́ pùbùlə̀ nə̀nyɔ́nɔ́ nɛ. Rə̀myɛ́ n'ê pɛ bɛ wu-nyɔ̃̀. Bə̀ gə n'ê tó ába bə̀ jí címsi, bə̀ só kɔma góm bə pə ába. Bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né wɔ́ cìzhìl nyə̀ná, nə̀ bə shil zhe yé. 14Bə̀ yírhə́ t'â nyǐ kaka dõ jàà wà, e súlí fwə̌l tumə ne yé. Bə̀ t'â lyɛ̀ɛ̀ ǹdə́ yə̀-bəlwàálɛ wɔ̀rhɔ́ yé. Bə̀ n'ê jə́jɛ̀rɛ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ surhə né bə jàà èdù zhǐ mú, bə̀ n'ê pyà wársɛ twéé twéé, sə bə̀ yò bá zhìlì! 15Bə̀ yẽ̌ sɔ́má y nántwə̌ y ne bə ywə̀r bə jé. Bə̀ kwè sɔ́má y kɛ̀bɛ́ Bɔsɔɔrɛ byǐ Balaamɛ kwè mó. Balaamɛ wɔ́ Yi nyì-zwennə, sə ń swéné wársɛ, n shɛ̀nɛ́ n zwẽ se n twĩ̀ lwɛlɛ. 16Ń gə́ cẽ Yi nyí ni mú ce, bə̀na púr è nyí e zɔ̀m ǹdə́ mɔ ǹdə numbyíní ta. Bə̀na j'à t'â zɔ̀m yé. Èta, è cə̀r ń tùm-fwə́ə́ré yé ne. 17Kàrmɔ̀ byilnə bé bə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ ǹdə bǔrh shɛ̀bɛ́ sə̀ bə nɛ̃̌ zhe ta. Bə̀ wɔ́ ǹdə bə́ban ta, zho nánfɔ̀lɔ̀ n'ô kwè, sə Yi tɛnɛ jàà rə cĩ́, è nyɛ̌ námbyṹ fúrí, rə̀ la bɛ nɛ́ co. 18Bə̀ n'ê zə bə̀ cìn-byilu zɔ̀m-fwə́ə́ré ǹdə́ bə̀ ywǎl zɔ̀mà nɛ́, bə̀ m'ê vwɛ̃ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ ju kùr bə shə́r lũ w lyì bí bə̀ jé mó wẽ́ mó. 19Bə̀ n'ê bwəl nyí bə̀ bə̀ má pə bɛ cìn-cìnú, bə̀myɛ́ cìcì mú j'à wɔ́ bə̀ yala shilə né nə̀ la bə̀ yò zhìlù mú yómə́, bə̀ kɔn jàn gə du lò, ǹ wɔ́ rə̀ yóm. 20Byɛ̀bɛ́ bə̀ lwar nə́ Cinu ǹdə́ nə́ Zwennə Yezu Kristə pár bə shə́r lũ w tùntùm-bəlwàálɛ́ wẽ́ mó, lyì bí bə̀myɛ́ gə yẽ̌ bə̀ cìn nì tùntwə̃̀ə̃̀ né nə̀myɛ́ jɔ̃̀ wà, nə ká ŋwɛ̀nɛ́ bɛ, bə̀ yò má kwɛrhɛ o cɔ̀ dwini shãã ga. 21Bə̀ gə y'à yə̀ sɔ́má y cángá mɔ́ pár lwar cɔ̃̀ bə̀ gə lwar è pár bə zɛ̃̀ bə cẽ Yi nyə́ né bə̀ byili bi mú. 22Səswalá èdù ŋwɛ́nɛ́ è n'ê wə̀lə̀: "Kùlí yá tɔlɛ, e ká zhízhílí e jí è tətɔɔlɛ́." È dõ ké wɔ̀: "Bə̀ gə shàrh kùkú, o ká vò o byíbyílí bɔ̀bɔ̀rɔ̀ wà." Rə̀myɛ́ ce, kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ yú bi mú n'ê byili bə̀ səswalsɛ́ zɔ̀mà nɛ́ wɔ́ zhə̀nà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\