2 Timote 2

1À byǐ Timote, pyǎ sə́ zə jàn ń zhì kẽkẽ Yezu Kristə sónó w wẽ́ twéé gakó. 2Kàrmɔ́ mɔ̀bɔ́ à cèrhè mó zhə̀n-cìnə́ nánzhəzhɔ̌ yírh w mó, cèrhè mò lyì byɛ̀bɛ́ ǹ zhe bə̀ zhə̀nà, bə̀myɛ j'à wɔ̌ mɔ bə̀ la lyì dwã nɛ còrhò mó ne. 3Shɛ̀nɛ́ ń tó ń zwẽ nɔ̀nɔ̀ w nyí, ǹdə Yezu Kristə shə̀dáá nántwə̌ ta. 4Shə̀dáá kɛ̀bɛ́ è n'ê twĩ̀ shə̀dáárɛ tum, e zɛ̃̀ è n'ê yǎl e tó è yó-cə́bal mɔ́ pùbùlə̀ nè mó, wàr è má cili lyì dwã tumə sõ yé. 5Lò gə nə́ ń zal zãã, ń wàr ń mà n yə̀ zam-bya ǹdə́ ń gə yə̀ zãã y nyə́ né zwẽ yé. 6Vwàlnà mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń twĩ̀ dɛ̃́dɛ̃́, wɔ́ ńmyɛ̌ ń nə́ ń jɛ̀rɛ̀ ń nɛ nyɔ̀ɔ̀rhɛ́. 7À byǐ Timote, tɛ́rɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ à byili mú, bə̀ Cinu mà n ce ń ŋwɛ̀nɛ́ ń nyɛ̀ɛ̀ kɔn gakó kùr náàcɛ̀nɛ́. 8Lyǐrh Yezu Kristə yò. Wɔ́ Dəvyidi dwí rí wẽ́ ń shí ní, ń bwìrhì n zɛ̃̀ n du cùùrì wẽ́ ǹdə yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí à n'â bwə̀l mó gə́ n'ê byili ní. 9Wɔ́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí rə̀myɛ́ yil à n'â nwɛ̀nɛ̀, bə̀ lyẽ à gaga mɔ́ ǹdə́ nyáná ǹdə èmà-byǐ ta, sə bə̀ yə̀ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ lyẽ yé. 10Wɔ́ rə̀myɛ́ yil à n'â shɛ̀nɛ́ kɔn gakó byɛ̀bɛ́ Yi cír mó yilə, mùnì ga bə̀myɛ nə vwǎrh ǹdə́ zùwə́ kɛ̀bɛ́ è bə zhɔ̌ zhe Yezu Kristə jàn yilə. 11Nyǐ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ tɛ̀bɛ́ wɔ́ zhə̀nà: Nə́ gə tó Kristə ne nə́ cùwə̀, nə́ b'ǎ tó mo nə́ nə nyǔ myɛ. 12Nə́ gə shɛ̀nɛ́ nə́ zhì kẽkẽ, nə́ b'ǎ tó mo nə́ jí pyɛ̀lɛ̀. Nə́ gə zhɔ̃̀ mɔ̀, ńmyɛ bà n zhɛ̃̀ nə́ba. 13Nə́myɛ̌ gə bə nə́ nà y yó zhǐ myɛ, ńmyɛ̌ zhǐ ń nà y yó, bə̀ ń zɔ̀mà nɛ́ t'â lyə́r yé. 14Tɛ̀bɛ́ à byili mú mú, nə́ ǹ lyǐrh re lyì bí gakó ne, sə́ lwə̀l bè Yi yé né ǹdə́ yə́-byĩ́, bə yẽ̌ zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ nə̀ n'ê twí ǹdə́ búlə́ ne. Bə̀ búlə́ né bə kùr zhe yé. Wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cili ni mú yò zhìlù yil nə̀ ŋwɛ́nɛ́. 15Ce jàn nɛ́ ń yə̀ lò mɔ̀bɔ́ ǹ tumə né sú Yi yírh; yál tùntùnnə̀ mɔ̀bɔ́ ń tá ń dùr cìzhìl ǹdə́ ń tum dí yé, ń nə́ ń bwə̀l zhə̀n zɔ̀mɛ̀ rɛ́, n byili ri cángá. 16Dɛ̃̌, bə̀ká ce ǹ cìn nyə̀-pǎr zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ bə kùr zhe, nə̀ t'â tó Yi-ni-zhú nyə̀ná nɛ́ nɛ mɔ́ wẽ́ yé, bə̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ j'â n'ê pɔr Yi kwã nɛ́ bə̀ la gaga. 17Bə̀ zɔ̀mà nɛ́ bə̀ n'ê byili mú nyɛ̌ ǹdə nyəlɛ nyí ta. Námpɔ́lɛ́ námpɔ́lɛ́ rə̀ n'ê jǐrh nə̀-wə́rə́. Yimene ǹdə́ Shiletoose ŋwɛ́nɛ́ lyì bí bə̀myɛ́ wẽ́. 18Bə̀ pɔr bə vò kwã nɛ́ kwã nɛ́ bə yẽ̌ zhə̀n dɛ́ byilu ni, bə̀ n'ê byili bə̀ Yi bwìrhì cùùrí, bə̀ lò lò bə̀ká kə́ dɛ̃̀ cùùrì bùrhù yé. Èta, bə̀ n'ê dwĩ̀ lyì nánzhəzhɔ̌ bə̀ Yi-ni-zhú mú wẽ́. 19Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, jì-byòló Yi cĩ́ ò nà y tɛ̃́ mɔ́ zhǐ kẽkẽ. Bə̀ kɛ̃ ò yó bə wɔ̀: "Cinu yě ń lyì bí párá." Bə̀ súlí bə kɛ̃: "Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń byili bə̀ ń zhí Cinu ni, ń mə̌ sə n yẽ̌ lwɛlɛ nɛ." 20Jì kɛ̀bɛ́ è kwɛrhɛ náàcɛ̀nɛ́, è də̀ sánə́má ǹdə́ sə̀byì-kùlì nə̀zhẽ̌ dúdú nə̀ ŋwɛ́nɛ́ è wẽ́ yé. Dɔ ǹdə́ dǎr nə̀zhẽ̌ myɛ ŋwɛ́nɛ́ nɛ́. Sə è gə wɔ́ sánə́má ǹdə́ sə̀byì-kùlì nə̀zhẽ̌ yilə, wɔ́ címsi dɛ̃ bə̀ n'ê vùr nè bə̀ m'ê jí kùjú, sə nyɛ̀bɛ́ nə̀ dàl mɔ́ wɔ́ dɛ̃ gakó kùjú bə̀ m'ê jí. 21Lò mɔ̀bɔ́ gakó ń yẽ̌ kɔma zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ cilu ni, ń nyɛ̌ ǹdə sánə́má ǹdə́ sə̀byì-kùlì nə̀zhĩ̌ bə̀ n'ê vùr címsi dɛ̃ bə̀ m'ê jí kùjú ta. Lò mó ńmyɛ̌ mɔ́ mà n yə̀ Yi lò. Ń mà n yə̀ lyì-twə̌ ń yó-cə́bal mɔ́ yilə, n twĩ̀ tumə nyɛ̀bɛ́ nə̀ càn. 22Yẽ̌ bə̀swɛ́nɛ́ shilə námməlwǎlsɛ́ nɛ, sə́ tó lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê lwə̀l Cinu ǹdə́ wu-põ̀ mó ne, ń pyà wu-cángá ǹdə́ Yi-ni-zhú ǹdə́ sónó ǹdə́ yə̀-zùlə́, 23sə́ yẽ̌ nyə̀-pǎr zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ nə̀ bə kùr zhe ne, bə̀ ǹ yě bə̀ nə̀ n'ê twí ǹdə́ búlə́. 24E jà Cinu tùntùnnə̀ bə mə̌ sə n yə̀ búlə́ cí yé. Ń mə̌ sə n swéné lyì bí gakó, n ŋwɛ̀nɛ́ n cèrhè kàrmɔ̀, sə n pyɛ́nɛ́ yò-cə̀ə̀lè yi ní. 25Ń mə̌ sə n cící lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ bə shɛ̀ nyí zõ mó ǹdə́ wu-bɔ̀nɔ̀. Dɛ̀ga dɛ̃ ŋwɛ́nɛ́ Yi bá ce bə̀ wun pyìrhí, bə lwar zhə̀n dɛ́ gə́ wɔ́ nɛ́, 26mùnì bə̀ surhə né pul, bə ŋwɛ̀nɛ́ bə vwǎrh bə̀ cìn Shətana y è lyẽ be e ce bə̀ n'ê twĩ̀ è pùbùlə̀ mó jɔ̃̀ wà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\