2 Timote 3

1Lwar bə̀ zwini bá yə̀ nɛ́ dwã nɛ́ nánkwaá nɛ́ wẽ́. 2Lyì bí bá jǐrh sə̀cííri cìnə́, bə swéné sə̀byǐ, bə jǐrh cìn-byilu ǹdə́ cìn-dɛ̃̌-zhõ̌ cìnə́, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê tùrh Yi; bə̀ má cẽ bə̀ dabá ǹdə́ bə̀ nábá nyí ni; bə̀ má yə̀ yə̀l-cɛ̀nɛ̀ cìnə́; bə̀ t'â la kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ Yi nyǎn nyám yé; 3bə̀ má yə̀ yó-kùùlì cìnə́; bə̀ t'â la nɔ̀nɔ̀-dǔr zal yé; bə̀ má yə̀ cə-lwərse; bə̀ t'â la ŋwɔ̀nɔ́ bə zə bə̀ cìn yé; bə̀ má yə̀ wu-myǐn cìnə́; bə̀ t'â la cɛ̀nɛ̀ sónó yé; 4bə̀ má yə̀ myìnù cìnə́, yə̀l cìn-dãɔ̃ cìnə́; cìn-byilu má pyi bə̀ surhə né; bə swéné lũ w wu-nyɔ̃̀ w du Yi. 5Bə̀ má wɛ̀rhɛ́ ǹdə bə̀ zhí Yi ni ta, e jà bə̀ t'â zwẽ nyí bə̀ Yi zhe jàn yé. Bə̀ká tó lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ kùr yé. 6Lyì jàlà ŋwɛ́nɛ́ bə̀ wẽ́ bə̀ n'ê shèè bə̀ zhə̀l kǎlsɛ wẽ́ bə̀ swèlè kana byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀l nə̀ kùrə̀, yə̀-bəlwàálɛ n'ê nwɛ̀nɛ̀ bɛ̀ mɔ́. Bə̀ gə́ yə̀ Yi ni zhí ǹdə́ bə̀ wun gakó mó ce, bə̀ n'ê shɛ̀nɛ́ shilə dwí gakó. 7Twéé gakó, kana bɛ́ bə̀myɛ́ n'ê pyà sə bə lwar zhə̀n dɛ́ gə́ wɔ́ nɛ́, sə bə̀ wàr bə̀ n'ê lwar rə̀ gə́ wɔ́ nɛ́ gaga yé. 8Wɔ́ èta Zhanɛɛsɛ ǹdə́ Zhambərɛɛsɛ wɛ̀rhɛ́ nɛ́ shãã ga. Bə̀ y'à t'â zwẽ Muyiisi nyí rí yé. Lyì bí byɛ̀bɛ́ èta mɔ́ myɛ wɔ́ èta bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ nɛ́. Bə̀ bə shɛ̀ zhə̀n dɛ́ yò yé. Bə̀ surhə né nyɛ̌ námbəjə́ə́le; bə̀ Yi-ni-zhú mú bə kùr zhe yé. 9Bə̀ t'â la yé né yú ǹdə Zhanɛɛsɛ ǹdə́ Zhambərɛɛsɛ gə́ yə̀ yé né yí ní. Lyì bí gakó bá lwar bə̀ kùrə̀. 10Sə ǹmyɛ́ yě à gə́ n'â wɛ̀rhɛ́ nɛ́ gakó; ǹ cili à kàrmɔ́; ǹ nɔ à tùntwĩ̀ĩ̀ rí gə́ yàl nɛ́; ǹ yě à pùbùlə̀ né ǹdə́ à gə́ zhí Yi ni ní; ǹ yě b'à n'â zhìlì a yala nɛ; ǹ yě b'à só lyì bí, a j'à n'â pyɛ́nɛ́ à cìnə̀. 11Ǹ yě bə̀ gə́ nwɛ̀nɛ̀ nɛ̀ nɛ́; ń jà ǹ yě zwini tɛ̀bɛ́ gakó à nɔ Ancɔɔsɛ nɛ́, ǹdə́ Yəkɔnəyɔm nɛ́, ǹdə́ Lyisitiri ní mú. Zhə̀nà, à nwɛ̀nɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, sə Cinu zwẽ ne rə̀myɛ́ gakó wẽ́. 12È gə wɔ́ zhə̀n yilə, lyì byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê yǎl bə tó Yezu Kristə ne ǹdə́ bə̀ wun gakó, bə̀ má nə nɔ̀nɔ̀, 13sə lyì-bəlwǎlsɛ́ ǹdə́ myìnù cìnə́ bé lwɛlɛ rɛ́ wɔ̀rhɔ́ mɔ́ bá j'â n'ê súlí. Bə̀ bá myìnì bə̀ dwã bɛ́, sə lyì bá myìnì bə̀myɛ. 14Zə kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ bə̀ cèrhè mó ń j'ǎ zwẽ rə̀ nyí mú kẽkẽ. Ǹ yě byɛ̀bɛ́ bə̀ cèrhè mó re mó gə́ wɔ́ nɛ́. 15Wɔ́ ǹ bə̀swɛ́nɛ́ ga ǹ ju kùr ń lwar Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ wɔ̌ rə̀ má pɔ̃́ surhə nyɛ̀bɛ́ nə̀ bá ce ń nə vwǎrh ǹ gə́ zhí Yezu Kristə ne mó yilə. 16Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ gakó wɔ́ Yi rə̀ pul byɛ̀bɛ́ bə̀ kɛ̃ dɛ mɔ́ surhə bə mé kɛ̃ dɛ, mùnì rə zə kùrə̀, rə sɛ̃ mɔ́ ń cèrhè zhə̀n dɛ́ lyì bí ni; dóó gə tú ò ŋwɛ́nɛ́, sə́ byili ò cí mú ni, sə́ zwə́r mo, sə́ cèrhè lyì bí bə yə̀ wu-cángá cìnə́, 17mùnì Yi lò mó yə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń byìl cɛ̀nɛ̀, ń wɔ̌ yò-ècɔ̀nɔ̀ dwí gakó ń mà n wɛ̀rhɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\