2 Timote 4

1À n'â lwə̀l mó ǹdə́ à wu gakó Yi ǹdə́ Yezu Kristə mó ń la lyì-nyìrh ǹdə́ cùùrì bùrsì bǔr mú yé né, à n'â lwə̀l mó ń twírí y ǹdə́ ń pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yilə: 2bə̀ ǹ bwə̌l Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́, sə́ ce jàn nɛ́ twéé gakó, jààsɛ́ gakó, rə̀ nàná ǹdə́ rə̀ zwini ga yi ní; byili lyì bí bə̀ dwə́ə́ré, sə́ bú bi. Sə́ ce jàn nɛ́ ń zhìlì ǹ yala nɛ ń cící bi, ń byili bi náàcɛ̀nɛ́, 3bə̀ dɛ̃ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ bànà, lyì bí cìcì shilə né bá ce bə̀ k'ê t'â la shɔ̀nɔ́ bə cili kàrmɔ́ mɔ̀bɔ́ mə̀ wɔ́ zhə̀n mɔ́ yé. Bə̀ má pyà kàrmɔ̀ byilnə nánzhəzhɔ̌ bə ce bə byili bi tɛ̀bɛ́ bə̀myɛ́ n'ê yǎl bə cili mú. 4Bə̀ k'ê t'â la zhə̀n dɛ́ cilu yé. Wɔ́ kɔma bɛ́ bə̀ la cilu. 5Sə ǹmyɛ́ mə̌ sə́ dɛ̃̀ ǹ cìn kɔn gakó wẽ́. Shɛ̀nɛ́ nɔ̀nɔ̀, sə́ twĩ̀ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bwə̌l yilə. Twĩ̌ tum dí Yi pɔ mɔ́ mɔ́ cɛ̀nɛ̀. 6È gə wɔ́ àmyɛ́ yilə, à n'â pɛ à cìn Yi ni ǹdə vwĩ̀-kɔn ta, b'à zhǐr mó yi yúwə́. 7À zɔ zãã nántwə̌; à dùr ywə́l mó a zhɛ̀; à Yi-ni-zhú mú yàl kẽkẽ. 8Èlǎsɛ̃́, wɔ́ kwǎndɛ́ rə̀ mə̌ ǹdə́ nɛ mɔ́ à n'â dɛ̃̀. Wɔ́ bùrsì cángá cə́bal Cinu ń la rɛ nɛ pɔ bùrsí yùwə̀. Sə è də̀ àmyɛ́ dúdú ni ń la kwǎndɛ́ rə̀myɛ́ pɔ yé. Ń mà n pə rɛ lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê dɛ̃̀ ń twírí y ǹdə́ sónó mó myɛ nɛ. 9Ce jàn nɛ́ ń bə̀ à sõ làlà. 10Dɛmaasɛ dùr n yẽ̌ ne n vò Tesəloniki, bə̀ lũ w kɔ̀bɔ́ wẽ̀ dé yò zù mù. Kərəsɛ̃ lyɛ̃ n vò Galəshi. Titi vò Dələməshi. 11Lwiki dúdú ń mɛ̃ à sõ. Zə Markɛ ń mə́ súlí ń bà, bə̀ ń wɔ̌ ń mà n sɛ̃ nɛ à tum dí wẽ́. 12À twĩ̀ Tishiki Efɛɛzɛ nɛ́. 13Ǹ gə bàn sə́ kwè à kàmə̀-zù-fwɛ̀lɛ̀ y à yẽ̌ Tərəwaasɛ nɛ́ Kərəpuusi sõ mó, ǹdə́ sábá nɛ́, sə kɔn du, bə̀ká swě tàndɛ́ bə̀ kɛ̃ rə̀ yó mó yò yé. 14Yǎl-bal Alɛsãdərɛ wɛ̀rhɛ́ nɛ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bə càn dɛ̃́dɛ̃́. Sə Cinu mà n càrh mɔ̀ ń lwɛlɛ rɛ́. 15Ǹmyɛ́ cìcì mú yìlì ǹ cìn ǹdə́ mɔ, bə̀ ń bə kàrmɔ́ nə́ r'é byili mú só lyɛ́lyɛ́. 16Bə̀ gə́ zɔ nɛ bə vò bùrsí jàà w twər nã́yéé ré yi ní, lò mə̀dù ga yə̀ nɛ sɛ̃ yé. Bə̀ gakó dùr bə yẽ̌ ne, sə à n'â lwə̀l Yi bə̀ rə̀ bə̀ká cĩ́ dóó bə̀ yó rə̀myɛ́ yil yé. 17Cinu yàl nɛ́ ǹdə́ nɛ, n pɛ̃ jàn, a ŋwɛ̀nɛ́ a bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí námpúm, rə yí byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó gakó. Cinu sɛ̃ nɛ a lú bɔrɔ w yé né. 18Sə ń gwẽ̌ mà n ce a lú lwɛlɛ dwí gakó yé né, n ce a zù Arəzana w ń tənà y wẽ́. Ń mà n nə zùwə́ byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə! Amɛ̀n! 19À n'â ce Pərishii ǹdə́ Akəlaasɛ, ǹdə́ Onəzhəfɔɔrɛ kɛ̀lɛ́ y lyì bí. 20Eraasɛ mɛ̃ Kɔrɛ̃tɛ nɛ́. Torofyimi yà ń bə jàn zhe yé. Rə̀myɛ́ ce a yẽ̌ mo Myəlɛ nɛ́. 21Sə́ ce jàn nɛ́ ń bə̀ ǹdə́ wàr rɛ́ yi gwẽ̌ yə̀ yí yé. Ebuluusi ǹdə́ Pədããsɛ ǹdə́ Lyinyuusi ǹdə́ Kolojə ǹdə́ nə́ da-byǎ Kristə-lyì bí gakó n'ê ce mó. 22Cinu mà n yə̀ ǹdə́ mɔ́, sə n cĩ́ bwəl á gakó yó!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\