Tùntúmə́ bé 1

1Cofyil, à zɔ̀m kɔn dɛ̀bɛ́ gakó Yezu wɛ̀rhɛ́ ǹdə́ dɛ̀bɛ́ gakó ń cèrhè lyì bí ni kùr-ju yi ní, kɔn mé yí dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Yi kwè mò n vò Arəzana w mɔ́ yò, à sɛ́bɛ́ rɛ́ nã́yéé ré à kɛ̃ mɔ́ wẽ́. Ń byili ń zɔ̀mà nɛ́ tùntúmə́ bé ń cír mó ne ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ ŋwɔ̀nɔ́, fòró n zɛ̃̀ n vò Arəzana wa. 3Wɔ́ bə̀myɛ́ nɛ ń byili ń cìn ń cu mú kwã nɛ́, n wɛ̀rhɛ́ wẽ̀ nánzhəzhɔ̌ n ce bə lwar pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ ń ŋwɛ́nɛ́, tə́tɔ̀ná tɛ̀nɛ́ yé. Ń lyí bi dwã shə́-èna, sə ń zɔ̀m Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yò ǹdə́ bɛ. 4Dɛ̃ rə̀dù, ń yà ń nə́ ń tó be ń jí kùjú, n zɛ̃̀ n pə bɛ nyí n wɔ̀: "Mɛ̃na Zhərəzalɛm nɛ́, á dɛ̃̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ à Da bwəl rə̀ nyí mú, dɛ̀bɛ́ à byili ába mó. 5Zhã wɔ́ nɛ̃̌ ń yà ń mə́ ń pɛ nɛ̃̌-shɔ, sə nyɔ̀nɔ̀ ǹdə́ dwã màngɛlɛ́, wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ wẽ́ ámyɛ̌ b'ǎ zwẽ nɛ̃̌-shɔ nɛ́." 6Dɛ̃ rə̀dù, Yezu ǹdə́ ń tùntúmə́ bé y'à jě dwã yó. Bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Cinu, wɔ́ èlǎsɛ̃́ ǹ b'ǎ zwẽ Esərayɛl lyì bí cɔ w ń pə bɛ bə̀ cìn-cìnú?" 7N wɔ̀ bɛ: "Rə̀myɛ́ yi rí ǹdə́ rə̀ dɛ̃ rɛ́ lwar mɔ́ də̀ ámyɛ̌ yé yé. Wɔ́ à Da ǹdə́ ń sə̀pwà jàn ń cír rə̀myɛ́ n cĩ́. 8Sə Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ gə tú è só á yó w yi ní, á m'ǎ nə jàn, sə á m'ǎ yə̀ à zhə̀n-cínnə Zhərəzalɛm nɛ́, ǹdə́ Zhide ǹdə́ Samarɛ tənèsé púlə́púlə́ wə, kɔn mé yí lũ w cə-yala gakó." 9Ń gə́ tú n zɔ̀m n zhɛ̀, Yi kwè mò ń la dɛ̃̌ ǹdə́ bə̀ gwẽ̌ zhǐ bə̀ n'ê nyǐ mu. Ébɔ̃ círhí mu, bə̀ k'ê bə mɔ nɛ yé. 10Lyì bə̀lyè bə̀ y'à zù gã̀-pwẽ̀ bə̀ bə lyí bi, ǹdə́ bə̀ gwẽ̌ zhǐ bə̀ n'ê nyǐ ń jàà wà. 11Lyì bí wɔ̀ bɛ: "Gəlile lyì, byè yil á zhǐ á n'á nyǐ dɛ̃̌ èta? Yezu mɔ̀bɔ́ Yi kwè ń la Arəzana w mɔ́, ń mà n ká n bə̀ èta, ǹdə á gə́ nə mɔ ń la nɛ́." 12Rə̀myɛ́ yó, tùntúmə́ bé ká shí pyɔ̀ w bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Olyivyə́r pyɔ̀ mɔ́ yó bə só tɛ̃́ bə vò Zhərəzalɛm. Pyɔ̀ w òmyɛ́ ǹdə́ Zhərəzalɛm bə nyɛ ǹdə́ dwã yé. Kɔn bá myɛrhɛ ǹdə coló òdù ta. 13Bə̀ gə́ yúwə́, bə vò dɛ̃̌-yó jì y bə̀ n'ê gùlí dwã è wẽ́ twéé twéé mó wə. È y'à wɔ́ Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã ǹdə́ Zhakɛ, ǹdə́ Andərɛ ǹdə́ Shilipu, ǹdə́ Tɔma ǹdə́ Bətələmyi ǹdə́ Məco, ǹdə́ Aləfɛ byǐ Zhakɛ ǹdə́ yə̀wǎl cìnə́ bé gùlú w lò mə̀dù ń yíl Shəmɔ, e súlí Zhakɛ byǐ Zhidə. 14Bə̀myɛ́ ǹdə́ kana jàlà, ǹdə́ Yezu ná, ǹdə́ Yezu da-byǎ bɛ́ y'à wɛ̀rhɛ́ wu òdù bə̀ n'ê gùlí dwã bə̀ ce Yi twéé twéé. 15Dɛ̃ rə̀dù, lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à zù Yezu Kristə mó y'à tú dwã yó; bə̀ y'à yú lyì zɔ̌m ǹdə́ shí-èlyè. Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n zhì bə̀ gakó yé né n wɔ̀ bɛ: 16"Da-byǎ, bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Dəvyidi yà ń dámǎ n zɔ̀m kɔn rə̀dù Zhidə shò-kwã nɛ́. Wɔ́ nyɔ́ɔ́ bə̀ kɔn dɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ pyǐrh. Wɔ́ Zhidə mó ńmyɛ̌ ń zə lyì bí n bə̀ bə zə Yezu mú. 17Ń yà ń ŋwɛ́nɛ́ nə́ wẽ́ ń nə́ ń tó nə́ba ń twĩ̀ tum dí Cinu co nə́ jɔ̃̀ w mɔ́." ( 18Ń zə wársɛ́ shɛ̀bɛ́ bə̀ kwɛ̃̌ mɔ n zɛ̃̀ n mə n twĩ̀ ń lwɛlɛ rɛ́ mɔ́ n vò n mə n yə̀ cɛ. Sə ń tu tɛ̃́ cɛ y èmyɛ́ wẽ́, ń pwǐ y lá, ń lyuuré gakó sàrh rə̀ pyě tɛ̃́. 19Zhərəzalɛm lyì bí gakó nyɛ̀ɛ̀ yò w òmyɛ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, bə̀ co cɛ y èmyɛ́ yil ǹdə́ bə̀ lũ zɔ̀mà nɛ́ bə̀ Akɛlədama. Rə̀ kùr wɔ́: "Jal cɛ".) 20"E jà bə̀ y'à kɛ̃ Nwíísí sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'Ń kɛ̀lɛ́ y kùr bá jé; lò lò tá ń la gàà jǒm kə́dò yé.' Bə̀ kɛ̃ rə̀ jàà dõ myɛ wẽ́ bə wɔ̀: 'Sə lò dõ mà n zhì ń jàà wà.' " 21Pyɛɛrɛ súlí n wɔ̀: "È gə́ wɔ́ èta, kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ bə̀ lò dõ zwí nə́ wẽ́, n tó nə́ba n yə̀ Yezu bùrhù mú zhə̀n-cínnə. Lyì ŋwɛ́nɛ́ bə̀ y'à n'ê tó nə́ba Cinu Yezu gə́ yà ń gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́, nə́myɛ̌ ǹdə́ ńmyɛ̌ n'é tó dwã nə́ zhə̀l cɛmɛ nɛ́ wa, Zhã gə́ pɔ mɔ nɛ̃̌-shɔ mɔ́ yi ní, kɔn mé yí Yi gə́ kwè mò n vò Arəzana w mɔ́; nə́ b'ǎ cír bə̀myɛ́ mə̀dù." 23Bə vùr lyì bə̀lyè. È y'à wɔ́ Zhozefu mú mɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Barsabaasɛ mɔ́, ń yà ń zhe yil dõ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Zhusətuusi; sə ń dõ mó yà ń yíl Macaasɛ. 24Bə̀ gakó zɛ̃̀ bə tó dwã bə lwə̀l Yi bə wɔ̀: "Cinu, ǹmyɛ́ ǹ yě lò gakó wu. Byili nə́ba mɔ̀bɔ́ ǹ cír byɛ̀bɛ́ bə̀lyè y wẽ́ 25bə̀ ń yál tùntúm n zhì Zhidə jàà y wa, n twĩ̀ tum dí tɛ̀bɛ́ Zhidə zhǐr n yẽ̌ n vò ń sə̀pwà jàà y w mɔ́." 26Bə zɛ̃̀ bə tə́ tántɛ́ɛ́ bə̀ la mé cír mə̀dù, sə tántɛ́ɛ́ y zɔ Macaasɛ. Wɔ́ ńmyɛ̌ bə̀ ce ń zù tùntúmə́ bé shí ǹdə́ mə̀dù y wẽ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\