Tùntúmə́ bé 10

1Bal mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ Səzarɛ nɛ́ ń yíl Kɔrnɛɛ. Ń yà ń wɔ́ shə̀dɛ́ɛ́sɛ zɔ̌m yó-cə́bal, gùlú w kɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ "Yitəlyi shə̀dɛ́ɛ́sɛ" mɔ́ wẽ́. 2Ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kɛ̀lɛ́ y lyì bí gakó y'à só Yi, bə̀ n'ê nyàm dɛ̀. Ń yà ń nə́ ń sɛ̃ Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à wɔ́ nə̀mwà mɔ́ nɛ. Ń yà ń nə́ ń ce Yi twéé twéé. 3Dɛ̃ rə̀dù, n nə Yi màlɛ́ka pamparɛ̃ɛ̃ è tú e lyí mu ń sõ kɛ̀lɛ́ w yi-kár bɔ̀l wà, e byẽ̀ mò e wɔ̀: "Kɔrnɛɛ." 4N kwẽ̌ n nyǐ màlɛ́ka yá, ń wu zɛ̃̀, n wɔ̀: "Yó-cə́bal, wɔ́ bə̀kɔ́n yò?" Màlɛ́ka y wɔ̀ mɔ̀: "Yi zwẽ ǹ lwə̌l mó, sə ǹ sɛ̃ɛ̃́ y ǹ nə́ ǹ sɛ̃ nə̀mwà bɛ́ nɛ mɔ́ yú rə̀ bùlə̀, ce rə̀ t'â swě ǹ yò yé. 5Sə twĩ̌ lyì Zhope né èlǎsɛ̃́, lò mə̀dù ŋwɛ́nɛ́ gàà ń yíl Shəmɔ Pyɛɛrɛ, bə wɔ̀ mɔ̀ bə̀ ń bà. 6Ń ŋwɛ́nɛ́ lò mə̀dù sõ, ńmyɛ yíl Shəmɔ, sə ńmyɛ̌ mɔ́ nə́ ń twĩ̀ tàndɛ̀ tum. Ń kɛ̀lɛ́ y ŋwɛ́nɛ́ mwə̃́ y nyí ni." 7Màlɛ́ka y è y'à n'ê zɔ̀m ǹdə́ Kɔrnɛɛ mɔ́ gə́ zhǐr, n byẽ̀ ń tùntùnnə̀ bə̀lyè e súlí ń shə̀dáá èdù, è y'à zhe yə̀wǎl ǹdə́ ń tumə né, e j'à y'à só Yi, 8n byili bi kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ wɛ̀rhɛ́ mɔ́, n zɛ̃̀ n ce bə zhǐr bə̀ la Zhope yə́. 9Bə vò vò bə zɔ̃̀ sɔ́má yó, bə dùlí bə̀ la mé yí Zhope, ǹdə́ yi rí yú yə́-pɛ̀lɛ́ ecəl wə. Rə̀myɛ́ yi ní, ǹdə́ Pyɛɛrɛ myɛ zɛ̃̀ n jì lyarh w ń la Yi co. 10Nɔrh zɛ̃̀ mə̀ zhe mo, ń nə́ ń yǎl kùjú n jí. Kɛ̀lɛ́ y lyì bí zɛ̃̀ bə̀ n'ê tɛnɛ kùjú bə̀ la mɔ pɔ. Rə̀myɛ́ yi ní, kɔn já wɛ̀rhɛ́ mɔ. 11N nə dɛ̃̌ yi rí rə̀ pul, n pwírí ku òdù ò nyɛ̌ ǹdə kàmə̀-jɛ̃̀ nánfwɛ̀lɛ̀ ta, ò nyə́ né nə̀na y ga lyẽ dwã nɛ, ò shí dɛ̃̌ ò bàn tɛ̃́. 12Wẽ̀ dwí gakó y'à ŋwɛ́nɛ́ ò wẽ́: vwàmá ǹdə́ dɔma ǹdə́ dɛ̃̌ kúmsi. 13N nyɛ̀ɛ̀ cəl rə̀ wò mò: "Pyɛɛrɛ, zɛ̃̀ dɛ̃̌ ń gu wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ èta mɔ́ ń shɛ̃̀ ń dɔ̃̀." 14Pyɛɛrɛ wɔ̀: "Cinu, ɔ̃́ɔ̃́, à gwẽ̌ yə̀ kùjú kɔ̀bɔ́ ò súl ǹdə́ jú, o jà ò n'ô pɛ jìmdì mú à nyú w ce gaga yé." 15Cəl lé ké wɔ̀ mɔ̀: "Kɔn dɛ̀bɛ́ Yi zə rə yə̀ kɔ̀-ècɛ̀nɛ́, sə ǹmyɛ́ bə̀ká wɔ̀ bə̀ rə̀ wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê pɛ jìmdì yé." 16Kɔn wɛ̀rhɛ́ èta twər rə̀tɔ̀, ku w já ká vò dɛ̃̌. 17Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ ń nə́ ń tɛ́rɛ́ ń wẽ́, ń mə́ ń pyà kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ ń nɔ èta mɔ́ kùrə̀. Rə̀myɛ́ yi ní, ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ Kɔrnɛɛ twĩ̀ mú bwə̀rh bwə̀rh bə byili bi Shəmɔ kɛ̀lɛ́ y shò, bə b'è zhǐ bwə̀rə̀ y wə. 18Bə ce, bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh bə̀ wɔ́ nyɔ̀nɔ̀ Shəmɔ mɔ́ mɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Pyɛɛrɛ mɔ́ ŋwɛ́nɛ́? 19Rə̀myɛ́ yi ní, ǹdə́ Pyɛɛrɛ yà ń gwẽ̌ nə́ ń tɛ́rɛ́ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ ń nɔ èta mɔ́ kùr ré, Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ wɔ̀ mɔ̀: "Nyǐ lyì bə̀tɔ̀ tú bə̀ n'ê pyà mɔ́. 20Zɛ̃̀ ń só tɛ̃́ làlà ń tó be, ǹ bə̀ká ce tə́tɔ̀ná yé, bə̀ wɔ́ àmyɛ́ à twĩ̀ bì." 21Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n só tɛ̃́ n vò bə̀ sõ n wɔ̀ bɛ: "Wɔ́ àmyɛ́ á n'á pyà nà? Nyǐnə ne. Náncɔ̀nɔ̀ á n'á pyà nɛ̀?" 22Bə zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Wɔ́ shə̀dɛ́ɛ́sɛ zɔ̌m yó-cə́bal mə̀dù ń yíl Kɔrnɛɛ ń twĩ̀ nə́ba. Ń wɔ́ wu-cángá cə́bal, ń nə́ ń nyàm Yi. Zhwifubá gakó n'ê zɔ̀m ń yil náàcɛ̀nɛ́. Yi màlɛ́ka tú e wɔ̀ mɔ̀ bə̀ ń byẽ̌ mó ń bə̀ ń sõ, sə n cili kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ ǹ la mɔ byilu mú." 23Pyɛɛrɛ ce bə zù kɛ̀lɛ́ wa, n pə bɛ jàà bə zɔ̃̀. È zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ y yùwə̀, n zɛ̃̀ n tó be. Sə Zhope Kristə-lyì jàlà myɛ y'à tó. 24Bə vò vò bə zɔ̃̀ sɔ́má yó, bə dùlí bə yí Səzarɛ. Sə Kɔrnɛɛ yà ń byẽ̀ ń dwí lyì ǹdə́ ń dɔwabá byɛ̀bɛ́ ń só, bə b'è jě tɛ̃́ bə̀ n'ê dɛ̃̀ bɛ̀. 25Bə̀ gə́ tú bə̀ n'ê yí bwə̀rə̀ y wə, Kɔrnɛɛ zɛ̃̀ n jəl Pyɛɛrɛ, n tu ń nə̀dwə́nə́ yó n wùlì ń yé né. 26Pyɛɛrɛ zhẽ̌ mo dɛ̃̌ n wɔ̀ mɔ̀: "Zɛ̃̀ dɛ̃̌, bə̀ àmyɛ wɔ́ numbyíní." 27Bə zə dwã bə̀ n'ê zwì kɛ̀lɛ́ w ǹdə́ ń gwẽ̌ nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ Kɔrnɛɛ. Bə̀ gə́ zù bə zhɛ̀, n pwírí lyì nánzhəzhɔ̌ bə̀ jě dwã yó. 28N wɔ̀ bɛ: "Á yě bə̀ Zhwifubá nyə́ né wẽ́, Zhwifu bə sɔ́má zhe ń nə́ ń dɛ̃ lò mɔ̀bɔ́ ń də̀ Zhwifu ni, ráá n zù ń sõ kɛ̀lɛ́ w yé; sə Yi byili àmyɛ́ nɛ b'à bə̀ká nyǐ lò mə̀dù ga, a wɔ̀ bə̀ ń zhe jìmdì, à bə mə̌ sá jí ǹdə́ mɔ yé. 29Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, á gə́ twĩ̀ bə byẽ̀ nè mó, à túwə́, à yə̀ tə́tɔ̀ná ce yé. A zɛ̃̀ à n'â yǎl s'á byili ni byə̀l lé kùrə̀." 30Kɔrnɛɛ wɔ̀ mɔ̀: "À y'à ŋwɛ́nɛ́ à sõ jù w à n'â ce Yi, è zhe dwã nə̀tɔ̀ zà, e j'à y'à wɔ́ yi-kár nɛ ǹdə èlǎsɛ̃́ ta. Bal mə̀dù já n bə̀ n zhì à yé né, ń gàndɛ́ y'à n'ê jə́jɛ̀mɛ́, n wɔ̀: 31'Kɔrnɛɛ, Yi zwẽ ǹ lwə̌l mó, sə rə̀ t'â swě ǹ sɛ̃ɛ̃́ y ǹ nə́ ǹ sɛ̃ nə̀mwà bɛ́ nɛ mɔ́ yò yé. 32Sə twĩ̌ lyì Zhope né, bə vò e byẽ̀ Shəmɔ mɔ́ mɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Pyɛɛrɛ mɔ́ n bà. Ń ŋwɛ́nɛ́ lò mə̀dù sõ, ńmyɛ yíl Shəmɔ, sə ńmyɛ̌ mɔ́ nə́ ń twĩ̀ tàndɛ̀ tum. Ń kɛ̀lɛ́ y ŋwɛ́nɛ́ mwə̃́ y nyí ni.' 33A já zhízhílí a twĩ̀ lyì bí rə̀myɛ́ yi ní cìcì bə̀ bə̀ zhəl bə byẽ̀ mó ń bà. Sə ǹ gə́ tú mú, ǹ wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀. Èlǎsɛ̃́, nə́ gakó zhǐ Yi yé né nə́ la kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Cinu pɔ mɔ́ rə̀ nyí bə̀ ǹ byili nə́ba mó cilu." 34Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀: "Zhə̀n zhə̀nà, à lwar bə̀ lyì bí gakó wɔ́ rə̀dù Yi yírh wə. 35Lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ nə́ ǹ nyàm Yi, ǹ tumə né j'à wɔ́ cángá, bá ǹ gə də̀ Zhwifu myɛ, wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ sú Yi yírhə́. 36Yi zɔ̀m ǹdə́ Esərayɛl lyì bí. Rə̀ tó Yezu Kristə dɛnnɛ rə bwə̀l yə̀-zùlə́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí. Wɔ́ Yezu mú ńmyɛ̌ ń wɔ́ lyì bí gakó Cinu mú. 37Á yě kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ Zhide tənà y púlə́púlə́ w mó, sə kɔn dɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ Gəlile tənà y wẽ́ rə̀ ju kùr né, Zhã gə́ yà ń nə́ ń bwə̀l ń byili lyì bí ni bə̀ bə̀ zwẽ nɛ̃̌-shɔ mɔ́ kwã nɛ́. 38Á yě bə̀ Yi ce Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ só Nazarɛtɛ lyì bal Yezu mú yó, e pɔ̃ jàn. Ń yà ń nə́ ń byɛ́lɛ́ cɛmɛ nɛ́ gakó, ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀, n jà ń nə́ ń wárh lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ Shətana jɔ̃̀ w mɔ́, bə̀ Yi y'à ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ mɔ. 39"Nə́myɛ̌ wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó ń wɛ̀rhɛ́ Zhərəzalɛm nɛ́ ǹdə́ Zhwifubá cɛmɛ nɛ́ dwã bɛ́ wẽ́ mó zhə̀n-cínnə. Bə̀ pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ yó bə gu, 40sə Yi ká bwìrhì mù ń dwã nə̀tɔ̀ yùwə̀, rə ce n byili ń cìn lyì bí ni. 41Sə è də̀ lyì bí gakó ne ń byili ń cìn yé. Wɔ́ nə́myɛ̌ byɛ̀bɛ́ Yi jɛ̀rɛ̀ rə cír nə́ wɔ́ ń zhə̀n-cínnə mó ne ń byili ń cìnə̀. Nə́ tó mo nə́ jí, nə́ nyɔ̀, ń gə́ bwìrhì n zɛ̃̀ cùùrì wẽ́ mó kwã nɛ́. 42Sə ń pɔ nə́ba nyí bə̀ nə́ bwə̌l nə́ byili Zhwifubá ne, bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ Yi cír rə pɔ̃ ŋwɔ̀nɔ́ bə̀ ń kə́ lyì-nyìrh ǹdə́ cùùrì bùrsì. 43Wɔ́ ńmyɛ̌ yò Yi nyì-zwennə bé gakó zɔ̀m bə byili, bə̀ lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ zwẽ ń zɔ̀mɛ̀ rɛ́, ǹ b'ǎ nə ǹ yə̀-bəlwàálɛ́ sǔbri ńmyɛ̌ yil lé yilə." 44Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ só lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à n'ê cili Pyɛɛrɛ zɔ̀mà nɛ́ mɔ́ yó ǹdə́ ń gwẽ̌ nə́ ń zɔ̀mà. 45Kristə-lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ Zhwifubá, bə̀ tó Pyɛɛrɛ nɛ bə bə̀ mɔ́ gə́ pwírí Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ y è n'ê shí Yi sõ mó só byɛ̀bɛ́ bə də̀ Zhwifubá mó myɛ yó, kɔn jàr bɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, 46bə̀ bə̀ y'à nyɛ̌ zɔ̀mà dwí dwã bə̀ n'ê zɔ̀mà, bə̀ m'ê cèrhé Yi. 47Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀: "Byɛ̀bɛ́ èta Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ só bə̀ yó ǹdə nə́ ta mɔ́, lò wɔ̌ ǹ b'ǎ cə̀r bə̀ nɛ̃̌-shɔ zõ yé ne?" 48N zɛ̃̀ n pə nyí bə̀ bə̀ pə bɛ nɛ̃̌-shɔ Yezu Kristə yil lé yilə. Bə zɛ̃̀ bə lwə̀l mò bə̀ ń mɛ̃ bə̀ sõ dwã màngɛlɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\