Tùntúmə́ bé 12

1Rə̀myɛ́ yi ní, pyɔ̌ Erɔɔdɛ zɛ̃̀ n ji kùr n ce bə̀ n'ê nwɛ̀nɛ̀ Kristə-lyì gùlú w lyì bí jàlà. 2N ce bə gu Zhã zhə̀m-bal Zhakɛ ǹdə́ shù. 3N pwírí rə̀myɛ́ yàl Zhwifubá wu-nyɔ̃̀, n ce bə zə Pyɛɛrɛ myɛ. È y'à wɔ́ búrú w bə̀ yə̀ sã̀-nə̀byẽ̌ ò wẽ́ ce mó címsí yùwə̀. 4Bə̀ gə́ zɔ Pyɛɛrɛ bə zhɛ̀, n ce bə ce mo byə̀nə́-jù wə̀. N ce shə̀dɛ́ɛ́sɛ sə̀na sə̀na kùrə̀ nə̀na n'ê yìlì mù. Ń yà ń nə́ ń yǎl sə Pakɛ y gə lyɛ̃, sə n bùr ń bùrsì lyì bí gakó yé né. 5Pyɛɛrɛ gə́ yà ń ŋwɛ́nɛ́ byə̀nə́-jù w yi ní, Kristə-lyì bí y'à n'ê lwə̀l Yi ń yil twéé twéé ǹdə́ bə̀ wun gakó. 6Dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Erɔɔdɛ yà ń nə́ ń yǎl n bùr Pyɛɛrɛ bùrsí mú gə́ tú e dǎl nəkɔla, bə̀ y'à zə nyáná nə̀lyè bə lyẽ Pyɛɛrɛ. Bə cĩ́ lyì byə̀nə́-jì y nyí ni bə̀ n'ê yìlì. Cɛ y gə́ tú e yìì, Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ ń pyě tɛ̃́ shə̀dɛ́ɛ́sɛ sə̀lyè cəcəl w ń dɛ̌. 7Rə̀myɛ́ yó, Cinu màlɛ́ka já du. Pwẽ̀ yə̌r rə sú jì y kɛ̀bɛ́ ń yà ń ŋwɛ́nɛ́ è wẽ́ mó. Màlɛ́ka y yí e dwə̀rh ń sə́pún ni, e zhàrh mɔ̀, e wɔ̀ mɔ̀: "Zɛ̃̀ tɛ̃́ làlà." Nyáná nɛ́ já sá ń jɛ̀rh nɛ́ rə̀myɛ́ yi ní cìcì nə ló tɛ̃́. 8Màlɛ́ka y wɔ̀ mɔ̀: "Kwě ǹ cã̌-tɔ̀nɔ̀ w ń lyẽ ǹ cã̌ nɛ́, sə́ ce ǹ nə̀cìlə̀ né ǹ nə̀rh né." Pyɛɛrɛ zwẽ nyí. E ké wɔ̀ mɔ̀: "Kwě ǹ kàmə̀-zwǐ y ń zù, sə́ tó à kùrə̀." 9Pyɛɛrɛ zhǐr n tó màlɛ́ka y nɛ n du byə̀nə́-jì y wə, sə ń yà ń tá ń bùl bə̀ tɛ̀bɛ́ màlɛ́ka y n'ê wɛ̀rhɛ́ mɔ́ wɔ́ zhə̀n ga yé. Ń yà ń nə́ ń bùl bə̀ wɔ́ dàrhà. 10Bə yí bə tó byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê yìlì byə̀nə́-jì y mú kùr rə̀dù nyí ni bə lyɛ̃. Bə vò bə yí bə tó bə̀ dwã myɛ nyí ni bə lyɛ̃. Bə yí bwə̀rə̀ èdù è zǎ cɔ w wa. Bə̀ co cɔ̀bɔ́ bòlò né, sə ò pul ò cìcì nì. Bə du, bə vò vò bə yí sɔ́má èdù yó, màlɛ́ka y já jé Pyɛɛrɛ yé né. 11Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n lwar kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́ kùrə̀. N wɔ̀: "Èlǎsɛ̃́, à lwar bə̀ wɔ́ Cinu ń twĩ̀ màlɛ́ka e bé zwẽ ne Erɔɔdɛ jɔ̃̀ wà, ǹdə́ lwɛlɛ rɛ́ tɛ̀bɛ́ gakó Zhwifubá y'à n'ê pyà bə̀ la nɛ wɔ̀rhɔ́ mɔ́ yẽ́." 12Ń gə́ lwar rə̀ kùrə̀, n zhǐr n vò n zù Zhã-Markɛ ná Marɛ sõ kɛ̀lɛ́ wa. Sə́ nyǐ lyì nánzhəzhɔ̌ jě dwã yó gàà bə̀ n'ê lwə̀l Yi. 13N yí n kɔ́kwá bòlò wə́. Kɛ̃-byǐ èdù è y'à wɔ́ kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀, è yíl Oroode, èmyɛ́ mɔ́ twẽ̌ e yí bòlò w nyí ni, e bwə̀rh bə̀ wɔ́ mɔ̌ ń nə́ ń kɔ́kwá bòlò wə́? 14È gə́ lwar bə̀ wɔ́ Pyɛɛrɛ, è wu yə̀ nyɛ̀n dɛ̃́dɛ̃́. E swě bòlò w pul mó yò, e ká kwɛ̃̀ e vò e byili lyì bí dwã bɛ́ kɛ̀lɛ́ w mɔ́ nɛ bə̀ wɔ́ Pyɛɛrɛ ń ŋwɛ́nɛ́ pwẽ̀ nè. 15Bə wɔ̀ yà: "Nyə̀nyààrɛ̀ zhe mó nà?" E kwɛrhɛ e byili bi bə̀ nyǐ wɔ́ zhə̀n è n'ê zɔ̀mà. Bə zɛ̃̀ bə wɔ̀: "Rə̀myɛ́ sə́ nyǐ wɔ́ ń màlɛ́ka." 16Sə rə̀myɛ́ yi ní, ǹdə́ Pyɛɛrɛ yà ń gwẽ̌ nə́ ń kɔ́kwá bòlò wə́. Bə zɛ̃̀ bə pul wə. Bə̀ gə́ nɔ mɔ, kɔn jàr bɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́. 17N zə ń jɛ̃̀ n yíyí bi bə̀ bə̀ zhǐ shɛ́ɛ́, n ji kùr n byili bi Cinu gə́ tó né n vùr mò byə̀nə́-jì y wə. N zɛ̃̀ n pə bɛ nyí bə̀ bə̀ byili Zhakɛ ǹdə́ Kristə-lyì bí dwã bɛ́ nɛ. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, n ká n du n vò jàà dõ wə. 18Cɛ y gə́ tú e lá, shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ tà-kwã sə zɛ̃̀ sə̀ n'ê zhizhiri dɛ̃̌ byə̀nə́-jì y wə, sə̀ n'ê ce sɔ̀ sə̀ m'ê bwə̀rh Pyɛɛrɛ gə́ tó mə̀gã̌. 19Erɔɔdɛ ce bə pyà pyà mɔ̀ bə ga. N ce bə bwə̀rh shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ shɛ̀bɛ́ sə̀ n'ê yìlì byə̀nə́-jì y ni mú kɔn gə́ tó né Pyɛɛrɛ mə n du mú. N zɛ̃̀ n pə nyí shə̀dɛ́ɛ́sɛ dwã nɛ bə̀ sə̀ gu byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê yìlì mù mú. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Erɔɔdɛ zhǐr Zhide né n vò Səzarɛ, n mɛ̃ gàà. 20Zùùrì y'à ŋwɛ́nɛ́ Erɔɔdɛ ǹdə́ Tiiri ǹdə́ Shədɔ̃ lyì bí bwə̌l wə. E j'à wɔ́ Erɔɔdɛ tənà y wẽ́ bə̀ nyí kùjú y'à n'ê shí ní. Bə zɛ̃̀ bə wɛ̀rhɛ́ nyí rə̀dù bə̀ la vò bə nə Erɔɔdɛ mùnì ga bə ce dwã yó. Sə bə̀ gə́ yúwə́, bə̀ jɛ̀rɛ̀ bə zə dɔbrɛ ǹdə́ Erɔɔdɛ kɛ̀lɛ́ y yìlnə̀ mə̀dù ń yíl Bələsətuusi. 21Bə zɛ̃̀ bə vùr dɛ̃. Sə dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ gə́ tú e yí, Erɔɔdɛ zù ń pyɛ̀lɛ̀ kàmə̀-zwǐ yə́, n jòm ń də̀gwã́ y yó, n zɔ̀m ǹdə́ bɛ lyì bí gakó yé né. 22Bə̀ gakó zɛ̃̀ bə bya bə wɔ̀: "Nyǐ wɔ́ Yi rə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ nə́ba, sə è də̀ numbyíní yé." 23Cinu màlɛ́ka já mà mɔ̀ rə̀myɛ́ yi ní cìcì. Zə̀zɔ̀mɛ́ já zù ń wẽ́, nə dɔ̃̀ mɔ̀ nə gu, ń gə́ ce bə cèrhé mo ǹdə Yi ta mɔ́ yilə. 24Sə Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ y'à j'â n'ê yí jààsɛ́ gakó wə. 25Barnabaasɛ ǹdə́ Swəə gə́ twĩ̀ bə̀ tum dí tɛ̀bɛ́ bə̀ y'à twĩ̀ bì rə̀ yil Zhərəzalɛm nɛ́ mɔ́ bə zhɛ̀, bə ká kwɛ̃̀. Bə zə Zhã mɔ́ mɔ̀bɔ́ bə̀ y'à n'ê byẽ̀ bə̀ Markɛ mɔ́ myɛ n tó be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\