Tùntúmə́ bé 13

1Yi nyì-zwennə ǹdə́ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ byilnə y'à ŋwɛ́nɛ́ Ancɔɔsɛ Kristə-lyì gùlú w wẽ́. È y'à wɔ́ Barnabaasɛ ǹdə́ Shəmənyɔ̃ mɔ́ mɔ̀bɔ́ bə̀ y'à n'ê byẽ̀ bə̀ "Bal námbyín" mú, ǹdə́ Shərɛnɛ lyì bal Lushuusi, ǹdə́ Manayɛ̃ mɔ́ mɔ̀bɔ́ bə̀ kɔ̀n Gəlile pyɔ̌ Erɔɔdɛ da sõ kɛ̀lɛ́ w mɔ́, ǹdə́ Swəə. 2Dɛ̃ rə̀dù, bə̀ y'à lyẽ bə̀ nyí, bə gùlí dwã bə̀ n'ê cèrhé Cinu. Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ zɛ̃̀ e wɔ̀ bɛ: "Vǔrnə Barnabaasɛ ǹdə́ Swəə á cĩ́ kwã nɛ́, bə twĩ̀ tum dí tɛ̀bɛ́ à byẽ̀ bè rə̀ yil mó." 3Bə gwẽ̌ súlí bə̀ nyì-lyõṍ wə́, ǹdə́ bə̀ Yi-co wə́. Bə zɛ̃̀ bə cĩ́ bə̀ jɛ̀rh Barnabaasɛ ǹdə́ Swəə yó, bə yẽ̌ be bə vò. 4Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ gə́ twĩ̀ Barnabaasɛ ǹdə́ Swəə, bə zhǐr bə vò Səlwisi. Bə zhì gàà bə zù bǔ-bwəl bə lyɛ̃ bə̀ la cɔ òdù ò ŋwɛ́nɛ́ nə̀-fɔ̀lɔ̀ w cəcəl wə, ò yíl Shipiri. 5Bə zə zə bə yí Shipiri, bə só Shipiri cɔ òdù bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Sələmyini wẽ́, bə zɛ̃̀ bə ji kùr bə̀ n'ê bwə̀l Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ Zhwifubá dwã-gùúlí jìsí wə, sə Zhã-Markɛ yà ń ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ bɛ ń nə́ ń sɛ̃ bɛ. 6Bə vò vò bə lyɛ̃ Shipiri nyí rí bə yí Pafɔɔsɛ. Bə nə Zhwifu mə̀dù ń yíl Baarɛ-Yezu. Ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ jə̀-myaárhɛ, ń yà ń ce bə̀ n'ê nyǐ mu ǹdə Yi nyì-zwennə ta. 7Ń yà ń wɔ́ tənà y èmyɛ́ yó-cə́bal mɔ́ kwã-lò. Yó-cə́bal mɔ́ yà ń yíl Sərzhuusi-Pwəə. Ń yà ń wɔ́ surhə cə́bal, e jà ń yà ń nə́ ń yǎl Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ n cili, n zɛ̃̀ n ce bə byẽ̀ Barnabaasɛ ǹdə́ Swəə bə bə̀ ń sõ. 8Jə̀-myaárhɛ cə́bal Eləmaasɛ yà ń tá ń yǎl bə̀ cɔ w cə́bal mɔ́ zwẽ nyí n zù Kristə yé. Rə̀myɛ́ ce, ń yà ń bə shɛ̀ bə̀ Barnabaasɛ ǹdə́ Swəə zɔ̌m yé. Wɔ́ Baarɛ-Yezu mú Gərɛkɛbá y'à n'ê byẽ̀ bə̀ Eləmaasɛ. 9Swəə yà ń zhe yil dõ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Pwəə. Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ só ń yó wə, n zɛ̃̀ n nyǐ Eləmaasɛ shɛ́shɛ́, 10n wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ wɔ́ Shətana kwã-lò. Ǹ tɛ̀nɛ́ zhə̀n sɔ́má yó yé, ǹ nə́ ǹ yǔr lyì bí. Ǹ wɔ́ cɛ̀nɛ̀ dwí gakó zù-bal. Cinu sɔ́má y wɔ́ cángá, sə ǹmyɛ́ nə́ ǹ jélé yə. Ǹ tá ǹ la rə̀myɛ́ mɔ́ nɛ yõ̌? 11Èlǎsɛ̃́, lwar bə̀ Yi la mɔ́ còrhò-tum pɔ. Ǹ b'ǎ jǐrh lyìlyǒ. Ǹ kə́ ǹ tá ǹ la nə̀nyɔ́nɔ́ nɔ ń nyǐ yé, sə rə̀myɛ́ bá yə̀ dwã màngɛlɛ́ wẽ́." Eləmaasɛ yírhə́ né já lə́ rə̀myɛ́ yi ní cìcì. Cɛ y jǐrh námbyṹ, n zɛ̃̀ ń nə́ ń tə́tɛ̀lɛ́ ń mə́ ń pyà lò ń la mɔ vwãɔ̃. 12Cɔ w cə́bal mɔ́ gə́ nɔ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́, n já n zwẽ nyí n zù Yezu Kristə. Sə Pwəə ǹdə́ Barnabaasɛ kàrmɔ́ bə̀ y'à n'ê cèrhè Cinu shò-kwã nɛ́ mɔ́ myɛ jàr mɔ̀. 13Pwəə ǹdə́ ń tó-dwã bɛ́ zhǐr Pafɔɔsɛ nɛ́ bə zù bǔ-bwəl bə byɛrhɛ bə vò Pə̃fyili tənà y cɔ òdù bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Pɛrzhɛ. Sə Zhã-Markɛ zhǐr n yẽ̌ be gàà, n ká n vò Zhərəzalɛm. 14Pwəə ǹdə́ Barnabaasɛ já lyɛ̃ bə vò Ancɔɔsɛ, Pyisidi tənà y wa. Shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ gə́ yúwə́, bə zɛ̃̀ bə vò Zhwifubá dwã-gùlú jì y wẽ́, bə tó bə̀ jě tɛ̃́. 15Lò mə̀dù zɛ̃̀ n kàrmə̀ Muyiisi nyə́ né ǹdə́ Yi nyì-zwennə bé sábá nɛ́. Dwã-gùlú jì y yé né cə́bal mɔ́ ce lò zɛ̃̀ n yí Pwəə ǹdə́ Barnabaasɛ nyí ni, n wɔ̀ bɛ: "Da-byǎ, á gə zhe cícú á la lyì bí ni pɔ, á wɔ̌ á byili èlǎsɛ̃́." 16Pwəə zɛ̃̀ n zhì dɛ̃̌, n zhẽ̌ ń jɛ̃̀ n wɔ̀: "Esərayɛl lyì, ǹd'ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ gakó á n'á nyàm Yi mú, cilinə. 17Nə́myɛ̌ Esərayɛl lyì Yi rí, wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ cír nə́ nàmbala bɛ́, rə ce bə vò bə jòm Ezhibti ní, bə yə̀ zhələ gàà, bə pù. Sə rə̀myɛ́ kwã nɛ́, rə̀ ká vùr bè ǹdə́ rə̀ jàn dɛ́, 18sə rə̀ nyǐ bə̀ yò gɔ-elũ èpòlò w wə, byinə shə́-èna wẽ́. 19Rə cɔ̀ dwə́ kùrə̀ nyàlpyɛ̀ Kanãã nɛ́, rə zwẽ nə̀ cɛmɛ nɛ́ rə pə nə́ nàmbala bɛ́ nɛ bə cìní. 20Sə rə̀myɛ́ gakó wɛ̀rhɛ́ kɔn mé yí byinə zwã̌-àna ǹdə́ shí-ènu. "Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, rə̀ pɔ bɛ bùr-kárna bə cìní bi, kɔn mé yí rə̀ nyì-zwennə Saməwəə. 21Nə́ nàmbala bɛ́ zɛ̃̀ bə lwə̀l Yi ni bə̀ rə̀ pə bɛ pyɔ̌, sə rə cír Cisi byǐ Səyuli Bɛ̃zhamɛ kwálá y wẽ́ rə pə bɛ. N cìní bi byinə shə́-èna wẽ́. 22Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, rə yẽ̌ Səyuli ni, rə zɛ̃̀ rə cír Dəvyidi rə pə bɛ bə̀ ń yál bə̀ pyɔ̌. Rə zɔ̀m ń yò rə wɔ̀: 'À pwírí Zhese byǐ Dəvyidi sú à yírh. Ń mà n wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó à n'â yàlá.' 23"Wɔ́ Dəvyidi dwí rí wẽ́ Yi cír Zwennə rə pə Esərayɛl lyì bí ni ǹdə rə̀ gə́ y'à bwəl nyí ní. Sə Zwennə mó ńmyɛ̌ mɔ́ wɔ́ Yezu. 24Zhã-Bətiisi yà ń nə́ ń bwə̀l ń byili Esərayɛl lyì bí ni ǹdə́ Yezu gwẽ̌ yə̀ twí yé, bə̀ bə̀ pyìrhí bə̀ wun bə zwẽ nɛ̃̌-shɔ. 25Sə Zhã-Bətiisi tum dí gə́ tú è n'ê zhɛ̀ yi ní, ń wòwə̀: 'Á n'á bùl bə̀ àmyɛ́ wɔ́ mɔ̌ lò? Nyǐnə àmyɛ́ də̀ mɔ̀bɔ́ á n'á dɛ̃̀ mɔ́ yé. Ńmyɛ̌ mɔ́ ŋwɛ́nɛ́ kwã nɛ́ ń bànà. Àmyɛ́ yə̀ yírh swí sá lwə̌r ń nà nə̀cìl myɛ cìcì yé.' 26"Da-byǎ, ámyɛ̌ Abəraham nɛ̀mɛ́ nɛ́ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́ bə̀ só Yi mú, wɔ́ nə́myɛ̌ gakó vwǎrh yil zɔ̀mɛ̀ rɛ́ tɛ̀bɛ́ shí Yi sõ rə bà. 27Sə Zhərəzalɛm lyì bí ǹdə́ bə̀ yé né cìnə́ bé yə̀ lwar Yezu gə́ wɔ́ lò ná-dwí yil yé. Bə̀ y'à n'ê kàrmə̀ Yi nyì-zwennə bé sábá nɛ́ shìrhə́ dɛ̃ gakó, sə bə̀ yə̀ nə̀ kùrə̀ swí yé. Sə bə̀ gə́ kɔ́ Yezu bùrsí mú, bə̀ pyìrh kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ gakó nə̀ n'ê byili mú. 28Ǹdə́ bə̀ yə̀ yò nɛ ń wɛ̀rhɛ́ ò má ce bə gu mu ga, bə̀ lwə̀l Pyəlatɛ nɛ bə̀ ń ce bə gu mu. 29Bə̀ gə́ wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó gakó bə zhɛ̀, bə̀ só mo tɛ̃́ də̀-jɔrhɔ́ w yó bə ce lú-bɔ̀l wà. 30Sə Yi bwìrhì mù n zɛ̃̀ n du cùùrì wẽ́, 31n lyí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à tó mo bə zhì Gəlile né bə vò Zhərəzalɛm mɔ́ dwã nánzhəzhɔ̌ wẽ́. Wɔ́ bə̀myɛ́ bə̀ jǐrh ń zhə̀n-cínnə bə̀ n'ê zɔ̀m ń yò ǹdə́ Esərayɛl lyì bí èlǎsɛ̃́. 32"Nə́ tú nə́ r'é bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí tɛ̀bɛ́ nə́ byili ába, bə̀ nyí rí tɛ̀bɛ́ Yi y'à bwəl nə́ nàmbala bɛ́ nɛ mɔ́, rə̀ bwìrhì Yezu rə mé pyìrh nyí-bwəl lé rə̀myɛ́ mɔ́ nə́myɛ̌ byɛ̀bɛ́ nə́ wɔ́ bə̀ nɛ̀mɛ́ mɔ́ yilə. Bə̀ kɛ̃ Nwíísí sɛ́bɛ́ rɛ́ kə̀kàlsɛ̀ sə̀lyè nyǎ y wẽ́ bə wɔ̀: 'Ǹ wɔ́ à byǐ; kɔn zhí zà, à jǐrh ǹ Da.' 34Yi bwìrhì Yezu n zɛ̃̀ n du cùùrì wẽ́, mùnì ga ń bə̀ká n kə́ ń vò lú-bɔ̀l w n dɛ̀rhɛ̀ yé. Rə̀ y'à wòwə̀: 'À má pə ába à cìcì wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ à y'à bwəl rə̀ nyí Dəvyidi ni mú. À nyí-bwəl lé t'â la kwǎrh yé.' 35Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce bə kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ jàà dõ myɛ wẽ́ bə wɔ̀: 'Ǹ tá ǹ la ǹ lyì-twə̌ y ne yõ̌ e dɛ̀rhɛ̀ lú-bɔ̀l w yé.' 36"E jà Dəvyidi gə́ yà ń ŋwɛ́nɛ́ yi ní, ń yàl Yi tùntùnnə̀ n twĩ̀ ǹdə rə̀ gə́ n'ê yǎl nɛ́. Ń gə́ tú n cì, bə̀ co mo ń nàmbala bɛ́ yala nɛ, sə ń mɛ̃ lú-bɔ̀l w n dɛ̀rhɛ̀. 37Sə è gə wɔ́ Yezu yilə, Yi bwìrhì mù. Ń yə̀ lú-bɔ̀l w mɛ̃ n dɛ̀rhɛ̀ yé. 38"Da-byǎ, kɔn rə̀dù ŋwɛ́nɛ́ á mə̌ s'á lwar: Muyiisi nyə́ né yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ nə ce á cẽ dwə́ə́re zal yé, sə nə́ r'é bwə̀l nə́ byili ába zà b'ǎ wɔ̌ á b'ǎ nə á yə̀-bəlwàálɛ́ sǔbri Yezu jàn yilə, 39bə̀ lò mɔ̀bɔ́ gakó ń zù Yezu, ń kə́ ń bə dóó zhe yé. 40Sə dɛ̃̌na á cìnə̀, mùnì ga kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi nyì-zwennə bé byili mú bə̀ká zə ába yé. 41Bə̀ byili bə̀: 'Ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á n'á fulsi á dwã bɛ́ mɔ́, nyǐnə à la kɔn rə̀dù nánfɔ̀lɔ̀ wɔ̀rhɔ́. Bá bə̀ gə byili ába rə̀ gə́ wɔ́ kɔn ná-dwí yil myɛ, á t'á la nyí zõ yé. Rə̀ bá jàr ába, sə á b'ǎ jé tɛ̃́.' " 42Pwəə gə́ zɔ̀m èta n zhɛ̀, ńmyɛ̌ ǹdə́ Barnabaasɛ zɛ̃̀ bə̀ n'ê shə́r dwã-gùlú jì y wẽ́. Byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà mɔ́ lwə̀l bè bə̀ shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ dwã nyàlpyɛ̀ y zà mɔ́, sə bə ká zɔ̀m yò w òmyɛ́ cìcì kə́dò. 43Lyì bí gə́ tú bə̀ n'ê làà, Zhwifubá nánzhəzhɔ̌, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à zù bə̀ Yi-sɔ́má y bə̀ só Yi mú zhǐr bə tó Pwəə ǹdə́ Barnabaasɛ nɛ. Sə Pwəə ǹdə́ Barnabaasɛ y'à n'ê cící bi bə̀ bə̀ já cə̀ə̀lè bə zhí Yi sónó w ne kẽkẽ. 44È dwã nyàlpyɛ̀ shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ kə́dò, è y'à nyɛ̌ ǹdə wɔ́ cɔ w lyì bí púlə́púlə́ bə̀ tú dwã yó ta, Cinu zɔ̀mɛ̀ rɛ́ cilu yilə. 45Zhwifubá gə́ nɔ lyì bí nánjə̀jóló w èta mɔ́, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê dùr bwɛ̃̌. Bə̀ n'ê tùrh Pwəə bə̀ m'ê fulsi ń zɔ̀mà nɛ́. 46Pwəə ǹdə́ Barnabaasɛ zə wu-jɔ̀ bə zɔ̀m ǹdə́ bɛ pamparɛ̃ɛ̃ bə wɔ̀: "Wɔ́ ámyɛ̌ Zhwifubá ne nə́ y'ǎ mə̌ sə nə́ jɛ̀rɛ̀ nə́ bwə̀l Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ nə́ byili, sə á bə shɛ̀ rə̀ cilu yé. Èta, á n'á byili b'ǎ bə mə̌ ǹdə́ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ mɔ́ yé. Rə̀myɛ́ ce, wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó sõ nə́ la nɛ́ èlǎsɛ̃́. 47Wɔ́ rə̀myɛ́ nyí Cinu pɔ nə́ba ń zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́. Ń wòwə̀: 'À cír mó bə̀ ǹ yál pwẽ̀ lũ w lyì bí gakó yilə, mùnì ga ń zə à vwǎrh mɔ́ ń yí lũ w cə-yala gakó.' " 48Byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə̀ wun yə̀ nyɛ̀n, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê cèrhé Cinu ń zɔ̀mɛ̀ rɛ́ yilə. Sə byɛ̀bɛ́ gakó Yi cír nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ yil mó zwẽ nyí bə zù Yezu Kristə. 49Cinu zɔ̀mɛ̀ rɛ́ já yí tənà y èmyɛ́ púlə́púlə́ wə. 50Zhwifubá zɛ̃̀ bə cìrh kana byɛ̀bɛ́ bə̀ dwí rí wɔ́ lyì-fwààlɛ̀ dwí, bə j'à só Yi mú, ǹdə́ cɔ w lyì-fwààlɛ́ bə ce né, bə̀ lyimə zɛ̃̀ ǹdə́ Pwəə ǹdə́ Barnabaasɛ, bə jì bi bə du bə̀ tənà y wa. 51Pwəə ǹdə́ Barnabaasɛ pwà bə̀ nə̀rh Ancɔɔsɛ nɛ́ bə yẽ̌ Zhwifubá ne, bə lyɛ̃ bə vò Yəkɔnəyɔm. 52Sə è gə wɔ́ Ancɔɔsɛ Kristə kwã-lyì bí yilə, bə̀ y'à sú ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́, sə bə̀ wun y'à nyɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\