Tùntúmə́ bé 14

1Pwəə ǹdə́ Barnabaasɛ gə́ tú bə yí Yəkɔnəyɔm, kɔn yàl ǹdə Ancɔɔsɛ nɛ́ ta: bə̀ lyɛ̃ bə vò Zhwifubá dwã-gùlú jì y wẽ́, bə bwə̀l Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́. Zhwifubá ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó nánzhəzhɔ̌ zwẽ nyí bə zù Kristə, 2sə Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ nyí zwẽ mó cìrh byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó bə ce né, mùnì ga bə bù lwɛlɛ ǹdə́ Kristə-lyì bí. 3Pwəə ǹdə́ Barnabaasɛ jòm Yəkɔnəyɔm nɛ́ kɔn dɛnɛ. Bə̀ y'à zhí Cinu ni dɛ̃́dɛ̃́, bə̀ n'ê bwə̀l ń zɔ̀mɛ̀ rɛ́ ǹdə́ wu-jɔ̀. Ń yà ń nə́ ń pɛ bɛ ŋwɔ̀nɔ́ bə̀ m'ê wɛ̀rhɛ́ wò-jààrɛ̀ ǹdə́ màmyaarhɛ. N tó rə̀ dɛnnɛ ń mə́ ń byili bə̀ ń yò-ècɔ̀nɔ̀ w zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bə̀ n'ê bwə̀l mó wɔ́ zhə̀nà. 4Cɔ w lyì bí pɔr dwã nɛ. Jàlà zù Zhwifubá, jàlà zù tùntúmə́ bé. 5Zhwifubá ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó, è súlí bə̀ yé né cìnə́ bé zɛ̃̀ bə̀ n'ê pyà Pwəə ǹdə́ Barnabaasɛ nɔ̀nɔ̀ sə bə zə nə́kulə bə dul be bə gu. 6Pwəə ǹdə́ Barnabaasɛ gə́ tú bə lwar, bə dùr bə vò Lyisitiri ǹdə́ Dɛrbɛ, ǹdə́ jààsɛ́ shɛ̀bɛ́ sə̀ bwə́l gàà mɔ́ wa, Lyikəwoni tənà y wa, 7bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê bwə̀l Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ gàà myɛ. 8Bal mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ Lyisitiri ní, ń nèsé cù ń bə̀swɛ́nɛ́ yi ní ga, ń yà ń wàr ń nə́ ń zɛ̃̀ ń zhì dɛ̃̌ ń zhə̀l yé. 9Dɛ̃ rə̀dù, Pwəə yà ń nə́ ń zɔ̀mà, sə bal mɔ́ yà ń nə́ ń cili ń zɔ̀mà nɛ́. Pwəə nyǐ mu shɛ́shɛ́, n pwírí ń zhí Yi ni bə̀ rə̀ wɔ̌ rə̀ má wárh mɔ. 10N zɛ̃̀ n bya n wɔ̀ mɔ̀: "Zɛ̃̀ ń zhì dɛ̃̌!" Bal mɔ́ já n shí tɛ̃́ n zɛ̃̀ pá ń zhǐ ń nèsé yó ń nə́ ń zhə̀lə̀. 11Lyì-zhǎ bɛ́ gə́ nɔ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Pwəə wɛ̀rhɛ́ mɔ́, bə bya ǹdə́ Lyikəwoni lyì bí zɔ̀mà nɛ́ bə wɔ̀: "Nyǐ wɔ́ yə né nə̀ jǐrh numbyínsi nə só tɛ̃́ nə́ sõ." 12Bə zɛ̃̀ bə ce Barnabaasɛ yil bə̀ Zeyuusi. È gə wɔ́ Pwəə ń yà ń nə́ ń zɔ̀m zɔ̀mà nɛ́ mɔ́ ce, bə̀ co ń yil bə̀ Erəmɛɛsɛ. 13Zeyuusi jì y vwĩ̀-zwə́lnə mó vò n zə nə̀-byərh bə̀ co pùnə́ sə̀ ywẽ́ né ne, n mə n bə̀ cɔ w bwə̀rə̀ y nyí ni. Ńmyɛ̌ ǹdə́ lyì-zhǎ bɛ́ la bé zwə́l vwĩ̀ bə pə Barnabaasɛ ǹdə́ Pwəə ne. 14Tùntúmə́ bé gə́ lwar bə̀ wɔ́ bə̀myɛ́ nɛ bə̀ la vwĩ̀ rí zwə́l bə pa, bə kǎr bə̀ gàndɛ́, bə dùr bə zù lyì-zhǎ bɛ́ wẽ́, bə bya bə wɔ̀: 15"Nə́ lyì, wɔ́ byè yil á n'á wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́? Nə́myɛ wɔ́ numbyínsi ǹdə á ta. Wɔ́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí nə́ tú nə́ r'é bwə̀l nə́ byili ába. Yẽ̌nə yə né nyɛ̀bɛ́ nə̀ bə kùr zhe mó ne, s'á pyìrhí á wun á zù Yi nã́nyì yə́, bə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ y ǹdə́ nə̀-fɔ̀lɔ̀ wá, ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ wẽ́. 16Shãã ga mɔ́ Yi y'à yẽ̌ lyì bí gakó ne bə̀ n'ê tó bə̀ sə̀pwà sɔ́msɛ, 17e jà rə̀ zhì dɛ̃̌ rə ce dwà n'ê nywɛ̀ á yilə; fɔ̀ yi gə yúwə́, rə ce á jòró w yə̀ cɛ̀nɛ̀, rə pə ába á nyí kùjú; rə ce á wun zə nyɛ̀n dɛ̃́dɛ̃́. Rə̀ tó rə̀myɛ́ gakó dɛnnɛ rə byili ába rə̀ sónó wə́." 18Bə̀ gə́ zɔ̀m èta, bə̀ cə̀r lyì-zhǎ bɛ́ yé ne, bə̀ yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ bə zwə́l vwĩ̀ rí yé, sə kɔn yə̀ nàná yàl yé. 19Rə̀myɛ́ yó, Zhwifubá shí Ancɔɔsɛ ǹdə́ Yəkɔnəyɔm, bə bé cìrh lyì-zhǎ bɛ́ bə cẽ́, bə zə nə́kulə bə dul Pwəə bə ji tɛ̃́. Bə̀ y'à bùl bə̀ ń cùwə̀, bə fwàl mɔ̀ bə mé du cɔ w wa, bə ji tɛ̃́, bə zhǐr bə yẽ̌ mo. 20Sə Kristə kwã-lyì bí tú bə kə́kɛ́lɛ́ mɔ. N shí tɛ̃́ n zɛ̃̀ n ká n zù cɔ w wa. È zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ yá, ńmyɛ̌ ǹdə́ Barnabaasɛ vò Dɛrbɛ. 21Pwəə ǹdə́ Barnabaasɛ bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí Dɛrbɛ nɛ́, sə lyì nánzhəzhɔ̌ jǐrh Kristə kwã-lyì. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, bə ká vò Lyisitiri, bə lyɛ̃ bə vò Yəkɔnəyɔm, bə zhì gàà bə lyɛ̃ bə vò Ancɔɔsɛ, Pyisidi tənà y wa. 22Bə̀ y'à n'ê cící Kristə kwã-lyì bí bə̀ m'ê zal bə̀ wun ni, mùnì ga bə zhí Yi ni kẽkẽ. Bə̀ y'à wə̀lə̀: "Kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ bə̀ nə́ nwɛ̀nɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, mùnì ga nə́ zù Yi tənà y wa." 23Bə zɛ̃̀ bə cír lyì bə cĩ́ Kristə-lyì gùlú òdù gakó yé né, bə zɛ̃̀ bə lyẽ bə̀ nyí, bə lwə̀l Cinu bə̀ ń yìlì bì, bə̀ gə́ zhí mu mú yilə. 24Bə zɛ̃̀ bə tó Pyisidi, bə lyɛ̃ bə vò Pə̃fyili, 25bə bwə̀l Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ Pɛrzhɛ nɛ́, bə zɛ̃̀ bə zhǐr bə vò Atəlyi. 26Bə zhì gàà bə zù bǔ-bwəl, bə vò Ancɔɔsɛ, Siri tənà y wa. Wɔ́ cɔ w òmyɛ́ wẽ́ Kristə-lyì gùlú w yé né cìnə́ bé y'à lwə̀l Yi ní bə̀ rə̀ yìlì Pwəə ǹdə́ Barnabaasɛ nɛ bə mé twĩ̀ tum dí tɛ̀bɛ́ èta mɔ́. 27Bə̀ gə́ yú Ancɔɔsɛ, bə̀ byẽ̀ Kristə-lyì bí gakó bə cĩ́ dwã yó. Bə byili bi kɔn dɛ̀bɛ́ gakó Yi tó bə̀ dɛnnɛ rə wɛ̀rhɛ́ mɔ́, bə súlí bə byili bi myɛ Yi gə́ tó né rə pul sɔ́má rə pə byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó ne bə zù Kristə né. 28Sə bə̀ mɛ̃ Kristə kwã-lyì bí sõ gàà kɔn dɛnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\