Tùntúmə́ bé 15

1Zhide lyì jàlà y'à tú Ancɔɔsɛ, sə bə̀ y'à zɛ̃̀ bə̀ n'ê cèrhè kàrmɔ̀ Kristə-lyì bí ni bə̀ zhe: "Lò mɔ̀bɔ́ ǹ yə̀ ce bə gõ̀ mó ǹdə Muyiisi nyí rí gə́ n'ê byili ní, ǹ tá ǹ la ǹ cìn vwǎrh yé." 2Sə Pwəə ǹdə́ Barnabaasɛ cẽ, bə̀ yə̀ bə̀ nyə̀ná nɛ́ zwì yé. Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê mà dwã nyə̀-pǎr dɛ̃́dɛ̃́ rə̀myɛ́ shò-kwã nɛ́. Bə̀ gakó zɛ̃̀ bə wɛ̀rhɛ́ nyí rə̀dù, bə wɔ̀ bə̀ Pwəə ǹdə́ Barnabaasɛ ǹdə́ Kristə-lyì jàlà bá vò Zhərəzalɛm bə byili yò w òmyɛ́ tùntúmə́ bé ǹdə́ Kristə-lyì gùlú w yé né cìnə́ bé ne. 3Ancɔɔsɛ Kristə-lyì gùlú w pə bɛ kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ zhe rə̀ tum bə̀ sɔ́má y zhəl mó yilə. Bə zɛ̃̀ bə tó Fenishi, bə lyɛ̃ bə tó Samarɛ bə̀ m'ê la, ǹdə́ bə̀ n'ê byili Kristə-lyì bí ni bə̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó myɛ pyìrhí bə̀ wun bə zù Kristə. Kristə-lyì bí gakó wun yə̀ nyɛ̀n rə̀myɛ́ yilə. 4Bə̀ gə́ tú bə yí Zhərəzalɛm, Kristə-lyì bí ǹdə́ tùntúmə́ bé ǹdə́ yé né cìnə́ bé zwẽ bə̀ zhəəle. Pwəə ǹdə́ Barnabaasɛ byili kɔn dɛ̀bɛ́ gakó Yi tó bə̀ dɛnnɛ rə wɛ̀rhɛ́ mɔ́. 5Farɛzhɛ̃ɛ̃bá byɛ̀bɛ́ bə̀ zù Kristə mó jàlà zɛ̃̀ bə̀ zhe: "Kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ bə̀ bə̀ góm Kristə-lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó, sə bə pə bɛ nyí bə̀ bə̀ zwẽ Muyiisi nyə́ né." 6Tùntúmə́ bé ǹdə́ yé né cìnə́ bé zɛ̃̀ bə jòm dwã yó mùnì ga bə nyǐ yò w òmyɛ́ mɔ́ yò. 7Bə zɔ̀m ǹdə́ dwã bə dɛnɛ. Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n zhì dɛ̃̌ n wɔ̀: "Da-byǎ, á yě bə̀ Yi cír ne á wẽ́ kɔn dɛnɛ, b'à bwə̌l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí a byili byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó ne, mùnì ga bə nyɛ̀ɛ̀ rɛ̀, sə bə zwẽ nyí bə zù Yezu Kristə. 8Yi yě numbyíní gakó wu. Rə̀ pɔ bɛ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ ǹdə nə́myɛ ta, rə mé byili bə̀ rə̀ shɛ̀nɛ́ bə̀ yò. 9È gə wɔ́ rə̀ yilə, nə́myɛ̌ ǹdə́ bə̀myɛ́ ga wɔ́ kɔn rə̀dù. Rə̀ vùr bə̀ lwɛlɛ rɛ́ rə yẽ̌ be wárhgáá, bə̀ gə́ zù Kristə mó yilə. 10Zhĩĩ tɛ̀bɛ́ nə́ nàmbala bɛ́ yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ bə zhĩ, sé bé zɔ̀m nə́myɛ̌ zɔ̀mà mɔ́, byè yil á n'á yǎl á cĩ́ di Kristə kwã-lyì bí yó wə, á m'á n'á zhẽ̀ Yi? 11Nə́ r'é zwẽ nyí bə̀ wɔ́ Cinu Yezu yò-ècɔ̀nɔ̀ w dɛnnɛ nə́myɛ̌ ǹdə́ bə̀myɛ́ ga tó né nə́ nə vwǎrh." 12Lyì bí gakó y'à jě shɛ́shɛ́ bə̀ n'ê cili Barnabaasɛ ǹdə́ Pwəə zɔ̀mà nɛ́, sə bə̀ byili màmyaarhɛ́ ǹdə́ wò-jààrɛ́ tɛ̀bɛ́ gakó Yi tó bə̀ dɛnnɛ rə wɛ̀rhɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó sõ mó. 13Barnabaasɛ ǹdə́ Pwəə gə́ zɔ̀m bə zhɛ̀, Zhakɛ zɛ̃̀ n wɔ̀: "Da-byǎ, cilinə kɔn dɛ̀bɛ́ à la ába byilu: 14Shəmɔ byili nə́ba Yi gə́ tó né ǹdə́ rə̀ cìcì pùbùlə̀, kùr-ju yi ní ga, rə mé cír lyì, byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó wẽ́, bə̀ la yə̀ rə̀myɛ́ lyì. 15Sə rə̀myɛ́ yàl ǹdə Yi nyì-zwennə bé gə́ y'à byili ní. Bə̀ kɛ̃ bə̀ Yi wòwə̀: 16'Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, à má ká bà, sə à má ká lù Dəvyidi kɛ̀lɛ́ y è ló tɛ̃́ mɔ́; a kwɛrhɛ ń jə̀-bwə̀ə̀ré a cĩ́ dɛ̃̌, 17sə lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ dàl mɔ́ gakó ǹdə́ tənèsé shɛ̀bɛ́ gakó à byẽ̀ sə̀ lyì bí bə jǐrh àmyɛ́ lyì mú bá pyà nɛ̀. Wɔ́ Cinu ń zɔ̀m èta. 18Wɔ́ ńmyɛ̌ ń byili ywẽ̀ né nə̀myɛ́ kùr-ju yi ní ga.' " 19Zhakɛ súlí n wɔ̀: "Àmyɛ́ n'â bùl bə̀, è gə wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá, bə̀ pyìrhí bə̀ wun bə zù Yi mú yilə, kɔn bə mə̌ sə bə ce be zwini wẽ́ yé. 20Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, bànà nə́ kɛ̃ sɛ́bɛ́ nə́ pə bɛ nə́ m'é byili bi bə̀ bə̀ bə̀ká dɔ̃̀ vwàmá nyɛ̀bɛ́ bə̀ zwə́l wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi yó nàmá yé, bə̀ nàmá bɛ́ bə̀myɛ́ n'ê pɛ jìmdì; sə bə̀ bə̀ká fwə̌l yé, sə bə̀ bə̀ká dɔ̃̀ vwǎm mɔ̀bɔ́ shǐ yə̀ mə̀ byã w ce yé, sə bə̀ bə̀ká jí jal yé. 21Kùr-ju yi ní ga, lyì ŋwɛ́nɛ́ bə̀ n'ê bwə̀l Muyiisi nyə́ né cɛmɛ nɛ́ gakó wẽ́, bə̀ n'ê kàrmə̀ nɛ̀ bə̀ dwã-gùúlí jìsí wẽ́ shìrhə́ dɛ̃ gakó, kɔn mé yí zà." 22Rə̀myɛ́ yó, tùntúmə́ bé ǹdə́ yé né cìnə́ bé ǹdə́ gùlú w lyì bí púlə́púlə́ wɔ̀ bə̀ bə̀ má cír lyì bə̀myɛ́ cìcì wẽ́, bə tó Pwəə ǹdə́ Barnabaasɛ nɛ bə vò Ancɔɔsɛ. Bə zɛ̃̀ bə cír Zhidə mó mɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Barsabaasɛ mɔ́ ǹdə́ Shəlaasɛ, bə̀ bə̀myɛ́ bə̀lyè y y'à zhe nyɔ̀mɔ̀ Kristə-lyì bí wẽ́. 23Bə kɛ̃ sɛ́bɛ́ bə pə bɛ bə̀ bə̀ zhəl bə pə Ancɔɔsɛ Kristə-lyì bí ni. Bə̀ kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Nə́myɛ̌ Kristə tùntúmə́ bé ǹdə́ Kristə-lyì gùlú w yé né cìnə́ bé nə́ r'é ce ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á wɔ́ nə́ da-byǎ á ŋwɛ́nɛ́ Ancɔɔsɛ nɛ́, ǹdə́ Siri ǹdə́ Shilishi tənèsé wẽ́, á də̀ Zhwifubá mó. 24Nə́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ lyì shí nə́ sõ ǹdə́ bə̀ sə̀pwà zɔ̀mà bə b'è n'ê jə́jɛ̀rɛ́ ába bə̀ m'ê zhízhǐ á surhə né. Sə lwarna b'è də̀ nə́myɛ̌ nə́ twĩ̀ bì yé. 25Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, nə́ gakó wɛ̀rhɛ́ nyí rə̀dù nə́ vùr lyì bə̀ bə̀ tó nə́ da-byǎ nántwə̌rh Barnabaasɛ ǹdə́ Pwəə ne bə bə̀ á sõ. 26Nyǐnə Barnabaasɛ ǹdə́ Pwəə zhɔ̃̀ bə̀ myə̀lə́ né nə́ Cinu Yezu Kristə yilə. 27È gə wɔ́ Zhidə ǹdə́ Shəlaasɛ yilə, nə́ twĩ̀ bì mùnì ga bə byili ába kɔn dɛ̀bɛ́ nə́ kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó ǹdə́ bə̀ nyí bə súlí. 28"Nə́myɛ̌ ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ cìcì n'ê bùl bə̀ kɔn bə mə̌ bə̀ nə́ pə ába zhĩĩ dõ ǹdə́ è də̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ nyɔ́ɔ́ mɔ́ yé: 29á bə̀k'á dɔ̃̀ vwàmá nyɛ̀bɛ́ bə̀ zwə́l wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi yó nàmá yé; á bə̀k'á jí jal yé; á bə̀k'á dɔ̃̀ vwǎm mɔ̀bɔ́ shǐ yə̀ mə̀ byã w ce yé; á bə̀k'á fwə̌l yé. Á gə dɛ̃̀ á cìn ǹdə́ rə̀myɛ́ gakó, á wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ wɔ́ nyɔ́ɔ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ nə́ y'ǎ n'é yǎl nə́ byili ába. Yi bá sɛ̃ ába." 30Byɛ̀bɛ́ tùntúmə́ bé twĩ̀ mú zhǐr bə vò Ancɔɔsɛ. Bə̀ gə́ yúwə́, bə ce bə byẽ̀ Kristə-lyì bí gakó dwã yó, bə kwè sɛ́bɛ́ rɛ́ bə pə bɛ. 31Bə zwẽ de bə kàrmɔ̀, sə bə̀ gakó wun yàl nyɛ̀n, bə̀ gə́ pɔ bɛ cícú èta mɔ́ yilə. 32Zhidə ǹdə́ Shəlaasɛ cìcì mú gə́ y'à wɔ́ Yi nyì-zwennə mó ce, bə̀myɛ súlí bə cící bi, bə zə bə̀ wun ni ǹdə́ zɔ̀mà nánzhəzhɔ̌. 33Bə dɛnɛ gàà námpɔ́lɛ́ fòró bə nə sɔ́má bə ká kwɛ̃̀ ǹdə́ yə̀-zùlə́ bə vò byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à twĩ̀ bì mú sõ. 34((Sə Shəlaasɛ pwírí kɔn mə̌ bə̀ ń mɛ̃ gàà.)) 35Pwəə ǹdə́ Barnabaasɛ mɛ̃ Ancɔɔsɛ nɛ́. Bə̀myɛ́ ǹdə́ lyì dwã nánzhəzhɔ̌ y'à n'ê bwə̀l Cinu zɔ̀mɛ̀ rɛ́, sə bə̀ y'à n'ê cèrhè kàrmɔ̀ lyì bí ni. 36Dwã màngɛlɛ́ rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Pwəə wɔ̀ Barnabaasɛ nɛ: "Bə̀ nə́ k'á tó cɛmɛ nɛ́ nyɛ̀bɛ́ gakó nə́ bwə̀l Cinu zɔ̀mɛ̀ rɛ́ nə̀ wẽ́ mó wə, nə́ byɛ́lɛ́ Kristə-lyì bí, nə́ nyǐ wɔ́ etər kɔn nyɛ̌ nɛ́ bə̀ yilə." 37Barnabaasɛ yà ń nə́ ń yǎl n zə Zhã mɔ́ mɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Markɛ mɔ́ n tó be. 38Sə Zhã-Markɛ gə́ yà ń pɔr bə̀ kwã nɛ́ Pə̃fyili ní, ń yə̀ bə̀ tó n twĩ̀ bə̀ tumə né mó ce, Pwəə pwírí kɔn də̀ sɔ́má bə̀ ń tó be yé. 39Sə ńmyɛ̌ ǹdə́ Barnabaasɛ yə̀ dwã yó lwé yé, bə pɔr dwã nɛ. Barnabaasɛ zə Markɛ bə vò e zù bǔ-bwəl bə byɛrhɛ bə vò Shipiri. 40Pwəə zɛ̃̀ n zə Shəlaasɛ. Kristə-lyì bí lwə̀l Cinu bə̀ ń yìlì mù. 41N zhǐr n tó Siri ǹdə́ Shilishi tənèsé wə, n cící Kristə-lyì gùúlí, n pə bɛ wu-jɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\