Tùntúmə́ bé 16

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Pwəə zhə̀l Dɛrbɛ, n lyɛ̃ n vò Lyisitiri. Kristə kwã-lò mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ gàà, ń yíl Timote. Ń da yà ń də̀ Zhwifu yé. Wɔ́ ń ná ń yà ń wɔ́ Zhwifu, sə ń yà ń zù Kristə. 2Kristə-lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ Lyisitiri ǹdə́ Yəkɔnəyɔm nɛ́ mɔ́ y'à n'ê zɔ̀m Timote yil náàcɛ̀nɛ́. 3Pwəə yà ń nə́ ń yǎl bə̀ ń tó mo. Rə̀myɛ́ ce, ń zɔ mɔ n vò n gõ̀, Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà mɔ́ yilə, bə̀ bə̀ gakó y'à yě bə̀ ń da də̀ Zhwifu yé. 4Pwəə ǹdə́ ń tó-dwã bɛ́ y'à n'ê tó cɛmɛ nɛ́ w bə̀ byili nyə́ né nyɛ̀bɛ́ tùntúmə́ bé ǹdə́ Zhərəzalɛm Kristə-lyì yé né cìnə́ bé vùr mó bə̀ da-byǎ bɛ́ nɛ. Sə bə̀ y'à n'ê lwə̀l bè bə̀ bə̀ zwẽ ne. 5Kristə-lyì gùúlí y'à zhí Yi ni dɛ̃́dɛ̃́, sə lyì dwã y'à n'ê twí bə̀ súlí bi twéé twéé. 6Pwəə ǹdə́ ń tó-dwã bɛ́ y'à la Azhi tənà y wẽ́ tó bə bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí, sə Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ cə̀r bè. Rə̀myɛ́ ce, bə̀ tó Fərizhi ǹdə́ Galəshi tənèsé wẽ́ bə lyɛ̃. 7Bə̀ gə́ tú bə bwəlse Myizhi tənà yá, bə̀ y'à n'ê yǎl bə vò Byitini tənà y wa, sə Yezu Eshirhə y yə̀ sɔ́má pɛ yé. 8Bə zɛ̃̀ bə tó Myizhi bə lyɛ̃ bə vò Tərəwaasɛ. 9Cəcɛ̃ èdù Pwəə dàrh Masɛdwanɛ lyì bal mə̀dù ń tú n zhì ń yó w n lwə̀l mò ǹdə́ ń wu gakó bə̀ ń bə̀ Masɛdwanɛ n sɛ̃ bɛ. 10Nə́ j'á zɛ̃̀ nə́ r'é pyà sə nə́ vò Masɛdwanɛ, bə̀ nə́ y'ǎ yě pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ wɔ́ Yi rə̀ n'ê byẽ̀ nə́ba bə̀ nə́ zhəl gàà mɔ́ nə́ bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí. 11Nə́ zɛ̃̀ nə́ zù bǔ-bwəl Tərəwaasɛ nɛ́, nə́ byɛrhɛ nə́ j'á vò cɔ òdù ò ŋwɛ́nɛ́ nə̀-fɔ̀lɔ̀ w cəcəl w bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Samɔtəraasɛ. Nə́ mɛ̃ gàà nə́ zɔ̃̀, nə́ dùlí nə́ vò Neyəpoli. 12Nə́ zhì gàà, nə́ lyɛ̃ nə́ vò cɔ Orɔm lyì bí y'à já ò wẽ́, bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Shilipu cɔ mɔ́ wa. Ò y'à ŋwɛ́nɛ́ Masɛdwanɛ tənà y nyí rí nã́yéé ré wẽ́. Nə́ wɛ̀rhɛ́ dwã màngɛlɛ́ gàà. 13Shìrhə́ y dɛ̃ rɛ́ gə́ yúwə́, nə́ du cɔ w wa, nə́ vò bwǐ èdù nà nɛ̀. Nə́ y'ǎ n'é bùl bə̀ dɛ̀ga Zhwifubá Yi-co jàà ŋwɛ́nɛ́ gàà. Nə́ yí nə́ pwírí kana jàlà y'à jě dwã yó gàà, nə́ jòm tɛ̃́ nə́ zɔ̀m ǹdə́ bɛ. 14Kɛ̃ mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ bə̀ wẽ́ ń yíl Lyidi. Ń shí cɔ òdù bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Tiyətiiri. Kɛ̃ mɔ́ ńmyɛ̌ mɔ́ yà ń nə́ ń dɔ̌l kàmə̀-jɛ̃̀-shɛ̃̀rh, sə̀ y'à càn dɛ̃́dɛ̃́. Ń yà ń só Yi. Ń yà ń nə́ ń cili nə́ zɔ̀mà nɛ́, sə Cinu pul ń surhə n zwẽ kɔn dɛ̀bɛ́ Pwəə yà ń nə́ ń byili mú. 15Ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kɛ̀lɛ́ y lyì bí ga zwẽ nɛ̃̌-shɔ. N zɛ̃̀ n wɔ̀ nə́ba: "Á gə n'á bùl b'à zù Cinu zhə̀nà, s'á bə̀ á zul à sõ." N zɔ̀m zɔ̀m èta, n ŋwɛ̀nɛ́ n ce nə́ vò ń sõ kɛ̀lɛ́ wa. 16Dɛ̃ rə̀dù, nə́ y'ǎ zɛ̃̀ nə́ la Yi-co jàà y wa. Kɛ̃-byǐ èdù è y'à wɔ́ kɛ̀lɛ́ tùntùnnə̀ zɛ̃̀ e bə̀ e jəl nə́ba. Nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ y'à zhe yə, e ce è wɔ̌ è n'ê byili ywẽ̀ nyɛ̀bɛ́ nə̀ bànà. È y'à n'ê tó ywẽ̀ né nə̀myɛ́ mɔ́ byilu dɛnnɛ è nɛ wársɛ nánzhəzhɔ̌ è pɛ è yó-cìnə́ ne. 17E zɛ̃̀ e já tó nə́myɛ̌ ǹdə́ Pwəə kùrə̀, è m'ê bya è zhe: "Lyì bí byɛ̀bɛ́ wɔ́ Dɛ̃̌ cə́bal mɔ́ tùntùnnə̀. Bə̀ tú bə̀ n'ê byili ába sɔ́má kɛ̀bɛ́ á b'ǎ tó á vwǎrh á cìn mú." 18Kɛ̃-byǐ y wɛ̀rhɛ́ èta dwã nánzhəzhɔ̌, sə Pwəə lyim zɛ̃̀, n pyìrhí n zɔ̀m ǹdə́ nə̀cílí y è zhe kɛ̃-byǐ y mú n wɔ̀: "À n'â pɛ mɔ́ nyí Yezu Kristə yil lé yilə: yẽ̌ kɛ̃-byǐ y ni." E já yẽ̌ kɛ̃-byǐ y ni rə̀myɛ́ yi ní cìcì. 19Kɛ̃-byǐ y yó-cìnə́ bé gə́ pwírí è k'ê t'â la wársɛ nɔ e pə bɛ, bə zɛ̃̀ bə zə Pwəə ǹdə́ Shəlaasɛ bə mé vò cɔ w yé né cìnə́ bé sõ, cɔ w lyì bí dwã-joló jàà y wa, 20bə zə bɛ bə lyɛ̃ bə vò Orɔm bùr-kárna bɛ́ yé né, bə wɔ̀: "Lyì bí byɛ̀bɛ́ èta mɔ́ wɔ́ Zhwifubá. Bə̀ n'ê gù cɔ w lyì bí dwã nɛ. 21Bə̀ n'ê byili lùl-e-pwírí dõ, e jà nə́myɛ̌ Orɔm lyì bí lùl-e-pwírí y bə shɛ̀ rə̀myɛ́ yò yé." 22Lyì-zhǎ bɛ́ lyim zɛ̃̀ rə̀ n'ê yì Pwəə ǹdə́ Shəlaasɛ. Bùr-kárna bɛ́ ce bə lwə̌r bə̀ kàmə̀-zwǐsí bə mà bɛ̀ ǹdə́ dànə̀shàárɛ. 23Bə mà bɛ̀ twər nánzhəzhɔ̌, bə ce be byə̀nə́-jù wə̀, bə pə nyí byə̀nə́-jì y yìlnə̀ mó ne bə̀ ń yìlì bì cɛ̀nɛ̀. 24Ń gə́ nɔ nyí rí rə̀myɛ́, n zɛ̃̀ n zə bɛ n vò n cĩ́ byə̀nə́-jì y tətwã y kùr wə̀, n zə bə̀ nèsé n mə n lyẽ dǎr nɛ. 25Cɛ y gə́ tú e swəl yi ní, Pwəə ǹdə́ Shəlaasɛ zɛ̃̀ bə̀ n'ê ce Yi, bə̀ n'ê nún bə̀ m'ê cèrhé re. Bə̀ dwã byə̀nə́-jì lyì bí y'à n'ê cili bə̀ gə́ n'ê nún bə̀ m'ê cèrhé Yi ní. 26Rə̀myɛ́ yó, cɛ y já zhìzhì e zhízhǐ dɛ̃́dɛ̃́ ǹdə́ byə̀nə́-jì y ga. Bwə̀ə̀lé gakó pul, nyáná nɛ́ bə̀ y'à mé lyẽ byə̀nə́-jì y lyì bí mú sá nə yẽ̌ be. 27Byə̀nə́-jì y yìlnə̀ mó shí jɛ̃ w n zɛ̃̀, n pwírí bwə̀ə̀lé gakó pul, n zɛ̃̀ ń nə́ ń bùl bə̀ byə̀nə́-jì y lyì bí gə è shə́r bə dùr. N zɛ̃̀ n kwè ń búlə́ shù ń mə́ ń la ń cìn gu. 28Pwəə zɛ̃̀ n zhì jì y wẽ́ n bya dɛ̃̌ dɛ̃̌ n wɔ̀: "Nə́ gakó ŋwɛ́nɛ́. Lò lò yə̀ dùr yé. Bə̀ká gu ǹ cìn yé." 29Byə̀nə́-jì y yìlnə̀ mó zɛ̃̀ n lwə̀l myǐn, n mə n dùr n zù jì y wẽ́ ǹdə́ ń gakó nə́ ń pə́pǎ. N jòm ń nə̀dwə́nə́ yó Pwəə ǹdə́ Shəlaasɛ yé né, 30n ce bə du pwẽ̀ nè, n zɛ̃̀ ń nə́ ń lwə̀l bè ń zhe: "À lyì, wɔ́ etər à má tó né a nə vwǎrh?" 31Bə wɔ̀ mɔ̀: "Zwẽ nyí ń zù Cinu Yezu. Èta, ǹmyɛ́ ǹdə́ ǹ kɛ̀lɛ́ y lyì bí ga b'ǎ nə vwǎrh." 32Bə já tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ bə bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bə byili ńmyɛ̌ ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ ń sõ kɛ̀lɛ́ w mɔ́ nɛ. 33Byə̀nə́-jì y yìlnə̀ mó já n zə bɛ rə̀myɛ́ yó cìcì, n shàrh bə̀ yala nɛ́ gə́ y'à mɔ̌r mɔ̌r mə̀gã̌ mɔ́ gakó cəcɛ̃ y wẽ́. Bə já yə́yɛ́lɛ́ bə pə nɛ̃̌-shɔ ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kɛ̀lɛ́ lyì bí gakó ne. 34Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, n ce Pwəə ǹdə́ Shəlaasɛ zù ń sõ jù wə̀, bə pə bɛ kùjú bə jí. Sə wu-nyɔ̃̀ nánfɔ̀lɔ̀ zɔ ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kɛ̀lɛ́ lyì bí gakó, bə̀ gə́ zwẽ nyí bə zhí Yi ni èta mɔ́ yilə. 35Cɛ y gə́ tú e lá, bùr-kárna bɛ́ zɛ̃̀ bə twĩ̀ lyì byə̀nə́-jì y yìlnə̀ mó sõ bə̀ ń vǔr Pwəə ǹdə́ Shəlaasɛ. 36Byə̀nə́-jì y yìlnə̀ mó myɛ zɛ̃̀ n byili Pwəə ne n wɔ̀: "Bùr-kárna bɛ́ pɔ nyí bə̀ bə̀ vǔr ába. Rə̀myɛ́ ce, á nɔ sɔ́má. Dunə á vò." 37Pwəə zɛ̃̀ n wɔ̀ lyì bí bùr-kárna bɛ́ twĩ̀ mú ni: "Nə́myɛ̌ wɔ́ Orɔm lyì, bə zɛ̃̀ bə zə nə́ba. Bə̀ yə̀ jɛ̀rɛ̀ bə bùr nə́ bùrsí ǹdə kɔn gə́ n'ê tó né yé, sə bə̀ ce bə mà nə́ba lyì bí gakó yírh wə, bə yə́yɛ́lɛ́ bə ce nə́ba byə̀nə́-jù wə̀. Èlǎsɛ̃́ bə zɛ̃̀ bə shèè bə̀ la nə́ba vǔr ǹdə́ lò lò yə̀l yé. È gə wɔ́ èta, kɔn wàr yé. Rə̀myɛ́ yilə, sə bə̀ cìcì bə̀ bə vùr nə́ba." 38Lyì bí ká vò bə cĩ́ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Pwəə zɔ̀m mɔ́ bùr-kárna bɛ́ nɛ. Bùr-kárna bɛ́ gə́ lwar bə̀ Pwəə ǹdə́ Shəlaasɛ wɔ́ Orɔm lyì, bə̀ wun zɛ̃̀, 39bə zɛ̃̀ bə bə̀ Pwəə ǹdə́ Shəlaasɛ sõ, bə lwə̀l bè sǔbri, bə ce bə du byə̀nə́-jì y wə, bə lwə̀l bè bə̀ bə̀ du cɔ w wa. 40Bə̀ gə́ du byə̀nə́-jì y wẽ́ bə zhɛ̀, bə já lyɛ̃ bə vò Lyidi sono, bə yí gàà be nə bə̀ da-byǎ bɛ́, bə cící bi bə zə bə̀ wun ni. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, bə̀ ké lyɛ̃ bə zhílí bə̀ sɔ́má y bə̀ la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\