Tùntúmə́ bé 17

1Pwəə ǹdə́ Shəlaasɛ tó Anfyipoli ǹdə́ Apoloni bə lyɛ̃ bə vò Tesəloniki. Zhwifubá dwã-gùlú jì èdù y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà. 2Shìrhə́ y dɛ̃ rɛ́ gə́ tú e yí, Pwəə zɛ̃̀ n vò dwã-gùlú jì y wə, ǹdə ń gə́ ya n wɛ̀rhɛ́ nɛ́, sə ń zhə̀l gàà twər rə̀tɔ̀ n zhərh ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ gàà mɔ́ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ shò-kwã nɛ́. E j'à wɔ́ shìrhə́ dɛ̃ dɛ̃ ń yà ń nə́ ń zhə̀lə̀. 3Ń yà ń nə́ ń byili bi bə̀ bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Kristə mó mà n nwɛ̀nɛ̀ n cì, sə ń mà n ká n bwìrhì. N zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀ bə̀ wɔ́ Yezu mú mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń bwə̀l ń yò w èta mɔ́ ń wɔ́ Kristə mó. 4Zhwifubá jàlà shɛ̀nɛ́ bə zwẽ Pwəə ǹdə́ Shəlaasɛ zɔ̀mà nɛ́. Gərɛkɛbá byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à só Yi mú myɛ nánzhəzhɔ̌ zwẽ nyí, e súlí kana nánzhəzhɔ̌ bə̀ y'à wɔ́ lyì-fwààlɛ̀. 5Zhwifubá dwã bɛ́ zɛ̃̀ bə̀ n'ê dùr bwɛ̃̌. Bə byẽ̀ cɔ w lyì-bəywààlɛ̀ jàlà ǹdə́ lyì dwã nánzhəzhɔ̌ bə cĩ́ dwã yó. Lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ ǹdə́ Zhwifubá ga ce dweme cɔ w wa, bə vò Zhasɔ̃ sõ kɛ̀lɛ́ wa, bə̀ n'ê pyà Pwəə ǹdə́ Shəlaasɛ, bə̀ la mé vò cɔ w lyì bí yé né, 6sə bə̀ pyà pyà bɛ̀ bə ga. Bə zɛ̃̀ bə zə Zhasɔ̃ ǹdə́ Kristə-lyì dwã bə mé vò cɔ w bùr-kárna bɛ́ yé né. Bə̀ gə́ zə bɛ bə yí bə zhɛ̀, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê bya bə̀ zhe: "Lyì bí byɛ̀bɛ́ èta mɔ́ wɔ́ cə-lwəə́re jààsɛ́ gakó wə, sə bə̀ zə bə̀ cə-lwəə́ré bə yí nyɔ̀nɔ̀. 7Bə̀ gakó n'ê cẽ Orɔm pyɔ̌ mɔ́ nyə́ né; bə̀ n'ê byili bə̀ pyɔ̌ dõ ŋwɛ́nɛ́ ń yíl Yezu, sə Zhasɔ̃ zwẽ be ń sõ kɛ̀lɛ́ wa." 8Zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ mɔ́ zɛ̃̀ lyì-zhǎ bɛ́ ǹdə́ cɔ w bùr-kárna bɛ́ lyimə ne, 9sə bùr-kárna bɛ́ ce Zhasɔ̃ ǹdə́ Kristə-lyì bí dwã bɛ́ kwɛ̃̌, fòró bə dwĩ̀ bì. 10Cɛ y gə́ yìì, Kristə-lyì bí já ce Pwəə ǹdə́ Shəlaasɛ lyɛ̃ bə vò Bere. Bə̀ gə́ yú gàà, bə lyɛ̃ bə vò Zhwifubá dwã-gùlú jì y wẽ́. 11Sə Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ gàà mɔ́ pwèlè bə̀ wun du byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ Tesəloniki ní mú, bə zwẽ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ náàcɛ̀nɛ́, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê tɛ́rɛ́ rɛ, bə̀ la nyǐ rə̀myɛ́ ǹdə́ tɛ̀bɛ́ bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ wɔ́ rə̀dù, mùnì ga bə lwar ǹdə́ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Pwəə nə́ ń byili mú gə wɔ́ zhə̀nà, 12sə bə̀ nánzhəzhɔ̌ zù Kristə. Gərɛkɛbá kana byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ lyì-fwààlɛ̀ ǹdə́ bə̀ bala nánzhəzhɔ̌ myɛ shɛ̀nɛ́ bə zù Kristə. 13Tesəloniki Zhwifubá gə́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ Pwəə nə́ ń bwə̀l Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ Bere né myɛ, bə twèlé bə vò gàà, bə ce lyì bí zɛ̃̀ bə ce dweme. 14Kristə-lyì bí já zhì dɛ̃̌ bə ce bə zhìì Pwəə bə cĩ́ mwə̃́ y sɔ́má y yó. Sə Shəlaasɛ ǹdə́ Timote mɛ̃ Bere né. 15Byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê zhìì Pwəə mó já zə mɔ bə yí Atɛnnɛ. N zɛ̃̀ n lwə̀l bè, bə̀ bə̀ gə k'â yúwə́, sə bə wɔ̀ Shəlaasɛ ǹdə́ Timote ne, bə̀ bə̀ ce jàn nɛ́ bə bə̀ ń sõ làlà. 16Pwəə gə́ yà ń ŋwɛ́nɛ́ Atɛnnɛ nɛ́ ń nə́ ń dɛ̃̀ Shəlaasɛ ǹdə́ Timote yi ní, n pwírí cɔ w òmyɛ́ lyì bí wɔ́ wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi dúdú bə̀ n'ê zwə́lə́. Rə̀myɛ́ ce ń wu zhìlì dɛ̃́dɛ̃́. 17N zù Zhwifubá dwã-gùlú jì y wẽ́ ń nə́ ń zhərh ǹdə́ bɛ, ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá bə j'à só Yi mú, sə ń yà ń nə́ ń zhərh ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó ń yà ń nə́ ń nɛ cɔ w lyì bí dwã-joló jààsɛ́ wẽ́ mó twéé twéé. 18Surhə cìnə́ kùrə̀ nə̀lyè myɛ y'à ŋwɛ́nɛ́, bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Epyiciriyẽbá ǹdə́ Esətoyishẽbá. Bə̀myɛ́ mɔ́ jàlà zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ mɔ. Bə̀ jàlà y'à zhe: "Wɔ́ bə̀kɔ́n sɔ̀ mɔ̀bɔ́ nə́ ń ce myɛ̌?" Bə̀ dwã myɛ y'à zhe: "È nyɛ̌ ǹdə wɔ́ yə dwã yò ń nə́ ń zɔ̀m ta." E j'à wɔ́ Yezu ǹdə́ cùùrì bùrhù yò Pwəə yà ń nə́ ń bwə̀lə̀. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m èta. 19Bə zə mɔ bə vò cɔ w cìnə́ bé gùlú w yé né. Bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Ǹ wɔ̌ ǹ b'ǎ byili nə́ba kàrmɔ́ nándùl mó ǹ tú ǹ nə́ ǹ cèrhè mó kùrə̀? 20Kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ ǹ nə́ ǹ byili nə́ba mó wɔ́ kɔn nándùl, e zɛ̃̀ nə́ só sə nə́ lwar rə̀ kùrə̀." 21Atɛnnɛ lyì bí ǹdə́ zhələ bé byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à tó be bə̀ ŋwɛ́nɛ́ gàà mɔ́ gakó y'à j'â wɔ́ kɔn dɛ́ rə̀myɛ́ nándùl lé dúdú bə̀ n'ê cili, bə j'à n'ê byili ri dwã nɛ myɛ. 22Pwəə zɛ̃̀ n zhì cɔ w cìnə́ bé gùlú w yé né n wɔ̀: "Atɛnnɛ lyì, à pwírí á wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ á n'á pyà Yi kɔn gakó wẽ́. 23À y'à tó á cɔ w wa à n'â byɛ́lɛ́ wa, à n'â nyǐ vwĩ̀-jùúlí tɛ̀bɛ́ á n'á zwə́l á vwə̃̀ né rə̀ yó á m'á cèrhé á yə né mó. À nɔ vwĩ̀-jìlú òdù bə̀ kɛ̃ ò yó bə wɔ̀: 'Nə́ yə̀l Yi rí tɛ̀bɛ́ pár yé.' Lwarna bə̀ Yi rí tɛ̀bɛ́ á yə̀l rə̀ párá, á j'ǎ n'á zwə́l vwə̃̀ á m'á cèrhé re mó, wɔ́ rə̀myɛ́ yò à tú à n'â bwə̀l à byili ába. 24Wɔ́ Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ lũ w ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ ò wẽ́ mó, rə̀ cǐ dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ yá. Rə̀ t'â jòm jì kɛ̀bɛ́ numbyínə́ lù wẽ́ yé. 25Rə̀ bə numbyíní sɛ̃ɛ̃́ tum zhe yé, bə̀ kaka yə̀ rə̀ mwìrì yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ gaga mɔ́ rə̀ ce numbyíní ŋwɛ́nɛ́; rə̀myɛ́ rə̀ n'ê pɛ y myə̌l ǹdə́ kɔn gakó. 26Rə̀ tó lò mə̀dù sásá dɛnnɛ rə wɛ̀rhɛ́ numbyínə́ bé dwə́ né gakó, mùnì ga bə jòm lũ w cə-yala nɛ́ gakó wə. Rə pə dwí gakó jàà; rə ce shí ǹdə́ fɔ̀ ǹdə́ nəpwã̀ ŋwɛ́nɛ́. 27"Rə̀ wɛ̀rhɛ́ èta, mùnì ga numbyínə́ bé pyà rɛ̀, sə dɛ̀ga ǹdə́ bə̀ gə tú bə̀ la rɛ pyǎ, sə bə tə́tɛ̀lɛ́ rɛ bə na. Sə è gə wɔ́ zhə̀n yilə, Yi bə nyɛ ǹdə́ nə́myɛ̌ mə̀dù ga yé, 28bə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ n'ê pɛ nə́ba myə̌l; rə̀myɛ́ rə̀ ce nə́ ŋwɛ́nɛ́; rə̀myɛ́ rə̀ ce nə́ wɔ̌ nə́ zhẽ̌ nə́ nà nə́ ji. Á surhə cìnə́ jàlà myɛ kɛ̃ bə wɔ̀: 'Zhə̀nà, nə́ wɔ́ rə̀ byǎ.' 29"Sə nə́ gə wɔ́ Yi byǎ, nə́ bə mə̌ sə nə́ bù bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ numbyíní n'ê tɛ́rɛ́ e zɛ̃̀ e zə sánə́má, ráá kã̀mɔ, ráá nə́kulu e wɛ̀rhɛ́ mɔ́ nyɛrhɛ dwã ǹdə́ Yi yé. 30Lyì bí y'à n'ê wɛ̀rhɛ́ wẽ̀ dé rə̀myɛ́ mɔ́ shãã ga, bə̀ gə́ y'à yə̀l Yi gə́ wɔ́ kɔn ná-dwí yil né mó yilə, sə rə̀ k'ê t'â nyǐ shãã ga nyə̀ná nɛ́ nə̀ lyɛ̃ mɔ́ ǹdə yò ta yé. Rə̀ n'ê byẽ̀ lyì bí gakó jààsɛ́ gakó wẽ́ èlǎsɛ̃́, bə̀ bə̀ pyìrhí bə̀ wun, 31bə̀ rə̀ vùr dɛ̃ rə̀ la mé tó mɔ̀bɔ́ rə̀ cír mó dɛnnɛ rə bùr lyì bí gakó bùrsì ǹdə́ cángá. Rə̀ bwìrhì mu, rə mé byili lyì bí gakó ne bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ ń la bùrsí kɔ́." 32Bə̀ gə́ nyɛ̀ɛ̀ Pwəə nə́ ń zɔ̀m cùùrì bùrhù yò, bə̀ jàlà zɛ̃̀ bə̀ n'ê fulsi mu; jàlà zɛ̃̀ bə̀ zhe: "Ǹ zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ wɔ́ dɛ̃ dõ nə́ b'ǎ cili ni." 33Sə Pwəə zhǐr n yẽ̌ be. 34Ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, bə̀ màngɛlɛ́ zwẽ nyí, bə zhǐr bə tó ń kùrə̀, bə zù Kristə. Bal mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ bə̀ wẽ́, ń yíl Dəni, ń yà ń wɔ́ Atɛnnɛ yé né cìnə́ bé gùlú w lò, ǹdə́ kɛ̃ mə̀dù ń yà ń yíl Damarɛ, e súlí lyì dwã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\