Tùntúmə́ bé 18

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Pwəə zhǐr Atɛnnɛ nɛ́ n vò Kɔrɛ̃tɛ. 2Ń gə́ yú gàà, n nə Zhwifu mə̀dù ń yíl Akəlaasɛ, ń wɔ́ Pɔ̃ tənà y lò, ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kɛ̃ Pərishii y'à shí Yitəlyi bə bə̀ dùlìdùlì, bə̀ Orɔm pyɔ̌ Kolote yà ń pɔ nyí bə̀ Zhwifubá gakó du Orɔm nɛ́. Pwəə lyɛ̃ n vò bə̀ sõ. 3Ńmyɛ̌ ǹdə́ bə̀myɛ́ ga tum dí y'à wɔ́ rə̀dù: bə̀ y'à n'ê swɛ̃̀ wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê pwí kwə̀ə́rhe mó. Ń yà ń nə́ ń zwɛ̃̀ bə̀ sõ, bə̀ m'ê tó dwã bə̀ twĩ̀. 4Shìrhə́ dɛ̃ gakó, Pwəə yà ń nə́ ń zhə̀l Zhwifubá dwã-gùlú jì y wə, ń nə́ ń zhərh ǹdə́ Zhwifubá ǹdə́ Gərɛkɛbá, mùnì ga n pul bə̀ surhə. 5Shəlaasɛ ǹdə́ Timote shí Masɛdwanɛ bə lyɛ̃ bə bà. Pwəə já n yẽ̌ tumə né dwã bɛ́ gakó ne, ń nə́ ń bwə̀l Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́. Ń yà ń nə́ ń byili Zhwifubá ne pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ wɔ́ Yezu ń wɔ́ Kristə mó. 6Sə Zhwifubá y'à t'â cili kɔn dɛ̀bɛ́ Pwəə yà ń nə́ ń byili mú yé. Bə̀ y'à n'ê tùrh mò. N zɛ̃̀ n sə̃̀ ń jɛ̀rh n yẽ̌ be, n wɔ̀: "Á gə dwĩ̀ á cìnə̀, wɔ́ ámyɛ̌ cìcì yò. Rə̀myɛ́ k'ê də̀ àmyɛ́ yò yé. Sə kɔn zhí èlǎsɛ̃́, wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó sõ à la nɛ́." 7N zhǐr gàà n vò bal mə̀dù sõ. Bal mɔ́ yíl Ticuusi Zhusətuusi. Ń yà ń só Yi. Ń kɛ̀lɛ́ y y'à ŋwɛ́nɛ́ dwã-gùlú jì y nyí ni. 8Dwã-gùlú jì y yó-cə́bal Krisipuusi ǹdə́ ń kɛ̀lɛ́ y lyì bí gakó já zù Cinu. Kɔrɛ̃tɛ lyì nánzhəzhɔ̌ gə́ cili Pwəə zɔ̀mà nɛ́, bə̀myɛ já zù Kristə, sə bə̀ pɔ bɛ nɛ̃̌-shɔ. 9Cəcɛ̃ èdù, Cinu lyí mu, n wɔ̀ mɔ̀: "Bə̀ká shĩ̌ ǹ nyí yé. Zɔ̌m, sə ǹ bə̀ká dùr ywẽ yé, 10bə̀ àmyɛ́ cìcì ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ mɔ́. Lò lò wàr ń la mɔ́ zal n wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ yé, bə̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ àmyɛ́ lyì mú já cɔ w kɔ̀bɔ́ wa." 11Pwəə mɛ̃ Kɔrɛ̃tɛ nɛ́ n wɛ̀rhɛ́ byin ǹdə́ fwã́, ń mə́ ń byili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ lyì bí ni. 12Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, bal mə̀dù ń yíl Galyɔ̃ jǐrh Akəyi tənà y yó-cə́bal. Zhwifubá zɛ̃̀ bə̀ n'ê jí zùùrì ǹdə́ Pwəə. Bə wɛ̀rhɛ́ nyí rə̀dù bə zə mɔ bə mé vò bùrsí gùlú w yé né, 13bə wɔ̀: "Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ nə́ ń cìrh lyì bí ń ce né, mùnì ga bə̀ bə̀ká ké cèrhé Yi ǹdə nə́ nyə́ né gə́ n'ê byili ní yé." 14Pwəə zɛ̃̀ ń la lyár. Galyɔ̃ já n wɔ̀ bɛ: "Ámyɛ̌ Zhwifubá, cilinə. È gə y'à wɔ́ èmà-byǔr tumə ń twĩ̀, ráá yò kɔ̀bɔ́ ò jɛ̀ ń wɛ̀rhɛ́, à y'à bá cili á zɔ̀mà nɛ́ ǹdə kɔn gə́ mə̌ nɛ́. 15Sə è gə́ wɔ́ ámyɛ zɔ̀mà ǹd'á yilə, ǹd'á nyə́ né shò-kwã nɛ́ á n'á mà nyə̀-pǎr nɛ́ mɔ́, rə̀myɛ́ ŋwɛ́nɛ́ ámyɛ̌ jɔ̃̀ wà. Àmyɛ́ wàr gàà à la nɛ́ zú yé." 16N jì bì bùrsí jì y wẽ́ n ce pwẽ̀ nè. 17Bə yə́yɛ́lɛ́ bə zə dwã-gùlú jì y yó-cə́bal Sɔsətɛnnɛ bùrsí jì y nyí ni cìcì bə mà. Sə Galyɔ̃ yə̀ rə̀ gá yé. 18Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Pwəə mɛ̃ Kɔrɛ̃tɛ nɛ́ gwẽ̌ n dɛnɛ, fòró n zɛ̃̀ n zhǐr n yẽ̌ Kɔrɛ̃tɛ Kristə-lyì bí ni, ńmyɛ̌ ǹdə́ Pərishii ǹdə́ Akəlaasɛ, bə vò Səncere. Ń yà ń bwəl kɔn nyí Yi ni. Rə̀myɛ́ ce, bə̀ gə́ yú gàà, n fɔ̃̀ ń yó wə́. Bə zɛ̃̀ bə zù bǔ-bwəl bə̀ la mwə̃́ y byɔrhɔ bə lyɛ̃ bə vò Siri. 19Bə̀ gə́ byɛrhɛ mwə̃́ y bə zhɛ̀, bə só Efɛɛzɛ nɛ́. N wɔ̀ Pərishii ǹdə́ Akəlaasɛ nɛ bə̀ bə̀ mɛ̃ gàà. N zɛ̃̀ n lyɛ̃ n vò Zhwifubá dwã-gùlú jì y wẽ́ n zhərh ǹdə́ bɛ. 20Sə bə̀ y'à n'ê lwə̀l mò bə̀ ń mɛ̃ bə̀ sõ dwã màngɛlɛ́. 21N cẽ, n wɔ̀ bɛ: "Kɔn gə wɔ́ Yi pùbùlə̀, à má ká bà." Pwəə zɛ̃̀ n zhǐr Efɛɛzɛ nɛ́ n kə́ n zù bǔ-bwəl 22n byɛrhɛ n vò Səzarɛ. N zhì gàà n vò Zhərəzalɛm, n ce Kristə-lyì bí, n zɛ̃̀ n ká n vò Ancɔɔsɛ, 23n dɛnɛ námpɔ́lɛ́. N kə́ n zhǐr n tó Galəshi ǹdə́ Fərizhi tənèsé wə, mùnì ga n cící Kristə kwã-lyì bí gàà mɔ́ gakó, n súlí bə̀ wu-jɔ̀. 24Zhwifu mə̀dù yà ń tú Efɛɛzɛ ń yíl Apɔlɔɔsɛ. Ń yà ń wɔ́ Alɛsãdəri lyì byǐ. Ń yà ń zhe surhə; ń yě Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ zɔ̀mà nɛ́ náàcɛ̀nɛ́. 25Bə̀ y'à byili mu Cinu sɔ́má yá. Sə è gə wɔ́ nɛ̃̌-shɔ mɔ́ shò-kwã nɛ́, wɔ́ Zhã nɛ̃̌-shɔ mɔ́ dúdú yò ń yà ń yě. Ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, ń yà ń nə́ ń bwə̀l Yezu yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí ǹdə́ ń wu gakó, ń nə́ ń byili rə̀ kùr ré náàcɛ̀nɛ́. 26N vò Zhwifubá dwã-gùlú jì y wẽ́, n ji kùr ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ wu-jɔ̀. Sə Pərishii ǹdə́ Akəlaasɛ gə́ nyɛ̀ɛ̀ ń zɔ̀mà nɛ́, bə zə mɔ bə vò bə̀ sõ, bə kwɛrhɛ bə byili mu Yi sɔ́má y yé-shò pamparɛ̃ɛ̃. 27Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, n zɛ̃̀ ń nə́ ń yǎl n vò Akəyi tənà y wa. Efɛɛzɛ Kristə-lyì bí wɔ̀ bə̀ kɔn càn. Bə zɛ̃̀ bə kɛ̃ sɛ́bɛ́ bə pɔ̃, bə̀ ń gə yú sə n pə tənà y èmyɛ́ Kristə kwã-lyì bí ni, mùnì ga bə zwẽ ń zhəəle cɛ̀nɛ̀. Ń gə́ yú gàà, Yi sɛ̃ mɔ n ŋwɛ̀nɛ́ n sɛ̃ Kristə-lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ gàà mɔ́ nɛ dɛ̃́dɛ̃́. 28Ńmyɛ̌ ǹdə́ Zhwifubá gə la zɔ̌m gakó, ń ya n zɔ̀m n ji bi tɛ̃́ lyì bí gakó yírh wə. Sə ń yà ń nə́ ń tó Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ zɔ̀mà nɛ́ dɛnnɛ ń byili bi bə̀ wɔ́ Yezu ń wɔ́ Kristə mó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\