Tùntúmə́ bé 19

1Pwəə zhǐr ǹdə́ Apɔlɔɔsɛ ŋwɛ́nɛ́ Kɔrɛ̃tɛ nɛ́, n tó cɛmɛ nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ ŋwɛ́nɛ́ pyààrɛ́ w mɔ́ wa, n lyɛ̃ n vò Efɛɛzɛ. N yí n nə Kristə kwã-lyì jàlà gàà. 2N bwə̀rh bè n wɔ̀: "Á gə́ zù Kristə mó, Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ só á yó?" Bə wɔ̀ mɔ̀: "Nə́ gwẽ̌ yə̀l bə̀ Yi twĩ̀ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ e bə̀ yé." 3N zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Nɛ̃̌-shɔ mɔ̌ á nə zwẽ?" Bə̀ wɔ̀ mɔ̀: "Wɔ́ Zhã nɛ̃̌-shɔ mɔ́ nə́ zwẽ." 4Pwəə wɔ̀ bɛ: "Zhã yà ń nə́ ń pɛ nɛ̃̌-shɔ byɛ̀bɛ́ bə̀ pyìrhí bə̀ wun mú ni, sə ń yà ń nə́ ń wə̀l Esərayɛl lyì bí ni bə̀ bə̀ zú mɔ̀bɔ́ ń la tà-kwã n bə̀ mɔ́. Wɔ́ Yezu yò Zhã yà ń nə́ ń zɔ̀mà." 5Bə̀ gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə já ce bə pə bɛ nɛ̃̌-shɔ Cinu Yezu yil lé yilə. 6Pwəə zɛ̃̀ n cĩ́ ń jɛ̀rh bə̀ yó, Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ já só bə̀ yó. Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m zɔ̀mà dwí dwã, ǹdə́ zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ Yi byili bi mú myɛ. 7Bə̀ gakó y'à yú nunə shí ǹdə́ bə̀lyè. 8Pwəə wɛ̀rhɛ́ cànsɛ̀ sə̀tɔ̀ ǹdə́ ń nə́ ń zhə̀l Zhwifubá dwã-gùlú jì y wẽ́, ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ wu-jɔ̀ ń mə́ ń bwə̀l Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yò, sə ń yà ń nə́ ń ce jàn nɛ́ mùnì ga byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cili ń zɔ̀mà nɛ́ mɔ́ zwẽ nyí bə zù Kristə. 9Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, jàlà y'à wɔ́ yó-kùùlì cìnə́. Bə cẽ, bə̀ yə̀ nyí zwẽ yé. Bə̀ y'à n'ê zɔ̀m bə̀ m'ê fulsi Cinu sɔ́má y lyì bí gakó yé né, sə Pwəə zə Kristə kwã-lyì bí n zhǐr n vò ń nə́ ń cèrhè bè kàrmɔ̀ jì èdù wẽ́, è cə́bal mɔ́ yà ń yíl Tirənuusi. 10Ń cèrhè kàrmɔ́ byinə nə̀lyè. Èta, Zhwifubá ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá bə̀ ŋwɛ́nɛ́ Azhi tənà y wẽ́ mó gakó nyɛ̀ɛ̀ Cinu zɔ̀mɛ̀ rɛ́. 11Yi y'à n'ê tó Pwəə dɛnnɛ rə̀ wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ. 12Bá bə̀ gə zə ń yala gàndɛ̀, ráá kàmə̀-jɛ̀rh shɛ̀bɛ́ ń dwə̀rh ǹdə́ ń jɛ̃̀ myɛ cìcì bə̀ dwə̀rh nə̀bwànà bɛ́, bə yá wárh. Nə̀cílsi námməlwǎlsɛ myɛ yẽ̌ lyì byɛ̀bɛ́ sə̀ y'à zhe mó ne. 13Zhwifubá jàlà y'à ŋwɛ́nɛ́ bə̀ wɔ́ cə́mə́ cìnə́. Bə̀ y'à n'ê tó dɛ̃̌ bə̀ zhə̀lə̀. Sə bə̀myɛ́ mɔ́ y'à n'ê yǎl bə zə Cinu Yezu yil lé bə jì nə̀cílsi námməlwǎlsɛ. Bə̀ y'à n'ê wə̀l nə̀cílsí ni: "À n'â wə̀l mó Yezu mú mɔ̀bɔ́ Pwəə nə́ ń bwə̀l ń yò w mó yil lé yilə: du!" 14È y'à wɔ́ Zhwifubá vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cə́bal mə̀dù ń yíl Sɛva. Wɔ́ ńmyɛ̌ byǎ bwàlpyɛ̀ bə̀ y'à n'ê wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́. 15Sə nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ y'à zhe bal mə̀dù. È zɛ̃̀ e wɔ̀ bɛ: "À yě Yezu párá. À yě Pwəə gə́ wɔ́ lò ná-dwí yilə. Sə ámyɛ̌, yẽ̀ lyì ǹd'ába?" 16Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ nə̀cílí y y'à zhe mó já n zɛ̃̀ bə̀ yó wə, n ŋwɛ̀nɛ́ bə̀ gakó, n nwɛ̀nɛ̀ bɛ̀, n cɛ̀mɛ̀ bɛ̀. Bə dùr bə du pwẽ̀ nè nánlwə̀rh. 17Efɛɛzɛ Zhwifubá ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə̀ gakó wun zɛ̃̀. Sə kɔn zhí dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́, Cinu Yezu yil lé nɔ còrhó. 18Byɛ̀bɛ́ bə̀ zù Kristə mó nánzhəzhɔ̌ y'à n'ê twí bə̀ byili bə̀ tumə né pamparɛ̃ɛ̃. 19Jə̀-myaárhɛ cìnə́ nánzhəzhɔ̌ pwà bə̀ jə̀-myaárhɛ́ sábá nɛ́ bə bé ji myǐn lyì bí gakó yírh wə. Sə bə̀ jə̀ə̀lè sábá nɛ́ nə̀myɛ́ gakó ye yə́, bə pwírí nə̀ wársɛ́ gakó y'à yú byinə zɔ̌m ǹdə́ shí-ènu tum wársɛ. 20Èta, Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ y'à n'ê yí jààsɛ́ gakó wẽ́ ǹdə́ Cinu jàn. 21Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Pwəə tɛ́rɛ́ ń wẽ́ bə̀ ń mà n zhǐr n tó Masɛdwanɛ, n lyɛ̃ n tó Akəyi n vò Zhərəzalɛm, bə̀ sə ń gə yú gàà, kɔn mə̌ bə̀ ń lyɛ̃ n vò Orɔm. 22Ń gə́ tɛ́rɛ́ èta n zhɛ̀, n zɛ̃̀ n twĩ̀ ń sanna bə̀lyè bə tó yé bə vò Masɛdwanɛ, è y'à wɔ́ Timote ǹdə́ Eraasɛ. Sə ń cìcì mú mɛ̃ Azhi tənà y wẽ́ gwẽ̌ n wɛ̀rhɛ́ dwã màngɛlɛ́. 23Rə̀myɛ́ yi ní, lyì bí zɛ̃̀ bə̀ n'ê ce sɔ̀ dɛ̃́dɛ̃́ Cinu sɔ́má y shò-kwã nɛ́. 24Cìbyì-zùrhnə̀ mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ ń yíl Dəmətərəyuusi. Ń yà ń nə́ ń zə sə̀byì-kùlì ń wɛ̀rhɛ́ yi rí tɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê byẽ̀ bə̀ Arətəmyiisi mú jì y nyaarhɛ námpɔ́lsɛ. Sə yi rí rə̀myɛ́ mɔ́ y'à wɔ́ kɛ̃. Dəmətərəyuusi ǹdə́ ń tó-dwã bɛ́ y'à n'ê nɛ wársɛ dɛ̃́dɛ̃́ tum dí rə̀myɛ́ wẽ́. 25Dɛ̃ rə̀dù, Dəmətərəyuusi zɛ̃̀ n byẽ̀ ń tó-dwã bɛ́ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ gakó bə̀myɛ y'à n'ê twĩ̀ tum dí rə̀myɛ́ mɔ́ dwã yó, n wɔ̀ bɛ: "Á yě bə̀ wɔ́ nə́ tum dí èta mɔ́ wẽ́ nə́ r'é nɛ nyɔ̀ɔ̀rhɛ́ nɛ́. 26Sə á yírhə́ na, á zhã̌ myɛ j'à nyɛ̌ bə̀ Pwəə mó zhe bə̀ yə né nyɛ̀bɛ́ numbyínsi n'ê wɛ̀rhɛ́ mɔ́ bə kùr zhe yé, sə Efɛɛzɛ lyì nánzhəzhɔ̌ zwẽ ń zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ mɔ́. Sə è də̀ Efɛɛzɛ lyì bí dúdú yé. Kɔn nyɛ̌ ǹdə wɔ́ Azhi tənà y púlə́púlə́ ta. 27Sə rə̀myɛ́ bá ce nə́ tum dí k'ê t'â la kùr zal yé. Rə̀ bá ce Arətəmyiisi còrhó w jì y myɛ k'ê t'â la kùr zal yé. E jà Azhi tənà y lyì bí ǹdə́ lũ w púlə́púlə́ n'ê cèrhé Arətəmyiisi." 28Bə̀ gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə̀ lyimə zɛ̃̀, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê bya bə̀ zhe: "Efɛɛzɛ lyì yi Arətəmyiisi jàn bə swɛ̃́ zhe yé!" 29Cɔ w púlə́púlə́ já dom. Bə zə Gəyuusi ǹdə́ Arəsətarkɛ bə mé vò cɔ w lyì bí dwã-joló jàà y wa. Bə̀myɛ́ bə̀lyè y y'à wɔ́ Masɛdwanɛ lyì bə̀ tó Pwəə ne. 30Pwəə yà ń nə́ ń yǎl n vò n zɔ̀m ǹdə́ lyì bí, sə Kristə kwã-lyì bí dwã bɛ́ yə̀ shɛ̀nɛ́ yé. 31Azhi tənà y lyì-fwààlɛ̀ jàlà y'à wɔ́ Pwəə dɔwabá, bə̀myɛ twĩ̀ bə̀ bə̀ wál mɔ bə̀ ń bə̀ká n vò dwã-joló jàà y wẽ́ yé. 32Lyì bí gakó y'à n'ê bya, lò gakó ǹdə́ ń nyə̀ná. E jǐrh sɔ̀ dúdú, sə bə̀ nánzhəzhɔ̌ y'à yə̀l bə̀ dwã yó twírí y kùr yé. 33Zhwifubá vùr lò mə̀dù lyì-zhǎ bɛ́ wẽ́ ń yíl Alɛsãdərɛ, bə cìrh mò bə ce yé né. Bə̀ jàlà zɛ̃̀ bə byili mu kɔn gə́ tó né. N zɛ̃̀ n zhẽ̌ ń jɛ̃̀ ń nə́ ń yǎl n zɔ̀m ǹdə́ lyì bí n mə n zwẽ Zhwifubá nyí ni. 34Lyì-zhǎ bɛ́ gə́ tú bə lwar bə̀ ń wɔ́ Zhwifu, bə zɛ̃̀ bə tó dwã bə̀ n'ê bya bə̀ zhe: "Efɛɛzɛ lyì yi Arətəmyiisi jàn bə swɛ̃́ zhe yé!" Sə bə̀ wɛ̀rhɛ́ èta, kɔn bwəlse lùr rə̀lyè. 35Sə lò mó mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń nyǐ cɔ w sábá nɛ́ yò mó ŋwɛ̀nɛ́ n ce lyì bí yẽ̌ bə̀ sɔ̀ w nɛ. N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Efɛɛzɛ lyì, lyì bí gakó yě bə̀ wɔ́ nə́myɛ̌ Efɛɛzɛ lyì bí nə́ r'é yìlì yi rí nánfɔ̀lɔ̀ w bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Arətəmyiisi mú ǹdə́ rə̀ nyɔrhɔ w ò shí dɛ̃̌ yi w o swə́rh tɛ̃́ mɔ́ jì y ni. 36Lò lò wàr rə̀myɛ́ nyə̀-pɔ̌ ń la mǎ yé. Rə̀myɛ́ ce, yẽ̌nə á sɔ̀ w nɛ, á zhì shɛ́ɛ́ á tɛ́rɛ́ á wẽ́. 37Á zə lyì bí byɛ̀bɛ́ á bə̀ nyɔ̀nɔ̀, bə j'à yə̀ lwɛlɛ nə́ yi rí jì y ni wɛ̀rhɛ́ yé, bə̀ yə̀ nə́ yi rí myɛ tùrh yé. 38Dəmətərəyuusi ǹdə́ ń kwã-lyì bí gə n'ê yǎl bə ce cà lò nyí ni, bùr-kárna bɛ́ ŋwɛ́nɛ́, bùrsí myɛ zhe dɛ̃, sə bə zə mɔ bə vò gàà. 39È gə k'ê wɔ́ kɔn dõ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ á la byilu, dwã-gùlú w nánfɔ̀lɔ̀ w lyì bí má nyǐ rə̀ yò. 40È gə də̀ rə̀myɛ́, bə̀ má cĩ́ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ zà èta mɔ́ yò nə́ yó wə, bə wɔ̀ bə̀ nə́ t'á nyàm cɔ w yó-cìnə́ bé yé. E jà kɔn tɛ̀nɛ́ nə́ m'ǎ byili bə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ ce nə́ bə̀ dwã yó yé." 41Ń gə́ zɔ̀m èta n zhɛ̀, n já n ce lyì bí làà dwã nɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\