Tùntúmə́ bé 2

1Pantəkɔtɛ y címsí yùwə̀, lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à zù Yezu Kristə mó y'à gùlí dwã jàà èdù wẽ́. 2Sə twər rə̀dù sá, sɔ̀ ǹdə zho nánfɔ̀lɔ̀ ò n'ô wùl ta shí dɛ̃̌, o bə̀ o sú jì y bə̀ y'à jě è wẽ́ mó. 3Bə já zɛ̃̀ bə nə wẽ̀ rə̀ nyɛ̌ ǹdə myǐn mə̀jə̀ə̀lè ta, rə̀ pɔr dwã nɛ rə̀ n'ê swé lò gakó yó wə. 4Bə̀ gakó sú ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m dwə́ dwã zɔ̀mà ǹdə Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ gə́ pɔ bɛ ŋwɔ̀nɔ́ bə̀ bə̀ zɔ̌m nɛ́. 5Zhwifubá dwã y'à shí lũ w tənèsé gakó w bə bə̀ Zhərəzalɛm. Bə̀ y'à wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ só Yi. 6Bə̀ gə́ nyɛ̀ɛ̀ sɔ̀ wá, bə bə̀ dwã yó nánzhəzhɔ̌, sə kɔn jàr bɛ̀, bə̀ lò gakó yà ń nyɛ̌ bə̀ n'ê zɔ̀m ń dwí rí zɔ̀mà nɛ́. 7Rə̀myɛ́ jàr bɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, bə zɛ̃̀ bə wɔ̀: "Lyì bí byɛ̀bɛ́ èta bə̀ n'ê zɔ̀m mɔ́, bə̀ gakó də̀ Gəlile lyì nà? 8Etər nə́ mə̀dù mə̀dù gakó tó né ń nyɛ̌ bə̀ n'ê zɔ̀m ń dwí rí zɔ̀mà nɛ́? 9E jà nə́ wɔ́ dúdúmə́ dúdúmə́: Partɛ ǹdə́ Mɛɛdɛ ǹdə́ Elam lyì ŋwɛ́nɛ́; Məzopotəmyi ǹdə́ Zhide ǹdə́ Kapadɔɔsɛ lyì súlí bə̀ ŋwɛ́nɛ́; Pɔ̃ ǹdə́ Azhi lyì ŋwɛ́nɛ́; 10Fərizhi ǹdə́ Pə̃fyili lyì myɛ ŋwɛ́nɛ́; Ezhibti ǹdə́ Lyibyi tənà y cɔ òdù ò yíl Shərɛnɛ, òmyɛ lyì ŋwɛ́nɛ́; byɛ̀bɛ́ bə̀ shí Orɔm bə̀ jě nyə̀má mɔ́ myɛ ŋwɛ́nɛ́; 11Kərɛtɛ ǹdə́ Arəbyi lyì myɛ súlí bə̀ ŋwɛ́nɛ́. Byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ Zhwifubá páá mɔ́ ŋwɛ́nɛ́; byɛ̀bɛ́ bə̀ zù Zhwifubá Yi-sɔ́má y mɔ́ myɛ ŋwɛ́nɛ́; e jà nə́ gakó nyɛ̌ bə̀ n'ê zɔ̀m Yi tùm-fwààlɛ́ yò ǹdə́ nə́ dwə́ né zɔ̀mà nɛ́." 12Bə̀ gakó wun y'à zɛ̃̀ dɛ̃́dɛ̃́. Bə̀ k'ê yə̀l bə̀ gə́ má bù ní yé. Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ dwã bə̀ zhe: "Bə̀kɔ́n ywẽ̀ ǹdə́ nyɛ̀bɛ́ èta mɔ́?" 13Sə jàlà y'à n'ê fulsi tùntúmə́ bé bə̀ zhe: "Nyǐ wɔ́ sə̀-nyɔ̀ɔ́rɛ." 14Pyɛɛrɛ ǹdə́ tùntúmə́ bé dwã bɛ́ shí ǹdə́ mə̀dù y zɛ̃̀ bə zhì dɛ̃̌, n zɔ̀m dɛ̃̌ dɛ̃̌ n wɔ̀: "Ámyɛ̌ Zhwifubá, ǹd'ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ gakó á jě Zhərəzalɛm nɛ́ mɔ́, cilinə kɔn dɛ̀bɛ́ à la ába byilu mú, s'á lwar kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́ kùrə̀. 15Nyǐnə byɛ̀bɛ́ á nə èta mɔ́ yə̀ sɛ̃́ nywɛ̀ ǹdə á gə́ n'á bùl né yé. Yi rí gwẽ̌ yə̀ dɛ̃̌ twí yé. 16Wɔ́ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi nyì-zwennə Zhowəə yà ń byili mú rə̀ n'ê pyìrh èlǎsɛ̃́. Ń byili bə̀ Yi wòwə̀: 17'Dwã nɛ́ nánkwaá nɛ́ gə tú è yúwə́, à bá ce à Eshirhə y só lyì bí gakó yó wə. Á byǎ bɛ́ ǹd'á bə̀kwá bɛ́ má zɔ̀m zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ à byili bi mú. À má ce á bɔ́bwá-dàlá bɛ́ yírhə́ nə kɔn dɛ̀bɛ́ numbyíní yírhə́ wàr nə̀ nɛ. À má byili wẽ̀ á náncɛsɛ́ nɛ dàrhà wẽ́. 18Zhə̀nà, rə̀myɛ́ yi ní, à má ce à Eshirhə y só bala bɛ́ ǹdə́ kana bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ à tùntùnnə̀ mó yó wə, sə bə̀ má zɔ̀m zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ à byili bi mú. 19À bá ce wò-jààrɛ̀ du dɛ̃̌ yi wə, a ce màmyaarhɛ wɛ̀rhɛ́ tɛ̃́ cɛ y yó: jal ǹdə́ myǐn bá yə̀ nɛ́; nyɛ̀rh bá du dɛ̃̌ ǹdə bə́ban ta; 20nə̀nyɔ́nɔ́ w bá jǐrh námbyṹ; cànà y bá jǐrh nánshɔ̃̀ ǹdə jal ta, fòró Cinu dɛ̃ rɛ́ nánfɔ̀lɔ̀ w zɛ̃̀ rə yí. 21Sə lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ lwə̀l Cinu sãɔ̃, ń mà n vwǎrh mɔ́.' 22"Esərayɛl lyì, cilinə kɔn dɛ̀bɛ́ à la ába byilu: wɔ́ Nazarɛtɛ lyì bal Yezu yò wə́. Ámyɛ̌ cìcì mú yě bə̀ Yi tó màmyaarhɛ́ ǹdə́ wò-jààrɛ́ tɛ̀bɛ́ ń wɛ̀rhɛ́ á sõ mó dɛnnɛ rə byili ába ń gə́ wɔ́ lò ná-dwí yilə. 23Wɔ́ ámyɛ̌ nɛ bə̀ myìnì mù bə pə á za, á ce lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀l Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ zhə̀n mɔ́ pár pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ yó bə gu. Yi y'à kɔ́ rə̀myɛ́ rə cĩ́, rə̀ yě rə̀ nyí ni, 24sə rə̀ bwìrhì mù, n du cu mú zúzúnú w wẽ́, bə̀ mə̀ y'à bə ń yàlà zhe yé. 25Dəvyidi cìcì yà ń zɔ̀m ń yò n wɔ̀: 'À nə Cinu ń ŋwɛ́nɛ́ à nyí ni dɛ̃ gakó; ń zhǐ à sarh nɛ mùnì ga à jàn dɛ́ bə̀ká gə yé. 26Rə̀myɛ́ ce, à wu nyɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́; wu-nyɔ̃̀ zɔ̀mà n'ê shí à nyú wə; à yala nɛ́ cìcì mú myɛ bá zə yə̀-zùlə́ à lú-bɔ̀l mɔ́ wẽ́. Cinu, à n'â dɛ̃̀ kɔn ǹ sõ, 27bə̀ ǹ tá ǹ la nɛ yõ̌ a mɛ̃ cùùrì wẽ́ yé; ǹ tá ǹ la shɔ̀nɔ́ ǹ lyì-twə̌ y dɛ̀rhɛ̀ lú-bɔ̀l w yé. 28Ǹ byili ni nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ sɔ́msɛ́. Ǹ b'ǎ ce a nə wu-nyɔ̃̀ námpúm ǹ sõ.' " 29Pyɛɛrɛ súlí n wɔ̀: "Da-byǎ, yẽ̌nə a zɔ̀m nə́ nàmbal Dəvyidi yò pamparɛ̃ɛ̃. Ń cùwə̀, sə bə̀ co mo; ń lú-bɔ̀l mɔ́ gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ zà zà nə́ dǒ sõ. 30Ń yà ń wɔ́ Yi nyì-zwennə; ń yà ń yě bə̀ Yi y'à bwəl mo nyí rə wɔ̀: 'Ǹ cìcì nɔ̃̌ bá jí ǹ pyɛ̀lɛ̀ rɛ́.' 31Dəvyidi dámǎ n lwar Kristə bùrhù mú yò. N zɛ̃̀ n wɔ̀: 'Yi yə̀ mə̀ yẽ̌ n mɛ̃ cùùrì wẽ́ yé. Ń yə̀ dɛ̀rhɛ̀ lú-bɔ̀l w yé.' " 32Pyɛɛrɛ kə́ n súlí n wɔ̀: "Wɔ́ Yezu mú ńmyɛ̌ Yi bwìrhì mú, sə nə́ gakó wɔ́ yò w òmyɛ́ zhə̀n-cínnə. 33Sə Yi kwè mò n vò dɛ̃̌ ń jě rə̀ jə̀jĩ́ ni. Ń nɔ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ y ń Da yà ń bwəl mo è nyí mú, n ce e só nə́ yó èlǎsɛ̃́. Wɔ́ èmyɛ́ tumə né á yírhə́ na, á zhã̌ j'à nyɛ̌ mɔ́. 34È gə wɔ́ Dəvyidi cìcì mú, Yi yə̀ mò kwè n vò Arəzana w ǹdə́ ń yírhə́ yé. N jà n wɔ̀: 'Cinu Yi wò à Cinu ni: b'ə̌ jòm à jə̀jĩ́ ni; 35à bá ce ń nɔ̀ ǹ zwə̀ bé tɛ̃́ ǹ nə̀rh kùr wə̀.' 36"Esərayɛl dwí rí lyì bí gakó mə̌ sə rə lwar pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ Yezu mú á pəpa də̀-jɔrhɔ́ yó mó, Yi ce n jǐrh Cinu ǹdə́ Kristə mó." 37Bə̀ gə́ nyɛ̀ɛ̀ zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́, bə̀ wun kwẽ bə̀ wẽ́. Bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh Pyɛɛrɛ ǹdə́ tùntúmə́ bé dwã bɛ́ bə wɔ̀: "Da-byǎ, wɔ́ bə̀kɔ́n nə́ b'ǎ wɛ̀rhɛ́?" 38Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Pyìrhínə á wun, s'á mə̀dù mə̀dù gakó zwẽ nɛ̃̌-shɔ Yezu Kristə yil lé yilə, mùnì Yi pə ába á yə̀-bəlwàálɛ́ sǔbri, sə rə pə ába Eshirhə náàcɛ̀nɛ́. 39Cinu nə́ Yi nyí rí rə̀ bwəl mó wɔ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó ń la byõ̌ mó yilə. Wɔ́ ámyɛ̌ ǹd'á byǎ bɛ́, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ ŋwɛ́nɛ́ pyépyé mó myɛ yilə." 40Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n súlí ń nə́ ń zɔ̀m zɔ̀mà dwã nánzhəzhɔ̌ ń mə́ ń zal bə̀ wun ni, mùnì bə zwẽ nyí. Ń yà ń zhe: "Lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí wɔ́ lwɛlɛ cìnə́. Vǔrnə á cìn bə̀ wẽ́, mùnì á nə vwǎrh." 41Byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ shɛ̀nɛ́ bə zwẽ Pyɛɛrɛ zɔ̀mà nɛ́ mɔ́ já zwẽ nɛ̃̌-shɔ. Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ súlí byɛ̀bɛ́ bə̀ jɛ̀rɛ̀ bə zù Kristə dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ yù w mú y'à bwəlse lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ rə̀tɔ̀. 42Bə̀ y'à zhe yə̀wǎl bə̀ t'â kwàrh ǹdə́ tùntúmə́ bé kàrmɔ́ cilu yé; bə̀ zhe dwã twéé twéé ǹdə da-byǎ ta sónó ǹdə́ nyì-dwìì wẽ́; bə̀ y'à n'ê kɛ́ búrú w bə̀ tə̀l ǹdə́ dwã; bə̀ y'à n'ê tó dwã bə̀ ce Yi. 43Yi y'à n'ê tó tùntúmə́ bé dɛnnɛ rə wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ ǹdə́ wò-jààrɛ̀ nánzhəzhɔ̌, sə rə̀myɛ́ y'à n'ê jàr lò gakó. 44Byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à zù Kristə y'à zhe nyì-dwìì ǹdə́ dwã; bə̀ y'à n'ê ce bə̀ kɔn gakó dwã yó. 45Bə̀ y'à n'ê yè bə̀ cɛsɛ́ ǹdə́ bə̀ wẽ̀ dé, bə zɛ̃̀ bə tə̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ bə̀ nɔ mɔ́ bə̀ gakó ne, lò gakó ǹdə ń gə́ zhe rə̀ tum ní. 46Bə̀ y'à n'ê wɛ̀rhɛ́ nyí rə̀dù; bə̀ y'à n'ê gùlí dwã Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wẽ́ dɛ̃ gakó bə̀ ce Yi. Bə̀ y'à n'ê kɛ́ búrú w bə̀ tə̀l ǹdə́ dwã bə̀ sõ kǎlsɛ́ wẽ́; bə̀ y'à n'ê jí bə̀ kùjú w ǹdə́ wu-nyɔ̃̀; bə̀ bə zwini zhe ǹdə́ dwã yé. 47Bə̀ y'à n'ê cèrhé Yi, sə lyì bí gakó y'à só be. Dɛ̃ gakó, Cinu yà ń nə́ ń ce byɛ̀bɛ́ ń vwǎrh mɔ́ twí bə̀ súlí bə̀ gùlú w ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\