Tùntúmə́ bé 20

1Lyì-zhǎ bɛ́ gə́gã̌ mɔ́ gə́ zhɛ̀ kwã nɛ́, Pwəə zɛ̃̀ n byẽ̀ Kristə kwã-lyì bí n cĩ́ dwã yó n pə bɛ cícú, n ce bə̀ nə̀báná, n zɛ̃̀ n zhǐr ń la Masɛdwanɛ tənà y wa. 2Ń gə́ yú gàà mɔ́, ń tó cɛmɛ nɛ́ wa, n zhə̀rh ǹdə́ Kristə-lyì bí n dɛnɛ, n mə n pə bɛ cícú, n zɛ̃̀ n lyɛ̃ n vò Gərɛsɛ tənà y wa. 3N mɛ̃ gàà cànsɛ̀ sə̀tɔ̀, sə rə̀myɛ́ kwã nɛ́, ń yà ń nə́ ń yǎl n byɛrhɛ ǹdə́ bǔ-bwəl n vò Siri. Sə n pwírí Zhwifubá sə̀ ǹdə́ dwã bə̀ n'ê yǎl bə zə mɔ, n jà n gu ń wẽ́ bə̀ ń mà n ká n kwɛ̃̀ n tó Masɛdwanɛ. 4Ń tó-dwã bɛ́ y'à wɔ́: Bere lyì bal Pyiruusi byǐ Sɔpatɛɛrɛ, ǹdə́ Tesəloniki lyì byǎ Arəsətarkɛ ǹdə́ Səkunduusi, ǹdə́ Dɛrbɛ lyì bal Gəyuusi, ǹdə́ Timote, e súlí Azhi lyì byǎ Tishiki ǹdə́ Tərofyimi. 5Bə̀myɛ́ tó yé bə vò bə dɛ̃̀ nə́ba Tərəwaasɛ nɛ́. 6È gə wɔ́ nə́myɛ̌ yilə, búrú w ò yə̀ sã̀-nə̀byẽ̌ ò wẽ́ ce mó címsí gə́ tú e lyɛ̃, nə́ zù bwəl Shilipu cɔ w wa, nə́ wɛ̀rhɛ́ dwã nə̀nu nə́ byɛrhɛ nə́ vò bə̀ sõ Tərəwaasɛ nɛ́, nə́ wɛ̀rhɛ́ dwã nyàlpyɛ̀ gàà. 7Shìrhə́ y dɛ̃ rɛ́ də̀dɛ̀nɛ́ y nə́ gùlí dwã mùnì ga nə́ kə́ búrú w nə́ tə̀ ǹdə́ dwã. Pwəə yà ń mə̌ sə n zhǐr gàà è zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ yá. Rə̀myɛ́ ce, ń zhərh ǹdə́ Kristə-lyì bí kɔn bé yí ecə̃-swélé. 8Nə́ y'ǎ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌-yó jì èdù wẽ́. È jìsí y'à wɔ́ sə̀tɔ̀ sə zhílí dwã yó, sə wɔ́ sə̀tɔ̀ nyǎ y wẽ́ nə́ y'ǎ ŋwɛ́nɛ́. Bə̀ y'à ju pàntámsɛ nánzhəzhɔ̌ bə cĩ́ ní. Ébɔ́-dǎl mə̀dù yà ń jě tə́kwə́rə́ y yó, ń yíl Etiki. Jan y'à zù mù dɛ̃́dɛ̃́, sə Pwəə zɔ̀mà nɛ́ gə́ dɛnɛ dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́ ce, n dɛ̀ɛ̀ dɛ̀ɛ̀ n shí gàà n tu tɛ̃́. Bə̀ gə́ tú bə̀ la mɔ kǒ, bə pwírí ń cùwə̀. 10Pwəə j'á só tɛ̃́, n lwəl n kwè mò, n wɔ̀: "Á wun bə̀ká zɛ̃̀ yé. Ń yə̀ cì yé." 11Pwəə gə́ ká n jì dɛ̃̌-yó jì y wə, n kwè búrú w n kə́ dwã w nə́ tə̀ ǹdə́ dwã, n zɛ̃̀ n jí kùjú, n kə́ n ji zɔ̀mà nɛ́ kùr n zɔ̀m zɔ̀m kɔn bé yí cə-lár, n zɛ̃̀ n zhǐr. 12È gə wɔ́ ébɔ́-dǎl mɔ́ yilə, bə̀ zə mɔ bə kwɛ̃̀ ǹdə́ ń yírhə́. Sə rə̀myɛ́ zɔ lyì bí gakó wun ni. 13Rə̀myɛ́ yó, Pwəə yà ń byili bə̀ ń mà n kwè sɔ́má y ǹdə́ ń nə̀rh, nə́myɛ̌ zɛ̃̀ nə́ zù bǔ-bwəl nə́ tó yé nə́ la Asɔɔsɛ; nə́ gə yú gàà, sə nə́ kwè mò. 14Nə́ gə́ yúwə́, Pwəə bə̀ n nə nə́ba gàà, nə́ kwè mò ǹdə́ bǔ-bwəl lé nə́ m'é vò Myətəlɛ̃ɛ̃. 15Nə́ zhì gàà nə́ k'é kwè bǔ-bwəl. È zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ yùwə̀, nə́ bwəlse Cɔɔsɛ. È lyẽ̌ yù w nə́ yí Samɔɔsɛ; è dwã nə̀tɔ̀ yù w nə́ yí Myəlɛ. 16Pwəə yà ń tá ń yǎl n jíjírhí Azhi tənà y wẽ́ yé. Ń yírh y'à lum, bə̀ ń yà ń nə́ ń yǎl ǹdə́ Yi gə sɛ̃ sə n yí Zhərəzalɛm Pantəkɔtɛ címsí yilə. Rə̀myɛ́ ce, ń yə̀ Efɛɛzɛ tó yé. 17Pwəə zɛ̃̀ n zhì Myəlɛ nɛ́ n twĩ̀ bə byẽ̀ Efɛɛzɛ Kristə-lyì gùlú w yé né cìnə́ bé. 18Bə̀ gə́ túwə́, n wɔ̀ bɛ: "À gə́ tú Azhi tənà y wẽ́ mó, á yě à tùntwə̃̀ə̃̀ né gə́ yàl nɛ́ ǹd'ába. 19À twĩ̀ Cinu tum dí ǹdə́ cìn-lwəl ǹdə́ yə́-nàná, ǹdə́ nɔ̀nɔ̀, bə̀ Zhwifubá y'à n'ê pyà lwɛlɛ ǹdə́ nɛ. 20À byili ába kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ wɔ̌ rə̀ bá sɛ̃ ába. A bwə̀l Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ a byili ába á sõ kǎlsɛ́ wẽ́, ǹdə́ lyì bí gakó yé né, a byili ába rə̀ kùrə̀. 21A ce Zhwifubá ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó lwar bə̀ bə̀ mə̌ sə bə pyìrhí bə̀ wun bə zǎ Yi, sə bə zù nə́ Cinu Yezu. 22"Èlǎsɛ̃́, à la Zhərəzalɛm, sə wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ è n'ê nyɛ́ɛ́ nɛ b'à zhəl. À yə̀l kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ la nɛ wɔ̀rhɔ́ gàà yé. 23Sə cɛmɛ nɛ́ nyɛ̀bɛ́ gakó à tó nə̀ wẽ́ mó, Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ n'ê byili ni bə̀ bə̀ má nwɛ̀nɛ̀ nɛ̀, bə ce ne byə̀nə́-jù wə̀. Wɔ́ rə̀myɛ́ dúdú à yě. 24È gə wɔ́ àmyɛ́ yilə, à gə cù ráá à gə ŋwɛ́nɛ́ myɛ, rə̀myɛ́ də̀ kaka à yil yé, àmyɛ́ wírí a bwə̀l Yi sónó w yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí a báásɛ; bə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ Cinu Yezu pɔ nɛ b'à twĩ̌. 25"À jòm á sõ a bwə̀l Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yò wə́. Sə èlǎsɛ̃́, à yě b'ǎmyɛ̌ mə̀dù ga kə́ ń tá ń la nɛ nɔ yé. 26Rə̀myɛ́ ce, à n'â wə̀l ába zà: á gə zɛ̃̀ á tú á yẽ̌ kɔn dɛ̀bɛ́ à bwə̀l a byili ába mó ne, rə̀myɛ́ k'ê də̀ àmyɛ́ yò yé, 27b'à byili ába kɔn dɛ̀bɛ́ gakó Yi n'ê yàlá. À yə̀ ába kaka shèè yé. 28Ámyɛ̌ cìcì mú dɛ̃̌na á cìnə̀. Yìlìnə̀ lyì bí Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ pɔ ába bə̀ yìlìnə̀ mó, ǹdə vwã̌-ènɔ̀n gə́ nə́ ń yìlì ń vwàmá ta, s'á nyǐ Yi gùlú w lyì bí yò. Yi tó rə̀ cìcì Byǐ mú jal mɔ́ mə̀ ló tɛ̃́ mɔ́ dɛnnɛ rə̀ cǐ bi. 29"À yě bə̀ àmyɛ́ gə tú à k'â tɛ̀nɛ́, lyì bá fwĩ́ tɛ̃́ ǹdə gɔ-kùl-bəlwǎlsɛ ta, sə bə̀ t'â la vwàmá nɛ́ nɛ yõ̌ yé. 30Èta myɛ, lyì bá zɛ̃̀ ámyɛ̌ cìcì wẽ́ ǹdə́ kɔma, bə bé vwɛ̃ Kristə kwã-lyì nánzhəzhɔ̌ bə tó bə̀ kùrə̀. 31Rə̀myɛ́ ce, dɛ̃̌na á cìnə̀, s'á lyǐrh b'à yàl nɛ́ ǹd'ába byinə nə̀tɔ̀, sə à y'à n'â cící ába twéé twéé ǹdə́ yə́-nàná. 32"Èlǎsɛ̃́, à n'â yẽ̌ ába à ce Yi jɔ̃̀ wà, sə rə̀ sónó zɔ̀mɛ̀ rɛ́ yìlì ába, bə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ wɔ̌ rə̀ bá súlí á jàn, rə ce á nə cəl nə̀cɛ̀ndɛ́ tɛ̀bɛ́ Yi cĩ́ rə̀ lyì bí ni mú wẽ́. 33À yə̀ lò wɛ́rɛ́ ǹdə́ lò sánə́má ǹdə́ lò gɔ̀nɔ̀ yǎl yé. 34Á cìcì yě bə̀ wɔ́ à jɛ̀sɛ́ shɛ̀bɛ́ èta mɔ́ à bá twĩ̀ a nə àmyɛ́ ǹdə́ à tó-dwã bɛ́ ga nyí kùjú. 35À byili ába twéé gakó bə̀ twĩ̌nə èta, mùnì á ŋwɛ̀nɛ́ á sɛ̃ nə̀mwà nɛ̀, s'á lyǐrh Cinu Yezu cìcì zɔ̀mɛ̀ rɛ́. Ń wòwə̀: 'Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ pɛ, ǹ wɔ́ wu-nyɔ̃̀ cí du lò mɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê pɛ mɔ.' " 36Pwəə gə́ wò èta, n jòm ń nə̀dwə́nə́ yó, ńmyɛ̌ ǹdə́ bə̀myɛ́ ga tó dwã bə̀ n'ê ce Yi. 37Bə̀ gakó já zɛ̃̀ bə̀ n'ê kúrhə́, bə̀ m'ê kwə̀ə̀lè mò. 38Wɔ́ Pwəə gə́ yà ń wò bə̀ bə̀ k'ê t'â la mɔ nɔ mɔ́ è ce bə̀ wun zhìlì dɛ̃́dɛ̃́. Bə zɛ̃̀ bə zhìì mù bə vò e ce bǔ-bwəl lé wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\