Tùntúmə́ bé 22

1"À dabá, à zhə̀m-má ǹdə́ à nyáná, cilinə kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ à la ába byilu mú à cìn-vwǎrh yilə..." 2Bə̀ gə́ pwírí Pwəə wɔ́ bə̀ dwí rí zɔ̀mà nɛ́ ń nə́ ń zɔ̀mà, bə já kwɛrhɛ bə̀ zhǐ shɛ́shɛ́. Pwəə súlí n wɔ̀: 3"À wɔ́ Zhwifu. Bə̀ lùl nè Tarsɛ nɛ́, Shilishi tənà y wa, sə wɔ́ Zhərəzalɛm nɛ́ nyɔ̀nɔ̀ bə̀ kɔ̀n nɛ̀ nɛ́. Wɔ́ Gamaləyəə ń byili ni nə́ dabá lùl-e-pwírí y nyə́ né pamparɛ̃ɛ̃. À y'à n'â ce yə̀wǎl nɛ́ dɛ̃́dɛ̃́ ǹdə́ Yi tum dí ǹdə ámyɛ gakó gə́ n'á wɛ̀rhɛ́ nɛ́ zà mɔ́. 4À y'à n'â nwɛ̀nɛ̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê tó Yezu Kristə sɔ́má y mɔ́. À y'à n'â ce bə̀ zal bə̀ bala ǹdə́ bə̀ kana ga bə lyẽ bə ce byə̀nə́-jù wə. À y'à n'â ce bə̀ gwi jàlà myɛ. 5Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y ǹdə́ Zhwifubá náncɛsɛ́ gakó yě bə̀ wɔ́ zhə̀n à n'â zɔ̀mà. Bə̀ y'à pɔ nɛ sábá à m'â la vò a pə nə́ da-byǎ Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ Damaasɛ nɛ́ mɔ́ nɛ, mùnì ga a ŋwɛ̀nɛ́ a zə lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ zù Yezu mú a ká má bə̀ Zhərəzalɛm bə pə bɛ còrhò-tum. 6"À gə́ kwè sɔ́má y a b'à n'â bwəlse, twər rə̀dù sá, nə̀nyɔ́nɔ́ cəcəl wə, pwẽ̀ nánfɔ̀lɔ̀ rə̀ n'ê jə́jɛ̀mɛ́ shí dɛ̃̌ rə yə̌r rə kə́kɛ́lɛ́ nɛ. 7A tu tɛ̃́ a já nyɛ̀ɛ̀ cəl rə̀ n'ê wə̀l nè: 'Swəə, Swəə, byè yil ǹ nə́ ǹ nwɛ̀nɛ̀ nɛ̀?' 8A zɛ̃̀ a bwə̀rh a wɔ̀: 'Ǹmyɛ́ wɔ́ mɔ̌ lò yó-cə́bal?' Cəl lé wɔ̀: 'Àmyɛ́ wɔ́ Nazarɛtɛ lyì bal Yezu, mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ nwɛ̀nɛ̀ mɔ́.' 9Byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à tó ne mó nə pwẽ̀ dé, sə bə̀ yə̀ mɔ̀bɔ́ ń yà ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ nɛ mɔ́ cəl lé nyɛ̀ɛ̀ yé. 10A zɛ̃̀ a wɔ̀: 'Cinu, wɔ́ bə̀kɔ́n à mə̌ sá wɛ̀rhɛ́?' N wɔ̀ nɛ̀: 'Zɛ̃̀ ń vò Damaasɛ. Ǹ gə yú gàà, bə̀ má byili mú kɔn dɛ̀bɛ́ Yi n'ê yǎl bə̀ ǹ wɛ̀rhɛ́.' 11Pwẽ̀ dé gə́ y'à n'ê jə́jɛ̀mɛ́ dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́ ce, rə lyə̌r à yírhə́ né, nə̀ y'à k'ê bɛ̃́ nɛ yé, sə à tó-dwã bɛ́ zɔ à jɛ̃̀ nɛ̀ bə mé vò Damaasɛ. 12"Bal mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ gàà ń yíl Ananyaasɛ. Ń yà ń nə́ tó Yi ni ǹdə́ ń wu gakó, ń nə́ ń zwẽ rə̀ nyə́ né náàcɛ̀nɛ́, sə Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà mɔ́ gakó y'à n'ê zɔ̀m ń yil náàcɛ̀nɛ́. 13N zɛ̃̀ n bə̀ à sõ n wɔ̀: 'Da-byǐ Swəə, ǹ yírhə́ né má ká púr!' À yírhə́ né já púr rə̀myɛ́ yi ní cìcì, a nə mɔ pamparɛ̃ɛ̃. 14N zɛ̃̀ n wɔ̀ nɛ̀: 'Nə́ nàmbala bɛ́ Yi rí cír mó shãã ga, mùnì ga ń lwar rə̀ pùbùlə̀ né, sə́ nə wu-cángá cə́bal Yezu ǹdə́ ǹ yírhə́, sə́ nyɛ̀ɛ̀ ń cìcì nyì-zɔ̀mɛ̀, 15bə̀ ǹ b'ǎ yə̀ ń zhə̀n-cínnə lyì bí gakó yé né, sə ǹ b'ǎ bwə̀l kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ yírhə́ nɔwa, ǹ zhã̌ já nyɛ̀ɛ̀ mɔ́ ń byili. 16Èlǎsɛ̃́, bə̀kɔ́n ǹ kə́ ǹ jě ǹ nə́ ǹ dɛ̃̀? Zɛ̃̀ dɛ̃̌ ń zù Cinu, ń zwẽ nɛ̃̌-shɔ, mùnì ga ń nə ǹ yə̀-bəlwàálɛ́ sǔbri.' 17"Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, a ká kwɛ̃̀ a vò Zhərəzalɛm. Dɛ̃ rə̀dù, à y'à ŋwɛ́nɛ́ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, à n'â ce Yi. Kɔn já wɛ̀rhɛ́ nɛ ǹdə dàrhà ta. 18A nə Cinu, n wɔ̀ nɛ̀: 'Zɛ̃̀ ń du Zhərəzalɛm làlà, bə̀ ò lyì bí t'â la shɔ̀nɔ́ bə zwẽ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ ǹ la byilu à shò-kwã nɛ́ mɔ́ yé.' 19A zɛ̃̀ a wɔ̀: 'Cinu, bə̀ cìcì mú yě b'à y'à n'â zhə̀l bə̀ dwã-gùúlí jìsí wẽ́, a ce bə zə lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ zù ǹmyɛ́ mɔ́, bə ce bé byə̀nə́-jù w bə mà. 20Bə̀ gə́ gu ǹ zhə̀n-cínnə Ecẽẽ yi ní, àmyɛ́ cìcì y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà, sə à nyí y'à ŋwɛ́nɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ gu mu mú kwã. Wɔ́ àmyɛ́ à y'à n'â yìlì bə̀ kàmə̀-zwǐsí ni.' 21Cinu zɛ̃̀ n wɔ̀ nɛ̀: 'Zhəl! À n'â twĩ̀ mú yé né yé né, byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó sono.' " 22Lyì-zhǎ bɛ́ cili cili Pwəə zɔ̀mà nɛ́ kɔn mé yí ń gə́ wò bə̀ Cinu twĩ̀ mù byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá sõ mó, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê bya bə̀ zhe: "Ce bə gu bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ n jé lũ w kɔ̀bɔ́ wẽ́! Ń bə mə̌ sə n yə̀ nɛ́ kə́dò yé." 23Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê búbwéé, bə̀ n'ê vùr bə̀ kàmə̀-zǔrh bə̀ dul dɛ̃̌, bə̀ n'ê tɛ̃́ shó bə̀ lɛ dɛ̃̌. 24Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ yó-cə́bal mɔ́ zɛ̃̀ n pə nyí bə̀ bə̀ zə Pwəə bə zù shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ jàà y wa, sə bə̀ mà mɔ̀ ǹdə́ dànə̀shàárɛ, mùnì ga n byili kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ ce lyì-zhǎ bɛ́ n'ê búbwéé bə̀ m'ê pyà ń lwɛlɛ èta mɔ́. 25Bə̀ gə́ lyẽ mo ǹdə́ nyínsí bə̀ la mǎ, n wɔ̀ shə̀dɛ́ɛ́sɛ zɔ̌m yó-cə́bal mɔ́ ń yà ń zhǐ gàà mɔ́ nɛ: "Á wɔ̌ á mà Orɔm lò ǹd'á yə̀ ń bùrsì bùr?" 26Shə̀dɛ́ɛ́sɛ zɔ̌m yó-cə́bal mɔ́ gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, n zhǐr n vò n wɔ̀ sə̀ gakó yó-cə́bal mɔ́ nɛ: "Nyǐ ǹ yà ǹ la yò pyǎ. Bal mɔ́ wɔ́ Orɔm lò." 27Sə̀ yó-cə́bal mɔ́ zɛ̃̀ n yí n wɔ̀ Pwəə ne: "Ǹ gə wɔ́ Orɔm lò zhə̀n ga, sə́ wɔ̀ nɛ̀." Pwəə wɔ̀ mɔ̀: "À wɔ́ Orɔm lò." 28Yó-cə́bal mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Àmyɛ́ yil wɔ́ wársɛ nánzhəzhɔ̌ à kwɛ̃̌ a bá jǐrh Orɔm lò." Pwəə wɔ̀ mɔ̀: "Àmyɛ́ da wɔ́ Orɔm lò." 29Rə̀myɛ́ yó, byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à la mɔ mǎ mɔ́ já làà dwã nɛ bə yẽ̌ mo. Yó-cə́bal mɔ́ gə́ tú n lwar bə̀ Pwəə wɔ́ Orɔm lò, ń wu zɛ̃̀, ń gə́ ce bə zə mɔ bə lyẽ ǹdə́ nyáná mɔ́ yilə. 30Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ gakó yó-cə́bal mɔ́ yà ń nə́ ń yǎl n lwar kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ è ce Zhwifubá n'ê ce cà Pwəə nyí ni mú kùr pamparɛ̃ɛ̃. Rə̀myɛ́ ce, è zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ yá, n ce bə byẽ̀ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Zhwifubá bùrsí gùlú w lyì bí bə bə̀ dwã yó. N zɛ̃̀ n ce bə lwə̌r nyáná nɛ́ nyɛ̀bɛ́ bə̀ y'à mé lyẽ Pwəə mó, n ce bə zə mɔ bə bə̀ bùrsí gùlú w lyì bí yé né.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\