Tùntúmə́ bé 23

1Pwəə nyǐ bùrsí gùlú w lyì bí shɛ́shɛ́ n wɔ̀: "Da-byǎ, à tó Yi ni ǹdə́ wu òdù kɔn mé yí zà." 2Sə Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ Ananyaasɛ pə nyí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à zhǐ Pwəə yala nɛ mɔ́ nɛ bə̀ bə̀ mǎ ń nyí rí ni. 3Pwəə zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Myìnù cə́bal, ǹ nyɛ̌ ǹdə wɔ́ byílí kɛ̀bɛ́ bə̀ pwèlè ta. Ǹ jě gàà ǹ la àmyɛ́ bùrsí bǔr ǹdə nyí rí gə́ n'ê byili ní, ń zɛ̃̀ ń wɔ̀ bə̀ bə̀ mǎ nɛ. Nyí rí j'à t'â byili èta yé. Ǹmyɛ́ wɔ́ Yi rə̀ la mɔ́ mǎ." 4Byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à zhǐ Pwəə nyí ni mú wɔ̀ mɔ̀: "Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y ǹ nə́ ǹ tùrhə̀?" 5Pwəə zɛ̃̀ n wɔ̀: "Da-byǎ, à yə̀ lwar bə̀ wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y yé. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'Ǹ bə mə̌ sə́ tùrh ǹ dwí rí yó-cə́bal yé.' " 6Pwəə gə́ yà ń yě bə̀ bùrsí gùlú w lyì bí wɔ́ Sadəsənyɛbá ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá, n bya n wɔ̀: "Da-byǎ, àmyɛ́ wɔ́ Farɛzhɛ̃ɛ̃, à dabá myɛ wɔ́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá. À n'â zwẽ nyí ǹdə Farɛzhɛ̃ɛ̃bá ta, bə̀ cùùrì bá bwìrhì. Wɔ́ rə̀myɛ́ yil bə̀ zə nɛ bə̀ n'ê bùrə̀." 7Ń gə́ wò èta, Farɛzhɛ̃ɛ̃bá ǹdə́ Sadəsənyɛbá já zɛ̃̀ nyə̀-pǎr nɛ ǹdə́ dwã, bə pɔr dwã nɛ. 8(Sadəsənyɛbá y'à n'ê wə̀l bə̀ cùùrì t'â la bùrhù yé. Bə̀ t'â zwẽ nyí bə̀ màlɛ́ka ǹdə́ wẽ̀ tɛ̀bɛ́ numbyíní yírhə́ wàr nə nɛ ŋwɛ́nɛ́ yé. E jà Farɛzhɛ̃ɛ̃bá y'à n'ê zwẽ nyí bə̀ rə̀myɛ́ gakó ŋwɛ́nɛ́.) 9Bə já zɛ̃̀ bə̀ n'ê ce sɔ̀ dɛ̃́dɛ̃́. Muyiisi nyə́ né byilnə bé byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à wɔ́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá mɔ́ jàlà zɛ̃̀ bə cẽ yò w kɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê cĩ́ Pwəə yó w mó, bə wɔ̀: "Nə́myɛ̌ bə bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ dóó nɛ yé, sə è nə gə wɔ́ màlɛ́ka ráá kɔn dõ rə̀ zɔ̀m ǹdə́ mɔ?" 10Sɔ̀ɔ̀rɛ́ já kwɛrhɛ rə nyáásɛ. Ywẽ zə shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ gakó yó-cə́bal mɔ́, bə̀ dɛ̀ga bə̀ bá mà Pwəə bə zhəzhɛrɛ dwã jɛ̀rh wà. Rə̀myɛ́ ce, n pə shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ nyí bə̀ sə̀ só tɛ̃́ sə zə mɔ sə mé du lyì bí wẽ́ sə ká mé vò sə̀ jàà y wa. 11Cəcɛ̃ y èmyɛ́ yù w cìcì, Cinu bə̀ n lyí Pwəə n wɔ̀ mɔ̀: "Kám ǹ wu. Ǹ yàl à zhə̀n-cínnə Zhərəzalɛm nɛ́; ǹ gwẽ̌ b'ǎ yə̀ à zhə̀n-cínnə Orɔm nɛ́ myɛ." 12Cɛ y gə́ tú e lá, Zhwifubá jàlà zɔ̀m nyí rə̀dù bə bwəl nyí Yi yé né bə wɔ̀: "Nə́ gə yə̀ Pwəə gwi, kùjú ǹdə́ nɛ̃̌ t'â la nə́ nyí ni dwə̌rh yé." 13Sə byɛ̀bɛ́ bə̀ wɛ̀rhɛ́ nyì-bwelé y èmyɛ́ mɔ́ y'à du nunə shə́-èna. 14Bə zɛ̃̀ bə vò e nə vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Zhwifubá náncɛsɛ́ bə wɔ̀ bɛ: "Nə́ bwəl nyí Yi yé né bə̀, nə́ gə yə̀ Pwəə gwi, kùjú ǹdə́ nɛ̃̌ t'â la nə́ nyí ni dwə̌rh yé. 15Èlǎsɛ̃́, è dǎl ámyɛ̌. Zhəlnə á nə bùr-kárna bɛ́ dwã bɛ́ á wɛ̀rhɛ́ nyí rə̀dù á vò á lwə̀l shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ gakó yó-cə́bal mɔ́ nɛ bə̀ ń ce bə ká zə Pwəə bə bà, ǹdə wɔ́ ń yò w á n'á yǎl á kwɛrhɛ á nyǐ náàcɛ̀nɛ́ ta, s'á yẽ̌ bə̀ nə́myɛ̌ yě nə́ gə́ m'ǎ wɛ̀rhɛ́ nɛ́ nə́ gu mu ǹdə́ ń gwẽ̌ yə̀ bùrsí jàà y w yí yé." 16Sə Pwəə nəkɔ́-byǐ mə̀dù lwar bə̀ bə̀ wɛ̀rhɛ́ surhə bə̀ n'ê yǎl bə gu mu. N zɛ̃̀ n vò shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ jàà y wa, n kù mù jə̀fɔ́. 17Pwəə já n byẽ̀ shə̀dɛ́ɛ́sɛ zɔ̌m yó-cìnə́ bé mə̀dù n wɔ̀ mɔ̀: "Zə bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y kɛ̀bɛ́ ń mə́ vò á yó-cə́bal mɔ́ sõ. È zhe zɔ̀mɛ̀ è la mɔ byilu." 18Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ zɔ̌m yó-cə́bal mɔ́ zə y n vò bə̀ gakó yó-cə́bal mɔ́ sõ n wɔ̀: "Pwəə mó ń ŋwɛ́nɛ́ byə̀nə́-jù w mú ń byẽ̀ nè n wɔ̀ b'à zə bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y kɛ̀bɛ́ a bə̀ ǹ sõ, è la mɔ́ zɔ̀mɛ̀ byilu." 19Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ gakó yó-cə́bal mɔ́ zɛ̃̀ n zə bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y jɛ̃̀ nɛ̀ n mə n vò kwã nɛ́ bə̀ dúdú, n bwə̀rh yə̀: "Wɔ́ bə̀kɔ́n zɔ̀mɛ̀ ǹ zhe ǹ la nɛ byilu?" 20Bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y wɔ̀: "Zhwifubá wɛ̀rhɛ́ nyí rə̀dù bə̀ bàn mɔ́ lwə̌l bə̀ ǹ ce bə zə Pwəə bə bə̀ bùrsí gùlú w lyì bí yé né nəkɔla, bə kwɛrhɛ bə nyǐ ń yò w ma náàcɛ̀nɛ́. 21Bə̀ gə túwə́, sə ǹ bə̀ká cili bə̀ zɔ̀mà nɛ́ yé. Lyì ŋwɛ́nɛ́ bə̀ du shə́-èna bə̀ n'ê dɛ̃̀ Pwəə bə̀ la gu. Bə̀myɛ́ mɔ́ bwəl nyí Yi yé né bə̀, bə̀ gə yə̀ Pwəə gwi, kùjú ǹdə́ nɛ̃̌ t'â la bə̀ nyí ni dwə̌rh yé. Bə̀ tɛnɛ bə zhɛ̀. Èlǎsɛ̃́ wɔ́ ǹmyɛ́ nyí bə̀ n'ê dɛ̃̀." 22Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ gakó yó-cə́bal mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y nɛ, bə̀ è ká vò jè, sə è bə̀ká byili lò dõ ne yé. 23Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ gakó yó-cə́bal mɔ́ zɛ̃̀ n byẽ̀ shə̀dɛ́ɛ́sɛ zɔ̌m yó-cìnə́ bə̀lyè n wɔ̀ bɛ̀: "Zhəlnə á zə shə̀dɛ́ɛ́sɛ zwã̌-àlyè, ǹdə́ shɛ̀bɛ́ sə̀ n'ê pàr eshesé mó shə́-shàlpyɛ̀, ǹdə́ shɛ̀bɛ́ sə̀ zhe swə́ né mó zwã̌-àlyè á tɛnɛ sɛ. Də̀dɛ̀nɛ́ lùr nə̀bɔ́ gə yúwə́, s'á zhìì shəshesé cìnə́ bé á cĩ́ Səzarɛ sɔ́má y yó. 24Pyǎna shəshərh á m'á kwè Pwəə, mùnì á zə mɔ á yí cɔ w cə́bal Fyilisi sõ ǹdə́ yə̀-zùlə́." 25Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ yó-cə́bal mɔ́ zɛ̃̀ n kɛ̃ sɛ́bɛ́ n pə bɛ, bə̀ gə yúwə́, sə bə pə cɔ w cə́bal mɔ́ nɛ. Ń kɛ̃ rə̀ wẽ́ n wɔ̀: 26"Àmyɛ́ Kolote Ləzhaasɛ à n'â ce ǹmyɛ́ cɔ cə́bal Fyilisi. 27Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ à ce bə zə bə bə̀ ǹ sõ èta mɔ́, wɔ́ Zhwifubá bə̀ y'à zɔ mɔ bə̀ la gu. Sə à gə́ lwar bə̀ wɔ́ Orɔm lò ǹdə́ mɔ, a zɛ̃̀ a zə shə̀dɛ́ɛ́sɛ nánzhəzhɔ̌ a vò a zwẽ mo. 28À y'à n'â yǎl a lwar ń yò w kùrə̀. À ce bə zə mɔ bə vò bə̀ bùrsí gùlú w lyì bí yé né. 29Sə à pwírí yò w kɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê cĩ́ ń yó w mó wɔ́ bə̀myɛ́ sə̀pwà Yi-sɔ́má nyə́, sə è də̀ yò kɔ̀bɔ́ ò bá ce bə gu mu, ráá bə ce mo byə̀nə́-jù w yé. 30À nyɛ̀ɛ̀ bə̀ Zhwifubá zɔ̀m nyí rə̀dù bə̀ n'ê yǎl bə gu mu. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, à ce bə zə mɔ bə bə̀ ǹ sõ làlà, sə à pɔ nyí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cĩ́ yò w ń yó w mó ne, bə̀ bə̀ zhəl ǹ sõ. Yi bá sɛ̃ mɔ́." 31Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ zə Pwəə sə mé kwè sɔ́má y cəcɛ̃ y èmyɛ́ cìcì, sə mé yí Antipətiri ǹdə sə̀ yó-cə́bal mɔ́ gə́ byili ní. 32È zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ yá, bə ce shəshesé cìnə́ bé zə Pwəə bə mé lyɛ̃. Byɛ̀bɛ́ bə̀ dàl mɔ́ gakó ká kwɛ̃̀ bə bə̀ shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ jàà y wa. 33Shəshesé cìnə́ bé gə́ yú Səzarɛ, bə pə sɛ́bɛ́ rɛ́ cɔ w cə́bal Fyilisi ni, bə pɔ̃ Pwəə myɛ. 34Ń gə́ kàrmə̀ sɛ́bɛ́ rɛ́ n zhɛ̀, n zɛ̃̀ n bwə̀rh Pwəə: "Tənà kɛ̌ lò ǹdə́ mɔ́?" Pwəə wɔ̀: "À wɔ́ Shilishi lò." 35Fyilisi gə́ lwar, n wɔ̀ mɔ: "Byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cĩ́ yò w ǹ yó w mó gə túwə́, à bá zɛ̃̀ a bwə̀rh mó ǹ yò kùrə̀." N zɛ̃̀ n pə nyí bə̀ bə̀ ce Pwəə Erɔɔdɛ pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ jì y wə, sə bə yìlì mù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\