Tùntúmə́ bé 24

1Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ gə́ zə Pwəə sə vò sə pə cɔ w cə́bal Fyilisi ni, è dwã nə̀nu yùwə̀, Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y Ananyaasɛ ǹdə́ Zhwifubá náncɛsɛ́ jàlà zɛ̃̀ bə vò bə nə cɔ w cə́bal mɔ́, bə̀myɛ́ ǹdə́ lò mə̀dù ń nyí yě zɔ̀mà bùrsì jàà wà, ń yíl Tərtuluusi, mùnì ga bə cĩ́ yò Pwəə yó w cɔ w cə́bal mɔ́ yé né. 2Bə ce bə byẽ̀ Pwəə n bà. Tərtuluusi zɛ̃̀ n ji kùr ń nə́ ń cĩ́ yò Pwəə yó w ń zhe: "Cɔ cə́bal, nə́ zhe yə̀-zùlə́ nántwə̌ nə́ cɔ w wẽ́, sə wɔ́ ǹmyɛ́ jàn yilə. Ǹ tumə né ce nə́ cɔ w kwɛrhɛ dɛ̃́dɛ̃́. 3Nə́ nə cɛ̀nɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ twéé twéé, jààsɛ́ gakó, nə́ zɛ̃̀ nə́ r'é ce ǹ nə̀bán dɛ̃́dɛ̃́ rə̀myɛ́ gakó yilə. 4À t'â yǎl a lyɛ̀ɛ̀ mɔ́ dɛ̃́dɛ̃́ yé, sə à n'â lwə̀l mó ǹ wu-bɔ̀nɔ̀ w yilə, sə́ cili kɔn dɛ̀bɛ́ nə́ la byilu mú námpɔ́lɛ́. 5"Nə́ pwírí bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ wɔ́ lyì-bəlwɛ̀lɛ́. Ń nə́ ń lwe Zhwifubá dwã nɛ lũ w púlə́púlə́ wẽ́. E jà ń wɔ́ Nazarɛtɛ lyì bí gùlú w yé né cə́bal. 6Ń gaga mɔ́ yà ń nə́ ń yǎl n wɛ̀rhɛ́ ywẽ̀ jàlà rə̀ n'ê byili bə̀ ń tá ń nyàm Yi jì y yé. Nə́ zɛ̃̀ nə́ zə mɔ. ((Nə́ y'ǎ n'é yǎl nə́ bùr ń bùrsí sə tó ǹdə nə́ nyí rí gə́ n'ê byili ní, 7sə shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ yó-cə́bal Ləzhaasɛ zwẽ mo nə́ jɔ̃̀ w ǹdə́ jàn. 8N zɛ̃̀ n pə nə́ba nyí bə̀ nə́ zə mɔ nə́ b'ě byili yò w ǹmyɛ́ nɛ.)) Bwə̌rh mo ǹ cìcì ni. Ǹ b'ǎ lwar bə̀ tɛ̀bɛ́ gakó nə́ r'é byili bə̀ ń wɛ̀rhɛ́ mɔ́ wɔ́ zhə̀nà." 9Sə Zhwifubá swéné tɛ̀bɛ́ Tərtuluusi byili mú. Bə wɔ̀ bə̀ wɔ́ èta cìcì. 10Cɔ w cə́bal mɔ́ zɛ̃̀ n zhẽ̌ ń jɛ̃̀ dɛ̃̌ n wɔ̀ Pwəə ne bə̀ ń zɔ̌m. Pwəə zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "À yě bə̀ ǹ gə́ wɔ́ dwí rí tɛ̀bɛ́ bùr-kárna mɔ́ byinə né já. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce à zhǐ ǹ yé né à n'â byili mú à yò w kùr ǹdə́ wu-jɔ̀, b'à yě bə̀ ǹ b'ǎ nyɛ̀ɛ̀ ò kùrə̀. 11Ǹ cìcì mú wɔ̌ ǹ lwar rɛ: à gə́ tú Zhərəzalɛm Yi còrhó yil mó bə dwã shí ǹdə́ nə̀lyè du yé. 12Bə̀ yə̀ nɛ nɛ à zhǐ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w ráá Zhwifubá dwã-gùúlí jìsí wə, ráá cɔ w wa, àmyɛ́ ǹdə́ lò n'é mà dwã nyə̀-pǎr, ráá à ce lyì-zhǎ n'ê bwí dwã yé. 13Ywẽ̀ né nyɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê cĩ́ à yó w mó, kaka tɛ̀nɛ́ rə̀ n'ê byili bə̀ nə̀ wɔ́ zhə̀n yé. 14"Cili kɔn dɛ̀bɛ́ à la mɔ́ byilu mú: àmyɛ́ n'â tó Yezu Kristə sɔ́má y à b'â cèrhé nə́ nàmbala bɛ́ Yi rí. À j'à n'â zwẽ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ kɛ̃ Muyiisi nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́, ǹdə́ Yi nyì-zwennə bé sábá nɛ́ wẽ́ mó nyí. Bə̀myɛ́ zɛ̃̀ bə̀ n'ê wə̀l bə̀ sɔ́má y èmyɛ́ də̀ zhə̀n yé. 15Kɔn rə̀dù à n'â dɛ̃̀ Yi sõ: byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cĩ́ ywẽ̀ né à yó w mó myɛ n'ê dɛ̃̀ kɔn dɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́. Nə́myɛ̌ ga yě bə̀ Yi bá bwìrhì wu-cángá cìnə́, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ wu-cángá cìnə́ ga. 16Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce àmyɛ n'â ce jàn nɛ́ twéé gakó mùnì ga à bə̀ká gwar Yi ráá lò yé. 17"À zhǐr Zhərəzalɛm nɛ́, a wɛ̀rhɛ́ byinə nánzhəzhɔ̌ ǹdə́ à k'â yə̀ gàà zhə̀l yé. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, a zɛ̃̀ a zə sə̀byǐ a bə̀ à la má sɛ̃ à dwí rí ni, sá pə à jɛ̃̀-kɔn Yi ni. 18À gə́ tó a wɛ̀rhɛ́ jìmdì vǔr tum dí a zhɛ̀, wɔ́ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wẽ́ bə̀ nɔ nɛ nɛ́. Lyì-zhǎ y'à tɛ̀nɛ́ gàà, búlə́ myɛ y'à tɛ̀nɛ́ gàà yé. 19"Azhi tənà y Zhwifubá jàlà y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà. Kɔn gə y'à ŋwɛ́nɛ́, wɔ́ bə̀myɛ́ bə̀ y'à mə̌ sə bə zhì ǹ yé né èlǎsɛ̃́ bə byili ri. 20Ráá bə̀ gə́ zə nɛ bə vò Zhwifubá bùrsí gùlú w nánfɔ̀lɔ̀ w lyì bí yé né mó yi ní, lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ nyɔ̀nɔ̀ mɔ́ gə pwírí à wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bə càn, sə bə byili wɛ̀. 21À zhì bùrsí cìnə́ yé né a bya a wɔ̀: 'E zɛ̃̀ wɔ́ à gə́ wò bə̀ nyǐ à n'â zwẽ nyí bə̀ Yi bá bwìrhì cùùrì mú yil bə̀ zə nɛ bə b'ǎ yé né?' Wɔ́ rə̀myɛ́ dúdú à zɔ̀m." 22Bə̀ y'à zɔ̀m Yezu Kristə sɔ́má y zɔ̀mà Fyilisi sõ ń yě è yò zhə̀nà. Sə ń yə̀ bùrsí kɛ́ rə̀myɛ́ yó yé. N zɛ̃̀ n wɔ̀ Zhwifubá ne: "Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ gakó yó-cə́bal Ləzhaasɛ gə túwə́, à bá nyǐ á yò w ma." 23N zɛ̃̀ n pə nyí shə̀dɛ́ɛ́sɛ zɔ̌m yó-cə́bal mɔ́ nɛ bə̀ ń yìlì Pwəə ne, sə ń bə̀ká n lyẽ mo yé, bə̀ ń dɔwabá gə tú bə̀ n'ê yǎl bə sɛ̃ mɔ, sə ń bə̀ká n cə̀r be yé. 24Dwã màngɛlɛ́ rə̀myɛ́ kwã nɛ́, cɔ cə́bal Fyilisi ǹdə́ ń kɛ̃ Dərəshii bà. Ń kɛ̃ mɔ́ ńmyɛ̌ mɔ́ yà ń wɔ́ Zhwifubá bə̀kɔ́. N zɛ̃̀ n ce bə byẽ̀ Pwəə n bə̀ ń nə́ ń zɔ̀m Yezu Kristə ne zhú mú yò, n zɛ̃̀ ń nə́ ń cili. 25Sə Pwəə yà ń nə́ ń byili lò gə́ mə̌ sə́ zə ǹ cìn ní, ǹdə́ ǹ gə́ mə̌ sə́ wɛ̀rhɛ́ nɛ́, mùnì ga ǹ tùntwə̃̀ə̃̀ né sú Yi yírhə́. Sə ń byili n súlí bə̀ nyǐ Yi bá kə́ lyì bí gakó bùrsì. Rə̀myɛ́ ce ywẽ zə Fyilisi, n zɛ̃̀ n wɔ̀ Pwəə ne: "Yẽ̌ èta sə́ vò. À gə tú à zhe ǹ tum dɛ̃, à má byẽ̀ mó." 26Ń yà ń nə́ ń bùl bə̀ Pwəə gə ń mà n pɔ̃ wársɛ. Rə̀myɛ́ ce, ń yà ń nə́ ń byẽ̀ mò ń twí ń sõ bə̀ zhərhə. 27Kɔn wɛ̀rhɛ́ byinə nə̀lyè, rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Porəshuusi Fesətuusi bə̀ n zwẽ Fyilisi jàà yá. Sə Fyilisi gə́ yà ń nə́ ń yǎl n wɛ̀rhɛ́ Zhwifubá pùbùlə̀ mó ce, ń já n yẽ̌ Pwəə ne byə̀nə́-jì y wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\