Tùntúmə́ bé 25

1Fesətuusi gə́ tú tənà y èmyɛ́ wa, ń dwã nə̀tɔ̀ yùwə̀, n zɛ̃̀ n zhì Səzarɛ n vò Zhərəzalɛm. 2Ń gə́ yú gàà, Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé, ǹdə́ Zhwifubá lyì-fwààlɛ́ bə̀ ń sõ, bə̀ n'ê cĩ́ yò Pwəə yó wə. 3Bə cə̀ə̀lè bə̀ n'ê lwə̀l Fesətuusi ni bə̀ ń ce bə ká zə Pwəə bə mé vò Zhərəzalɛm. Bə̀ y'à wɛ̀rhɛ́ nyí rə̀dù bə̀ n'ê yǎl bə shèè bə gu Pwəə sɔ́má yó. 4Fesətuusi wɔ̀ bɛ: "Pwəə ŋwɛ́nɛ́ byə̀nə́-jù w Səzarɛ nɛ́, sə àmyɛ́ cìcì k'â n'â yǎl a vò dwã nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nɛ. 5Ǹd'á jàlà gə wɔ̌, sə bə bə̀ bə tó ne bə vò. Bə̀ gə yúwə́, kɔn dɛ̀bɛ́ ń wɛ̀rhɛ́ rə̀ wɔ́ lwɛlɛ, bə̀ má byili." 6Sə Fesətuusi yə̀ dwã lyɛlɛ ráá shí lyɛ̃ Zhərəzalɛm nɛ́ yé, n ká n kwɛ̃̀ n vò Səzarɛ. Ń gə́ yú gàà, è zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ y yùwə̀, n vò n jòm bùrsí jàà y wa. N ce bə zə Pwəə bə bà. 7Pwəə gə́ tú n yí, Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ tó bə shí Zhərəzalɛm mɔ́ zɛ̃̀ bə kə́kɛ́lɛ́ mɔ, bə̀ n'ê cĩ́ ywẽ̀ nánzhəzhɔ̌ nyɛ̀bɛ́ nə̀ jɛ̀ ń yó wə. Bə j'à wàr kaka bə̀ n'ê byili bə̀ ywẽ̀ né nə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ zhə̀n yé. 8Pwəə zɛ̃̀ n wɔ̀: "À yə̀ Zhwifubá nyə́ né lyɛ̃ yé. À yə̀ Yi jì y cɔ̀ yé. À yə̀ Orɔm pyɔ̌ mɔ́ myɛ dwé yé." 9Sə Fesətuusi yà ń nə́ ń yǎl n wɛ̀rhɛ́ Zhwifubá pùbùlə̀. N zɛ̃̀ n bwə̀rh Pwəə n wɔ̀: "Ǹ b'ǎ vò Zhərəzalɛm bə vò e bùr ǹ bùrsí à yírh w gàà?" 10Pwəə wɔ̀: "Wɔ́ Orɔm pyɔ̌ mɔ́ bùrsí jì y wẽ́ bə̀ zə nɛ bə zù ní. Wɔ́ gàà à bùrsí mə̌ sə sə bùr né. Ǹmyɛ́ cìcì mú yě náàcɛ̀nɛ́ b'à yə̀ Zhwifubá ne dwé yé. 11À gə y'à dó dóó kɔ̀bɔ́ ò bá ce bə gu ni, à y'à t'â la à gu mú yò cõ yé. Sə ywẽ̀ né nyɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cĩ́ à yó w mó òdù ga gə də̀ zhə̀nà, lò bə sɔ́má zhe ń mà n zə nɛ n pə Zhwifubá ne yé. À n'â yǎl bə̀ Orɔm pyɔ̌ mɔ́ bǔr à bùrsí." 12Fesətuusi zɛ̃̀ n zɔ̀m ǹdə́ ń sanna bɛ́, n zɛ̃̀ n wɔ̀ Pwəə ne: "Ǹ gə́ wò bə̀ ǹ nə́ ǹ yǎl bə̀ Orɔm pyɔ̌ mɔ́ bǔr ǹ bùrsí mú ce, wɔ́ ńmyɛ̌ sõ ǹ b'ǎ vò né." 13Dwã màngɛlɛ́ rə̀myɛ́ kwã nɛ́, pyɔ̌ Agərəpa ǹdə́ ń nəkɔ́ Bereniisi bə̀ Səzarɛ bə̀ la Fesətuusi co, 14sə bə̀ dɛnɛ gàà. Fesətuusi já n byili Pwəə yò w pyɔ̌ mɔ́ nɛ n wɔ̀: "Fyilisi yẽ̌ lò mə̀dù nì byə̀nə́-jù w nyɔ̀nɔ̀. 15À gə́ zhə̀l Zhərəzalɛm yó, Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Zhwifubá náncɛsɛ́ zɔ̀m ń yò ǹdə́ nɛ. Bə̀ n'ê yǎl b'à kə́ ń bùrsì a pɔ̃ dóó, 16sə à wò bè bə̀ nyǐ Orɔm lyì bí t'â pɛ sɔ́má bə̀ kɛ́ lò bùrsì èta yé. Ńmyɛ̌ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cĩ́ yò w ń yó w mó ga mə̌ sə bə jòm tɛ̃́, ńmyɛ cĩ́ ń nyí yò. 17"Bə já zɛ̃̀ bə tó ne bə bà. È zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ yá, a vò a jòm bùrsí jàà y wa, a ce bə zə bal mɔ́ bə bà. 18Byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cĩ́ yò w ń yó w mó myɛ bà. Àmyɛ́ y'à n'â bùl bə̀ wɔ́ yò kɔ̀bɔ́ ò jɛ̀ ń wɛ̀rhɛ́, sə à pwírí è də̀ èta yé. 19Wɔ́ bə̀myɛ Yi-sɔ́má nyə̀ná nyə̀-pǎr bə̀ y'à n'ê mà, e súlí lò mə̀dù ń yíl Yezu, sə lò mó ńmyɛ̌ mɔ́ cùwə̀. Pwəə zɛ̃̀ ń zhe bə̀ ń ŋwɛ́nɛ́. 20Àmyɛ́ yə̀l à gə́ bá bùr bùrsí sə̀myɛ́ dwí rí ní yé. Rə̀myɛ́ ce, a bwə̀rh mò a nyǐ ǹdə́ ń gə nə́ ń yǎl n vò Zhərəzalɛm bə bùr ń bùrsí gàà. 21Sə ń wò bə̀ ń nə́ ń yǎl bə̀ Orɔm pyɔ̌ mɔ́ bǔr si. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, a ce bə yẽ̌ mo byə̀nə́-jù w gwẽ̌, sə à bá wɛ̀rhɛ́ a ce bə zə mɔ bə vò Orɔm pyɔ̌ mɔ́ sõ." 22Agərəpa zɛ̃̀ n wɔ̀ Fesətuusi ni: "Àmyɛ n'â yǎl a cili ń zɔ̀mà nɛ́." Fesətuusi wɔ̀ mɔ̀: "Nəkɔl à bá ce n bə̀ n zɔ̀m ń cili." 23È zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ y yùwə̀, Agərəpa ǹdə́ Bereniisi ǹdə́ bə̀ kwã-lyì bí bé zù bùrsí jì y wə, bə jòm tɛ̃́, bə̀myɛ́ ǹdə́ shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ yó-cìnə́ bé, ǹdə́ cɔ w lyì-fwààlɛ́. Fesətuusi zɛ̃̀ n pə nyí bə zə Pwəə bə bà. 24N zɛ̃̀ n wɔ̀: "Pyɔ̌ Agərəpa, ǹd'ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ gakó á tó nə́ba á jě nyɔ̀nɔ̀ mɔ́, nyǐnə wɔ́ bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ yil Zhwifubá nánzhəzhɔ̌ tú à sõ Zhərəzalɛm nɛ́ ǹdə́ nyɔ̀nɔ̀ ga, bə̀ n'ê búbwéé bə̀ ń mə̌ ǹdə́ gu mú. 25Sə àmyɛ́ pwírí kaka tɛ̀nɛ́ rə̀ n'ê byili bə̀ ń mə̌ ǹdə́ gu yé. Sə ń cìcì byili bə̀ ń nə́ ń yǎl bə̀ Orɔm pyɔ̌ mɔ́ bǔr ń bùrsí. Rə̀myɛ́ ce, à bá ce n vò gàà. 26Kɔn j'à tɛ̀nɛ́ à nə pamparɛ̃ɛ̃ à bá kɛ̃ a byili pyɔ̌ mɔ́ nɛ ń yil yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ yil à ce bə zə mɔ bə bə̀ á yé né. Kɔn du, ń zhǐ ǹ yé né pyɔ̌ Agərəpa. Bwə̌rh mo. Ń gə byili kɔn gə́ wɔ́ nɛ́, à má zɛ̃̀ a ŋwɛ̀nɛ́ a nə kɔn a kɛ̃. 27È gə wɔ́ àmyɛ́ yilə, ǹ gə ce byə̀nə́-jì lò zhə̀l pyɔ̌ yé né ǹdə́ ǹ yə̀ ń yò kùr nɛ ń byili, rə̀ bə kùr zhe yé."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\