Tùntúmə́ bé 26

1Agərəpa wɔ̀ Pwəə ne: "Ǹ wɔ̌ ǹ zɔ̀m èlǎsɛ̃́." Pwəə zɛ̃̀ n zhẽ̌ ń jɛ̃̀ dɛ̃̌ n wɔ̀: 2"Pyɔ̌ Agərəpa, à gə́ zhǐ ǹ yé né zà à la byili ywẽ̀ né nyɛ̀bɛ́ gakó Zhwifubá n'ê cĩ́ à yó w mó ce à wu nyɛ̀, 3bə̀ ǹ yě bə̀ lùl-e-pwírí y ǹdə́ bə̀ nyə̀-pàárɛ́ gə́ wɔ́ nɛ́ náàcɛ̀nɛ́. Rə̀myɛ́ ce, à n'â lwə̀l mɔ́, sə́ zhìlì ǹ yala nɛ ń cili kɔn dɛ̀bɛ́ à la zɔ̌m. 4"Zhwifubá gakó yě à gə́ yàl nɛ́ à bə̀swɛ́nɛ́ yi ní ga à dwí rí wẽ́ ǹdə́ Zhərəzalɛm nɛ́. 5Bə̀ yě à pár kɔn dɛnɛ. Bə̀ yě b'à wɔ́ Farɛzhɛ̃ɛ̃, e j'à wɔ́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá bə̀ zum dɛ̃́dɛ̃́ Muyiisi nyə́ né zõ mó yil du bə̀ dwã bɛ́. Zhwifubá gə n'ê yàlá, bə̀ wɔ̌ bə̀ byili bə̀ nyǐ rə̀myɛ́ wɔ́ zhə̀nà. 6À n'â dɛ̃̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi bwəl rə̀ nyí nə́ nàmbala bɛ́ nɛ mɔ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ yil bə̀ zɔ nɛ èlǎsɛ̃́ bə̀ m'ê bùrə̀. 7Nə́ dwí rí kwálsɛ́ shí ǹdə́ sə̀lyè y lyì bí n'ê dɛ̃̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi bwəl rə̀ nyí mú, bə̀ m'ê cèrhé Yi cəcɛ̃ ǹdə́ nə̀nyɔ́nɔ́. Pyɔ̌ Agərəpa, àmyɛ n'â dɛ̃̀ kɔn dɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ yil Zhwifubá n'ê cĩ́ ywẽ̀ à yó wə. 8Wɔ́ byè yil ámyɛ̌ Zhwifubá nə t'á yǎl á zwẽ nyí bə̀ nyǐ Yi má bwìrhì cùùrì? 9"Àmyɛ́ cìcì mú y'à n'â bùl b'à mə̌ sá wɛ̀rhɛ́ à gə́ wɔ̌ nɛ́ gakó a cɔ̀ Nazarɛtɛ lyì bal Yezu yil lé. 10Wɔ́ èta à y'à n'â wɛ̀rhɛ́ nɛ́ Zhərəzalɛm nɛ́. Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé y'à pɔ nɛ sɔ́má à n'â zal Yi lyì nánzhəzhɔ̌ à ce byə̀nə́-jù wə̀. Sə bə̀ gə pɔ nyí bə̀ bə̀ mə̌ ǹdə́ gu, à wu yá zə nyɛ̀n rə̀ yilə. 11À y'à n'â tó Zhwifubá dwã-gùúlí jìsí wẽ́ à nwɛ̀nɛ̀ Kristə-lyì bí, à n'â yǎl a nyɛ́ɛ́ bɛ bə yẽ̌ Yezu ni zhú mú ni. À lyim y'à zɛ̃̀ dɛ̃́dɛ̃́ ǹdə́ bɛ. A twèlé a vò a nwɛ̀nɛ̀ bɛ̀ cɛmɛ dwã w myɛ. 12"Dɛ̃ rə̀dù, vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé y'à twĩ̀ nì à la Damaasɛ a vò a zə Kristə-lyì bí. 13Pyɔ̌ Agərəpa, à tú a yí sɔ́má yó, ǹdə́ yi rí yú yə́-pɛ̀lɛ́ ecəl wə, a já nə pwẽ̀ nánfɔ̀lɔ̀ rə̀ shí dɛ̃̌, rə yə̌r rə kə́kɛ́lɛ́ àmyɛ́ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à tó ne mó ga. Rə̀ y'à du nə̀nyɔ́nɔ́ pwẽ̀. 14Nə́ gakó já ló tɛ̃́. A nyɛ̀ɛ̀ cəl rə̀ byẽ̀ nè ǹdə́ nə́ dwí rí zɔ̀mà rə wɔ̀: 'Swəə, Swəə, byè yil ǹ nə́ ǹ nwɛ̀nɛ̀ nɛ̀? Byè yil ǹ nə́ ǹ jíjǐ ǹdə vwǎm mɔ̀bɔ́ mə̀ cə́bal nə́ ń mà ǹdə́ də̀-dɔ̀lɔ̀ ta?' 15"A zɛ̃̀ a bwə̀rh a wɔ̀: 'Yó-cə́bal, ǹmyɛ́ wɔ́ mɔ̌ lò?' N wɔ̀ nɛ̀: 'Àmyɛ́ wɔ́ Yezu. Wɔ́ àmyɛ́ ǹ nə́ ǹ nwɛ̀nɛ̀ mɔ́. 16Zɛ̃̀ ń zhì dɛ̃̌, b'à cír mó ǹ la yə̀ à tùntùnnə̀. Wɔ́ rə̀myɛ́ yil à byili mú à cìnə̀. Ǹ b'ǎ yə̀ à zhə̀n-cínnə, mùnì ga ń byili lyì bí dwã bɛ́ nɛ kɔn gə́ tó né ń bə́ nə nɛ zà, sə́ byili bi kɔn dɛ̀bɛ́ à gwẽ̌ la ce ǹ yírhə́ nə mɔ́ myɛ. 17À bá yìlì mú Zhwifubá ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó wẽ́. Wɔ́ bə̀myɛ́ sõ à la mɔ́ nɛ́ tũ̌, 18mùnì ń púr bə̀ yírhə́, bə du cə-byín wẽ́ bə bə̀ pwẽ̀ wə̀; bə du Shətana jɔ̃̀ w bə zù Yi, mùnì bə nə bə̀ yə̀-bəlwàálɛ sǔbri, sə bə nə cəl jàà y kɛ̀bɛ́ Yi cĩ́ rə̀ lyì bí ni mú wẽ́.' 19"Pyɔ̌ Agərəpa, kɔn zhí rə̀myɛ́ yi ní ga, à yə̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi zhì dɛ̃̌ rə byili ni èta mɔ́ cẽ yé. 20À jɛ̀rɛ̀ a bwə̀l Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ a byili Damaasɛ lyì bí ni; a zɛ̃̀ a bwə̀l lè a byili Zhərəzalɛm lyì bí ni; rə̀myɛ́ kwã nɛ́, a bwə̀l lè a byili Zhide tənà y lyì bí gakó ne; a zɛ̃̀ a bwə̀l lè a byili cɛmɛ nɛ́ dwã bɛ́ lyì bí ni, bə̀ bə̀ pyìrhí bə̀ wun bə zù Yi, sə bə twĩ̀ tùntwə̃̀ə̃̀ nyɛ̀bɛ́ nə̀ bá byili bə̀ bə̀ pyìrhí bə̀ wun zhə̀nà. 21"Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce Zhwifubá zə nɛ ǹdə́ à ŋwɛ́nɛ́ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, bə̀ y'à n'ê yǎl bə gu ni. 22Sə Yi sɛ̃ nɛ kɔn mé yí zà, à gwẽ̌ zhǐ à wɔ́ rə̀ zhə̀n-cínnə lyì-fwààlɛ̀ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ lyì-fwààlɛ̀ ga yé né. Wɔ́ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi nyì-zwennə bé ǹdə́ Muyiisi byili bə̀ rə̀ mə̌ sə rə wɛ̀rhɛ́ mɔ́ yò à n'â zɔ̀mà, sə è də̀ kɔn dõ yé. 23Bə̀ wò bə̀ bə̀ má nwɛ̀nɛ̀ Kristə mó, sə wɔ́ ńmyɛ̌ ń mà n yə̀ nã́yə́ə́ mó n bwìrhì n zɛ̃̀ n du cùùrì wẽ́, n bwə̀l pwẽ̀ dé yò n byili Zhwifubá ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó ne." 24Pwəə gwẽ̌ nə́ ń byili kɔn gə́ tó né mó, sə Fesətuusi bya n wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ cèrhè dɛ̃́dɛ̃́; rə̀myɛ́ ce ǹ wu w jé ń jǐrh nyə̀nyà." 25Pwəə wɔ̀ mɔ̀: "À yó-cə́bal mɔ́ sõ, à yə̀ nyə̀nyà jǐrh yé. Zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ à n'â byili mú wɔ́ zhə̀nà. Nə̀ də̀ zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ nə̀ bə kùr zhe yé. 26Pyɔ̌ Agərəpa də̀ zhə-bal ywẽ̀ né nyɛ̀bɛ́ wẽ́ yé. Ń yě nə̀ yé-shò. Nə̀ yə̀ shèè gɔ́gwã́ w nə mé wɛ̀rhɛ́ yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce à má zɔ̀m kɔn gakó ń yé né ǹdə́ à wu gakó. 27Pyɔ̌ Agərəpa, ǹ nə́ ǹ zwẽ kɔn dɛ̀bɛ́ Yi nyì-zwennə bé byili mú nyí? À n'â bùl bə̀ nyǐ ǹ nə́ ǹ zwẽ rə̀ nyí." 28Agərəpa wɔ̀: "Ǹ nə́ ǹ yǎl ń ce a jǐrh Kristə-lò ǹ kùr yó èlǎsɛ̃́?" 29Pwəə wɔ̀ mɔ̀: "È gə wɔ́ èlǎsɛ̃́, ráá kɔn má dɛnɛ ń mə́ jǐrh Kristə-lò myɛ, àmyɛ́ n'â lwə̀l Yi ni sé bə̀ká yə̀ ǹ dúdú yé, sé yə̀ ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ gakó á zhǐ zà á n'á cili à zɔ̀mà nɛ́ mɔ́, mùnì ga ámyɛ jǐrh ǹdə àmyɛ ta. Sə à t'â yǎl bə̀ bə̀ zə ámyɛ bə lyẽ ǹdə àmyɛ́ ta yé." 30Rə̀myɛ́ yó, pyɔ̌ mɔ́ ǹdə́ cɔ w cə́bal mɔ́ ǹdə́ Bereniisi, e súlí lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à tó bə̀ ŋwɛ́nɛ́ gàà mɔ́ gakó shí tɛ̃́ bə zɛ̃̀, 31bə zə dwã bə vò kwã nɛ́, bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ dwã bə̀ zhe: "Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ yə̀ kaka wɛ̀rhɛ́ rə̀ n'ê byili bə̀ ń mə̌ ǹdə́ gu, ráá byə̀nə́-jù w co yé." 32Agərəpa zɛ̃̀ n wɔ̀ Fesətuusi ni: "Ń gə yà ń yə̀ wə̀l bə̀ wɔ́ Orɔm pyɔ̌ mɔ́ ń mà n bùr ń bùrsí, nə́ y'ǎ b'ǎ dwĩ̀ mù."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\