Tùntúmə́ bé 27

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, bə zɛ̃̀ bə pə nə́ba sɔ́má bə̀ nə́ zhəl nə́ zù bǔ-bwəl nə́ byɛrhɛ nə́ vò Yitəlyi. Bə ce Pwəə ǹdə́ byə̀nə́-jì lyì dwã màngɛlɛ́ tó shə̀dɛ́ɛ́sɛ zɔ̌m yó-cə́bal mə̀dù ń yíl Zhilyuusi ni. Ńmyɛ̌ ǹdə́ ń shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ ŋwɛ́nɛ́ gùlú w kɔ̀bɔ́ bə̀ y'à n'ê byẽ̀ bə̀ "Orɔm pyɔ̌ shə̀dɛ́ɛ́sɛ" mɔ́ wẽ́. 2Nə́ yí nə́ nə bǔ-bwəl rə̀dù rə̀ y'à shí cɔ w kɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Adərəmyiiti mú, rə̀ n'ê zhǐr rə̀ la Azhi tənà y cɛmɛ nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ bwə́l nə̀-fɔ̀lɔ̀ w nɛ mɔ́ wa. Masɛdwanɛ tənà y cɔ w bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Tesəloniki mú lyì bal mə̀dù yà ń tó nə́ba. Ń yíl Arəsətarkɛ. 3È zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ yá, nə́ yí Shədɔ̃. Zhilyuusi yà ń zhe Pwəə náàcɛ̀nɛ́. N pɔ̃ sɔ́má n vò n nə ń dɔwabá, bə sɛ̃ mɔ ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ ń zhe rə̀ tum. 4Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, nə́ zhǐr gàà nə́ la, sə nə́ pwírí zho w zǎ né yé. Rə̀myɛ́ ce, nə́ k'á byə́byɛ́lɛ́ nə́ tó cɔ w ò ŋwɛ́nɛ́ nɛ̃̌ mɔ́ cəcəl w ò yíl Shipiri mú kwã nɛ́. 5Nə́ lyɛ̃ nə́ tó nɛ̃̌ mɔ́ w kɔn zǎ Shilishi tənà y ǹdə́ Pə̃fyili tənà y səta nə́ m'é yí Myəra, Lyisi tənà y wa. 6Shə̀dɛ́ɛ́sɛ yó-cə́bal mɔ́ nə bǔ-bwəl rə̀dù gàà rə̀ y'à shí cɔ w bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Alɛsãdəri mú, rə̀ n'ê zhǐr rə̀ la Yitəlyi, n já n ce nə́ zù rə̀myɛ́. 7Nə́ wɛ̀rhɛ́ dwã nánzhəzhɔ̌ ǹdə́ bǔ-bwəl lé n'ê zhə̀l námpɔ́lɛ́ námpɔ́lɛ́. Nə́ nwɛ̀nɛ̀ nwɛ̀nɛ̀ nə́ b'ě bwəlse cɔ w kɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Ciniidi mú. Zho w gə́ y'à zǎ nə́ yé mó ce, nə́ k'á tó jàà èdù səta è yíl Saləmɔnnɛ. Nə́ lyɛ̃ nə́ byə́byɛ́lɛ́ nə́ tó cɔ w ò ŋwɛ́nɛ́ nɛ̃̌ mɔ́ cəcəl w bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Kərɛtɛ mɔ́ kwã nɛ́. 8Nə́ kwè Kərɛtɛ bù-cǔ w dwɛ̀lɛ̀, nə́ nwɛ̀nɛ̀ nwɛ̀nɛ̀ ǹdə́ bǔ-bwəl lé nə́ vò nə́ yí jàà èdù bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ "Bǔ-bwələ zhǔ jàà kɛ̀bɛ́ è càn". Jàà y èmyɛ́ ǹdə́ cɔ w kɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Lazɛ mɔ́ bwə́l dwã nɛ. 9Nə́ gə́ dɛnɛ mɔ́ ce, yi-byíní cànà y nyì-lyõṍ w y'à lyɛ̃. Kɔn zɛ̃̀ e jǐrh zwini ǹdə́ bǔ-bwəl mé vò jàà wà. 10Pwəə zɛ̃̀ n wɔ̀: "À lyì, à yě bə̀ zwini la nɛ́ yál dɛ̃́dɛ̃́ sɔ́má y yó. Bǔ-bwəl lé ǹdə́ wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ wẽ́ mó la zhìlù. Sə nə́myɛ̌ cìcì mú gə yə̀ dɛ̃̀, nə́ t'á la lú yé." 11Shə̀dɛ́ɛ́sɛ yó-cə́bal mɔ́ yà ń zhe lò mó mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń dùr bǔ-bwəl lé mó ǹdə́ bǔ-bwəl lé cə́bal mɔ́ zhə̀n du Pwəə zɔ̀mà nɛ́. 12Kɔn súlí myɛ, è gə́ y'à wɔ́ wàr yi mú ce, bə̀ y'à wàr bə̀ bá mɛ̃ jàà y èmyɛ́ wẽ́ yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ bǔ-bwəl lé wẽ́ mó nánzhəzhɔ̌ y'à n'ê yǎl sə bə zhǐr gàà ǹdə́ kɔn gə wɔ̌, sə bə lyɛ̃ bə yí bǔ-bwələ jàà dõ wə. Bə̀ n'ê byẽ̀ jàà y èmyɛ́ bə̀ Fənishi. Èmyɛ ŋwɛ́nɛ́ Kərɛtɛ nɛ́. È zǎ yi-zùr səta. Wɔ́ gàà bə̀ y'à n'ê yǎl bə mɛ̃ nɛ́ bə dɛ̃̀ wàr yi rí gə tú è lyɛ̃. 13Rə̀myɛ́ yi ní, zho zɛ̃̀ o shí nə́ jə̀gwã̀ nɛ̀ ò n'ô ce námpɔ́lɛ́ námpɔ́lɛ́. Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ bǔ-bwəl lé w mó pwírí kɔn bá yə̀ ǹdə bə̀ gə́ n'ê yǎl nɛ́. Bə já zhǐr ǹdə́ bǔ-bwəl lé bə kwè Kərɛtɛ bù-cǔ w dwɛ̀lɛ̀ bə̀ m'ê la. 14Nə́ gə́ zhǐr námpɔ́lɛ́, zho nánfɔ̀lɔ̀ ká shí nə́ jə̀jĩ́ ni, Kərɛtɛ pyààrɛ́ səta, o zɛ̃̀ ò n'ô ce. 15Zho w já zə bǔ-bwəl lé ò la. O ce rə̀ k'ê wàr sə rə zǎ nə́ gə́ y'ǎ n'é yǎl má yé. O já zə nə́ba ò m'ô la. 16Cə-bwɛ̀lɛ́ èdù ŋwɛ́nɛ́ nɛ̃̌ mɔ́ cəcəl wə, è yíl Kɔda. Nə́ vò nə́ tó è səta nə́ r'é lyɛ̃. Bǔ-bwəl námpɔ́lɛ́ y'à lyẽ nánfɔ̀lɔ̀ w kwã ǹdə́ nyínsi lyì bí zõ yilə. Sə nə́ gə́ yú cə-bwɛ̀lɛ́ y èmyɛ́ səta, e cə̀r zho w yé ne, ce nə́ ŋwɛ̀nɛ́ nə́ nwɛ̀nɛ̀ nwɛ̀nɛ̀ nə́ vwɛ̃ vwɛ̃ bǔ-bwəl lé námpɔ́lɛ́ yá, 17nə́ kwè y nə́ cĩ́ nánfɔ̀lɔ̀ w wa. Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê dùr rè mó zɛ̃̀ bə zə nyínsi bə lyẽ nánfɔ̀lɔ̀ wá, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê bùl bə̀ bǔ-bwəl lé gə è bwəlse nyɔ̀rhɔ́ w ò ŋwɛ́nɛ́ Lyibyi bù-cǔ w səta mɔ́ nɛ. Ywẽ zɛ̃̀ rə̀ zhe be bə̀, dɛ̀ga rə̀ bá yí nyɔ̀rhɔ́ w nɛ rə tu. Dɔ̌ nánfɔ̀lɔ̀ òdù y'à ŋwɛ́nɛ́ rə̀ wẽ́. Ywẽ dé ce bə lyẽ w bǔ-bwəl lé ne, bə ji nɛ̃̌ mɔ́ wa, o zə rɛ o zǎ zho w gə́ la mə̀gã̌ mɔ́. 18Zho w já gwẽ̌ cə̀ə̀lè ò n'ô nwɛ̀nɛ̀ nə́ba dɛ̃́dɛ̃́, rə̀myɛ́ zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ yá, lyì bí zɛ̃̀ bə̀ n'ê vùr wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ bǔ-bwəl lé wẽ́ mó bə̀ lwé nɛ̃̌ mɔ́ wa. 19È lyẽ̌ yùwə̀, bə pwà bǔ-bwəl lé cìcì wu w wẽ̀ dé bə dwĩ̀ nɛ̃̌ mɔ́ wa. 20Nə́ wɛ̀rhɛ́ dwã nánzhəzhɔ̌ ǹdə́ yi rí yə̀ dwi lò nə rɛ ǹdə́ ń yírh yé; cã̀mə́sɔ̀wá myɛ yə̀ dwi cəcɛ̃ nɛ lò nə y ǹdə́ ń yírh yé. Zho w y'à gwẽ̌ n'ô ce dɛ̃́dɛ̃́. Rə̀myɛ́ ce, nə́ y'ǎ k'é t'á bùl bə̀ nə́ b'ǎ lú gaga yé. 21Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ bǔ-bwəl lé wẽ́ mó já dɛnɛ ǹdə́ kùjú jú. Rə̀myɛ́ yó, Pwəə zɛ̃̀ n zhì lyì bí gakó yé né n wɔ̀ bɛ: "À lyì, á gə y'ǎ cili à zɔ̀mà nɛ́, nə́ mɛ̃ Kərɛtɛ nɛ́, nə́ y'ǎ t'á la zwini rí tɛ̀bɛ́ nɔ yé, wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ rə̀ jé mó myɛ y'à t'â la jó yé. 22Sə èlǎsɛ̃́, à n'â lwə̀l ába s'á zə á wun, bə̀ lò mə̀dù ga tá ń la cú á wẽ́ yé. Bǔ-bwəl lé dúdú rə̀ má jé. 23Yi rí tɛ̀bɛ́ à n'â cèrhé, rə̀ cǐ ni mú twĩ̀ rə̀ màlɛ́ka cəcɔ̃ wa, 24e wɔ̀ nɛ̀: 'Pwəə, bə̀ká dùr ywẽ yé. Bə̀ má zə mɔ́ bə vò bə mé bùr Orɔm pyɔ̌ mɔ́ yé né. Yi má tə̀ ǹmyɛ́ yil rə ce lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ tó mó bə̀ ŋwɛ́nɛ́ bǔ-bwəl lé wẽ́ mó gakó lú.' " 25N súlí n wɔ̀ bɛ: "Rə̀myɛ́ ce, à lyì, zəna á wun, b'à yě pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ dɛ̀bɛ́ Yi byili ni mú bá yə̀ zhə̀nà. 26Sə cɔ òdù ŋwɛ́nɛ́ nɛ̃̌ mɔ́ cəcəl wə. Nɛ̃̌ mɔ́ bá dul bǔ-bwəl lé ò bù-cǔ w yó, ǹdə́ nə́ ga." 27Dwã shí ǹdə́ nə̀na ǹdə́ nə́ ŋwɛ́nɛ́ Mədətərənɛ nə̀-fɔ̀lɔ̀ w wẽ́, zho w y'à n'ô lyɛ̀ɛ̀ nə́ba. Èmyɛ́ cəcɛ̃ y yùwə̀, cɛ y gə́ tú e swəl, lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê dùr bǔ-bwəl lé mó y'à n'ê bùl bə̀ rə̀ bwəlse cɛ y nɛ. 28Bə zɛ̃̀ bə kwè nyíní y è y'à ŋwɛ́nɛ́ bǔ-bwəl lé wẽ́, bə̀ lyẽ cɔ̀bɔ́ nɛ mɔ́, bə ji nɛ̃̌ mɔ́ w bə mé myɛrhɛ mə̀ lyìmì rí. Bə pwírí mə̀ lyìmì rí yú mɛ́tərɛ shə́-ètɔ̀ ǹdə́ bwàlpyɛ̀. Bə̀ gə́ twẽ̌ bə yí yé né námpɔ́lɛ́, bə ké myɛrhɛ nɛ̃̌ mɔ́ lyìmì rí, bə pwírí rə̀ bɔ̀, rə jǐrh mɛ́tərɛ shí-èlyè ǹdə́ lyɛlɛ. 29Ywẽ y'à zhe be, bə̀ dɛ̀ga bǔ-bwəl lé bá zhə̀r nə̀myìn-pyàr nɛ̀. Bə zɛ̃̀ bə kwè nyínsi sə̀na sə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ bǔ-bwəl lé wẽ́, bə̀ lyẽ cə̌brɛ nánfwààlɛ̀ nɛ́, bə zə rɛ bə lyẽ bǔ-bwəl lé kwã nɛ́ bə ló nɛ̃̌ mɔ́ wa, mùnì ga bǔ-bwəl lé ŋwɛ̀nɛ́ rə zhì, bə̀ m'ê dɛ̃̀ cə-lár ǹdə́ cə̀cɔ̀rɔ́. 30Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê dùr bǔ-bwəl lé mó y'à n'ê yǎl bə shə́r bə dùr mùnì ga bə lú. Bə zɛ̃̀ bə shèè bə vùr bǔ-bwəl lé námpɔ́lɛ́ y bə ji nɛ̃̌ mɔ́ wa, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ ǹdə wɔ́ cə̌brɛ dwã bə̀ la bǔ-bwəl lé yé né lyõ bə ló nɛ̃̌ mɔ́ wẽ́ ta. 31Pwəə wɔ̀ shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ ǹdə́ sə̀ yó-cə́bal mɔ́ nɛ: "Á gə yẽ̌ lyì bí byɛ̀bɛ́ èta mɔ́ shə́r bǔ-bwəl lé wə, á t'á la lú yé." 32Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ zɛ̃̀ sə gõ̀ nyínsí shɛ̀bɛ́ sə̀ lyẽ bǔ-bwəl lé námpɔ́lɛ́ y nɛ mɔ́, nɛ̃̌ mɔ́ zə rɛ mə lyɛ̃. 33Pwəə zɛ̃̀ n wɔ̀ lyì bí gakó ne ǹdə́ cɛ y gwẽ̌ yə̀ lɛ́, bə̀ bə̀ jí kùjú. Ń wòwə̀: "Á gə́ n'á dɛ̃̀ bə̀ zho w kwi mú, zà wɔ́ dwã shí ǹdə́ nə̀na, ǹd'á gwẽ̌ yə̀ kùjú á nyú w ce yé. 34A zɛ̃̀ à n'â lwə̀l ába s'á jí kùjú á b'á zwẽ á myə̌l lé, b'ǎ mə̀dù ga ywə́ èdù myɛ cìcì t'â la tɛ̃́ tu yé." 35Ń gə́ wò èta, n zɛ̃̀ n kwè búrú, n ce Yi nə̀bán lyì bí gakó yé né, n zɛ̃̀ n kə́ w dwã w ń nə́ ń dɔ̀mà. 36Bə̀ gakó wun za, bə̀myɛ zɛ̃̀ bə jí kùjú. 37Sə nə́myɛ̌ byɛ̀bɛ́ nə́ y'ǎ ŋwɛ́nɛ́ bǔ-bwəl lé wẽ́ mó gakó y'ǎ wɔ́ nunə zwã̌-àlyè ǹdə́ shə́-shàlpyɛ̀ ǹdə́ bwə̀ldù. 38Bə̀ gə́ jú bə sú, bə pwà jíjí-ywə́ə́lé bə ló nɛ̃̌ mɔ́ wa, mùnì ga bǔ-bwəl lé jǐrh fúlə́ə́. 39Cɛ y gə́ lɔ́wá, byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê dùr bǔ-bwəl lé mó nə bù-cǔ wə́, sə bə̀ y'à yə̀l bù-cǔ w òmyɛ́ mɔ́ pár yé. Bə zɛ̃̀ bə nə nə̀-fɔ̀lɔ̀ w gɔ́gwã́ èdù ǹdə́ nyɔ̀rhɔ́ ò pyě də̀dóló nɛ̃̌ mɔ́ wa, sə bə̀ y'à n'ê yǎl ǹdə́ bə̀ gə wɔ̌ sə bə zə bǔ-bwəl lé bə yí gàà, sə bə ce rə zhì. 40Bə zɛ̃̀ bə lwə̌r cə̌brɛ́ bə ló mwə̃́ y wə, bə já zhízhílí bə bwèlé bǔ-bwəl lé nə̀núsí nyínsí, bə zɛ̃̀ bə twẽ̌ bǔ-bwəl lé kàmə̀-jɛ̃̀ y nánfwɛ̀lɛ̀ y e bə̀ dɛ̃̌, zho w zɛ̃̀ ò n'ô cìrh rè rə zǎ nyɔ̀rhɔ́ w səta. 41Nɛ̃̌ mɔ́ y'à n'ê dùr mə̀ jəl dwã jàà èdù wẽ́, sə mə̀ y'à pwà nyɔ̀rhɔ́ mə cĩ́ dwã yó gàà. Bǔ-bwəl lé gə́ yú gàà, rə̀ yé y mɔ́rh. Rə̀ k'ê wàr sə rə twẽ̌ yé, sə nə̀-zha y y'à n'ê wǔr rə̀ kwã yá. 42Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ zɛ̃̀ sə̀ n'ê yǎl sə gu byə̀nə́-jì lyì bí, mùnì mə̀dù ga bə̀ká n tu nɛ̃̌ mɔ́ wẽ́ n ŋwɛ̀nɛ́ n yɛ n jé yé. 43Sə shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ yó-cə́bal mɔ́ gə́ yà ń nə́ ń yǎl n zwẽ Pwəə mó ce, ń yə̀ shɛ̀nɛ́ sə gu bi yé. N pə nyí shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ ǹdə́ byə̀nə́-jì lyì bí ga nɛ, bə̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ gə yě nɛ̃̌ yɔ, sə bə zɛ̃̀ bə fwɛ̃́ nɛ̃̌ mɔ́ wa, bə vò bù-cǔ w ni, 44sə byɛ̀bɛ́ bə̀ dàl mɔ́ zə táàbàr, ráá bǔ-bwəl lé yəywaalɛ́ rə̀ dàl mɔ́ bə mé vò. Wɔ́ èta nə́ wɛ̀rhɛ́ nɛ́ nə́ b'é ŋwɛ̀nɛ́ nə́ yí bù-cǔ w ni sə nə́ gakó lú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\