Tùntúmə́ bé 28

1Nə́ gə́ lú nə́ zhɛ̀, nə́ zɛ̃̀ nə́ lwar bə̀ cɔ w ò ŋwɛ́nɛ́ nə̀-fɔ̀lɔ̀ w cəcəl w mó yíl Maltɛ. 2Sə ò lyì bí zɔ nə́ba náàcɛ̀nɛ́. Dwà y'à n'ê nywɛ̀. Rə̀myɛ́ ce wàr rɛ́ y'à ŋwɛ́nɛ́. Bə zɛ̃̀ bə jéé myǐn tɛ̃́, bə byẽ̀ nə́ba, nə́myɛ̌ ǹdə́ bə̀myɛ́ ga kə́kɛ́lɛ́ mɔ nə́ r'é ywə̀lə̀. 3Pwəə zɛ̃̀ n pwà də̀-bwàálɛ ń la myǐn mú w co, sə́ nyǐ kùwə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ də̀-bwàálɛ́ wa. Myǐn mú lumi rí gə́ kwə̀l yə̀, e já shə́r e byə́byɛ́lɛ́ ń jɛ̃̀ nɛ̀. 4Cɔ w lyì bí gə́ nɔ kùwə̀ y è byə́byɛ́lɛ́ ń jɛ̃̀ y nɛ, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ dwã bə̀ zhe: "Dǒ dǒ myɛ bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ mà n yə̀ lyì-gurnə. Ń lú nə̀-fɔ̀lɔ̀ w wa, sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, Yi gə́ wɔ́ cángá mɔ́ ce, rə̀ t'â yǎl bə̀ ń yál nɛ́ yé." 5Pwəə zhɛ́rhɛ́ kùwə̀ y n ji myǐn mú wə, sə è yə̀ mɔ kaka wɛ̀rhɛ́ yé. 6Bə̀ gakó y'à n'ê bùl bə̀ ń mà n nyə̀lɛ̀, ráá ń mà n tu tɛ̃́ n já n cì. Sə bə̀ dɛ̃̀ dɛ̃̀ rə̀myɛ́ bə ga, kɔn dɛnɛ, bə pwírí kaka yə̀ mɔ̀ wɛ̀rhɛ́ yé. Bə̀ bùlə̀ né ká zhízhílí, bə zɛ̃̀ bə wɔ̀ bə̀ ń wɔ́ yi. 7Cɔ w lò mó mɔ̀bɔ́ ń yà ń wɔ́ lyì-fɔ̀lɔ̀ du lyì bí gakó mó yà ń zhe jàà bwə́lbwə́l gàà. Lò mó ńmyɛ̌ mɔ́ yà ń yíl Pubyiliyuusi. Ńmyɛ̌ mɔ́ ce nə́ bə̀ ń sõ kɛ̀lɛ́ wa, nə́ wɛ̀rhɛ́ dwã nə̀tɔ̀, sə ń zɔ nə́ba cɛ̀nɛ̀ ǹdə ń dɔwabá ta. 8Ń da jà ń yà ń bə jàn zhe yé. Pɔ̃̀ɔ̃́ ǹdə́ sábá y'à zhe mo ń pyě tɛ̃́. Pwəə vò n nə mɔ, n cĩ́ jɛ̀rh ń yó, n lwə̀l Yi ń yilə, n wárh. 9Rə̀myɛ́ yó, cɔ w nə̀bwànà dwã nánzhəzhɔ̌ y'à n'ê twí Pwəə sõ, ń wárh bɛ. 10Sə rə̀myɛ́ ce lyì bí y'à n'ê nyàm nə́ba. Nə́ gə́ tú nə́ r'é zhìrə́, bə pə nə́ba kɔn dɛ̀bɛ́ gakó nə́ zhe rə̀ tum sɔ́má y kǒ yilə. 11Nə́ wɛ̀rhɛ́ cànsɛ̀ sə̀tɔ̀ Maltɛ nɛ́, nə́ zɛ̃̀ nə́ zhǐr. Bǔ-bwəl rə̀dù y'à shí Alɛsãdəri, sə è gə́ y'à wɔ́ wàr yi mú ce rə̀ y'à mɛ̃ Maltɛ nɛ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ nə́ j'á zù. Bə̀ y'à n'ê byẽ̀ dè bə̀ "Kasətɔɔrɛ", bə j'à n'ê byẽ̀ dè bə̀ "Poluusi" myɛ. 12Nə́ gə́ yú Sərəcuusi, nə́ mɛ̃ gàà nə́ wɛ̀rhɛ́ dwã nə̀tɔ̀. 13Nə́ zhì gàà nə́ k'é zù bǔ-bwəl lé nə́ tó bù-cǔ w vɔ̃̀ nɛ̀, nə́ lyɛ̃ nə́ vò Erəjo. È zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ y yùwə̀, zho w já shí nə́ kwã ò n'ô cìrh nə́ba, nə́ j'á yí Puzoole nə́ dwã nə̀lyè yùwə̀. 14Sə nə́ nɔ Kristə-lyì cɔ w òmyɛ́ wẽ́. Bə lwə̀l nə́ba bə̀ nə́ mɛ̃ bə̀ sõ nə́ wɛ̀rhɛ́ dwã nyàlpyɛ̀. Wɔ́ èta nə́ Orɔm y zhəl mó tó né. 15Cɛmɛ nə̀lyè y'à ŋwɛ́nɛ́ sɔ́má y yó; òdù w zhe ya, bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Apyuusi-ya; ò dõ mó yíl Zulə́-jààsɛ̀-sə̀tɔ̀. Sə Orɔm Kristə-lyì bí gə́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ nə́ bànà, bə bé jəl nə́ba jààsɛ́ sə̀myɛ́ wẽ́. Pwəə gə́ nɔ bɛ, n ce Yi nə̀báná, sə ń wu ká za. 16Nə́ gə́ yú Orɔm, bə pə jàà Pwəə ne ń dúdú, ǹdə́ shə̀dáá èdù è la mɔ yìlù. 17Pwəə gə́ yú Orɔm n zhɛ̀, ń dwã nə̀tɔ̀ yù w n zɛ̃̀ n byẽ̀ Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ Orɔm nɛ́ mɔ́ yé né cìnə́ bé bə bə̀ ń sõ. Bə̀ gə́ tú bə nə dwã ń sõ bə zhɛ̀, n zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "À yə̀ nə́ dwí rí gwar, a j'à yə̀ nə́ nàmbala bɛ́ lùl-e-pwírí y myɛ nə dwé yé. E jà ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, bə̀ zɔ nɛ Zhərəzalɛm nɛ́ bə pə Orɔm lyì bí ni. 18Orɔm lyì bí zɛ̃̀ bə bwə̀rh nè kɔn gə́ tó né, bə pwírí à yə̀ kaka wɛ̀rhɛ́ rə̀ n'ê byili b'à mə̌ ǹdə́ gu yé. Bə zɛ̃̀ bə̀ k'â n'ê yǎl bə dwĩ̀ nì. 19Zhwifubá zɛ̃̀ bə̀ t'â yǎl bə̀ bə̀ dwĩ̀ nì yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce a zɛ̃̀ a byili bə̀ wɔ́ Orɔm pyɔ̌ mɔ́ à n'â yǎl bə̀ ń bǔr à bùrsí, sə à yə̀ shɛ̀nɛ́ a tə̀ rə̀myɛ́ yil a cĩ́ yò à dwí rí yó w yé. 20Wɔ́ rə̀myɛ́ yil à n'â yǎl sə nə́ nə dwã, a byili ába bə̀ wɔ́ à gə́ zhí mɔ̀bɔ́ Esərayɛl lyì bí n'ê dɛ̃̀ mɔ́ ni mú è ce bə zə nɛ bə lyẽ ǹdə́ nyáná nɛ́." 21Bə zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Bə̀ yə̀ sɛ́bɛ́ rə̀dù ga kɛ̃ rə shí Zhide rə bə̀ nə́ sõ nyɔ̀nɔ̀ rə zɔ̀m ǹ yò yé. Nə́ dwí rí lò mə̀dù ga myɛ kə́ ń yə̀ twí n wɔ̀ nə́ba kaka, ráá n zɔ̀m ǹ yil námməlwɛ̀lɛ́ yé. 22Nə́ yě bə̀ jààsɛ́ gakó lyì bí bə sɔ́má y kɛ̀bɛ́ ǹ zù mú só yé. Rə̀myɛ́ ce, nə́ r'é yǎl sə ǹmyɛ́ cìcì mú byili nə́ba kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ nə́ ǹ bùlə̀." 23Bə̀myɛ́ ǹdə́ Pwəə ga zɛ̃̀ bə pə dɛ̃ bə̀ la ké mé nə dwã. Dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ yù w Zhwifubá bə̀ Pwəə sõ nánzhəzhɔ̌ dwini shãã ga mɔ́. Pwəə byili zɔ̀mà nánzhəzhɔ̌; ń yà ń nə́ ń zɔ̀m Yezu yò ń byili bi, sə ń yà ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ ń gə́ wɔ̌ nɛ́, ń tó Muyiisi nyə́ né ǹdə́ Yi nyì-zwennə bé sábá nɛ́ dɛnnɛ ń byili bi, mùnì ga bə zwẽ nyí bə zù Yezu Kristə. Sə bə̀ jòm bə cili zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ nəkɔkɔ́lɛ́ kɔn mé yí də̀dɛ̀nɛ́. 24Lyì jàlà shɛ̀nɛ́ bə zwẽ kɔn dɛ̀bɛ́ Pwəə byili mú nyí, sə jàlà yə̀ nyí zwẽ yé. 25Bə zɛ̃̀ bə k'â la jè ǹdə́ bə̀ bə dwã zɔ̀mà kùr nyɛ̌ yé. Pwəə zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ gə́ tó Yi nyì-zwennə Ezəyi dɛnnɛ e zɔ̀m ǹdə́ nə́ nàmbala bɛ́ mɔ́, è yá zhe bwìrì. 26È tó ń dɛnnɛ e wɔ̀: 'Zhəl ń wɔ̀ dwí rí tɛ̀bɛ́ èta mɔ́ nɛ: Á m'ǎ cili náàcɛ̀nɛ́, sə á t'á la nə̀ kùrə̀ nyɔ̀ɔ̀ yé. Á m'ǎ nyǐ náàcɛ̀nɛ́, sə á yírhə́ t'â la kaka nɔ yé. 27Bə̀ dwí rí tɛ̀bɛ́ lyì bí jǐrh yó-kùùlì cìnə́. Bə̀ shĩ bə̀ zhã̌ nɛ́, bə pyi bə̀ yírhə́ né, mùnì ga bə̀ yírhə́ bə̀ká na, sə bə̀ zhã̌ bə̀ká nyɛ̀ɛ̀, sə bə̀ surhə né myɛ bə̀ká pul, bə pyìrhí bə̀ wun bə ká b'à sõ yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce à yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ a wárh bɛ yé.' " 28Pwəə súlí n wɔ̀: "Lwarna bə̀ Yi ce bə̀ n'ê byili rə̀ vwǎrh mɔ́ yò w lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó ne, sə lyì bí bə̀myɛ́ má cili." 29((Pwəə gə́ zɔ̀m n zhɛ̀, Zhwifubá zɛ̃̀ bə̀ n'ê ce sɔ̀ dɛ̃́dɛ̃́ ǹdə́ dwã bə̀ m'ê la jè.)) 30Pwəə wɛ̀rhɛ́ byinə nə̀lyè púlə́púlə́ ń jàà y kɛ̀bɛ́ ń yà ń zwẽ ń ŋwɛ́nɛ́ è wẽ́ mó wə. Sə ń yà ń nə́ ń zwẽ lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à n'ê twí ń sõ mó. 31Ń yà ń nə́ ń bwə̀l Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yò ń byili, sə ń yà ń nə́ ń byili kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ Cinu Yezu Kristə shò-kwã nɛ mɔ́ ǹdə́ wu-jɔ̀, sə lò lò yə̀ mɔ̀ cə̀r yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\