Tùntúmə́ bé 3

1Zhwifubá y'à myɛ̀rhɛ̀ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ Yi-co twéé twéé yi-kár nɛ. Dɛ̃ rə̀dù, Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã zɛ̃̀ bə̀ la Yi jù w Yi-co w òmyɛ́ mɔ́ yilə. 2Bal mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ ń ná lùl mò gwànà. Twéé gakó, bə̀ y'à n'ê kwè mò bə̀ twí è cĩ́ tɛ̃́ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w bwə̀rə̀ y bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ "Bwə̀rə̀ náàcɛ̀nɛ́ y" mɔ́ nyí ni, ń mə́ ń lwə̀l wársɛ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwì Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wẽ́ mó ne. 3Ń gə́ nɔ Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã bə̀ n'ê lyɛ̃ bə̀ la zú, n zɛ̃̀ ń nə́ ń lwə̀l bè kɔna. 4Bə pyìrhí bə nyǐ mu shɛ́shɛ́. Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Nyǐ nə́ba!" 5Bal mɔ́ zɛ̃̀ n kwɛrhɛ ń nə́ ń nyǐ bi shɛ́shɛ́. Ń yà ń nə́ ń bùl bə̀ wɔ́ kɔn bə̀ la mɔ pɔ. 6Pyɛɛrɛ wɔ̀ mɔ̀: "Àmyɛ́ bə wársɛ zhe yé, sə kɔn dɛ̀bɛ́ à zhe, wɔ́ rə̀myɛ́ à la mɔ́ pɔ: Nazarɛtɛ lyì bal Yezu Kristə yil lé yilə, zɛ̃̀ ń zhì dɛ̃̌ ń vò." 7N cèlè ń jɛ̃̀ n zə bal mɔ́ jə̀jĩ́ ni, n zhẽ̌ mo dɛ̃̌. Rə̀myɛ́ yó cìcì, bal mɔ́ nèsé já ká bə̀ sə̀ jàà y w náàcɛ̀nɛ́, 8n zɛ̃̀ pá n zhì ń nèsé yó ń nə́ ń zhə̀lə̀. N tó Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã nɛ n zù Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, ń nə́ ń zhə̀lə̀, ń nə́ ń fwɛ̃́, ń mə́ ń cèrhé Yi. 9Lyì-zhǎ bɛ́ gakó nə mɔ ń nə́ ń zhə̀lə̀ ǹdə́ ń nə́ ń cèrhé Yi. 10Lyì bí gə́ lwar bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ ń yà ń nə́ ń jòm Yi jì y kɔ̀nɔ́ w bwə̀rə̀ y bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ "Bwə̀rə̀ náàcɛ̀nɛ́ y" mɔ́ nyí ni ń lwə̀l mó, bə̀ wun zɛ̃̀, ywẽ zɛ̃̀ rə̀ zhe be, kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́ yilə. 11Bal mɔ́ kə́ ń yə̀ Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã kwã nɛ́ kwɛ̃̀ yé. Kɔn jàr lyì-zhǎ bɛ́ gakó dɛ̃́dɛ̃́. Bə dùr bə vò Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã sono, zɔ́nɔ́ w kɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ "Saləmɔ zɔ́nɔ́" mɔ́ wẽ́. 12Pyɛɛrɛ gə́ nɔ rə̀myɛ́, n wɔ̀ lyì-zhǎ bɛ́ nɛ: "Esərayɛl lyì, byè yil kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́ jàr ába? Byè yil á n'á nyǐ nə́ba èta ǹdə bal mɔ́ wɔ́ nə́myɛ̌ sə̀pwà jàn, ráá nə́ gə́ zhí Yi ni ǹdə́ nə́ wun gakó mó è ce n wárh ta? 13Lwarna bə̀ wɔ́ nə́ nàmbala bɛ́, Abəraham ǹdə́ Yəzakɛ ǹdə́ Zhakɔɔbɛ, ǹdə́ bə̀ dwã bɛ́ gakó Yi rí rə̀ ce rə̀ tùntùnnə̀ Yezu zùwə́ y du. Wɔ́ ámyɛ̌ cìcì á zɔ mɔ á pə cɔ w yé né cìnə́ bé ne. Pyəlatɛ yà ń nə́ ń yǎl n yẽ̌ mo, sə á yə̀ shɛ̀nɛ́ yé. 14Á zhɔ̃̀ mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ Yi lò, n jà ń bə dóó zhe mó, á zɛ̃̀ á lwə̀l Pyəlatɛ nɛ n vùr mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ lyì-gurnə mó byə̀nə́-jù wə̀. 15Á ce bə gu mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń pɛ nyǔ mú, sə Yi ká bwìrhì mù n du cùùrì wẽ́. Nə́myɛ̌ wɔ́ rə̀myɛ́ zhə̀n-cínnə. 16Nə́ zhí Yezu yil lé ne. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce n pə jàn bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ á na, á j'ǎ yě ń pár èta mɔ́ nɛ. Wɔ́ Yezu ni zhú mú è ce bal mɔ́ ń zhǐ á gakó yé né èta mɔ́ nə bəsàzùlí námpúm. 17"Zhə̀nà, da-byǎ, à yě b'ǎmyɛ̌ ǹd'á yó-cìnə́ bé ga yə̀l kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ á wɛ̀rhɛ́ Yezu ni èta mɔ́ kùr yé. 18Sə Yi tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ rə pyìrh kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ y'à tó rə̀ nyì-zwennə bé gakó dɛnnɛ rə byili mú. Rə̀ byili bə̀ Kristə mó mà n nwɛ̀nɛ̀. 19Rə̀myɛ́ ce, pyìrhínə á wun, s'á k'á bə̀ Yi sono, mùnì rə pə ába á yə̀-bəlwàálɛ́ sǔbri. 20Èta, Cinu mà n twĩ̀ Yezu n bə̀ n súlí á jàn. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ Zwennə mó ń yà ń tɛnɛ á yil mó. 21Ń gwẽ̌ mà n jòm Arəzana w kɔn mé yí kɔn gakó gə tú è kwɛrhɛ. Yi tó rə̀ nyì-zwennə bé dɛnnɛ rə byili rə̀myɛ́ shãã shãã ga. 22Muyiisi yà ń wòwə̀: 'Cinu á Yi rí mà n cír lò á wẽ́ n jǐrh ń nyì-zwennə ǹdə àmyɛ́ ta, s'á cili kɔn dɛ̀bɛ́ gakó ń la ába byilu mú. 23Lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ gə yə̀ Yi nyì-zwennə mó ńmyɛ̌ mɔ́ zɔ̀mà nɛ́ zwẽ, bə̀ má vùr mó Yi dwí rí wẽ́ bə gu.' " 24Pyɛɛrɛ súlí n wɔ̀: "Yi nyì-zwennə bé byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ lyɛ̃, kɔn zhí Saməwəə ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ zwẽ ń jàà y mɔ́ y'à jɛ̀rɛ̀ bə zɔ̀m kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ dwã nɛ́ nyɛ̀bɛ́ wẽ́ mó yò. 25Kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi y'à tó rə̀ nyì-zwennə bé dɛnnɛ rə bwəl rə̀ nyí mú wɔ́ ámyɛ yilə. Á twə́r j'à ŋwɛ́nɛ́ dɔbrɛ́ tɛ̀bɛ́ Yi zɔ ǹd'á nàmbala bɛ́ mɔ́ myɛ wẽ́. Rə̀ zɔ̀m ǹdə́ Abəraham rə wɔ̀: 'À bá tó ǹmyɛ́ nɛ̀mɛ́ nɛ́ dɛnnɛ a cĩ́ bwəl lũ w lyì bí gakó yó wə.' 26Lwarna bə̀ è jɛ̀rɛ̀ è wɔ́ ámyɛ̌ yil Yi bwìrhì rə̀ tùntùnnə̀ mó, rə zɛ̃̀ rə twĩ̀ mù á sõ, mùnì n cĩ́ bwəl á yó, sə n ce á mə̀dù mə̀dù gakó pyìrhí ń wu n yẽ̌ ń tùntùm-bəjə́ə́lé ne."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\