Tùntúmə́ bé 4

1Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé ǹdə́ Yi jì y yìlnə̀ bé ǹdə́ Sadəsənyɛbá bə̀ ǹdə́ Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã gwẽ̌ n'ê zɔ̀m ǹdə́ lyì bí. 2Bə̀ lyimə zɛ̃̀ nə̀ n'ê yì Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã dɛ̃́dɛ̃́, bə̀ gə́ n'ê cèrhè kàrmɔ́ lyì bí ni, bə̀ n'ê byili bə̀ Yezu gə́ bwìrhì mú ce cùùrí myɛ bá bwìrhì mú yilə. 3Bə zɛ̃̀ bə zə Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã. Sə cɛ y gə́ y'à yìì mú ce, bə ce be byə̀nə́-jù wə̀, bə mé dɛ̃̀ cə-lár. 4Ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, byɛ̀bɛ́ bə̀ cili Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã kàrmɔ́ mɔ́ nánzhəzhɔ̌ zù Kristə; sə bala bɛ́ mù dwã nɛ bə̀ y'à yú lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ rə̀nu. 5È zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ y yùwə̀, Zhwifubá yó-cìnə́ bé ǹdə́ náncɛsɛ́, ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé byẽ̀ dwã Zhərəzalɛm nɛ́, 6bə̀myɛ́ ǹdə́ vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y Annɛ, ǹdə́ Kəyifu ǹdə́ Zhã ǹdə́ Alɛsãdərɛ, e súlí lyì byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ ŋwɛ́nɛ́ vwĩ̀-zwə́lnə bé dwí rí wẽ́, 7bə ce bə zə Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã bə bə̀ bə̀ yé né, bə bwə̀rh bè bə wɔ̀: "Mɔ̌ lò ń pɔ ába ŋwɔ̀nɔ́, ráá mɔ̌ lò yil yil á wárh nə̀bwɛ̃̀ mɔ́?" 8Rə̀myɛ́ yó, Pyɛɛrɛ sú ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́, n zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: 9"Nə́ wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ nə̀bwɛ̃̀ mə̀dù nì. Ámyɛ̌ cɔ w yó-cìnə́ bé ǹdə́ ámyɛ̌ náncɛsɛ́ zɛ̃̀ á n'á bwə̀rh nə́ba zà, á la lwar ń gə́ tó né n mə n wárh. 10Ámyɛ̌ gakó, e súlí Esərayɛl lyì bí gakó, lwarna pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ wɔ́ Nazarɛtɛ lyì bal Yezu Kristə mó á pəpa də̀-jɔrhɔ́ w yó n cì, Yi ká bwìrhì mù n du cùùrì wẽ́ mó, wɔ́ ńmyɛ̌ yil lé jàn yil bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ wárh ń zhǐ á yé né. 11Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'Wɔ́ nə́kulu w kɔ̀bɔ́ jì-lùrnə̀ bé vùr bə dwĩ̀ kwã nɛ́ mɔ́, ò jǐrh jì y jàn nə́kulu wə́.' Wɔ́ ámyɛ̌ á wɔ́ jì-lùrnə̀ bé bə̀myɛ́. Wɔ́ Yezu ń wɔ́ nə́kulu wə́. 12Wɔ́ ńmyɛ̌ dúdú ń wɔ̌ ń mà n vwǎrh nə́ba. Lũ w púlə́púlə́ wẽ́, Yi yə̀ lò dõ lyì bí ni pɛ ń wɔ̌ ń mà n vwǎrh nə́ba yé." 13Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã y'à n'ê zɔ̀m ǹdə́ wu-jɔ̀. Bùrsí gùlú w lyì bí já pwírí bə̀ wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ sɛ́bɛ́ cèrhè yé. Rə̀myɛ́ jàr bɛ̀, bə zɛ̃̀ bə lwar myɛ, bə̀ bə̀ y'à n'ê tó Yezu ni. 14Bə nə bal mɔ́ ń wárh mɔ́ myɛ ń zhǐ dɛ̃̌ Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã nyí ni, bə̀ k'ê yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ bə lyár kaka yé. 15Bə ce bə du bùrsí jì y wə, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ dwã bə̀ zhe: 16"Etər nə́ b'ǎ wɛ̀rhɛ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ nɛ́? Zhərəzalɛm lyì bí gakó yírhə́ nɔ màmyɔ w kɔ̀bɔ́ bə̀ wɛ̀rhɛ́ mɔ́, ce nə́ wàr nyə̀-pɔ̌ nə́ la mǎ yé. 17Sə nə́ m'ǎ ji bi búlə́, nə́ m'é cə̀r bè, bə̀ bə̀ká ké zɔ̀m Yezu yil lé yò ǹdə́ lò gaga yé, mùnì ga lyì bí bə̀ká kwɛrhɛ bə̀ nyɛ̀ɛ̀ yò w kɔ̀bɔ́ kə́dò yé." 18Bə zɛ̃̀ bə ká byẽ̀ bè, bə pə bɛ nyí, bə̀ bə̀ bə̀ká ké zɔ̀m, ráá bə cèrhè lyì bí ni Yezu yil lé shò-kwã nɛ́ yé. 19Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã wɔ̀ bɛ: "Ámyɛ tɛ́rɛ́na á nyǐ Yi yil mó: wɔ́ ámyɛ̌ nyí ni nə́ mə̌ sə nə́ shɛ̀nɛ́, ráá wɔ́ Yi nyí ni? 20È gə wɔ́ nə́myɛ̌ yilə, nə́ wàr nə́ b'ǎ yẽ̌ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ nə́ yírhə́ nɔwa, nə́ zhã̌ já nyɛ̀ɛ̀ mɔ́ byilu mú ni yé." 21Bùrsí gùlú w lyì bí yə̀ kaka nɛ rə̀ bá ce bə pə bɛ bə̀ còrhò-tum yé. Bə ké ji bi búlə́, bə zɛ̃̀ bə yẽ̌ be, bə̀ lyì bí y'à n'ê cèrhé Yi, kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ mɔ́ yilə. 22Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ bə̀ wárh èta mɔ́, yà ń du byinə shə́-èna, sə è yàl kɔ̀-jàrmà lyì bí yilə. 23Bə̀ gə́ yẽ̌ Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã nɛ kwã nɛ́, bə shə́r, bə vò bə̀ tó-dwã bɛ́ sõ, bə byili bi nyí rí tɛ̀bɛ́ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ náncɛsɛ́ pɔ bɛ mɔ́. 24Bə̀ tó-dwã bɛ́ gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə̀ gakó mù dwã nɛ bə̀ n'ê lwə̀l Yi bə̀ zhe: "Cinu, ǹmyɛ́ ǹ wɛ̀rhɛ́ dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ y ǹdə́ mwə̃́ y ǹdə́ wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ wẽ́ mó, 25wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ tó Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ dɛnnɛ ń ce nə́ nàmbal Dəvyidi, ń wɔ́ ǹ tùntùnnə̀ mó, zɔ̀m n wɔ̀: 'Byè yil lũ w tənèsé lyì bí n'ê ŋwɔ́ŋwɔ̌? Byè yil bə̀ n'ê bùl bùlə̀ nyɛ̀bɛ́ nə̀ bə kùr zhe? 26Lũ w pyǎ bɛ́ gakó zɛ̃̀ bə wɛ̀rhɛ́ nyí rə̀dù, bə̀ la mé bú ǹdə́ Cinu ǹdə́ mɔ̀bɔ́ ń cír mó.' 27Zhə̀n ga, Erɔɔdɛ ǹdə́ Pɔ̃s-Pyəlatɛ, e súlí lũ w tənèsé dwã bɛ́ lyì bí, ǹdə́ Esərayɛl lyì bí gakó wɛ̀rhɛ́ nyí rə̀dù cɔ w kɔ̀bɔ́ wẽ́ bə mé bú ǹdə́ ǹ tùntùnnə̀ nántwə̌ Yezu, mɔ̀bɔ́ ǹ cír mó. 28Bə̀ wɛ̀rhɛ́ èta, bə mé pyìrh kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ yà ǹ kɔ́ ń cĩ́ shãã ga ǹdə́ ǹ jàn dɛ́, ǹdə ǹ gə́ nə́ ǹ yǎl nɛ́ mɔ́. 29Cinu, nyǐ bə̀ gə́ n'ê nwɛ̀nɛ̀ nə́myɛ̌ byɛ̀bɛ́ nə́ wɔ́ ǹ tùntùnnə̀ bé né mó èlǎsɛ̃́. Sɛ̃ nə́ba nə́ bwə̀l ǹ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ ǹdə́ wu-jɔ̀. 30Cèlè ǹ jɛ̃̀ nə́ yó, ń ce nə́ wárh nə̀bwànà, sə nə́ wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ ǹdə́ wò-jààrɛ̀, ǹ tùntùnnə̀ nántwə̌ Yezu mú yil yilə." 31Bə̀ gə́ lwə̀l Yi ni bə zhɛ̀, jàà y kɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ è wẽ́ mó zhízhǐ. Bə̀ gakó já sú ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê bwə̀l Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ ǹdə́ wu-jɔ̀. 32Lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à zù Kristə mó wun ní y'à wɔ́ rə̀dù. Bə̀ bùlə̀ né myɛ y'à wɔ́ rə̀dù. Mə̀dù ga yà ń tá ń wə̀l bə̀ ńmyɛ̌ kɔn dɛ́ wɔ́ ń dúdú ń cǐ yé. Rə̀ y'à wɔ́ bə̀ gakó nyǎn. 33Tùntúmə́ bé y'à n'ê byili zhə̀n Cinu Yezu bùrhù mú shò-kwã nɛ́ ǹdə́ jàn nánfɔ̀lɔ̀. Sə Yi y'à n'ê cĩ́ bwəl bə̀ gakó yó dɛ̃́dɛ̃́. 34Bə̀myɛ́ mə̀dù ga yà ń tá ń mwìrì kɔn dɛ̀bɛ́ ń zhe rə̀ tum yé, bə̀ byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à zhe cɛrh ǹdə́ kǎlsɛ mɔ́ y'à n'ê yè sè, bə zə sə̀ wársɛ́ bə bà, 35bə pə sɛ tùntúmə́ bé ne, bə tə̀ bə pə lò gakó ne shɛ̀bɛ́ ń zhe sə̀ tum mú. 36Lò mə̀dù myɛ yà ń ŋwɛ́nɛ́ ń yíl Zhozefu, ń yà ń wɔ́ Levyi dwí rí lò, ń shí Shipiri. Tùntúmə́ bé y'à co ń yi-lyéré y bə̀ Barnabaasɛ. Rə̀ kùr wɔ́: "Cícírnə". 37Ń yà ń zhe cɛ. N yè yə̀, n zə è wársɛ́ n bə̀ n pə tùntúmə́ bé ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\