Tùntúmə́ bé 5

1Bal mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Ananyaasɛ, ǹdə́ ń kɛ̃ Safəra. Ń yà ń zhe cɛ. Ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kɛ̃ mɔ́ zɛ̃̀ bə zɔ̀m nyí rə̀dù n mə n yè yə̀. 2N bɔ̀n è wársɛ́ n cĩ́, n zɛ̃̀ n zə sə̀ kùr ré n vò n pə tùntúmə́ bé ne, sə ń kɛ̃ mɔ́ myɛ yà ń yě. 3Pyɛɛrɛ bwə̀rh mò n wɔ̀: "Ananyaasɛ, bə̀kɔ́n yil ǹ yẽ̌ Shətana zù ǹ wẽ́, e ce ń bɔ̀n cɛ y wársɛ́ kə̀kàlà y ń cĩ́, ń zɛ̃̀ ń gõ̀ kɔma ń pə Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ nɛ? 4Ǹ yə̀l bə̀ ǹ cɛ y y'à wɔ́ ǹmyɛ́ nyǎ nà? Ǹ gə́ kə́ yè y mó, è wársɛ́ də̀ ǹmyɛ́ ǹ cǐ si nà? Ǹ yà ǹ wɔ̌ ǹ zə sɛ ǹ wɛ̀rhɛ́ ǹdə ǹ gə́ nə́ ǹ yǎl nɛ́. È nə zɛ̃̀ wɔ́ etər ǹ tɛ́rɛ́ nɛ́ ǹ wẽ́ ń mə́ twĩ̀ èta mɔ́? Lwar b'è də̀ numbyíní ni ǹ gòm kɔma bɛ́ ń pə yé. Wɔ́ Yi ni ǹ gòm ń pa." 5Ananyaasɛ gə́ nyɛ̀ɛ̀ zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́, n tu tɛ̃́ n cì. Sə ywẽ nánfɔ̀lɔ̀ zɔ lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ nyɛ̀ɛ̀ yò w òmyɛ́ mɔ́. 6Ébwá-dàlá bə̀ bə kwè mò bə pyípyílí ǹdə́ gɔ̀nɔ̀ bə vò bə ce. 7Kɔn dɛnɛ ǹdə lùr rə̀tɔ̀ ta, ń kɛ̃ mɔ́ myɛ bà. Sə ń yà ń yə̀l kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ mɔ́ yé. 8Pyɛɛrɛ bwə̀rh mò n wɔ̀: "Wɔ́ á cɛ y á yè mó wársɛ́ ga èta?" Kɛ̃ mɔ́ wɔ̀: "Wɔ́ sə̀ ga." 9Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Etər á tɛ́rɛ́ nɛ́ á wẽ́, á m'á wɛ̀rhɛ́ nyí rə̀dù á pyà Cinu Eshirhə y nyí? Lwar bə̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ kwè ǹ byal mɔ́ bə vò e ce mó zhǐ bwə̀rə̀ y nyí ni. Bə̀ má kwè ǹmyɛ bə vò bə ce." 10N já n tu Pyɛɛrɛ yé né rə̀myɛ́ yi ní cìcì n cì. Ébwá-dàlá bɛ́ zù kɛ̀lɛ́ wa, bə pwírí ń cùwə̀, bə kwè mò bə vò bə ce ń byal mɔ́ nyí ni. 11Ywẽ nánfɔ̀lɔ̀ zə Kristə-lyì gùlú w ǹdə́ byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ nyɛ̀ɛ̀ yò w òmyɛ́ mɔ́. 12Tùntúmə́ bé y'à n'ê wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ ǹdə́ wò-jààrɛ̀ nánzhəzhɔ̌ lyì bí wẽ́. Sə byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à zù Kristə mó gakó y'à n'ê gùlí dwã Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wẽ́, Saləmɔ zɔ́nɔ́ w wa. 13Lò dõ yà ń kwàl bə̀ wẽ́ ń nə́ ń zwì ní yé, sə lyì bí gakó y'à n'ê cèrhé be dɛ̃́dɛ̃́. 14Bala ǹdə́ kana nánzhəzhɔ̌ y'à n'ê zwì Cinu bə̀ súlí bi. 15Lyì y'à n'ê zə nə̀bwànà bə̀ twí bə̀ cĩ́ sɔ́msɛ́ vɔ̃̀ nɛ̀ pala ǹdə́ pyə̀ndè wẽ́, mùnì Pyɛɛrɛ gə tú ń nə́ ń lyɛ̃, sə ń sə̀sə̃̌yùlú w myɛ cìcì círhí bə̀ jàlà. 16Lyì nánzhəzhɔ̌ y'à n'ê zə nə̀bwànà ǹdə́ lyì byɛ̀bɛ́ nə̀cílsi námməlwǎlsɛ zhe, bə̀ m'ê shí cɛmɛ nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ bwə́l ǹdə́ Zhərəzalɛm mɔ́ myɛ wẽ́ bə̀ twí, sə bə̀ gakó y'à n'ê wárhá. 17Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y ǹdə́ ń kwã-lyì Sadəsənyɛbá gakó zɛ̃̀ tùntúmə́ bé yó, bə̀ n'ê dùr bə̀ bwɛ̃̌. 18Bə ce bə zə bɛ lyì bí gakó yírh w bə ce byə̀nə́-jù wə̀. 19Sə cɛ y gə́ tú e yìì, Cinu màlɛ́ka bə̀ e pul byə̀nə́-jì y bwə̀ə̀lé, e ce tùntúmə́ bé du pwẽ̀ nè, e wɔ̀ bɛ: 20"Zhəlnə Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wẽ́, á bwə̀l nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ zɔ̀mà nɛ́ á byili lyì bí ni." 21Bə zwẽ nyí, bə zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ shãã shãã bə vò bə̀ n'ê cèrhè kàrmɔ̀ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa. Vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y ǹdə́ ń kwã-lyì bí ce bə byẽ̀ cɔ w náncɛsɛ́ gakó dwã yó, bə jòm bə̀ bùrsí gùlú w nánfɔ̀lɔ̀ wá. Bə zɛ̃̀ bə pə nyí bə̀ bə̀ zhəl bə vùr tùntúmə́ bé byə̀nə́-jù w bə mé bà. 22Sə lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ twĩ̀ mú gə́ yú byə̀nə́-jì y wə, bə pwírí tùntúmə́ bé tɛ̀nɛ́ yé. Bə ká kwɛ̃̀ bə vò bùrsí gùlú w lyì bí yé né, bə wɔ̀: 23"Nə́ yú nə́ nə byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê yìlì byə̀nə́-jì y ni mú bə̀ jě è nyí ni. Nə́ pwírí bwə̀ə̀lé gakó sàásɛ náàcɛ̀nɛ́. Sə nə́ gə́ pul bwə̀ə̀lé, nə́ pwírí lò lò tɛ̀nɛ́ byə̀nə́-jù w yé." 24Yi jì y yìlnə̀ bé yé né cə́bal mɔ́, ǹdə́ vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gə́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ tùntúmə́ bé tɛ̀nɛ́, rə jàr bɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́; bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê tɛ́rɛ́ yò w gə́ la nɛ́ yál. 25Lò zɛ̃̀ n bə̀ n wɔ̀ bɛ: "Nyǐnə lyì bí byɛ̀bɛ́ á y'ǎ co byə̀nə́-jù w mú bə̀ ŋwɛ́nɛ́ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wẽ́ bə̀ n'ê cèrhè kàrmɔ̀ lyì bí ni!" 26Yi jì y yìlnə̀ bé yé né cə́bal mɔ́ ǹdə́ ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ rə̀myɛ́ yó cìcì, bə vò bə zə tùntúmə́ bé bə ká mé bà. Bə̀ gə́ y'à n'ê dùr ywẽ bə̀ lyì bí bá zə nə́kulə bə dul be mó ce, bə̀ yə̀ tùntúmə́ bé jàn wɛ̀rhɛ́ yé. 27Bə̀ gə́ zə be bə bə̀ bùrsí gùlú w lyì bí yé né bə zhɛ̀, vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y bwə̀rh bè n wɔ̀: 28"Nə́ y'ǎ pɔ ába nyí b'ǎ gə la á kàrmɔ́ wɔ̀rhɔ́, s'á bə̀k'á k'á byẽ̀ bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ yil lé yé. Á zɛ̃̀ á cẽ, á zə á kàrmɔ́ mə̀myɛ́ mɔ́ á sú Zhərəzalɛm púlə́púlə́, á zɛ̃̀ á n'á yǎl á cĩ́ ń cu mú yò w nə́myɛ̌ yó wə!" 29Pyɛɛrɛ ǹdə́ tùntúmə́ bé dwã bɛ́ wɔ̀: "Wɔ́ Yi nyí ni nə́ mə̌ sə nə́ shɛ̀nɛ́ nɛ́, sə è də̀ numbyínsi nyí ni yé. 30Wɔ́ ámyɛ̌ á pəpa Yezu mú də̀-jɔrhɔ́ yó á gu, sə nə́ nàmbala bɛ́ Yi rí bwìrhì mù, 31rə zhẽ̌ ń yó dɛ̃̌ ń jě rə̀ jə̀jĩ́ ni Arəzana wa, rə ce ń wɔ́ pyɔ̌ ǹdə́ Zwennə, mùnì ga Esərayɛl lyì bí pyìrhí bə̀ wun bə nə bə̀ yə̀-bəlwàálɛ́ sǔbri. 32Nə́myɛ̌ wɔ́ rə̀myɛ́ gakó zhə̀n-cínnə, nə́myɛ̌ ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ y Yi pɔ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê shɛ̀nɛ́ rə̀ nyí ni mú ni mú." 33Bùrsí gùlú w lyì bí gə́ nyɛ̀ɛ̀ zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́, bə̀ lyimə zɛ̃̀, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê pyà tùntúmə́ bé gu. 34Bùrsí gùlú w lò mə̀dù ń yà ń yíl Gamaləyəə, ń yà ń wɔ́ Farɛzhɛ̃ɛ̃, n jà ń yà ń wɔ́ Muyiisi nyə́ né byilnə, lyì bí gakó y'à n'ê nyàm mɔ; ńmyɛ̌ mɔ́ zɛ̃̀ n zhì dɛ̃̌, n wɔ̀ bə̀ bə̀ ce tùntúmə́ bé du pwẽ̀ nè námpɔ́lɛ́. 35N zɛ̃̀ n wɔ̀ bùrsí gùlú w lyì bí ni: "Esərayɛl lyì, dɛ̃̌na á cìn ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ á n'á yǎl á wɛ̀rhɛ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ nɛ mɔ́. 36Á cìcì yě bə̀ bal mə̀dù yà ń fwĩ́ tɛ̃́ kɔn gwẽ̌ bə nyɛ yé, ń yà ń yíl Tɛda; ń yà ń zhe bə̀ ńmyɛ̌ wɔ́ lyì-fɔ̀lɔ̀. Sə bə̀ gu mu. Lyì y'à yú ǹdə zwã̌-àna ta bə̀ n'ê tó mo, sə lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ gakó làà dwã nɛ. Bə̀ k'ê t'â zɔ̀m ń yò yé. 37Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, gál mɔ́ yi ní, wɔ́ Gəlile lyì bal Zhidə, ńmyɛ zɛ̃̀ n vwɛ̃ lyì nánzhəzhɔ̌ bə̀ n'ê tó mo; sə bə̀ gu ńmyɛ. Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê tó mo mó gakó làà dwã nɛ. 38"Nyǐnə kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ à n'â yǎl a byili ába èlǎsɛ̃́ mɔ́: á bə̀k'á ce á cìn byɛ̀bɛ́ èta mɔ́ yò w wẽ́ yé. Yẽ̌nə bə vò, bə̀ tum dí ǹdə́ bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né gə́ wɔ́ numbyínə́ nyə̀ná, sə́ nyǐ nə̀ t'â la zhǔ yé. 39Sə nə̀ gə wɔ́ Yi nyə̀ná, sə́ nyǐ á wàr nɛ̀ á la cə̌r yé. Rə̀myɛ́ ce, dɛ̃̌na á cìnə̀, á bə̀k'á jǐrh Yi zwə̀ yé." Sə bùrsí gùlú w lyì bí shɛ̀nɛ́ tɛ̀bɛ́ ń byili mú. 40Bə zɛ̃̀ bə ká byẽ̀ tùntúmə́ bé, bə ce bə mà bɛ̀, bə pə bɛ nyí, bə̀ bə̀ bə̀ká ké zɔ̀m Yezu yò kə́dò yé. Bə zɛ̃̀ bə dwĩ̀ bì. 41Tùntúmə́ bé zhǐr bùrsí gùlú w lyì bí yé né ǹdə́ wu-nyɔ̃̀, bə̀ Yi ce bə̀ mə̌ sə bə nwɛ̀nɛ̀ bɛ̀, bə fulsi bi Yezu yil lé yilə. 42Sə bə̀ y'à cə̀ə̀lè bə̀ n'ê bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí dɛ̃ gakó Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, ǹdə́ kǎlsɛ́ wẽ́, bə̀ m'ê byili bə̀ wɔ́ Yezu ń wɔ́ Kristə mó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\