Tùntúmə́ bé 7

1Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y zɛ̃̀ e bwə̀rh mò e wɔ̀: "Cà y kɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê ce ǹ nyí ni mú gakó wɔ́ zhə̀nà?" 2Ecẽẽ wɔ̀: "À dabá ǹdə́ à da-byǎ, cilinə kɔn dɛ̀bɛ́ à la ába byilu. Zùwə́ cə́bal Yi byili ń cìn nə́ nàmbal Abəraham nɛ, ǹdə́ ń yà ń ŋwɛ́nɛ́ Mezopotəmyi ní, fòró n zɛ̃̀ n vò n jòm Arã nɛ́. 3Yi y'à wò mò: 'Zhǐr ń yẽ̌ ǹ da-dǒ wə́, ǹdə́ ǹ dwí lyì bí ni, n vò cɔ w kɔ̀bɔ́ à la mɔ́ byilu mú wẽ́.' 4N shɛ̀nɛ́ n zhǐr Kalədɛ lyì bí cɔ w wa, n vò n jòm Arã nɛ́. Ń da gə́ cùwə̀, rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yi ce n zhǐr Arã nɛ́ n bə̀ n jòm cɔ w kɔ̀bɔ́ á ŋwɛ́nɛ́ ò wẽ́ zà zà mɔ́ wa. 5Sə Yi yə̀ mɔ̀ jàà pɛ cɔ w òmyɛ́ wẽ́ bá námpɔ́lɛ́ myɛ cìcì yé, sə rə̀ bwəl mo nyí bə̀ rə̀ bá pɔ̃ cɔ w òmyɛ́ púlə́púlə́ n cìní. Bá ń gə tú ń cù ń tɛ̀nɛ́ myɛ, ń byǎ bá cìní wə. E jà rə̀myɛ́ yó, ǹdə́ ń yà ń gwẽ̌ bə bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ zhe yé. 6Rə̀ wò mò: 'Ǹ nɛ̀mɛ́ nɛ́ bá jòm cɔ kɔ̀bɔ́ ò də̀ bə̀myɛ́ nyɔ̃̌ wẽ́, bə jǐrh yómə́ gàà mɔ́. Lyì má nwɛ̀nɛ̀ bɛ̀ byinə zwã̌-àna.' 7Yi súlí rə wɔ̀: 'À bá kə́ cɔ w kɔ̀bɔ́ ò lyì bí la zə ǹ nɛ̀mɛ́ nɛ́ bə wɛ̀rhɛ́ yómə́ mó bùrsì, a pə w ò còrhò-tum. Sə rə̀myɛ́ kwã nɛ́, ǹ nɛ̀mɛ́ nɛ́ bá ká zhǐr gàà, bə bé cèrhé ne nyɔ̀nɔ̀.' 8"Rə̀myɛ́ yó, Yi zɔ dɔbrɛ ǹdə́ Abəraham. Rə pɔ̃ nyí bə̀ ń góm ń byǎ bɛ́, e yə̀ dɔbrɛ́ rə̀myɛ́ myɔrhɔ. Abəraham zɛ̃̀ n lù ń byǐ Yəzakɛ, n gõ̀ mò ń dwã lyɛlɛ yùwə̀. Yəzakɛ lù ń byǐ Zhakɔɔbɛ, n gõ̀ mò. Zhakɔɔbɛ lù ń byǎ bɛ́ shí ǹdə́ bə̀lyè y bə̀ wɔ́ nə́ nàmbala bɛ́ mɔ́, n gõ̀ bè. 9"Nə́ nàmbala bɛ́ dùr bə̀ nyɛ̃́ Zhozefu bwɛ̃̌, bə zə mɔ bə yè. Byɛ̀bɛ́ bə̀ yè mò mó zə mɔ bə vò Ezhibti yómde jè, sə Yi y'à ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ mɔ, 10rə zwẽ mo ń nɔ̀nɔ̀ w wẽ́, rə ce n sú Ezhibti pyɔ̌ Faraɔ̃ yírh, rə pɔ̃ surhə ń mə́ ń zɔ̀m ǹdə́ mɔ. Faraɔ̃ pɔ̃ pyɛ̀lɛ̀, ń nə́ ń nyǐ Ezhibti púlə́púlə́ ǹdə́ ńmyɛ̌ Faraɔ̃ cìcì kɛ̀lɛ́ y ga yò. 11"Sə nɔrh nánfɔ̀lɔ̀ tú mə tu Ezhibti ǹdə́ Kanãã tənèsé púlə́púlə́ wẽ́. Kɔn y'à zum dɛ̃́dɛ̃́, nə́ nàmbala bɛ́ y'à k'ê yír kaka bə̀ n'ê jí yé. 12Zhakɔɔbɛ zɛ̃̀ n nyɛ̀ɛ̀ bə̀ jíjí ŋwɛ́nɛ́ Ezhibti ní, n zɛ̃̀ n twĩ̀ nə́ nàmbala bɛ́ gàà. 13Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, n kə́ n twĩ̀ bì kə́dò. Zhozefu zɛ̃̀ n byili ń pár ń zhə̀m-má bɛ́ nɛ. Pyɔ̌ Faraɔ̃ zɛ̃̀ n lwar Zhozefu dwí rí párá. 14Zhozefu ce bə zə ń da ǹdə́ ń byǎ bɛ́ púlə́púlə́ bə mé bà, sə bə̀ gakó y'à wɔ́ shə́-shàlpyɛ̀ ǹdə́ bə̀nu. 15Zhakɔɔbɛ zɛ̃̀ n bə̀ Ezhibti. Wɔ́ gàà ń cù ní. Nə́ nàmbala bɛ́ myɛ wɔ́ gàà bə̀ cù ní. 16Sə bə̀ zɔ bɛ bə ká mé vò Shəkɛm, bə ce be bɔ̀l mɔ́ mɔ̀bɔ́ Abəraham yà ń yè ǹdə́ wársɛ Amɔɔrɛ byǎ bɛ́ sõ mó wẽ́. 17"Sə Yi nyí rí rə̀ y'à bwəl Abəraham nɛ mɔ́ pyǐrh mó yi gə́ tú e bwəlse, nə́ dwí rí pùl dɛ̃́dɛ̃́ Ezhibti ní. 18Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, lò dõ tú n jǐrh Ezhibti pyɔ̌, sə ńmyɛ̌ mɔ́ yə̀ Zhozefu pár lwar yé. 19Ń myìnì nə́ dwí rí, n nwɛ̀nɛ̀ nə́ nàmbala bɛ́. Ń yà ń nə́ ń nyɛ́ɛ́ bɛ ń ce bə̀ pwà bə̀ byì-shɛ̌msɛ́ bə̀ dwĩ̀, mùnì ga sə̀ bə̀ká yə̀ nɛ́ yé. 20"Wɔ́ rə̀myɛ́ yi ní bə̀ lùl Muyiisi. Ń yà ń wɔ́ ébɔ́, Yi y'à só mo, sə ń ná kɔ̀n mɔ̀ ń da sõ kɛ̀lɛ́ w cànsɛ̀ sə̀tɔ̀. 21Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, bə kwè mò bə vò e dwĩ̀, sə pyɔ̌ Faraɔ̃ bə̀kɔ́ nɔ mɔ n kwè, n vò n kɔ̃̀ ǹdə ń cìcì byǐ ta. 22N lwar Ezhibti lyì bí tumə né gakó yé-shò, n jǐrh lyì-fɔ̀lɔ̀ ń zɔ̀mà nɛ́ ǹdə́ ń tumə né gakó wẽ́. 23"Muyiisi gə́ tú n yí byinə shə́-èna, dɛ̃ rə̀dù, n zɛ̃̀ n jòm tɛ̃́, n bù bə̀ ń mà n nyǐ ń da-byǎ bɛ́ yò. 24N zɛ̃̀ n nə Ezhibti lò mə̀dù ń nə́ ń nwɛ̀nɛ̀ Esərayɛl lò, n sɛ̃ Esərayɛl lò mó ne, sə ń gu Ezhibti lò mó. 25Ń yà ń nə́ ń bùl bə̀ Esərayɛl lyì bí má tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ bə lwar bə̀ Yi n'ê yǎl rə tó ń dɛnnɛ rə vwǎrh bɛ, sə bə̀ yə̀ lwar yé. 26È zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ y yùwə̀, ń nɔ Esərayɛl lyì bə̀lyè bə̀myɛ n'ê bwí dwã. N zɛ̃̀ ń la bɛ pɔr, sə bə nyɛ̀ɛ̀ dwã zɔ̀mà kùrə̀. N wɔ̀ bɛ: 'À lyì, nyǐnə ámyɛ̌ wɔ́ da-byǎ wɛ̀, wɔ́ byè yil á zɛ̃̀ á n'á bwí dwã?' 27Sə mɔ̀bɔ́ ń yà ń nə́ ń nwɛ̀nɛ̀ ń dõ mó mó cìrh Muyiisi n ce kwã nɛ́, n wɔ̀: 'Mɔ̌ ń pɔ mɔ́ nyí bə̀ ǹ yál nə́ pyɔ̌ ń kə́ nə́ bùrsì? 28Ǹ nə́ ǹ yǎl ń gu àmyɛ ǹdə ǹ gə́ gu Ezhibti lò mó də̀lànɛ̀ nɛ́?' 29Muyiisi gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, n dùr n vò cɔ òdù bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Majã. N jòm gàà n lù byǎ bə̀lyè. 30"È byinə shə́-èna yó, màlɛ́ka bé zhì sɔ̀lɔ̀ wẽ́ gɔ-elũ èpòlò w wə, Sənəyi pyɔ̀ w səta, e lyí mu. E jà myǐn y'à zhe sɔ̀lɔ̀ w wẽ́. 31Muyiisi gə́ nɔ rə̀myɛ́, ń wu zɛ̃̀, n twẽ̌ n bwəlse ń la nyǔ, sə ń nyɛ̀ɛ̀ Cinu cəl rə̀ wò mò: 32'À wɔ́ ǹ nàmbala bɛ́ Abəraham ǹdə́ Yəzakɛ ǹdə́ Zhakɔɔbɛ Yi.' Ywẽ zɛ̃̀ rə̀ zhe Muyiisi ń nə́ ń kəkə, ń kə́ ń kwàl sə n nyǐ gàà yé. 33Cinu wɔ̀ mɔ̀: 'Vǔr ǹ nə̀cìlə̀ né, bə̀ jàà y kɛ̀bɛ́ ǹ zhǐ è wẽ́ mó wɔ́ àmyɛ́ jàà. 34Zhə̀nà, à nə à dwí rí nɔ̀nɔ̀ w rə̀ n'ê nwɛ̀nɛ̀ Ezhibti ní mú. À nyɛ̌ rə̀ wɔ́wɔ́lɔ́ mɔ́, sə à só tɛ̃́ à la rɛ zõ. Èlǎsɛ̃́ à la mɔ́ tũ̌ Ezhibti ní.' 35"Wɔ́ Muyiisi mú mɔ̀bɔ́ Esərayɛl lyì bí y'à zhɔ̃̀, bə wɔ̀: 'Wɔ́ mɔ̌ lò ń pɔ mɔ́ nyí bə̀ ǹ yál nə́ pyɔ̌ ń kə́ nə́ bùrsì?' Wɔ́ ńmyɛ̌ mɔ́ cìcì Yi tó màlɛ́ka y è tú e zhì sɔ̀lɔ̀ w wẽ́ e lyí mu mú dɛnnɛ rə zwẽ be. 36Wɔ́ ńmyɛ̌ ń vùr Esərayɛl lyì bí Ezhibti ní. Ń wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ ǹdə́ wò-jààrɛ̀ Ezhibti ní, ǹdə́ mwə̃́ y nánshɔ̃̀ w wẽ́, ǹdə́ gɔ-elũ èpòlò w wə, byinə shə́-èna wẽ́. 37Wɔ́ ńmyɛ̌ mɔ́ gwẽ̌ ń wò Esərayɛl lyì bí ni: 'Yi bá cír lò mə̀dù á wẽ́ n jǐrh rə̀ nyì-zwennə ǹdə àmyɛ́ ta.' 38Esərayɛl lyì bí gə́ y'à zhǐ dwã yó gɔ-elũ èpòlò w wẽ́ yi ní, ń yà ń tó ń ŋwɛ́nɛ́. Wɔ́ ńmyɛ̌ dɛnnɛ màlɛ́ka y tó né e zɔ̀m ǹdə́ nə́ nàmbala bɛ́ Sənəyi pyɔ̀ w yó. Wɔ́ èta ń tó né n mə n zwẽ Yi zɔ̀mà nɛ́ nə̀ n'ê pɛ nyǔ mú n byili nə́ba. 39"Sə nə́ nàmbala bɛ́ y'à cẽ, bə̀ k'ê t'â yǎl bə zwẽ ń nyí rí yé. Bə̀ k'â n'ê yǎl bə kwɛ̃̀ bə vò Ezhibti. 40Bə zɛ̃̀ bə wɔ̀ Arɔ̃ nɛ: 'Zwìrhì wẽ̀ rə yə̀ ǹdə yə ta rə tó nə́ yé, bə̀ Muyiisi mú mɔ̀bɔ́ ń ce nə́ shə́r Ezhibti ní mú, nə́ yə̀l ń gə́ tó mə̀gã̌ yé.' 41Bə zɛ̃̀ bə zə sánə́má bə zwìrhì ku ǹdə nũ̌-bwə̀lə̀ ta, bə mé wɛ̀rhɛ́ bə̀ yi, bə zwə́l vwĩ̀ bə pə rɛ. Bə zɛ̃̀ bə fùù ǹdə́ wu-nyɔ̃̀, kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ bə̀ cìcì wɛ̀rhɛ́ ǹdə́ bə̀ jɛ̀rh mɔ́ yilə. 42Yi zɛ̃̀ rə pyìrhí rə̀ kwã rə mé zǎ bɛ, rə yẽ̌ be bə̀ n'ê cèrhé cã̀mə́sɔ̌sɛ́ sə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ yi w mú. Bə̀ kɛ̃ Yi nyì-zwennə bé sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'Esərayɛl lyì, á pansɛ́ ǹd'á vwàmá nɛ́ á y'ǎ m'á zwə́l vwə̃̀ né gɔ-elũ èpòlò w wẽ́ byinə né shə́-èna y wẽ́ mó, wɔ́ àmyɛ́ nɛ á y'ǎ n'á zwə́l ne á pɛ nà? È də̀ àmyɛ́ nɛ yé. 43Wɔ́ yi rí bə̀ y'à n'ê byẽ̀ bə̀ Mɔlɔkɛ mɔ́ nɛ á zwə́l vwə̃̀ né á pa. Wɔ́ rə̀myɛ́ kòrhó w á y'ǎ n'á zhĩ. Á y'ǎ n'á zhĩ á yi rí á n'á byẽ̀ bə̀ Erəfã mɔ́ myɛ cã̀mə́sɔ̀wá yá. Rə̀myɛ́ gakó wɔ́ wẽ̀ á zwìrhì á n'á wùlì tɛ̃́ rə̀ yé né. Rə̀myɛ́ ce, à bá ce lyì zə ába bə vò jàà kɛ̀bɛ́ è nyɛ du Babyəlɔnɛ mɔ́ wẽ́.' 44"Nə́ nàmbala bɛ́ y'à pú kòrhó gɔ-elũ èpòlò w wə. Muyiisi yà ń ce bə pú w ǹdə Yi gə́ y'à byili mu ní. Yi dɔbrɛ́ kùlkṍ w ŋwɛ́nɛ́ ò wẽ́. 45Nə́ nàmbala bɛ́ kwã nɛ́, wɔ́ bə̀ byǎ bɛ́ nɛ bə̀ yẽ̌ kòrhó w òmyɛ́ nɛ bə pa, Zhozwe yə̀ bə̀ yé né, bə zə w bə vò cɔ w kɔ̀bɔ́ Yi y'à bwəl be ò nyí mú wẽ́. Sə Yi jì cɔ w òmyɛ́ mɔ́ lyì bí, rə̀ zwẽ bə̀ cɔ w rə pə nə́ nàmbala bɛ́ nɛ. Kòrhó w mɛ̃ gàà kɔn mé yí Dəvyidi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ jú. 46Dəvyidi yà ń sú Yi yírh. N zɛ̃̀ n lwə̀l lè sɔ́má ń la jàà lú n pə Zhakɔɔbɛ Yi rí ni, 47sə wɔ́ Saləmɔ ń tú n lù jì n pə rɛ. 48E jà Yi dɛ̃̌ cə́bal mɔ́ tá ń zwì jì kɛ̀bɛ́ numbyínsi lù ǹdə́ bə̀ jɛ̀rh mɔ́ wẽ́ yé. 49Rə̀ tó rə̀ nyì-zwennə mə̀dù dɛnnɛ rə wɔ̀: 'Dɛ̃̌ yi rí wɔ́ à də̀gwã́, cɛ y wɔ́ à nə̀rh cṹ jàà. Jì dwí tɛ̌ á wɔ̌ á la lú á pɛ̃? Wɔ́ jàà kɛ̌ è bá yə̀ à jòmə́ jàà? 50È də̀ àmyɛ́ à wɛ̀rhɛ́ rə̀myɛ́ gakó nà?' " 51Ecẽẽ zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀ bùrsí gùlú w lyì bí ni: "Á wɔ́ yó-kùùlì cìnə́. Á bə shɛ̀ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ cilu s'á zwẽ nyí yé. Twéé gakó á n'á cẽ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ nyí ni ǹdə á nàmbala bɛ́ ta. 52Yi nyì-zwennə mə̀dù ga tɛ̀nɛ́ á nàmbala bɛ́ yə̀ nwɛ̀nɛ̀ yé. Bə̀ gaga mɔ́ gu byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à dámǎ bə̀ n'ê bwə̀l wu-cángá cə́bal mɔ́ twírí y yò mó. Èlǎsɛ̃́, wɔ́ wu-cángá cə́bal mɔ́ ńmyɛ̌ á myìnì á gu. 53Yi tó màlɛ́kabá dɛnnɛ rə byili ába rə̀ nyə́ né, sə á yə̀ nɛ zwẽ yé." 54Bùrsí gùlú w lyì bí gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə̀ lyimə zɛ̃̀ ǹdə́ Ecẽẽ, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê pupwiri tɛ̃́ bə̀ m'ê dɔ̀m bə̀ yə́lə́ dwã nɛ. 55Ecẽẽ yà ń sú ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́, n kwẽ̌ ń la dɛ̃̌ nyǔ, n nə Yi zùwə́ y ǹdə́ Yezu ń zhǐ rə̀ jə̀jĩ́ ni. Ecẽẽ bya n wɔ̀: 56"Nyǐnə à nə dɛ̃̌ yi rí rə̀ pul, sə à nə Numbyíní Byǐ ń zhǐ Yi jə̀jĩ́ ni." 57Bə shĩ bə̀ zhã̌, bə zɛ̃̀ bə búbwéé, bə tó dwã bə dùr bə cĩ́ jɛ̃̀ ń yó, 58bə zə mɔ bə du cɔ w wa, bə zɛ̃̀ bə zə nə́kulə bə dul mo bə ji tɛ̃́. Sə byɛ̀bɛ́ bə̀ dul mo mó y'à vùr bə̀ gàndɛ́ bə cĩ́ tɛ̃́ ébɔ́-dǎl mə̀dù nyí ni, ń yíl Swəə. 59Bə̀ gə́ y'à n'ê dul nə́kulə né yi ní, Ecẽẽ yà ń nə́ ń lwə̀l Yi ń zhe: "Cinu Yezu, zwẽ à ywə́lə́ y Arəzana wa." 60N zɛ̃̀ n tu ń nə̀dwə́nə́ yó, n bya n wɔ̀: "Cinu, bə̀ká nyǐ lwɛlɛ rɛ́ tɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́ ǹdə yò ta yé." Ń gə́ zɔ̀m rə̀myɛ́, ń shíshìrhə́ né j'á gu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\