Tùntúmə́ bé 8

1Swəə swéné Ecẽẽ gu mú. Kɔn zhí dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ yùwə̀, bə já zɛ̃̀ bə ji kùr bə̀ n'ê nwɛ̀nɛ̀ Zhərəzalɛm Kristə-lyì gùlú w dɛ̃́dɛ̃́. Kristə-lyì bí gakó dùr bə làà dwã nɛ bə vò Zhide ǹdə́ Samarɛ tənèsé wẽ́; è gə də̀ tùntúmə́ bé dúdú bə̀ mɛ̃. 2Lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ Yi lyì mú jàlà kúrh Ecẽẽ ne dɛ̃́dɛ̃́, bə zɛ̃̀ bə kwè mò bə vò bə ce. 3Sə è gə wɔ́ Swəə myɛ̌ yilə, ń yà ń nə́ ń pyà Kristə-lyì gùlú w cɔ̌ ǹdə́ ń wu gakó. Ń nə́ ń tó kǎlsɛ́ wẽ́ ń pwà bala ǹdə́ kana byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ Kristə-lyì mú ń pɛ bə̀ ce byə̀nə́-jù wə̀. 4Kristə-lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à dùr bə làà dwã nɛ mɔ́ zɛ̃̀ bə̀ n'ê zhə̀l jààsɛ́ gakó w bə̀ bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí. 5Shilipu myɛ̌ yà ń zhə̀l Samarɛ cə-fɔ̀lɔ̀ w wa, ń nə́ ń bwə̀l Kristə yò w ń byili cɔ w òmyɛ́ lyì bí ni. 6Lyì bí gə́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ n'ê zɔ̀m màmyaarhɛ́ tɛ̀bɛ́ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ mɔ́ yò, bə̀ cìcì yírhə́ j'à n'ê nɛ rɛ mɔ́ ce, bə̀ y'à n'ê twí dwã yó nánzhəzhɔ̌, sə bə̀ y'à n'ê cili ń zɔ̀mà nɛ́ náàcɛ̀nɛ́. 7Nə̀cílsi námməlwǎlsɛ y'à n'ê búbwéé nyí sə̀ m'ê dwi lyì nánzhəzhɔ̌ wẽ́. Gwànsɛ̀ ǹdə́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê twi cə́ nánzhəzhɔ̌ y'à n'ê wárhá. 8Sə wu-nyɔ̃̀ nánfɔ̀lɔ̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ cɔ w òmyɛ́ wẽ́ zhə̀n zhə̀nà. 9Bal mə̀dù yà ń jɛ̀rɛ̀ ń ŋwɛ́nɛ́ cɔ w òmyɛ́ wẽ́ ń yíl Shəmɔ. Ń yà ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ jə̀-myaárhɛ rə̀ jàr Samarɛ lyì bí, sə ń yà ń zhe bə̀ ńmyɛ̌ zhe jàn. 10Lyì bí gakó, bə̀sɔ́ná ǹdə́ náncɛrh, y'à n'ê cili ń zɔ̀mà nɛ́ náàcɛ̀nɛ́, sə bə̀ y'à n'ê wə̀l bə̀ Yi jàn dɛ́ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ mɔ, jàn dɛ́ tɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ "Jàn nánfɔ̀lɔ̀ w" mɔ́. 11Ń gə́ yà ń ŋwɛ́nɛ́ gàà ń nə́ ń jàr lyì bí ǹdə́ jə̀-myaárhɛ́ èta kɔn dɛnɛ mɔ́ ce, bə̀ y'à n'ê cili ń zɔ̀mà nɛ́ náàcɛ̀nɛ́. 12Sə Shilipu gə́ tú n bwə̀l Yezu Kristə yil lé ǹdə́ Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí n byili mú, bala bɛ́ ǹdə́ kana bɛ́ ga zù Yezu Kristə, bə zɛ̃̀ bə zwẽ nɛ̃̌-shɔ. 13Shəmɔ myɛ cìcì mú zwẽ nyí n zwẽ nɛ̃̌-shɔ, n já n zɛ̃̀ ń ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ Shilipu twéé gakó, sə màmyaarhɛ́ ǹdə́ wò-jààrɛ́ tɛ̀bɛ́ ń yà ń nə́ ń nɛ Shilipu wɛ̀rhɛ́ mɔ́ y'à n'ê jàr mɔ̀ dɛ̃́dɛ̃́. 14Tùntúmə́ bé byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ Zhərəzalɛm nɛ́ mɔ́ gə́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ Samarɛ lyì bí zwẽ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́, bə zɛ̃̀ bə twĩ̀ Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã bə̀ sõ. 15Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã gə́ yú Samarɛ, bə lwə̀l Yi byɛ̀bɛ́ bə̀ zù Kristə mó yilə, mùnì Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ só bə̀ yó, 16bə̀ wɔ́ Cinu Yezu yil lé dúdú bə̀ y'à mé zwẽ nɛ̃̌-shɔ, sə Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ y'à gwẽ̌ yə̀ bə̀myɛ́ mə̀dù ga yó swé yé. 17Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã zɛ̃̀ bə cĩ́ jɛ̀rh bə̀ yó. Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ zɛ̃̀ e só bə̀ yó. 18Shəmɔ gə́ pwírí Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ tó tùntúmə́ bé jɛ̀sɛ́ cṹ mú dɛnnɛ e só byɛ̀bɛ́ bə̀ zù Kristə mó yó, n vùr wársɛ ń nə́ ń pɛ bɛ, 19n wɔ̀: "Zwẽnə s'á pə ŋwɔ̀nɔ́ w òmyɛ́ àmyɛ nɛ, mùnì ga lò mɔ̀bɔ́ àmyɛ gə cĩ́ jɛ̃̀ ń yó, se Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ só ń yó." 20Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Yi bá cɔ̀ ǹmyɛ́ ǹdə́ ǹ wársɛ́ ga, ǹ gə́ nə́ ǹ bùl bə̀ Yi pansɛ́ wɔ̌ sə̀ yè mó yilə. 21Ǹ twə́r tɛ̀nɛ́ yò w kɔ̀bɔ́ wẽ́ yé; ǹ bə cəl zhe ò wẽ́ myɛ yé, bə̀ ǹ wu w də̀ cángá Yi yé né yé. 22Rə̀myɛ́ ce, pyìrhí ǹ wu, ń lwə̀l Cinu ni. Dɛ̀ga, ń mà n pɔ̃́ ǹ bùlə̀ námməlwǎlsɛ́ sǔbri, 23b'à pwírí lwɛlɛ rɛ́ wɔ̀rhɔ́ shil sú ǹ wu wə́, ń jǐrh rə̀ yóm." 24Shəmɔ zɛ̃̀ n wɔ̀ Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã nɛ: "Ámyɛ̌ cìcì lwə̌lnə Yi à yilə, mùnì tɛ̀bɛ́ á n'á byili èta mɔ́ rə̀dù ga bə̀ká zə nɛ yé." 25Sə Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã bwə̀l Cinu zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bə byili lyì bí ni. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, bə ká kwɛ̃̀ bə̀ la Zhərəzalɛm, sə bə̀ y'à n'ê bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí Samarɛ tənà y cɛmɛ nɛ́ wẽ́ bə̀ m'ê la. 26Cinu màlɛ́ka wɔ̀ Shilipu ni: "Zɛ̃̀ ń kwè sɔ́má y kɛ̀bɛ́ è shí Zhərəzalɛm e tó gɔ-elũ w e lyɛ̃ è la Gaza mɔ́ ń vò lũ jə̀jĩ́ sõ." 27Shilipu já n yə́yɛ́lɛ́ n lyɛ̃. Ń gə́ yú sɔ́má yó, n nə Ecopyi tənà y lò mə̀dù, ń yà ń wɔ́ lyì-fɔ̀lɔ̀. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń yà ń nə́ ń yìlì Ecopyi pyə̀-kɛ̃ mɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Kandaasɛ mɔ́ jɛ̃̀-kɔn dɛ́ nɛ. Ń yà ń zhə̀l Zhərəzalɛm n vò n cèrhé Yi, 28n zɛ̃̀ n ká n kwɛ̃̀ ń la jè. Ń yà ń jě ń shəshã zhírə́ wẽ́, ń nə́ ń kàrmə̀ Yi nyì-zwennə Ezəyi sɛ́bɛ́ rɛ́. 29Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ zɔ̀m ǹdə́ Shilipu e wɔ̀: "Dǔr ń yí zhírə́ y kɛ̀bɛ́ èta mɔ́ nyí ni." 30Shilipu dùr n yí zhírə́ y nyí ni, n nyɛ̀ɛ̀ bal mɔ́ gə́ nə́ ń kàrmə̀ Yi nyì-zwennə Ezəyi sɛ́bɛ́ rɛ́ nɛ́. N zɛ̃̀ n bwə̀rh mò: "Ǹ nyɛ̌ kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ nə́ ǹ kàrmə̀ mɔ́ kùrə̀?" 31Bal mɔ́ wɔ̀ mɔ̀: "Etər à bá tó né a nyɛ̀ɛ̀ rə̀ kùr ǹdə́ lò gə yə̀ nɛ byili?" N zɛ̃̀ n lwə̀l Shilipu bə̀ ń zwí zhírə́ y wẽ́ n jòm ń yala nɛ. 32Bə̀ y'à kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ jàà y kɛ̀bɛ́ ń yà ń nə́ ń kàrmə̀ mɔ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Bə̀ zɔ mɔ ǹdə pyìrhə̀ kɛ̀bɛ́ bə̀ m'ê la gu jàà w ta. N shĩ̌ ń nyí ǹdə pyì-bwɛ̀lɛ́ kɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê gɔrh è kur e j'à t'â kúrh ta. 33Bə̀ yə̀ mɔ̀ nyǐ ǹdə lò ta yé; bə̀ yə̀ mɔ̀ bwìrì pɛ yé. Bə̀ vùr ń myə̌l cɛ yó. Wɔ́ mɔ̌ lò ǹ wɔ̌ ǹ b'ǎ zɔ̀m ń dwí rí yò?" 34Bal mɔ́ zɛ̃̀ n bwə̀rh Shilipu n wɔ̀: "À n'â lwə̀l mó, wɔ́ mɔ̌ yò Yi nyì-zwennə mó nə́ ń zɔ̀mà? Wɔ́ ńmyɛ̌ cìcì yò ń nə́ ń zɔ̀m ráá wɔ́ lò dõ yò ń nə́ ń zɔ̀mà?" 35Shilipu já n tó Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ jàà y èmyɛ́ dɛnnɛ n bwə̀l Yezu yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí n byili mu. 36Bə vò vò bə yí jàà èdù wə̀, bə nə bwǐ èdù, nɛ̃̌ y'à ŋwɛ́nɛ́ è wẽ́. Bal mɔ́ wɔ̀ Shilipu ni: "Nyǐ nɛ̃̌, à wàr à bá zwẽ nɛ̃̌-shɔ nà?" 37((Shilipu wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ gə zwẽ nyí ń zù Kristə ǹdə́ ǹ wu gakó, ǹ wɔ̌ ǹ b'ǎ zwẽ nɛ̃̌-shɔ." Bal mɔ́ wɔ̀ mɔ̀: "À zwẽ nyí bə̀ Yezu Kristə wɔ́ Yi Byǐ.")) 38N zɛ̃̀ n ce bə zə zhírə́ y e zhì. Ńmyɛ̌ ǹdə́ Shilipu ga tó dwã bə só tɛ̃́ bə zù bwǐ y wə, Shilipu pɔ̃ nɛ̃̌-shɔ. 39Bə̀ gə́ ká shí bwǐ y wẽ́ bə du, Cinu Eshirhə y kwè Shilipu e mé jé. Bal mɔ́ kə́ ń yə̀ mɔ nɛ yé, sə ń lyɛ̃ n súlí ń sɔ́má y ǹdə́ wu-nyɔ̃̀ nánfɔ̀lɔ̀. 40È gə wɔ́ Shilipu yilə, bə̀ ká vò bə nə mɔ cɔ òdù bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Azɔtɛ nɛ́, n lyɛ̃ ń nə́ ń tó cɛmɛ nɛ́ gakó wẽ́, ń nə́ ń bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí ń mə́ ń la Səzarɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\