Tùntúmə́ bé 9

1Swəə yà ń wɔ́ Cinu kwã-lyì bí nɔ̀nɔ̀ ǹdə́ bə̀ gu bùlə̀ nə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ ń wẽ́, n zɛ̃̀ n vò n nə Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ yá, 2n lwə̀l mò sɛ́bɛ́ ń mə́ ń la Zhwifubá dwã-gùúlí jìsí sə̀ ŋwɛ́nɛ́ Damaasɛ nɛ́ mɔ́ wẽ́, ń gə yú ń nɔ lyì bə̀ n'ê tó Yezu Kristə sɔ́má yá, è gə wɔ́ bala, è gə wɔ́ kana myɛ, sə n zə bɛ n lyẽ n ká n mə n bə̀ Zhərəzalɛm. 3Ń yà ń wɔ sɔ́má y yó ń la Damaasɛ. Ń gə́ tú n bwəlse, pwẽ̀ shí dɛ̃̌ rə yə̌r rə kə́kɛ́lɛ́ mɔ. 4N tu tɛ̃́, n zɛ̃̀ n nyɛ̀ɛ̀ cəl rə̀ n'ê wə̀l mò: "Swəə, Swəə, byè yil ǹ nə́ ǹ nwɛ̀nɛ̀ nɛ̀?" 5Swəə bwə̀rh n wɔ̀: "Ǹmyɛ́ wɔ́ mɔ̌ lò yó-cə́bal?" Cəl lé wɔ̀ mɔ̀: "Àmyɛ́ wɔ́ Yezu, mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ nwɛ̀nɛ̀ mɔ́. 6Zɛ̃̀ ń zù cɔ w wẽ́. Ǹ gə yúwə́, bə̀ má byili mú kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ mə̌ sə́ wɛ̀rhɛ́." 7Byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à tó mo bə̀ la mɔ́ zhǐ bə̀ nyə́ né dɛ̃, bə̀ yə̀ kaka wə̀l yé. Bə̀ y'à nyɛ̌ cəl lé, sə bə̀ y'à bə lò lò nɛ yé. 8Swəə shí tɛ̃́ n zɛ̃̀, ń yírhə́ né y'à shǐrh, nə j'à bə nə́ nɛ yé. Bə zə ń jɛ̃̀ nɛ̀ bə mé vò Damaasɛ. 9N jòm gàà dwã nə̀tɔ̀ ǹdə́ ń yírhə́ né bə nə́ nɛ yé. Ń yà ń tá ń jí kùjú, ń tá ń nywɛ̀ nɛ̃̌ myɛ yé. 10Kristə kwã-lò mə̀dù myɛ yà ń ŋwɛ́nɛ́ Damaasɛ nɛ́ ń yíl Ananyaasɛ. Cinu lyí mu, n wɔ̀ mɔ̀: "Ananyaasɛ!" N wɔ̀: "Nyǐ ni Cinu." 11Cinu wɔ̀ mɔ̀: "Zɛ̃̀ ń kwè sɔ́má y kɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ 'Sɔ́má cángá' mɔ́, n vò Zhidə sõ kɛ̀lɛ́ wa. Tarsɛ lyì bal mə̀dù ŋwɛ́nɛ́ gàà ń yíl Swəə, ń nə́ ń ce Yi. Ǹ gə yú sə́ bwə̀rh ń yò. 12À ce n nə bal mə̀dù ń Yi-co w wẽ́ ń yíl Ananyaasɛ ń nə́ ń zwì ń la jɛ̀rh ń yó cṹ, mùnì ga ń yírhə́ né púr." 13Ananyaasɛ wɔ̀: "Cinu, lyì nánzhəzhɔ̌ zɔ̀m bal mɔ́ ńmyɛ̌ mɔ́ yò ǹdə́ nɛ. Bə̀ byili ń gə́ nə́ ń nwɛ̀nɛ̀ ǹ kwã-lyì bí ní Zhərəzalɛm nɛ́. 14Wɔ́ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé bə̀ pɔ mɔ nyí bə̀ ń bə̀ nyɔ̀nɔ̀ n zə lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê cèrhé mó mó." 15Cinu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Zhəl, bə̀ wɔ́ àmyɛ́ cìcì à cír bal mɔ́ ńmyɛ̌ à la ce n bwə̀l à yil lé n byili lũ w tənèsé dwã bɛ́ lyì bí ǹdə́ bə̀ pyǎ bɛ́, ǹdə́ Esərayɛl lyì bí ni. 16Àmyɛ́ cìcì má byili mu ń gə́ mə̌ sə n nwɛ̀nɛ̀ à yil né." 17N zɛ̃̀ n vò, n yí n zù kɛ̀lɛ́ wa, n cĩ́ ń jɛ̀rh Swəə yó, n wɔ̀: "Da-byǐ Swəə, wɔ́ Cinu Yezu mú mɔ̀bɔ́ ń lyí mú sɔ́má y yó ǹdə́ ǹ bàn mɔ́ ń twĩ̀ nì ǹ sõ, mùnì ga ǹ yírhə́ né púr, sə́ sú ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́." 18Rə̀myɛ́ yi ní cìcì, wẽ̀ shí Swəə yírhə́ né w ǹdə yə́-pùnə́ ta rə ló tɛ̃́. Ń yírhə́ né já púr, n zɛ̃̀ n já n zwẽ nɛ̃̌-shɔ. 19Bə pɔ̃ kùjú n jí, ń yala nɛ́ ká bwèlé. N mɛ̃ Kristə kwã-lyì bí bə̀ ŋwɛ́nɛ́ Damaasɛ nɛ́ mɔ́ sõ n wɛ̀rhɛ́ dwã màngɛlɛ́. 20Swəə já n zɛ̃̀ n ji kùr rə̀myɛ́ yi ní ń nə́ ń bwə̀l Zhwifubá dwã-gùúlí jìsí wẽ́, bə̀ Yezu wɔ́ Yi Byǐ, 21sə kɔn jàr lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à n'ê cili ń zɔ̀mà nɛ́ mɔ́ dɛ̃́dɛ̃́. Bə zɛ̃̀ bə̀ zhe: "È də̀ bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ ń yà ń nə́ ń nwɛ̀nɛ̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cèrhé Yezu Zhərəzalɛm nɛ́ mɔ́ nà? È gə è də̀ surhə ń wɛ̀rhɛ́ n bə̀ nyɔ̀nɔ̀ ń la bɛ zal n mə n vò n pə Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ne?" 22Sə Swəə cə̀ə̀lè ń nə́ ń bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí ǹdə́ wu-jɔ̀. Ń nə́ ń byili Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ Damaasɛ nɛ́ mɔ́ nɛ bə̀ Yezu wɔ́ Kristə mó zhə̀nà, sə bə̀ y'à k'ê yə̀l bə̀ gə́ má lyár mɔ nɛ́ yé. 23Dwã màngɛlɛ́ rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Zhwifubá zɛ̃̀ bə̀ n'ê pyà Swəə gu, 24sə ń lwar. Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê yìlì cɔ w kɔ̀nɔ́ w nyí rí ni cəcɛ̃ ǹdə́ nə̀nyɔ́nɔ́ ga, mùnì ga bə ŋwɛ̀nɛ́ bə zə mɔ bə gu. 25Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə tó cəcɛ̃ nɛ bə kwè mò bə ce sə́yǎ wa, bə tó byílí kwã nɛ́ bə cĩ́ pwẽ̀ nè. 26Swəə lyɛ̃ n vò Zhərəzalɛm. Ń gə́ yú gàà, ń yà ń nə́ ń yǎl n zù Kristə kwã-lyì bí wẽ́, sə bə̀ gakó y'à n'ê dùr ywẽ. Bə̀ y'à t'â zwẽ nyí bə̀ ń jǐrh Kristə kwã-lò zhə̀n ga yé, 27sə Barnabaasɛ zɛ̃̀ n zə mɔ n mə n vò Kristə tùntúmə́ bé sõ. N yí n byili bi Swəə gə́ nɔ Cinu sɔ́má y yó né, ǹdə́ Cinu gə́ zɔ̀m ǹdə́ mɔ nɛ́. N byili myɛ, bə̀ Swəə bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí Damaasɛ nɛ́ ǹdə́ wu-jɔ̀ Yezu yil lé yilə. 28Kɔn zhí rə̀myɛ́ yi ní, Swəə já n mɛ̃ tùntúmə́ bé sõ Zhərəzalɛm nɛ́. Ń yà ń nə́ ń tó ń zhə̀l ń bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí ǹdə́ wu-jɔ̀, Cinu yil lé yilə. 29Ń yà ń nə́ ń zhə̀l Zhwifubá byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê zɔ̀m gə̀rɛ́kɛ mɔ́ sõ, ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ bɛ, sə bə̀ y'à n'ê pyà ń gu. 30Kristə-lyì bí gə́ lwar rə̀myɛ́, bə zə mɔ bə vò Səzarɛ, bə ce n lyɛ̃ n vò Tarsɛ. 31Yə̀-zùlə́ y'à zɛ̃̀ nə̀ zhe Kristə-lyì bí gùlú w Zhide púlə́púlə́ ǹdə́ Gəlile ǹdə́ Samarɛ tənèsé wẽ́ mó, sə ò lyì bí jàn y'à n'ê súlí, bə̀ n'ê nyàm Cinu ǹdə́ bə̀ wun gakó, sə byɛ̀bɛ́ bə̀ zù Kristə mó y'à n'ê pùl ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn. 32Pyɛɛrɛ yà ń nə́ ń byɛ́lɛ́ cɛmɛ nɛ́ gakó. N byɛ́lɛ́ byɛ́lɛ́ n bə̀ n yí cɔ w kɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Lyidə mó Kristə-lyì bí sõ. 33N nə bal mə̀dù ń yíl Ene, ń nèsé y'à cùwə̀, n wɛ̀rhɛ́ byinə lyɛlɛ ǹdə́ wɔ́ tɛ̃́ ń pyě né. 34Pyɛɛrɛ wɔ̀ mɔ̀: "Ene, Yezu Kristə wárh mɔ́. Zɛ̃̀ ń pyípyílí ǹ pyònò wə́." N já n shí tɛ̃́ n zɛ̃̀ rə̀myɛ́ yó cìcì. 35Lyidə lyì bí gakó ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ Sarɔ̃ cɛmɛ nɛ́ púlə́púlə́ wẽ́ mó gə́ nɔ yò w òmyɛ́, bə pyìrhí bə̀ wun bə zù Cinu. 36Kɛ̃ mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ Zhope né ń wɔ́ Kristə kwã-lò ń yíl Tabyəta, rə̀ kùr ǹdə́ gə̀rɛ́kɛ wɔ́ "Dɔrkaasɛ". (È gə wɔ́ lyèlé, wɔ́ "Eshə̀lə̀".) Ń yà ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, ń nə́ ń sɛ̃ nə̀mwà nɛ̀. 37Sə ń tu címí dwã nɛ́ nə̀myɛ́ wẽ́ n cì. Bə̀ gə́ shɛ mɔ nɛ̃̌ bə zhɛ̀, bə kwè mò bə vò e cĩ́ dɛ̃̌-yó jì wə̀. 38Lyidə ǹdə́ Zhope bwə́l dwã nɛ. Rə̀myɛ́ ce, Kristə kwã-lyì bí bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ Zhope né mó lwar bə̀ Pyɛɛrɛ ŋwɛ́nɛ́ Lyidə né, bə zɛ̃̀ bə twĩ̀ lyì bə̀lyè ń sõ, bə wɔ̀ mɔ̀ bə̀ ń bə̀ làlà. 39Pyɛɛrɛ já n zhǐr rə̀myɛ́ yi ní cìcì n tó be. Ń gə́ tú n yí, bə zə mɔ bə vò dɛ̃̌-yó jì y wə. Ejə̀nə̀ bé gakó já twẽ̌ bə yí ń nyí ni ǹdə́ yə́-nàná, bə byili mu kàmə̀-zwǐsí shɛ̀bɛ́ dwí gakó Dɔrkaasɛ yà ń nyal ǹdə́ ń gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ mɔ́. 40Pyɛɛrɛ ce lyì bí gakó du pwẽ̀ nè, n zɛ̃̀ n jòm ń nə̀dwə́nə́ yó n lwə̀l Yi. N zɛ̃̀ n pyìrhí ń yé n zǎ kɛ̃ mɔ́ ń cù mú, n wɔ̀ mɔ̀: "Tabyəta, zɛ̃̀ dɛ̃̌." Kɛ̃ mɔ́ púr ń yírhə́ n nə Pyɛɛrɛ, n zɛ̃̀ n jòm ń kùr yó. 41Pyɛɛrɛ zə ń jɛ̃̀ nɛ̀, n zhẽ̌ mo dɛ̃̌. N zɛ̃̀ n byẽ̀ Kristə-lyì bí ǹdə́ ejə̀nə̀ bé n byili bi kɛ̃ mɔ́ ń bwìrhì mú. 42Cɔ w lyì bí gakó nyɛ̀ɛ̀ yò w òmyɛ́, bə̀ nánzhəzhɔ̌ já zwẽ nyí bə zù Cinu. 43Pyɛɛrɛ mɛ̃ Zhope né bal mə̀dù sõ kɔn dɛnɛ. Bal mɔ́ yà ń yíl Shəmɔ. Ń yà ń nə́ ń twĩ̀ tàndɛ̀ tum.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\