Efɛɛzɛ 4

1Àmyɛ́ mɔ̀bɔ́ bə̀ co byə̀nə́-jù w à gə́ n'â twĩ̀ Cinu tum dí yil mó, à n'â lwə̀l ába ǹdə́ à wu gakó Yi yò-ècɛ̀nà nɛ́ yilə: zəna á cìn cɛ̀nɛ̀ á yə̀ ǹdə Yi gə́ byẽ̀ ába b'ǎ yál nɛ́ mɔ́. 2Yálna cìn-lwəl ǹdə́ wu-bɔ̀nɔ̀ ǹdə́ cìn-pyɔ́nɔ́ cìnə́. Swénénə dwã, s'á zə cìn-pyɔ́nɔ́ ǹdə́ dwã. 3Cenə jàn nɛ́ á tó yə̀-zùlə́ né nə̀ co ába dwã nɛ́ mɔ́ dɛnnɛ á zə nyì-dwìì rí tɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê shí Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ sõ mó. 4Nə́ gakó wɔ́ kɔn rə̀dù; nə́ zhe Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ èdù; kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi byẽ̀ nə́ba nə́ r'é dɛ̃̀ rə̀ sõ mó myɛ wɔ́ rə̀dù; 5nə́ Cinu mú wɔ́ mə̀dù; nə́ Yi-ni-zhú mú wɔ́ mə̀dù; nə́ nɛ̃̌-shɔ mɔ́ myɛ wɔ́ mə̀dù; 6nə́ Yi rí myɛ wɔ́ rə̀dù; rə̀ wɔ́ nə́ gakó Da; rə̀ cǐ nə́ gakó, rə̀ n'ê tó nə́ gakó dɛnnɛ rə̀ twĩ̀, rə̀ ŋwɛ́nɛ́ nə́ gakó wẽ́. 7Nə́ gakó nɔ Yi pɛnɛ́ y ǹdə Kristə gə́ tə̀l n pə lò gakó ne né. 8Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Ń gə́ zɛ̃̀ n vò dɛ̃̌ yi ní, ń zɔ yómə́ n mə n vò n pə pansɛ lyì nì." 9Ń dɛ̃̌ zhəl mó n'ê yǎl e wɔ̀ bə̀ byè? Rə̀ n'ê yǎl e wɔ̀ bə̀ nyǐ ń jɛ̀rɛ̀ n shí dɛ̃̌ dɛ̃̌ n só tɛ̃́ cɛ y yó. 10Mɔ̀bɔ́ ń shí dɛ̃̌ n só tɛ̃́ mɔ́, wɔ́ ńmyɛ̌ ń kə́ n vò dɛ̃̌ n lyɛ̃ cɛ nɛ gaga, mùnì ga n sú lũ w púlə́púlə́. 11Wɔ́ ńmyɛ̌ ń tə̀l pansɛ́ n pə lò gakó ne. Ń ce lyì jàlà wɔ́ ń tùntúmə́, jàlà wɔ́ Yi nyì-zwennə, jàlà wɔ́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bwə̀lnə̀, jàlà n'ê nyǐ ń gùlú w lyì bí yò e jà bə̀ n'ê byili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́. 12Ń pɔ pansɛ́ sə̀myɛ́ mɔ́ ń lyì bí ni mùnì bə ŋwɛ̀nɛ́ bə twĩ̀ ń tum dí cɛ̀nɛ̀. Èta, gùlú w ò wɔ́ ń yala nɛ́ mɔ́ má vò yé né. 13Èta, nə́ gakó b'ǎ jǐrh kɔn rə̀dù nə́ Yi-ni-zhú mú ǹdə́ Yi Byǐ mú pár lwar mɔ́ ga wẽ́, nə́ yə̀ námpwə̀lə́ Kristə wẽ́, nə́ yə̀ ǹdə ń ta námpúm. 14Nə́ k'é t'á la yál ǹdə bə̀sɔ́ná ta, sə bə mé yə́yɛ́lɛ́ nə́ba dɛ̃̌ ǹdə zho nánfɔ̀lɔ̀ gə́ yá zə bǔ-bwəl o mó vò, ò gə́ zǎ má ta yé. Èta, lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê gòm kɔma mɔ́ k'ê wàr nə́ba bə̀ la jə́jɔ̀rɔ́ ǹdə́ zɔ̀mà dwí tə̀ltə̀l yé. 15Sə nə́ gə n'é byili zhə̀n nə́ dwã bɛ́ nɛ ǹdə́ sónó, nə́ b'ǎ byì kɔn gakó wẽ́ nə́ jǐrh ǹdə Kristə ta. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ ń lyì bí gùlú w yó wə́. 16Wɔ́ ńmyɛ̌ jàn yil yala nɛ́ kə̀kàlsɛ́ gakó zhí dwã nɛ sə̀ wɔ́ kɔn rə̀dù. Yala nɛ́ kə̀kàlsɛ́ já, sə sə̀ gakó zhí dwã nɛ, sə jǐrh kɔn rə̀dù. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, yala nɛ́ kə̀kàlà èdù gakó gə n'ê twĩ̀ è tum dí cɛ̀nɛ̀, nə̀ gakó n'ê byìl sónó wẽ́. 17À n'â lwə̀l ába ǹdə́ à wu gakó Cinu yil lé yilə, s'á bə̀k'á k'á wɛ̀rhɛ́ ǹdə byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀l Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ zhə̀n mɔ́ pár mɔ́ ta yé. Bə̀ n'ê tó bə̀ wun bùlə̀ né nə̀ bə kùr zhe mó ne. 18Bə̀ surhə né pyi, bə̀ ywẽ́ né myɛ j'à nyɛ̌ nánkùùlì, bə̀ yə̀l nə̀ kùrə̀ yé. Bə̀ twə́r tɛ̀nɛ́ nyǔ mú mɔ̀bɔ́ Yi n'ê pɛ mɔ́ wẽ́ yé. 19Bə̀ k'ê yə̀l kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ càn ǹdə́ dɛ̀bɛ́ rə̀ bə càn pár dwã w yé. Bə̀ k'ê yə̀l cìzhìl myɛ pár yé. Bə̀ n'ê twĩ̀ ywǎl tumə, bə̀ t'â dùr ywẽ yé. 20Sə è də̀ èta bə̀ byili ámyɛ̌ nɛ nɛ́ Kristə shò-kwã nɛ́ yé. 21Ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á mù dwã nɛ ǹdə́ Yezu Kristə mó, bə̀ yə̀ ába zhə̀n dɛ́ ń shò-kwã nɛ́ mɔ́ byili nà? 22Á mə̌ s'á yẽ̌ á shãã ga tùntwə̃̀ə̃̀ né ne. Wɔ́ á yò zhìlù jàà w tùntwə̃̀ə̃̀ né nə̀myɛ́ y'à zə ába nə̀ la nɛ́. Yẽ̌nə ne ǹdə lò gə́ y'ǎ ji ǹ yala gɔ̀nɔ̀ kɔ̀bɔ́ ò k'ô bə càn myǐn ní. 23Yẽ̌nə Yi Eshirhə y pyìrhí á surhə né ǹdə è gə́ n'ê yǎl nɛ́. 24Yálna lyì-dùlə̀, ǹdə wɔ́ kàmə̀-zù-dùrh á zù ta. Lyì-dùlə̀ bé bə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ Yi rə̀ wɛ̀rhɛ́ bɛ ǹdə rə̀ gə́ n'ê yǎl nɛ́. Bə̀ tó zhə̀n dɛ́ dɛnnɛ bə jǐrh Yi lyì, wu-cángá cìnə́. 25Rə̀myɛ́ ce, á bə̀k'á k'á gõ̀ kɔma yé. Lò gakó mə̌ sə́ byili zhə̀n ǹ dõ ne, bə̀ nə́myɛ̌ gakó wɔ́ kɔn rə̀dù Kristə yala nɛ́ wẽ́. 26Á lyimə gə tú è zɛ̃̀ yi ní, s'á bə̀k'á wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ yé. Bá á gə kwè lyim myɛ, sə yi bə̀k'á zù ǹdə́ rə̀ gwẽ̌ n'ê yì yé. 27Á bə̀k'á pə bɔ̀l Shətana nɛ e zù á wẽ́ yé. 28Lò mɔ̀bɔ́ ń yà ń nə́ ń ŋwɔ̀là, sə ń bə̀ká n kə́ n ŋwɔ̀ yé, sə n ce jàn nɛ́ n twĩ̀ ǹdə́ ń sə̀pwà jɛ̀sɛ́. Ń bə̀ká n wɛ̀rhɛ́ yǔyǔ yé. Èta, ń bà n ŋwɛ̀nɛ́ n nə kɔn n mə n sɛ̃ lò mɔ̀bɔ́ ń bə zhe ne. 29Zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ nə̀ bə càn bə mə̌ sə nə shí á nyú w yé. Zɔ̌mna zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ nə̀ zhe kùr nə̀ wɔ̌ nə̀ bá sɛ̃ lyì bí byɛ̀bɛ́ á n'á zɔ̀m nɛ̀ á byili mú ni, mùnì ga bə̀ Yi-ni-zhú mú jàn dɛ́ súlí. 30Yi zə rə̀ Eshirhə y rə cĩ́ rə̀ cìcì myɔrhɔ á yala nɛ. Á bə̀k'á zhìlì è wu ni yé, bə̀ wɔ́ èmyɛ́ è ce á yě bə̀ Yi bá vwǎrh ába námpúm á yə̀-bəlwàálɛ́ wẽ́ dɛ̃ rə̀dù. 31Lò gə wɛ̀rhɛ́ ába lwɛlɛ, s'á bə̀k'á cĩ́ di á wẽ́ yé. Á bə̀k'á kwè lyim, á b'á pupwiri tɛ̃́ yé. Á bə̀k'á bya dwã yé, á bə̀k'á tùrh dwã yé. Dɛ̃̌na á cìn ǹdə́ wu-bárhɛ́ tùntwə̃̀ə̃̀ dwí gakó. 32Wɛ̀rhɛ́na cɛ̀nɛ̀ dwã nɛ, s'á zə wu-bɔ̀nɔ̀ ǹdə́ dwã. Pəna dwã sǔbri ǹdə Yi gə́ tó Kristə dɛnnɛ rə pə ába sǔbri ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\