Galəshi 1

1Àmyɛ́ Pwəə, à wɔ́ Yezu Kristə tùntúm, sə à yə̀ ń tùntúm jǐrh ǹdə́ numbyíní pùbùlə̀ yé. È k'ê də̀ numbyíní cã̌ nɛ à zɔ nɛ́ a má jǐrh ń tùntúm yé. Wɔ́ ńmyɛ̌ ǹdə́ nə́ Da Yi rí rə̀ bwìrhì mù mú jàn yil à jǐrh ń tùntúm. Àmyɛ́ ǹdə́ nə́ da-byǎ bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ nyɔ̀nɔ̀ mɔ́ gakó, nə́ r'é kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ nə́ la ámyɛ̌ Yi gùúlí rə̀ ŋwɛ́nɛ́ Galəshi ní mú lyì bí ni pɔ, nə́ m'é ce ába. 3Nə́ Da Yi ǹdə́ Cinu Yezu Kristə má cĩ́ bwəl á yó, sə bə pə ába yə̀-zùlə́! 4Kristə pɔ ń myə̌l lé n mə n vwǎrh nə́ba nə́ yə̀-bəlwàálɛ́ wẽ́, mùnì n zwẽ nə́ba èlǎsɛ̃́ lũ w ò bə càn mɔ́ wẽ́, ǹdə nə́ Da Yi gə́ nə́ ń yǎl nɛ́. 5Yi bá nə còrhó byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə! Amɛ̀n! 6Yi byẽ̀ ába Kristə sónó w yilə. Sə kɔn jàr nɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, á gə́ yàl làlà á pú á yẽ̌ de, á k'á vò á zwẽ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí dõ mó yilə. 7À yě bə̀ lyì ŋwɛ́nɛ́ bə̀ n'ê zhizhiri á wun ní. Bə̀ n'ê yǎl bə lyə́r Kristə yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí zɔ̀mà nɛ́, sə lwarna bə̀ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí dõ tɛ̀nɛ́ yé. 8Kɔn gə lyɛ̃ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí tɛ̀bɛ́ nə́ bwə̀l nə́ byili ába mó, lò gə bwə̀l kɔn dõ, bá è gə wɔ́ nə́myɛ̌ cìcì, bá è gə wɔ́ màlɛ́ka è shí dɛ̃̌ myɛ, sə Yi zhìlì rə̀-ná-cìnə́ bé yò! 9Nə́ jɛ̀rɛ̀ nə́ byili ába rə̀myɛ́, sə èlǎsɛ̃́, à k'â n'â byili ába rə̀myɛ́ kə́dò: lò gə bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí dõ n byili ába, rə̀myɛ́ ǹdə́ tɛ̀bɛ́ á zwẽ mó də̀ rə̀dù, sə Yi zhìlì rə̀-ná-cí yò! 10Á n'á bùl bə̀ à gə́ zɔ̀m èta mɔ́, wɔ́ numbyíní pùbùlə̀ ráá Yi pùbùlə̀ wɔ̀rhɔ́ à n'â pyà? Wɔ́ numbyíní wu-nyɔ̃̀ à n'â pyà nà? È gə y'à wɔ́ numbyíní wu-nyɔ̃̀ à n'â pyà, à gə k'â də̀ Kristə tùntùnnə̀ yé. 11Da-byǎ, à n'â yǎl s'á lwar bə̀ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí à n'â bwə̀l mó də̀ numbyíní nyǎn yé. 12Wɔ́ Yezu Kristə ń byili ri ni, sə è də̀ numbyíní è cèrhè rè nè yé. 13Á nyɛ̀ɛ̀ à tùntwĩ̀ĩ̀ rí gə́ y'à wɔ́ nɛ́, ǹdə́ à y'à gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ Zhwifubá Yi-sɔ́má y wẽ́ mó. Á yě b'à y'à n'â nwɛ̀nɛ̀ Yi gùlú w lyì bí dɛ̃́dɛ̃́, à y'à n'â yǎl a zhìlì bə̀ yò. 14Rə̀myɛ́ yi ní, à y'à n'â zwẽ Zhwifubá Yi-sɔ́má y nyə́ né du à shí-dwã bɛ́ nánzhəzhɔ̌. À y'à zhe yə̀wǎl dɛ̃́dɛ̃́ du bi nə́ nàmbala bɛ́ lùl-e-pwírí y nyə́ né wẽ́. 15Sə Yi cír ne ǹdə́ à gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ à ná wẽ́, rə byẽ̀ nè ǹdə́ wu-bɔ̀nɔ̀. 16Rə̀ y'à n'ê yǎl rə byili ni rə̀ Byǐ mú párá, mùnì ga a bwə̀l ń yò w a byili byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó ne. Dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ gə́ yúwə́, à k'â yə̀ zhì sá pyà bə̀ lò sɛ̃ nɛ ǹdə́ cícú yé. 17À yə̀ Zhərəzalɛm zhə̀l a nə byɛ̀bɛ́ bə̀ jɛ̀rɛ̀ nɛ̀ bə jǐrh tùntúmə́ mó myɛ yé, a já zhì à kùr yó gàà mɔ́, a vò Arəbyi, a zɛ̃̀ a zhì gàà a kwɛ̃̀ a bə̀ Damaasɛ. 18A wɛ̀rhɛ́ byinə nə̀tɔ̀. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, a zɛ̃̀ a vò Zhərəzalɛm mùnì ga a lwar Pyɛɛrɛ párá, a wɛ̀rhɛ́ dwã shí ǹdə́ nə̀nu ń sono. 19À yə̀ tùntúm dõ nɛ gàà yé. Wɔ́ Cinu da-byǐ Zhakɛ dúdú à nɔwa. 20Kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ à n'â kɛ̃ à la ába pɔ èta mɔ́, à n'â byili Yi yé né b'è də̀ kɔma à n'â gòm yé. 21Rə̀myɛ́ kwã nɛ́ kə́dò, a zhǐr a vò Siri ǹdə́ Shilishi tənèsé wə, 22sə rə̀myɛ́ yi ní ǹdə́ Zhide tənà y Kristə-lyì gùúlí y'à gwẽ̌ yə̀l à pár yé. 23Sə wɔ́ nyɛ́ bə̀ y'à nyɛ̌ lyì jàlà n'ê zɔ̀m à yò bə̀ zhe: "Shãã ga, bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ èta mɔ́ yà ń nə́ ń nwɛ̀nɛ̀ nə́ba, ńmyɛ̌ ń zɛ̃̀ èlǎsɛ̃́ ń nə́ ń bwə̀l Yi-ni-zhú yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí, e jà ń yà ń nə́ ń yǎl n cɔ̀ rə̀ yò." Wɔ́ rə̀myɛ́ dúdú bə̀ y'à yě, 24sə bə̀ y'à n'ê cèrhé Yi rə̀myɛ́ yilə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\