Galəshi 2

1Byinə shí ǹdə́ nə̀na rə̀myɛ́ kwã nɛ́, à ká kwɛ̃̀ a vò Zhərəzalɛm, àmyɛ́ ǹdə́ Barnabaasɛ. A zə Titi a má súlí. 2Wɔ́ Yi rə̀ byili ni rə̀myɛ́, sə à zhə̀l a nə Kristə-lyì bí gùlú w yé né cìnə́ bé bə̀ dúdú, a byili bi yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí à n'â bwə̀l à byili byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá ne mó. À y'à t'â yǎl b'à tum dí à twĩ̀ mú ǹdə́ tɛ̀bɛ́ à gwẽ̌ n'â twĩ̀ mú yál kɔn nánfò yé. 3Titi mú ń yà ń tó ne mó wɔ́ Gərɛkɛ. Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, bə̀ yə̀ mɔ nyɛ́ɛ́ bə ce góm mó wẽ́ yé. 4Sə lyì jàlà bə̀ wɔ́ surhə námməlwǎlsɛ cìnə́ y'à tú bə zù nə́ wẽ́ ǹdə lyì-twə̌rh ta, bə̀ n'ê gòm kɔma bə̀ bə̀ wɔ́ nə́ da-byǎ, e j'à wɔ́ nə́ yǔr yil bə̀ y'à túwə́. Bə̀myɛ́ mɔ́ y'à n'ê yǎl bə̀ ń góm. Bə̀ y'à n'ê yǎl bə ce nə́ jǐrh ǹdə yómə́ ta, e j'à cìn-cìnú mú mɔ̀bɔ́ nə́ zhe mó wɔ́ Yezu Kristə sõ mə̀ shí ní. 5Sə nə́ yə̀ shɛ̀nɛ́ nə́ zwẽ bə̀ nyə̀ná nɛ́ námpɔ́lɛ́ myɛ cìcì yé, bə̀ nə́ y'ǎ n'é yǎl b'ǎ mɛ̃ Kristə yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí zhə̀n dɛ́ wẽ́. 6È gə wɔ́ byɛ̀bɛ́ Kristə-lyì bí n'ê nyǐ ǹdə bə̀ gùlú w yé né cìnə́ bé ta mɔ́ yilə, bə̀ yə̀ nɛ nyɛ́ɛ́ b'à wɛ̀rhɛ́ kɔn dõ a súlí yé. (Bə̀ gə́ y'à wɔ́ nɛ́ mɔ́ də̀ kaka àmyɛ́ yil yé, bə̀ è gə wɔ́ Yi yilə, lyì bí gakó wɔ́ kɔn rə̀dù.) 7Yé né cìnə́ bé bə̀myɛ́ mɔ́ lwar bə̀ wɔ́ Yi rə̀ pɔ nɛ nyí b'à bwə̌l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí a byili byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó ne, ǹdə rə̀ gə́ pɔ nyí Pyɛɛrɛ myɛ nɛ bə̀ ń bwə̌l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí n byili Zhwifubá ne né. 8Yi ce Pyɛɛrɛ jǐrh rə̀ tùntúm Zhwifubá yilə, rə ce àmyɛ́ jǐrh rə̀ tùntúm byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó yilə. 9Kristə-lyì bí y'à n'ê nyǐ Zhakɛ ǹdə́ Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã ǹdə bə̀ gùlú w yé né cìnə́ ta, sə bə̀myɛ lwar bə̀ wɔ́ Yi rə̀ pɔ nɛ tum dí rə̀myɛ́ mɔ́ rə̀ sónó w yilə. Bə zɛ̃̀ bə ce jɛ̃̀ àmyɛ́ ǹdə́ Barnabaasɛ jɔ̃̀ wà, bə mé byili bə̀ nə́myɛ̌ ǹdə́ bə̀myɛ́ ga nyí wɔ́ rə̀dù, bə̀ nə́myɛ̌ mə̌ sə nə́ vò byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó sono, sə bə̀myɛ́ vò Zhwifubá sono. 10Sə tɛ̀bɛ́ bə̀ lwə̀l nə́ba bə̀ nə́ wɛ̀rhɛ́ mɔ́, wɔ́ nə́ lyǐrh Zhərəzalɛm gùlú w nə̀mwà bɛ́ yò, sə à y'à n'â yǎl a wɛ̀rhɛ́ rə̀myɛ́ ǹdə́ à wu gakó. 11Sə Pyɛɛrɛ gə́ tú n yí Ancɔɔsɛ, à bú mu lyì bí gakó yé né, bə̀ ń yà ń dówə́. 12Ń yà ń ju kùr ń nə́ ń tó Kristə-lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó ne ń jí. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, lyì dwã zɛ̃̀ bə shí Zhakɛ sono bə bà. Ywẽ zɛ̃̀ rə̀ zhe mo, ń kə́ ń bə shɛ̀ Kristə-lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó ne tó n jí yé, bə̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à shí Zhakɛ sõ mó y'à n'ê nyɛ́ɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó bə̀ bə̀ góm. 13Kristə-lyì bí dwã bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ Zhwifubá mó gakó zɛ̃̀ bə̀myɛ tó bə zù tùntwə̃̀ə̃̀ né nyɛ̀bɛ́ nə̀ yə̀ tó ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ yě bə̀ rə̀ wɔ́ zhə̀n mɔ́ nɛ yé. Rə̀myɛ́ ce Barnabaasɛ myɛ tó n zù bə̀ nyə̀ná nɛ́. 14À gə́ pwírí bə̀ t'â zhə̀l zhə̀n sɔ́má y yó ǹdə yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí gə́ n'ê byili ní mú, à wò Pyɛɛrɛ nɛ lyì bí gakó yé né: "Ǹmyɛ́ wɔ́ Zhwifu, sə ǹ jòm nyɔ̀nɔ̀ ǹdə lò mɔ̀bɔ́ ń də̀ Zhwifu ta. Ǹ yə̀ wɛ̀rhɛ́ ǹdə Zhwifubá ta yé. Bə̀kɔ́n yil ǹ nə zɛ̃̀ ǹ nə́ ǹ yǎl ń nyɛ́ɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó bə wɛ̀rhɛ́ ǹdə Zhwifubá ta?" 15Nə́myɛ̌ wɔ́ Zhwifubá; nə́ də̀ ǹdə lyì bí dwã bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀l Yi nyə́ né mó ta yé. 16Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, nə́ yě b'è də̀ Muyiisi nyə́ né zõ mó è bá ce numbyíní cẽ dóó zal yé. Wɔ́ ǹ gə zhí Yezu Kristə ne dúdú, fòró Yi ce ǹ kə́ ǹ bə dóó zhe yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, nə́myɛ zù Yezu Kristə, mùnì ga nə́ gə́ zhí mu, sə Yi ce nə́ bə̀k'á k'é zə dwə́ə́re yé; sə è də̀ Muyiisi nyə́ né zõ è bá ce yé, bə̀ nyə́ né nə̀myɛ́ zõ mó wàr è bá ce lò cẽ dóó zal yé. 17Nə́myɛ̌ byɛ̀bɛ́ nə́ wɔ́ Zhwifubá, nə́ r'é pyà sə Yi ce nə́ bə̀k'á k'é zə dwə́ə́re Kristə jàn yil mó, lyì bí gə tə̀ rə̀myɛ́ yil bə̀ n'ê nyǐ nə́myɛ ǹdə yə̀-bəlwàálɛ cìnə́ ta, è nə zɛ̃̀ wɔ́ Kristə ń ce nə́ jǐrh yə̀-bəlwàálɛ cìnə́? Rə̀myɛ́ də̀ zhə̀n yé. 18À gə zɛ̃̀ à k'â zwẽ Muyiisi nyə́ né à zhɔ̃̀ mɔ́, wɔ́ àmyɛ́ à n'â cĩ́ dóó à cìcì yó wə. 19Wɔ́ Muyiisi nyə́ né cìcì nə̀ ce a jǐrh ǹdə wɔ́ cú à cù ta, a du nə̀ wẽ́. Kɔn yàl èta, mùnì ga a yə̀ nɛ́ Yi yilə. À tó Kristə ne a cì də̀-jɔrhɔ́ yó. 20Àmyɛ́ cìcì mú k'â tɛ̀nɛ́ yé. Wɔ́ Kristə ń ŋwɛ́nɛ́ à wẽ́. À gə́ ŋwɛ́nɛ́ cɛ yó èlǎsɛ̃́ mɔ́, wɔ́ Yi Byǐ mú ń swéné ne n pə ń myə̌l à yil mó ne à zhí. 21À t'â yǎl a zhɛ̃̀ Yi sónó w yé. Zhə̀nà, Muyiisi nyə́ né zõ mó gə y'à wɔ̌ è ce lò cẽ dóó zal, sə́ nyǐ Kristə cu mú wɔ́ nánfò, mə̀ bə kùr zhe yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\