Galəshi 3

1Galəshi lyì, bə surhə zhe cìnə́, wɔ́ mɔ̌ lò ń pyìrhí á surhə né èta mɔ́? E jà bə byili bə̀ gə́ pəpa Yezu Kristə də̀-jɔrhɔ́ w yó né mó pamparɛ̃ɛ̃ á gakó yé né á yírhə́ na. 2À n'â yǎl a bwə̀rh ába zɔ̀mɛ̀ rə̀dù sásá s'á lyár nɛ: wɔ́ Muyiisi nyə́ né zõ mó è ce Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ só á yó wə, ráá yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí á nyɛ̀ɛ̀ á zɛ̃̀ á zwẽ de mó è ce? 3Surhə mwìrì ába nà? Á ji kùr ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn, èlǎsɛ̃́ á zɛ̃̀ á n'á yǎl á báásɛ ǹd'á sə̀pwà jàn? 4Kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ Yi tó á dɛnnɛ rə wɛ̀rhɛ́ mɔ́ gakó bá yə̀ nánfò? Rə̀ wàr rə̀ bá yə̀ nánfò yé. 5Yi gə́ n'ê ce rə̀ Eshirhə y swé á yó wə, rə j'à n'ê wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ nánzhəzhɔ̌ á sõ mó, wɔ́ byè yilə? Wɔ́ Muyiisi nyə́ né zõ mó è ce, ráá yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí á nyɛ̀ɛ̀ á zɛ̃̀ á zwẽ de mó è ce? 6Abəraham myɛ yàl èta. Bə̀ zɔ̀m ń yò Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Ń zɔ Yi zhə̀nà. Rə zɛ̃̀ rə nyǐ mu ǹdə ń bə dóó zhe ta, ń gə́ zhí ri mú yilə." 7Lwarna bə̀ wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ zhí Yi ni mú bə̀ wɔ́ Abəraham nɛ̀mɛ́. 8Bə̀ dámǎ bə byili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó gə zù Yi, rə̀ bá ce bə̀ k'ê t'â la dwə́ə́re zal yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, rə̀ dámǎ rə byili yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí Abəraham nɛ. Rə̀ wò mò: "À bá tó ǹmyɛ́ dɛnnɛ a cĩ́ bwəl lũ w lyì bí gakó yó." 9Abəraham gə́ yà ń zhí Yi ni mú ce rə̀ cĩ́ bwəl ń yó. Èta, lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹmyɛ zhí ri ǹdə Abəraham ta, rə̀ bá cĩ́ bwəl ǹ yó ǹdə rə̀ gə́ cĩ́ bwəl Abəraham yó né. 10Sə lò mɔ̀bɔ́ gakó ń nə́ ń bùl bə̀ Muyiisi nyə́ né zõ mó bá ce n nə vwǎrh, rə̀-ná-cí yò zhìlì. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ǹ tá ǹ wɛ̀rhɛ́ ǹdə bə̀ gə́ byili nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ né dɛ̃ gakó, ǹ yò bá zhìlì." 11Bə̀ byili pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ Muyiisi nyə́ né zõ mó wàr è bá ce lò cẽ dóó zal yé. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhí Yi ni, rə̀ bá ce ǹ kə́ ǹ tá ǹ la dóó zal yé. Ǹ b'ǎ nə nyǔ." 12Muyiisi nyə́ né zõ mó ǹdə́ Yi-ni-zhú mú də̀ rə̀dù yé. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ǹ wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó nyə́ né byili mú, ǹ b'ǎ zə nyǔ nyə́ né jàn yilə." 13Kristə lwə̌r nə́ba nyə́ né nə̀ y'à lyẽ nə́ba mó wẽ́. Ń zwẽ dɛ̀bɛ́ rə̀ y'à zhìlì nə́ yò mó n cĩ́ ń cìcì yó wə. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ń tɔ̌r nyíní cǒ yó, ń yò zhìlì." 14Kɔn yàl èta mùnì ga byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó nə bwəl lé Yi y'à bwəl rə̀ nyí Abəraham nɛ mɔ́ Yezu Kristə jàn yilə. Nə́ gə zhí Yi ni, nə́ b'ǎ nə kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ Yi y'à bwəl rə̀ nyí mú. Kɔn dɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́. 15Da-byǎ, à bá zə kɔn rə̀dù rə̀ ŋwɛ́nɛ́ nə́myɛ̌ numbyínə́ bé cìcì tùntwə̃̀ə̃̀ né wẽ́ a bá myɛrhɛ: lwarna bə̀ lò gə bwəl nyí ǹdə nyə́ né gə́ n'ê byili ní, lò dõ wàr ń mà n shí kwã nɛ́ n cɔ̀ rɛ̀, ráá n súlí kɔn dõ né yé. 16Èta myɛ, Yi bwəl nyí bə̀ rə̀ la kɔn Abəraham ǹdə́ ń nɔ̃̌ nɛ pɔ. Wɔ́ Abəraham ǹdə́ ń nɔ̃̌ nɛ Yi bwəl nyí rí. Bə̀ yə̀ kɛ̃ bə̀: "Abəraham ǹdə́ ń nɛ̀mɛ́", ǹdə wɔ́ lyì nánzhəzhɔ̌ yò bə̀ n'ê zɔ̀m ta yé. Bə̀ kɛ̃ bə̀: "Abəraham ǹdə́ ń nɔ̃̌." Rə̀myɛ́ n'ê byili bə̀ wɔ́ lò mə̀dù yò bə̀ zɔ̀m. Lwarna bə̀ nɔ̃̌ w òmyɛ́ mɔ́ wɔ́ Kristə. 17Wɔ́ yál à n'â yǎl a wɔ̀ bə̀ nyǐ Yi y'à bwəl nyí, rə wɔ̀ bə̀ nyì-bwelé y èmyɛ́ t'â la kwǎrh gaga yé. Rə̀ pɔ rə̀ nyə́ né Muyiisi ni ǹdə́ rə̀ gə́ wɛ̀rhɛ́ rə̀ nyì-bwelé y mó zhe byinə zwã̌-àna ǹdə́ shə́-ètɔ̀. Nyə́ né nə̀myɛ́ wàr nə̀ bá cɔ̀ rə̀ nyí rí rə̀ bwəl mó rə jǐrh kɔn nánfò yé. 18È gə wɔ́ nyə́ né dɛnnɛ lò mà n tó né n nə kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi y'à byili bə̀ rə̀ la rə̀ lyì bí ni pɔ mɔ́, sə́ nyǐ lò kə́ ń wàr ń mà n nə rɛ nyí rí rə̀ y'à bwəl mó yil yé. E j'à wɔ́ nyí rí rə̀ bwəl mó dɛnnɛ rə̀ tó né rə byili rə̀ sónó w Abəraham nɛ. 19Wɔ́ bə̀kɔ́n yil nyə́ né ŋwɛ́nɛ́? Nə̀myɛ́ wɔ́ súlí nə̀ súlí ní, mùnì ga nə sɛ̃ lyì bí ni bə lwar kɔn dɛ̀bɛ́ ná-dwí yil rə̀ də̀ Yi pùbùlə̀, bə̀ m'ê dɛ̃̀ nɔ̃̌ w Yi bwəl ò nyí Abəraham nɛ mɔ́. È gə wɔ́ Yi nyə́ né yilə, wɔ́ màlɛ́kabá bə̀ tó numbyíní dɛnnɛ bə bə̀ e byili ni lyì bí ni. 20Sə è gə wɔ́ rə̀ nyì-bwelé y yilə, rə̀ yə̀ lò dɛnnɛ tó yé; wɔ́ rə̀ cìcì rə̀ zɔ̀m. 21Rə̀myɛ́ nə zɛ̃̀ è n'ê yǎl e byili bə̀ Muyiisi nyə́ né n'ê cə̀r Yi nyì-bwelé yə́? È də̀ èta yé. Nyə́ né bə̀ pɔ mɔ́ gə y'à wɔ̌ nə̀ n'ê pɛ nyǔ numbyíní ni, lyì bí y'à wɔ̌ bə̀ má tó nə̀ dɛnnɛ bə cẽ dwə́ə́re zal yé. 22Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ byili bə̀ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ cǐ lũ w lyì bí gakó. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi bwəl rə̀ nyí mú, rə̀ bá pə rɛ byɛ̀bɛ́ bə̀ zù Kristə mó ne, bə̀ gə́ zhí mu mú yilə. 23Shãã ga, wɔ́ Muyiisi nyə́ né nə̀ y'à n'ê yìlì nə́ba ǹdə byə̀nə́-jì lyì ta, nə́ m'é dɛ̃̀ Yi-ni-zhú mú cə-kɔ́lɔ́ wá, mùnì ga, cə-kɔ́lɔ́ w òmyɛ́ gə yúwə́, sə Yi byili nə́ba nə́ gə́ b'ǎ zhí ri ní. 24Wɔ́ èta nyə́ né yìlì nə́ba né, kɔn bé yí Kristə twírí yə́, mùnì ga Yi ce nə́ bə̀k'á k'é zə dwə́ə́re, nə́ gə́ zhí ri mú yilə. 25Sə èlǎsɛ̃́, Yi-ni-zhú mú cə-kɔ́lɔ́ w gə́ yú mú ce, nə́ k'é bə yìlnə̀ mó ńmyɛ̌ mɔ́ tum zhe yé. 26Ámyɛ̌ gakó wɔ́ á gə́ zù Yezu Kristə mó è ce, á wɔ́ Yi byǎ. 27Ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ gakó á zwẽ nɛ̃̌-shɔ Yezu Kristə wẽ́ mó, wɔ́ zú á zù mù ǹdə kàmə̀-zwǐ ta. 28È k'ê bə zhe bə̀ mɔ̀bɔ́ wɔ́ Zhwifu, mɔ̀bɔ́ də̀ Zhwifu yé; è bə zhe bə̀ mɔ̀bɔ́ wɔ́ yóm, mɔ̀bɔ́ cǐ ń cìn yé; è k'ê bə zhe bə̀ mɔ̀bɔ́ wɔ́ bal, mɔ̀bɔ́ wɔ́ kɛ̃ yé, b'ǎ gakó jǐrh kɔn rə̀dù sá Yezu Kristə wẽ́. 29Á gə́ wɔ́ Kristə lyì mú ce, á wɔ́ Abəraham nɛ̀mɛ́, sə á b'ǎ nə cəl kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi bwəl nyí bə̀ rə̀ la Abəraham nɛ pɔ mɔ́ wẽ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\