Galəshi 4

1Sə àmyɛ́ n'â bùl bə̀ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ gə la bə̀ e cìní è da jɛ̃̀-kɔn myɛ, è gə́ gwẽ̌ wɔ́ námpɔ́lɛ́ mɔ́ ce, è nyɛ̌ ǹdə yóm ta, e j'à wɔ́ èmyɛ́ è la bə̀ e cìní kɔn gakó. 2È mə̌ sé zwẽ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nyǐ èmyɛ́ ǹdə́ è kɔn dɛ́ ga yò mó nyí ni, kɔn bé yí yi rí tɛ̀bɛ́ è da byili mú. 3Nə́myɛ wɔ́ èta. Nə́ gə́ y'à gwẽ̌ wɔ́ ǹdə bə̀sɔ́ná ta yi ní, nə́ y'ǎ wɔ́ lũ w wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ yírhə́ wàr nə̀ nɛ mɔ́ yómə́. 4Sə yi rí gə́ tú e yí, Yi twĩ̀ rə̀ Byǐ mú. Wɔ́ kɛ̃ ń lùl mò; ń lùl mò Zhwifubá wẽ́, n zwẽ bə̀ nyə́ né, 5mùnì n vwǎrh byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ nyə́ né yómə́ mó, sə nə́myɛ ŋwɛ̀nɛ́ nə́ tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ nə́ jǐrh Yi byǎ. 6Yi twĩ̀ rə̀ Byǐ mú Eshirhə y nə́ wun ní wẽ́, rə mé byili b'ǎ wɔ́ rə̀ byǎ zhə̀nà, sə Eshirhə y ce nə́ r'é bya nə́ zhe: "Aba", rə̀ kùr wɔ́: "À Da". 7Rə̀myɛ́ ce, ǹ kə́ ǹ də̀ yóm yé. Ǹ wɔ́ Yi byǐ. Sə ǹ gə́ wɔ́ Yi byǐ mú ce, ǹ b'ǎ nə cəl kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi tɛnɛ rə̀ byǎ bɛ́ yil mó wẽ́. 8Á y'ǎ yə̀l Yi pár shãã ga yé. Á y'ǎ wɔ́ wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ yírhə́ bə nɛ, rə j'à də̀ yə mó yómə́. 9Sə èlǎsɛ̃́, á lwar Yi párá. Kɔn du, Yi cìcì mú myɛ yě b'ǎ wɔ́ rə̀myɛ́ byǎ. Byè yil á nə zɛ̃̀ á k'á n'á yǎl á zù wẽ̀ dé rə̀myɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ bə ŋwɔ̀nɔ́ zhe, rə j'à bə kùr zhe mó? E zɛ̃̀ wɔ́ yál á k'á n'á yǎl á jǐrh rə̀ yómə́, náá etəra? 10Á n'á bùl bə̀ dwã ǹdə́ cànsɛ̀ ǹdə́ byinə jàlà ŋwɛ́nɛ́ nə̀ zhe kùr du nə̀ dwã bɛ́. Á n'á bùl myɛ bə̀ yə jàlà ŋwɛ́nɛ́ nə̀ du nə̀ dwã bɛ́. 11À t'â yǎl bə̀ tum dí à twĩ̀ á yil mó yál nánfò yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ ywẽ è zhe ne. 12Da-byǎ, à jǐrh ǹdə á ta. Rə̀myɛ́ ce, à n'â lwə̀l ába: wɛ̀rhɛ́na ǹdə à ta. Á yə̀ nɛ lwɛlɛ də́-byǐ wɛ̀rhɛ́ yé. 13Á yě bə̀ à gə́ jɛ̀rɛ̀ a bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí a byili ába mó, wɔ́ à gə́ y'à bə jàn zhe mó yi ní. 14À yala nɛ́ gə́ y'à nyɛ̌ nɛ́ mɔ́ y'à wɔ̌ rə̀ bá ce á nyɛ̃́ nɛ, ráá á dùr á yẽ̌ ne, sə á yə̀ èta wɛ̀rhɛ́ yé. Á zwẽ à zhəəlé ǹdə Yi màlɛ́ka ta. Á gaga mɔ́ zwẽ ne ǹdə Yezu Kristə ta. 15Á wu-nyɔ̃̀ w shãã ga mɔ́ tó yẽ̀? Á gə y'ǎ wɔ̌ á yírhə́ né á la jǎrh á pɛ̃ rə̀myɛ́ yi ní myɛ, á gə jàrh nɛ̀. Àmyɛ́ cìcì mú wɔ́ rə̀myɛ́ zhə̀n-cí. 16E zɛ̃̀ wɔ́ à gə́ n'â byili ába zhə̀n dɛ́ mɔ́ è ce a jǐrh á zù-bal èlǎsɛ̃́? 17Lyì ŋwɛ́nɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ ǹdə wɔ́ só bə̀ só ába ta, e j'à wɔ́ kɔma. Wɔ́ yál bə̀ n'ê yǎl bə pɔr ába àmyɛ́ kwã nɛ́, á k'á tó bə̀myɛ́ nɛ. 18Á mə̌ s'á zə yə̀wǎl twéé twéé ǹdə́ cɛ̀nɛ̀ wɔ̀rhɔ́, sə è bə̀ká yə̀ à gə ŋwɛ́nɛ́ á sõ yi ní dúdú yé. 19À byǎ, zwini k'ê zhe ne dɛ̃́dɛ̃́ á yilə, ǹdə kɛ̃ pwǐ gə́ yá yì ní, sə rə̀ n'ê nwɛ̀nɛ̀ nɛ̀ kɔn la mé yí Kristə jòm á wẽ́ pamparɛ̃ɛ̃. 20À y'à só ǹdə́ à wu gakó sá yə̀ á sõ a kwɛrhɛ a zɔ̀m ǹd'ába, b'à wu n'ô zɛ̃̀ á yilə. 21Ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á n'á yǎl á yə̀ Muyiisi nyə́ né yómə́ mó, wálna àmyɛ́ nɛ: á bə kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ bə̀ kɛ̃ nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó kùr nyɛ̌ nà? 22Rə̀ n'ê byili bə̀ Abəraham nɔ bala-byǎ bə̀lyè. Mə̀dù y wɔ́ Agaarɛ ń lùl mò; ń dõ mó wɔ́ Sara ń lùl mò. Sə Agaarɛ mɔ́ yà ń wɔ́ yóm. Wɔ́ Sara ń yà ń wɔ́ Abəraham kɛ̃ mɔ́ páá mɔ́. 23Byǐ mú mɔ̀bɔ́ Agaarɛ lùl mó, yàl numbyíní pùbùlə̀ kɔna, sə mɔ̀bɔ́ Sara lùl mó wɔ́ Yi nyì-bwelé y pyǐrh kɔna. 24Rə̀myɛ́ n'ê byili nə́ba bə̀ kana bɛ́ bə̀lyè y n'ê myɛrhɛ dɔbrɛ́ kùrə̀ nə̀lyè yə́. Agaarɛ byǎ bɛ́ wɔ́ yómə́. Ń nə́ ń myɛrhɛ dɔbrɛ́ tɛ̀bɛ́ Yi zɔ Sənəyi pyɔ̀ w yó mó. Pyɔ̀ w òmyɛ́ ŋwɛ́nɛ́ Arəbyi ní, n jà ń nə́ ń myɛrhɛ Zhərəzalɛm. Cɔ w òmyɛ́ ŋwɛ́nɛ́ zà zà, òmyɛ́ ǹdə́ ò lyì bí ga wɔ́ yómə́. 26Sə Zhərəzalɛm, cɔ w kɔ̀bɔ́ ò ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ Arəzana w mɔ́, cǐ ò cìnə̀. Wɔ́ òmyɛ́ ò wɔ́ nə́ ná mɔ́. 27Èta, bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Ǹmyɛ́ kɛ̃ mɔ́ mɔ̀bɔ́ ǹ yə̀ lùl mó, ce ǹ wu yə̀ nyɛ̀n. Ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ ǹ yə̀ byǐ lul zúzúnú pár lwar mɔ́, búbwéé ǹdə́ wu-nyɔ̃̀; bə̀ kɛ̃ mɔ̀bɔ́ bə̀ yǎrh tɛ̃́, bə̀ t'â cili ń sõ, ń mà n nə bə̀sɔ́ná nánzhəzhɔ̌ du mɔ̀bɔ́ ń byal mɔ́ só mó." 28Da-byǎ, è gə wɔ́ ámyɛ̌ yilə, á wɔ́ Yi nyì-bwelé y byǎ ǹdə Yəzakɛ ta. 29Sə shãã ga, byǐ mú mɔ̀bɔ́ bə̀ y'à lùl ǹdə́ numbyíní pùbùlə̀ mó, yà ń nə́ ń nwɛ̀nɛ̀ mɔ̀bɔ́ ń yàl Yi Eshirhə y kɔn mɔ́, sə zà zà myɛ, kɔn gwẽ̌ wɔ́ èta. 30Wɔ́ bə̀kɔ́n Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ n'ê byili? Rə̀ wòwə̀: "Vǔr yə-kɛ̃ mɔ́ ǹdə́ ń byǐ mú ga ǹ sono, bə̀ yə-kɛ̃ mɔ́ byǐ mú bə mə̌ sə n zə cəl ń da jɛ̃̀-kɔn dɛ́ wẽ́ yé. Wɔ́ da mɔ́ kɛ̃ mɔ́ páá mɔ́ byǐ mú ń mə̌ sə n cìní ri." 31Da-byǎ, nə́ də̀ yə-kɛ̃ mɔ́ byǎ yé. Nə́ wɔ́ kɛ̃ mɔ́ páá mɔ́ byǎ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\