Galəshi 5

1Kristə zwẽ nə́ba, mùnì ga nə́ cìní nə́ cìn zhə̀n zhə̀nà. Rə̀myɛ́ ce, zhǐnə kẽkẽ, á bə̀k'á shɛ̀nɛ́ á k'á ce á cìn yómdé jɔ̃̀ w yé. 2Cilinə kɔn dɛ̀bɛ́ àmyɛ́ Pwəə la ába byilu: á gə ce bə̀ n'ê gòm ába, s'á lwar bə̀ Kristə nyə̀ná nɛ́ k'ê t'â la kùr zal á yil yé. 3À gwẽ̌ n'â bwérhé à byili ába bə̀ lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ nə́ ǹ ce bə gòm mó, kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ sə́ zwẽ Muyiisi nyə́ né gakó. 4Ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á n'á yǎl á zwẽ Muyiisi nyə́ né mùnì ga á bə̀k'á k'á zə dwə́ə́re mó, á pɔr Kristə kwã nɛ́, ce á k'á wàr á b'ǎ nə Yi pɛnɛ́ y yé. 5Sə è gə wɔ́ nə́myɛ̌ yilə, Yi bá ce nə́ k'é t'á la dwə́ə́re zal yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ nə́ r'é dɛ̃̀ ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn, nə́ gə́ zhí Kristə ne mó yilə. 6Lò ǹ gə zù Yezu Kristə, ǹ gə gòm ráá ǹ yə̀ gòm, rə̀myɛ́ də̀ kaka yé. Tɛ̀bɛ́ rə̀ zhe kùr du mú, wɔ́ ǹ gə zhí Yi ni ń zɛ̃̀ ǹ nə́ ǹ twĩ̀ sónó tumə. 7Á ju kùr cɛ̀nɛ̀. È nə wɔ́ yẽ̀ lò ń ce á yẽ̌ zhə̀n dɛ́ zõ mó ne? 8Bùlə̀ né nə̀myɛ́ mɔ́ yə̀ Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ byẽ̀ ába mó sõ shí yé. 9Bə̀ yá wɔ̀ bə̀ sã̀-nə̀byẽ̌ námpɔ́lɛ́ gə co mún wẽ́, mə̀ gakó n'ê zɛ̃̀. 10Sə Cinu jàn yil à zhe á zhə̀nà. Ń ce à yě pamparɛ̃ɛ̃ b'ǎ bùlə̀ né ǹdə́ à nyə̀ná nɛ́ ga wɔ́ rə̀dù. Sə è gə wɔ́ lò mó mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń zhízhǐ á wun ní mú yilə, ń gə wɔ́ mámá myɛ, Yi bá pɔ̃ còrhò-tum. 11Da-byǎ, lwarna b'è gə wɔ́ àmyɛ́ cìcì mú yilə, à gə y'à gwẽ̌ n'â bwə̀l à byili lyì bí ni bə̀ kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ sə bə gõ̀ bè, wɔ́ bə̀kɔ́n yil bə̀ y'à má cə̀ə̀lè bə̀ n'ê nwɛ̀nɛ̀ nɛ̀? À gə y'à n'â byili èta, Kristə də̀-jɔrhɔ́ w nyə̀ná nɛ́ y'à k'ê t'â la yò yál lò lò sõ yé. 12Sə è gə wɔ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́ bə̀ n'ê zhizhiri á wun ní mú yilə, bə̀ mə̌ sə bə ce bə kɔkwa bɛ! 13Da-byǎ, è gə wɔ́ ámyɛ̌ yilə, Yi byẽ̀ ába mùnì ga á cìní á cìnə̀, sə á bə mə̌ s'á zə á cìn-cìnú mú mə̀myɛ́ á b'á twĩ̀ á yala nɛ́ pùbùlə̀ yé. Zəna zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ á m'á sɛ̃ dwã nɛ ǹdə́ sónó. 14Kɔn dɛ̀bɛ́ Muyiisi nyə́ né n'ê byili mú gakó ŋwɛ́nɛ́ zɔ̀mɛ̀ rə̀dù wẽ́. Zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ n'ê wə̀lə̀: "Swéné ǹ dõ ǹdə ǹ cìcì ta." 15Sə dɛ̃̌na á cìnə̀. Á gə zɛ̃̀ á n'á vwar dwã ǹdə kǔlsi ta, á n'á nwɛ̀nɛ̀ dwã, á n'á cɛ̀mɛ̀ dwã, lwarna b'ǎ m'ǎ zhìlì dwã yò. 16Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, à n'â wə̀l ába: yẽ̌nə á cìn nì á ce Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jɔ̃̀ wà, e zə ába e mé vò. Èta, á k'á t'á la á yala nɛ́ shilə námməlwǎlsɛ́ pùbùlə̀ wɔ̀rhɔ́ yé. 17Lwarna bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ á yala nɛ́ shilə né n'ê yǎl mɔ́, Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ t'â yǎl lɛ yé. Tɛ̀bɛ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ myɛ n'ê yǎl mɔ́, á yala nɛ́ shilə né t'â yǎl lɛ yé. Yala nɛ́ shilə né ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ n'ê bwí dwã. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, cɛ̀nɛ̀ rɛ́ á n'á yǎl á wɛ̀rhɛ́ mɔ́, á wàr rɛ̀ s'á wɛ̀rhɛ́ yé. 18Sə è gə wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ è n'ê zə ába è zhə̀lə̀, á k'á t'á la nyə́ né yómə́ yál yé. 19Á cìcì mú yě kɔn ná-dwí yil yala nɛ́ shilə né námməlwǎlsɛ́ n'ê ce lyì bí wɛ̀rhɛ́. Sə̀ n'ê ce bə̀ wɛ̀rhɛ́ fwə̌l tumə; bə̀ n'ê twĩ̀ tùntùm-bəywààlɛ̀; bə̀ n'ê twĩ̀ ǹdə bə̀ gə́ só né; 20bə̀ n'ê wùlì tɛ̃́ bə̀ cèrhé wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi; bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ cə́mə́ námməlwǎlsɛ; bə̀ n'ê súl dwã; bə̀ n'ê bwí dwã; bə̀ n'ê dùr dwã bwɛ̃̌; bə̀ n'ê kwè lyimə ǹdə́ dwã; bə̀ n'ê yǎl sə lyì bí gakó nə bɛ́; bə̀ n'ê pɔr dwã nɛ kùkùl kùkùl, bə̀ gə́ bə dwã zɔ̀mà kùr nyɛ̌ yilə; 21bə̀ n'ê dùr bə̀ dwã bɛ́ wẽ̀ dé bwɛ̃̌; bə̀ n'ê nywɛ̀ sɛ̃́ kɔn lyɛ̃ cɛ nɛ; bə̀ n'ê jí dɛ̃́dɛ̃́. Wẽ̀ dé rə̀myɛ́ dwí rí dwã myɛ súlí rə̀ ŋwɛ́nɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́. À k'â n'â byili ába, ǹdə à gə́ jɛ̀rɛ̀ a byili ní: lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ tumə né nə̀myɛ́ mɔ́ dwí rí gakó t'â la jàà nɔ Yi tənà y wẽ́ yé. 22Sə kɔn dɛ̀bɛ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ n'ê pɛ mɔ́, wɔ́ dwã sónó, wu-nyɔ̃̀, yə̀-zùlə́, yala nɛ zhìlù, cɛ̀nɛ̀ wɔ̀rhɔ́, dwã nɛ sãɔ̃, e zə dwã zhə̀nà, 23wu-bɔ̀nɔ̀, ǹdə́ cìn-zal. Muyiisi nyə́ né t'â cẽ rə̀myɛ́ yò yé. 24Byɛ̀bɛ́ bə̀ zù Yezu Kristə mó, bə̀ pəpa bə̀ yala nɛ́ shilə námməlwǎlsɛ́ sə̀ n'ê zə bɛ sə̀ zhə̀l mó də̀-jɔrhɔ́ yó. 25Wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ è ce nə́ ŋwɛ́nɛ́. Rə̀myɛ́ ce, yẽ̌nə e zə nə́ba e mé vò. 26Nə́ bə̀k'á yə̀ cìn-byilu cìnə́ yé. Nə́ bə̀k'á bú dwã yé, sə nə́ bə̀k'á dùr dwã bwɛ̃̌ myɛ yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\