Galəshi 6

1Da-byǎ, wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ è n'ê zə ába è zhə̀lə̀. Rə̀myɛ́ ce, á gə nɔ lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń dwé, s'á k'á zə mɔ ǹdə́ wu-bɔ̀nɔ̀ á cĩ́ sɔ́má kɛ̀bɛ́ è càn yó. Sə à n'â wə̀l ámyɛ̌ cìcì mú mə̀dù mə̀dù gakó ne: á y'ǎ dɛ̃̀ á cìnə̀, bə̀ ǹ cìcì mú wɔ̌ ǹ twi sòlò wẽ́. 2Sɛ̃na dwã nɛ á yò-cə̀ə̀lé wẽ́. Á gə n'á wɛ̀rhɛ́ èta, wɔ́ Kristə nyə́ né á n'á zwẽ. 3Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ bùl bə̀ ǹ wɔ́ kɔna, ń jà ǹ də̀ kaka, wɔ́ ǹ cìn ǹ nə́ ǹ jə́jɛ̀rɛ́. 4Lò gakó mə̌ sə́ nyǐ tɛ̀bɛ́ ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ mɔ́ cɛ̀nɛ̀. Rə̀ gə bá pɔ̃́ wu-nyɔ̃̀, sé yə̀ ǹ dúdú wẽ́, sə ǹ bə̀ká zə rɛ ń myɛrhɛ ǹ dõ nyǎn nɛ yé, 5bə̀ lò gakó mə̌ sə́ cili ǹ cìcì nyə̀ná nɛ́ sõ. 6Lò mɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê cèrhè kàrmɔ̀, ń mə̌ sə n vùr ń jɛ̃̀-kɔn n pə mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń cèrhè mò mó ne. 7Á bə̀k'á jə́jɛ̀rɛ́ á cìn yé. Zhə̀nà, Yi bə shɛ̀ rə̀ mɔ̌n yò yé. Kɔn dɛ̀bɛ́ lò dùwə̀, wɔ́ rə̀myɛ́ ń la jə̌r. 8Lò ǹ gə dù ǹ yala nɛ́ shilə né, wɔ́ ǹ yò zhìlù nə̀ bá ce rə yə̀ ǹ lyààrɛ́ kɔn ń jə̀r. Sə ǹ gə dù tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ pùbùlə̀ mó, è má ce ń jə̀r nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌. 9Bànà nə́ bə̀k'á gá lyààrɛ̀ nɛ̀ ǹdə́ cɛ̀nɛ̀ wɔ̀rhɔ́ yé. Zhə̀nà, nə́ gə pyɛ́nɛ́ dɛ̃ rɛ́ bé yí, nə́ b'ǎ nə kwǎndɛ. 10Rə̀myɛ́ ce, bànà nə́ zə bɔ̀l mɔ́ mɔ̀bɔ́ mə̀ dàl nə́ yil mó, nə́ m'é twĩ̀ cɛ̀nɛ̀ lyì bí gakó ne, sə kɔn du, nə́ twĩ̀ cɛ̀nɛ̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ nə́ da-byǎ Kristə-lyì mú ni. 11Á gə la nyǔ èlǎsɛ̃́, á m'ǎ pwírí kəkɛ̃ɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ nyɛ̌ nánfwààlɛ̀, bə̀ wɔ́ àmyɛ́ cìcì à n'â kɛ̃ dɛ. 12Byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê yǎl bə nyɛ́ɛ́ ába bə ce góm mó wẽ́ mó, wɔ́ cìn-byilu bə̀ n'ê yǎl bə tó numbyínsí nyə̀ná nɛ́ dɛnnɛ bə wɛ̀rhɛ́. Tɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê pyà mɔ́, wɔ́ bə cə̀r nɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ bə̀ la nɔ Kristə də̀-jɔrhɔ́ w yil mó yé ne. 13Bə̀myɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê ce bə̀ gòm bè mó cìcì t'â zwẽ Muyiisi nyə́ né yé. Bə j'à n'ê yǎl sə bə gõ̀ ába, sə bə zɛ̃̀ bə zə rə̀myɛ́ bə̀ m'ê zhẽ̌ bə̀ cìn dɛ̃̌. 14Sə è gə wɔ́ àmyɛ́ yilə, à zhe nə́ Cinu Yezu Kristə də̀-jɔrhɔ́ w zhə̀nà, bə̀ ò ce a zɛ̃̀ à n'â nyǐ lũ w ǹdə wɔ́ cú ò cù ta à yilə, ǹdə wɔ́ cú àmyɛ cù ta lũ w yilə. 15Bə̀ gə gòm lò, bə̀ gə yə̀ mɔ̀ gòm myɛ, rə̀myɛ́ də̀ kaka yé. Tɛ̀bɛ́ rə̀ zhe kùr mó, wɔ́ ǹ gə jǐrh lyì-dùl. 16Yi bá dùr byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwẽ nyí rí rə̀myɛ́ mɔ́, ǹdə́ rə̀ dwí rí púlə́púlə́ nɔ̀nɔ̀, sə rə̀ yə̀-zùlə́ né yə̀ nɛ́ ǹdə́ bɛ! 17Sə kɔn zhí zà, lò bə̀ká n kə́ n bə̀ n nwɛ̀nɛ̀ nɛ̀ yé, bə̀ Yezu nɔ̀nɔ̀ w dɛ̃ nɛ à m'â zhə̀lə̀. Sə rə̀myɛ́ n'ê byili b'à wɔ́ ń tùntùnnə̀. 18Da-byǎ, nə́ Cinu Yezu Kristə mà n cĩ́ bwəl á yó! Amɛ̀n!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\